diari

Llei de la Generalitat Valenciana 2/1988, de 17 de maig, de creació de l'Institut Valencià d'Estadística.

(DOGV núm. 833 de 26.05.1988) Ref. Base de dades 0776/1988

Llei de la Generalitat Valenciana 2/1988, de 17 de maig, de creació de l'Institut Valencià d'Estadística.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 31, apartat 32, atribueix com a competència exclusiva de la Generalitat l’estadística d'interés per a aquesta.
Aquesta activitat, per la seua naturalesa i complexitat, exigeix un març legal específic i una organització pròpia.
La informació estadística constitueix, d'una banda, un servei al ciutadà, cada vegada més necessitat de tals fluxos d'informació i, de l'altra, una necessitat per a l'Administració en les seues funcions de planificació i programació de l'activitat econòmica, per possibilitar una major eficàcia en la seua gestió, disminuir els graus d'incertesa i allunyar la possibilitat d'errors en la presa de decisions causades per la falta d'informació. A més, les interrelacions creixents entre les regions europees obliguen cada vegada més a disposar d'un nivell estadístic suficient que permeta una millor comparació analítica. Per tot això, la Generalitat té el repte de satisfer totes aquestes demandes i de cobrir tots els seus àmbits territorials, amb especial incidència sobre aspectes municipals i comarcals.
Per tal d'assolir els objectius que sobre les característiques d'aquest tipus d'informació estadística s'han exposat anteriorment, cal comptar amb una organització adequada que constituesca el suport bàsic per a la realització de la informació estadística d'interés per a la Comunitat Valenciana i que clarifique la incipient estructura ara existent. La dispersió tant dels òrgans responsables, com de la informació sobre dades estadístiques i la falta d'homogeneïtzació i coordinació dels dissenys i finalitats, poden produir duplicitat d’esforços i greus disfuncions en la informació facilitada
Per això, i per tal de fixar les normes de funcionament i dels àmbits d'actuació i coordinació del treball estadístic, ha de comptar-se amb el marc legal adequat i específic que estableix aquesta Llei, en la qual es crea l’Institut Valencià d'Estadística com a centre executor i coordinador de la política de la Generalitat en aquesta matèria.
L’Institut, sota la fórmula d'Organisme Autònom que en garanteix l'autonomia de funcionament, es constitueix en centre gestor de l’estadística pública en la nostra Comunitat, fent especial insistència en les seues funcions de programació - com a responsable dels Plans plurianuals d'Estadística -i de coordinació. Dotat també d'autonomia informàtica, estarà assessorat i supervisat pel Consell Valencià d'Estadística, creat per la Llei com a òrgan consultiu i supervisor de les activitats de l'Institut.
Article primer. - Creació.
L’Institut Valencià d’Estadística és un Organisme Autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda. Aquesta adscripció podrà modificar-se per Decret del Consell.
Article segon. - Finalitats.
L’Institut Valencià d'Estadística té com a finalitats les següents:
a) Constituir i mantenir un sistema estadístic propi que permeta interpretar amplament la realitat socioeconòmica i cultural valenciana i la seua comparació amb altres Comunitats Autònomes i regions europees.
b) Impulsar l'activitat estadística dels diferents Organismes, tant públics com privats, promovent accions que enriquesquen la informació estadística de la nostra Comunitat.
c) Organitzar l'activitat estadística duta a terme en l’àmbit de la Generalitat.
d) Integrar l'activitat estadística que es realitze en l’àmbit de la Comunitat Valenciana amb la desplegada per altres òrgans estatals i internacionals homogeneïtzant les normes tècniques i definicions per a facilitar les anàlisis comparatives.
e) Comunicar sistemàticament, a la societat valenciana les dades que expliquen els diversos aspectes de la realitat i que contribuesquen a la configuració de la seua identitat històrica.
f) Promoure la investigació estadística a fi d'actualitzar els mètodes, la formació i el perfeccionament professional del personal tècnic estadístic.
g) Vetlar per la salvaguarda del secret estadístic i altres normes jurídiques a les quals haja de sotmetre's l'activitat estadística.
