diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Finances, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2002/X1560]

(DOGV núm. 4196 de 22.02.2002) Ref. Base de dades 0769/2002

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Finances, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2002/X1560]
Advertida una errada en el text de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Finances, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4158, de 31 de desembre de 2001, se'n procedeix a la correcció.
Cal afegir, darrer de l'article 61, els següents articles:
«Article 62
Es modifica l'apartat 2 de l'article 10 de la Llei 7/1997, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, modificat per l'article 39 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
“2. La Secretaria del Pla Valencià quedara adscrita orgànicament al Departament de la Generalitat Valenciana que posseeix les competències en matèria de Foment i Coordinació de la Investigació Científica, Desenvolupament Tecnològic i Innovació”.
Article 63
Es modifica l'apartat 4 de l'article 15 de la Llei 7/1997, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de la Comunitat Valenciana, modificat per l'article 41 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, que queda redactat de la manera següent:
“4. Aquest organisme estarà adscrit a la Conselleria d'Innovació i Competitivitat”.
Com a conseqüència d'aquesta correcció, l'article 62 del text original de la llei passa, tant en castellà com en valencià, a ser l'article 64, amb la modificació següent:
On diu:
«Complement específic A
La dedicació en jornada ordinària del personal que perceba aquest complement serà o bé de matí o bé de vesprada...»;
Hi ha de dir:
«Complement específic A
La dedicació en jornada ordinària del personal mèdic que perceba aquest complement serà o bé de matí o bé de vesprada...».

linea