diari

ACORD de 31 de març de 1998, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural del Fondó. [1998/X2979]

(DOGV núm. 3233 de 30.04.1998) Ref. Base de dades 0770/1998

ACORD de 31 de març de 1998, del Govern Valencià, pel qual es nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural del Fondó. [1998/X2979]
El Govern Valencià, en la reunió del dia 31 de març de 1998, adoptà l'acord següent:
D'acord amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 7 del Decret 232/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió de l'espai natural del Fondó, i a proposta del conseller de Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Nomenar president de la Junta Rectora del Parc Natural del Fondó el Sr. César Augusto Asencio Adsuar.
València, 31 de març de 1998
El conseller secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

linea