Article tercer. - Competències.
Un. L’Institut, per al compliment de les seues finalitats, exercirà les següents competències:
a) Dirigir i coordinar. l'activitat estadística de la Generalitat en l’àmbit de les seues competències.
b) Elaborar la proposta del Pla d'Estadística de la Generalitat, de caràcter plurianual, que serà tramés a les Corts Valencianes per a la seua aprovació.
c) Executar els programes anuals que componen el Pla d'Estadística de la Generalitat, així com tots aquells que per la seua condició de necessaris i urgents siguen aprovats per la Comissió Executiva de l’Institut.
d) Informar tècnicament sobre tots els projectes estadístics que hagen de realitzar-se per qualsevol òrgan de la Generalitat, no inclosos en el Pla d'Estadística o en els programes aprovats per la Comissió Executiva de l’Institut.
e) Realitzar un informe preceptiu per a la signatura de qualsevol Acord o Conveni de contingut estadístic entre qualsevol òrgan de la Generalitat, i d'altres Administracions Públiques o ens privats.
f) Elaborar, actualitzar i participar en el disseny i confecció dels Fitxers-Directoris, a utilitzar pels òrgans i Ens de l'Administració Autònoma Valenciana.
Així mateix, haurà de ser oït en el disseny i reforma dels procediments administratius de la Comunitat Autònoma que, per la seua naturalesa, puguen tenir conseqüències en la producció d'informacions de possible utilització estadística.
g) Publicar i difondre els resultats de les estadístiques de la Generalitat incloses en el Pla d'Estadística i les aprovades com a necessàries i urgents per la Comissió Executiva de l’Institut.
h) Coordinar les peticions en matèria estadística, de les distintes Conselleries, en relació a qualsevol Institució o Organisme de les Administracions Central o Local.
i) Aprovar les normes, requisits tècnics, codis i nomenclatures valencianes d'interés públic i donar-los la màxima difusió possible, tenint com a objectiu l’homogeneïtat en el context de les estadístiques estatals i internacionals.
j) Elaborar la memòria anual d'activitats que es presentarà al Consell Valencià d'Estadística, retent-ne compte a les Corts Valencianes.
k) Garantir l'aplicació dels mitjans necessaris perquè siguen respectats el secret estadístic i les altres normes jurídiques a les quals haja de sotmetre's l'activitat estadística.
l) Mantenir relació amb els òrgans internacionals, estatals i autonòmics amb competències sobre matèria estadística i si escau, establir-hi convenis, especialment amb l’Institut Nacional d'Estadística.
m) Lliurar certificacions dels resultats estadístics de la seua competència.
n) Desplegar programes d'investigació perfeccionament del personal tècnic estadístic.
ñ) Les altres competències que se li atribuesquen per altres Lleis o disposicions legals que es dicten.
Dos. L’Institut podrà delegar l’execució de certes operacions estadístiques, en la seua totalitat o en alguna de les seues fases, en les unitats d'estadística de les Conselleries i, amb acord previ, d'altres Administracions Públiques.
Tres. L’Institut Valencià d'Estadística serà l’òrgan encarregat de rebre la informació que remeta a la Comunitat Valenciana l’Institut Nacional d'Estadística, i sobre el qual recaurà el deure de secret estadístic.
Article quart. - Organització.
Un. L’estructura bàsica de l’Institut estarà constituïda pels següents òrgans:
a) La Comissió Executiva.
b) El Director.
c) Les Arees Tècniques.
d) El Consell Valencià d'Estadística.
