diari

DECRET 81/1996, de 16 d'abril, del Govern Valencià pel qual es crea el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2736 de 26.04.1996) Ref. Base de dades 0775/1996

DECRET 81/1996, de 16 d'abril, del Govern Valencià pel qual es crea el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 32.9, atribueix a la Generalitat Valenciana, en el marc de la legislació bàsica de l'estat, la competència del desplegament legislatiu i l'execució en matèria de cambres oficials de comerç, indústria i navegació, sense perjudici del que disposa el número 10 de l'apartat 1 de l'article 149, de la Constitució Espanyola.
A l'empara de l'esmentat precepte estatutari, pel Reial Decret 2.620/1983, de 25 d'agost, es transferiren a la Generalitat Valenciana les funcions i serveis de l'administració de l'estat en matèria de cambres de comerç, indústria i navegació, i s'assignà a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme pel Decret 134/1983, de 27 d'octubre, del President de la Generalitat Valenciana, les funcions traspassades en l'esmentat reial decret.
La Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, regula el Consell Superior de Cambres com a organisme de representació, relació i coordinació d'aquestes en l'àmbit estatal, preveient-se en l'esmentada llei que les comunitats autònomes podran establir consells de la mateixa naturalesa i funcions d'àmbit autonòmic.
Per la present norma es procedeix a la constitució del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, que a més de les funcions consultives i d'assessorament a l'administració autonòmica, actuarà com a organisme superior de representació, relació i coordinació del conjunt de cambres de la Comunitat Valenciana.
En virtut d'això, a proposta del conseller d'Indústria i Comerç, i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 16 d'abril de 1996
DECRETE
Article 1
1. Es crea el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, com a òrgan consultiu i de col·laboració amb la Generalitat Valenciana i amb la resta d'institucions autonòmiques, i de representació, relació i coordinació de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat Valenciana.
2. El Consell estarà integrat per representants de la totalitat de les indicades cambres.
Article 2
Sense perjudici de les competències que legalment o reglamentàriament posseïsquen les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, corresponen al Consell les següents funcions:
a) Defensar els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
b) Representar el conjunt de les cambres davant de les institucions autonòmiques i de les altres entitats i organismes de dret públic i privat que corresponga, d'acord amb les seues finalitats i funcions.
c) Coordinar i impulsar les accions que afecten el conjunt de les cambres.
d) En els supòsits que així ho requerisca l'administració autonòmica, informar dels projectes de normes que afecten els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació de la Comunitat Valenciana.
e) Col·laborar amb l'administració autonòmica, en els supòsits que aquesta ho requerisca, informant dels estudis, treballs i accions que es realitzen sobre l'ordenació del territori i localització industrial, comercial i de navegació.
f) Assessorar l'administració autonòmica en temes referents al comerç, la indústria i la navegació, a iniciativa pròpia o quan així ho requerisca aquesta, així com proposar-li totes les reformes que considere necessàries per a la defensa i foment d'aquests.
g) En els supòsits i amb les condicions i l'abast que establisca l'administració autonòmica, li correspondrà, si s'escau, tramitar programes públics d'ajudes a les empreses, gestió de serveis públics, acompliment de les funcions administratives que se li encomanen, i participar en aquells projectes d'infraestructura i serveis comuns que afecten el conjunt de la Comunitat Valenciana.
h) Prestar altres serveis o realitzar altres activitats, a títol onerós o lucratiu, que redunden en benefici dels interessats representats per les cambres que l'integren.
Article 3
Els òrgans de govern i administració del Consell de Cambres, són:
- El Ple.
- El Comité Executiu.
- El president.
Article 4
1. El Ple, òrgan suprem de govern i representació general del Consell, estarà compost pels presidents de totes les cambres que l'integren, un vocal en representació de cadascuna d'elles, i el director general del Consell.
2. Correspon al Ple:
a) L'aprovació provisional del reglament de règim interior del Consell, així com les seues modificacions.
b) L'aprovació del projecte dels pressupostos anuals ordinaris i, si s'escau, extraordinaris, i de les seues liquidacions.
c) La designació dels representants del Consell en els diferents organismes.
d) La proposta de nomenament i cessament del director general, mitjançant acord adoptat per la meitat més un dels membres.
e) L'exercici de les altres funcions que li assigne el reglament de règim interior.
3. El Ple elegirà entre els seus membres un president, tres vicepresidents i un tresorer, que ho seran també del Comité Executiu.
4. El Ple es reunirà, amb caràcter ordinari, almenys una vegada cada tres mesos, i amb caràcter extraordinari, a instàncies del president o si així ho sol·liciten els dos terços dels seus membres.
Article 5
1. El Comité Executiu és l'òrgan de gestió, administració i proposta del Consell. Estarà compost pel president, els vicepresidents, el tresorer i el director general del Consell.
2. Correspon al Comité Executiu:
a) L'elaboració del reglament de règim interior del Consell.
b) La confecció dels pressupostos anuals ordinaris i, si s'escau, extraordinaris, i de les seues liquidacions.
c) L'exercici de les altres funcions que li assignen el reglament de règim interior o el Ple.
3. La periodicitat de les sessions la determinarà el reglament de règim interior.
Article 6
1. El president tindrà les següents funcions:
a) La representació del Consell.
b) La presidència de tots els òrgans col·legiats.
c) Dirimir amb el seu vot els empats que es produïsquen en les votacions dels òrgans col·legiats.
d) L'exercici de les altres funcions que, si s'escau, li assigne el reglament de règim interior.
2. En el marc de les seues atribucions, el president podrà delegar facultats concretes i determinades en els vicepresidents, en el director general i en qualsevol de les persones que formen part del Comité Executiu, i en donarà compte al Ple.
3. Els vicepresidents, pel seu ordre, substituiran el president en totes les funcions en els supòsits d'absència, malaltia o vacant.
Article 7
1. El Consell tindrà un director general, que actuarà com a secretari dels òrgans col·legiats, i amb el personal necessari per al bon funcionament d'aquests.
2. El director general tindrà les següents funcions:
a) La gestió dels acords dels òrgans col·legiats.
b) La representació del president, quan aquest així ho determine.
c) La direcció de personal.
d) La direcció de tots els serveis del Consell, del funcionament dels quals serà responsable davant el Ple.
e) En qualitat de secretari dels òrgans col·legiats del Consell:
- Assistir a les reunions amb veu, però sense vot.
- Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre del seu president, així com les citacions als membres d'aquest.
- Rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altre tipus d'escrits dels quals haja de tenir coneixement.
- Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
- Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.
- Qualsevol altra funció que siga inherent a la seua condició de secretari.
f) En general, aquelles altres funcions que, si s'escau, li assignen el reglament de règim interior o els òrgans del Consell.
3. El reglament de règim interior, establirà el sistema de substitució del director general en els casos d'absència, malaltia o vacant.
Article 8
La Conselleria d'Indústria i Comerç designarà un representant que, sense la condició de membre, tindrà veu però no vot en les sessions dels òrgans col·legiats del Consell, a les quals haurà de ser convocat en les mateixes condicions que els seus membres.
Article 9
1. Els acords dels òrgans col·legiats del Consell s'adoptaran per majoria, llevat que per precepte exprés s'exigisca un quòrum determinat.
2. En el reglament de règim interior es determinaran els quòrums d'assistència i adopció d'acords, i es fixaran, si s'escau, els supòsits de majoria qualificada quan la naturalesa de l'assumpte així ho requerisca.
3. Els acords del Consell relatius a l'aprovació del projecte del pressupost ordinari i dels pressupostos extraordinaris, s'adoptaran per majoria de dos terços dels membres del Ple, i aquesta es computarà en proporció a la contribució de cada cambra al sosteniment del Consell i, en tot cas, amb el vot favorable de la meitat més un de les cambres de la Comunitat Valenciana.
4. Els projectes de pressupostos seran elevats per a l'aprovació a la Conselleria d'Indústria i Comerç, així com la proposta de nomenament i cessament del director general.
Article 10
1. El Consell elaborarà el seu propi reglament de règim interior que se sotmetrà a l'aprovació de la Conselleria d'Indústria i Comerç, després de la proposta prèvia del Ple del Consell.
2. En el reglament s'establiran necessàriament, entre altres aspectes, el sistema d'elecció del president, vicepresidents i tresorer, les normes de funcionament dels seus òrgans col·legiats, el sistema de delegació de vot entre els membres dels òrgans i el règim d'aportació de les quantitats que hauran de ser satisfetes per les cambres oficials de comerç, indústria i navegació al Consell.
Article 11
1. La normativa vigent en matèria de cambres oficials de comerç, indústria i navegació, i en especial la referent al Consell Superior de cambres s'aplicarà amb caràcter subsidiari al Consell, als seus òrgans col·legiats i al seu personal.
2. La funció de tutela sobre el Consell correspondrà a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Indústria i Comerç.
DISPOSICIó TRANSITòRIA
1. En el termini d'un mes des de la publicació d'aquest decret es reunirà un ple constituent integrat pels presidents de les diferents cambres i un vocal designat per cadascuna d'elles.
2. L'esmentat ple elegirà el president, vicepresidents, tresorer i acordarà la proposta al conseller d'Indústria i Comerç del nomenament del director general.
3. En el termini de dos mesos, s'elevarà a la Conselleria d'Indústria i Comerç per a l'aprovació el reglament de règim interior del Consell, una vegada aprovat pel Ple.
4. Fins a l'aprovació de l'esmentat reglament de règim interior, els òrgans col·legiats del Consell es regiran pel que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller d'Indústria i Comerç perquè dicte les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 d'abril de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller d'Indústria i Comerç,
DIEGO SUCH PÉREZ

linea