diari

DECRET 80/1996, de 16 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es fa una nova redacció de la disposició transitòria primera del Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, aprovat pel Decret 246/1993, de 21 de desembre, del Govern Valencià.

(DOGV núm. 2736 de 26.04.1996) Ref. Base de dades 0770/1996

DECRET 80/1996, de 16 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es fa una nova redacció de la disposició transitòria primera del Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, aprovat pel Decret 246/1993, de 21 de desembre, del Govern Valencià.
El Decret 246/1993, de 21 de desembre, el Govern Valencià, aprovà el Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, organisme autònom de caràcter financer, adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda, la finalitat del qual és assegurar i millorar la solvència de les cooperatives amb secció de crèdit que s'hi integren, procurant la defensa dels dipòsits de les seues seccions de crèdit.
L'article 6 del reglament recull, com una de les funcions del Consell Rector del Consorci, la resolució de les sol·licituds d'adhesió presentades per les cooperatives, amb l'informe previ de l'Institut Valencià de Finances.
Sobre això, l'article 21 del reglament estableix que la sol·licitud d'adhesió haurà de ser resolta dins dels quatre mesos següents a la recepció en el Consorci, o al moment en què es complete la documentació exigible. En tot cas, haurà de ser resolta dins dels vuit mesos següents a la recepció d'aquesta sol·licitud.
D'altra banda, la disposició transitòria cinquena determina que les entitats podran presentar sol·licituds d'adhesió al Consorci una vegada transcorregut un mes des de la constitució del seu Consell Rector, circumstància que tingué lloc el dia 6 d'abril de 1994.
En aquest context i en previsió d'una acumulació inicial de sol·licituds, atés l'interés del sector en l'inici d'activitats d'aquest organisme, la disposició transitòria primera del reglament va establir que durant un període provisional i transitori d'un any des de l'inici del termini per a la presentació de sol·licituds d'adhesió, els terminis recollits en l'article 21 s'entendrien de 8 i de 16 mesos, respectivament.
A la vista de tot això i davant la necessitat, d'una banda, de realitzar un exhaustiu estudi de les sol·licituds d'adhesió, per tal de possibilitar l'emissió del pertinent informe per part de l'Institut Valencià de Finances i, de l'altra, de facilitar a les cooperatives un termini més dilatat per a completar la documentació requerida, resulta aconsellable, a partir de l'experiència acumulada i de la previsible evolució futura de presentació de sol·licituds, ampliar a tres anys el període provisional i transitori d'un any establit actualment en la disposició transitòria primera del reglament.
Per això, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 16 d'abril de 1996,
DECRETE
Article 1
La disposició transitòria primera del Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, aprovat pel Decret 246/1993, de 21 de desembre, del Govern Valencià, és redactada així:
«Durant un període provisional i transitori de tres anys des de l'inici del termini per a la presentació de sol·licituds d'adhesió al Consorci, els terminis recollits en l'article 21 d'aquest reglament s'entendran de 8 i de 16 mesos, respectivament.»
Article 2
A les sol·licituds d'adhesió al Consorci presentades per les cooperatives amb secció de crèdit i pendents de resolució a l'entrada en vigor d'aquest decret, els serà aplicada la nova redacció de la disposició transitòria primera del Reglament Orgànic del Consorci, establida en l'article anterior.
DISPOSICIó FINAL
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 d'abril de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller d'Economia i Hisenda,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTíNEZ

linea