Dos. La Comissió Executiva és l’òrgan de govern, participació i control de l’Institut. Estarà compost per:
a) El President, que serà amb caràcter nat el Conseller al departament del qual estiga adscrit l’Institut.
b) El Vice-president, que serà un Director General de la Conselleria a la qual estiga adscrit l’Institut, nomenat pel President d'aquest.
c) Un vocal per cadascuna de les Conselleries, nomenat pel Consell a proposta del Conseller corresponent, i que hauran de tenir categoria de Director General o equivalent.
d) Un vocal en representació de la Presidència, almenys amb categoria de Director General, nomenat pel President de la Generalitat.
e) Sis representants de les Corporacions Locals que integren la Comunitat Valenciana.
f) Podrà incorporar-se un representant de l’Organ Estadístic de l'Administració Central.
g) El Director de l'Institut, que actuarà com a Secretari. Tres. a) El Director tindrà al seu càrrec la direcció i gestió de les activitats de l'Institut, en l'àmbit de les seues competències.
b) El nomenament del Director de l'Institut Valencià d’Estadística recaurà en persona de reconeguda capacitat i competència relacionades amb aquesta activitat. Serà nomenat per Decret del Consell, a proposta del Conseller al departament del qual estiga adscrit l'Institut, retent-ne compte a les Corts Valencianes.
Quatre. a) El Consell Valencià d’Estadística és l’òrgan de caràcter consultiu i supervisor de l'Institut.
Hi estaran representats, com reglamentàriament es desplegue:
- Tots els Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.
- El Consell de la Generalitat.
- Les Universitats de la Comunitat Valenciana.
- Les Associacions Empresarials i Sindicals més representatives.
- Les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació.
- I les Associacions de Consumidors i Usuaris.
Cinc. a) L’estructura i funcions de les Arees Tècniques s'establiran en el Reglament Orgànic de l’Institut, aprovat pel Consell mitjançant Decret, i com a òrgan de treball dependran el Director.
b) Les Arees Tècniques seran dirigides pel personal al Servei de la Generalitat, prèviament seleccionat com s'estableix en l'article següent.
Sis. El règim d'acords dels òrgans col·legiats de l’Institut serà l’establert en la Llei de Procediment Administratiu.
Article cinqué. - Recursos tècnics.
Un. L’Institut comptarà amb els mitjans informàtics necessaris, tant materials corn de personal especialitzat, per a l’elaboració i difusió, sí cal, d’estadístiques, de forma autònoma i continuada.
Dos. El personal de l’Institut se seleccionarà i es regirà segons que estableix la Llei de la Funció Pública Valenciana i altres normes que la complementen o despleguen.
Article sisé. - Recursos econòmics,
Un. L’Institut comptarà per al seu funcionament amb els següents recursos econòmics:
a) Les consignacions procedents dels Pressupostos de la Generalitat.
b) Les assignacions procedents dels Pressupostos d'altres Administracions Públiques.
c) Els productes que generen els béns i valors que integren el seu patrimoni i la difusió de les seues activitats.
d) Les aportacions de qualsevol altra Entitat o persona pública o privada.
e) Qualssevol altres que li poguessen correspondre.
Dos. L’activitat pressupostària pròpia de l’Institut Valencià d'Estadística es regirà pel que derive del que disposa la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i altres normes complementàries.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
En el termini màxim d'un any des de l’entrada en vigor d'aquesta Llei haurà de presentar-se a les Corts Valencianes el Pla d'Estadística de la Comunitat Valenciana.
Segona
En el termini màxim d'un any des de l’entrada en vigor d'aquesta Llei haurà de presentar-se a les Corts Valencianes el Projecte de Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana.
Tercera
La Conselleria d'Economia i Hisenda dotarà l’Institut dels crèdits necessaris a càrrec de les dotacions previstes en el programa d'informació estadística. El personal - adscrit a aquest programa- que preste els seus serveis en la Direcció General d'Economia i Política Financera passarà a integrar-se en l’Institut Valencià d'Estadística. Aquesta integració es durà a terme oïdes prèviament les centrals sindicals més representatives.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat el Decret del President de la Generalitat 27/1984, de 26 de desembre, designant l'òrgan a qui correspon rebre les dades de l'Institut Nacional d’Estadística i el manteniment del Secret estadístic - segons les disposicions d'aquesta Llei -, i qualsevol altra disposició d'igual o inferior rang que s'hi opose.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el Consell perquè desplegue reglamentàriament aquesta Llei per Decret.
Segona
Aquesta Llei vigirà el mateix dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 17 de maig de 1988.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea