diari

DECRET 47/1998, de 15 d'abril, del Govern Valencià, sobre Registre i Acreditació de Centres i de Serveis d'Atenció i de Prevenció de les Drogodependències i d'altres Trastorns Addictius, a la Comunitat Valenciana. [1998/X3447]

(DOGV núm. 3235 de 05.05.1998) Ref. Base de dades 0785/1998

DECRET 47/1998, de 15 d'abril, del Govern Valencià, sobre Registre i Acreditació de Centres i de Serveis d'Atenció i de Prevenció de les Drogodependències i d'altres Trastorns Addictius, a la Comunitat Valenciana. [1998/X3447]
Exposició de motius
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix en l'article 31 les competències exclusives de la Generalitat Valenciana, entre les quals es recullen les referides a assistència social i a creació de centres de protecció, de reinserció i de rehabilitació dels sectors socials requerits d'especial protecció, i en l'article 38, el desplegament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'Estat en matèria de sanitat interior.
Així mateix, els centres i els serveis sanitarioassistencials que presten serveis d'atenció a les persones amb trastorns addictius, pel que fa a persones afectades d'un problema greu de salut, estan compresos en l'àmbit d'aplicació de la Llei General de Sanitat i, consegüentment, de la Llei del Servei Valencià de Salut.
En aquest context, la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Drogodependències i altres Trastorns Addictius, regula un conjunt de mesures i d'accions encaminades a la prevenció, l'assistència, la incorporació i la protecció social de les persones afectades tant per l'ús i/o l'abús de substàncies que puguen generar dependència, com per altres trastorns addictius, i estableix en l'article 42.d) que correspon al Govern Valencià «l'aprovació de la normativa d'autorització d'obertura i de funcionament, i d'acreditació dels centres i dels serveis d'atenció i de prevenció de les drogodependències i d'altres trastorns addictius».
D'altra banda, l'article 37.1 de la Llei 3/1997, de 16 de juny, en què es regula la iniciativa social, diu que «Els centres i els serveis d'atenció i de prevenció de les drogodependències de naturalesa privada podran subscriure, de conformitat amb la legislació vigent, contractes i convenis de col·laboració, i obtenir subvencions per a la prestació de serveis en matèria de drogodepèndencies, sempre que complisquen, si més no, els requisits següents: a) Estar les entitats legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents, i també acreditades per a la prestació de serveis en matèria de drogodependències i/o d'altres trastorns addictius».
En definitiva, amb aquest decret, amb l'objectiu de simplificar i de racionalitzar processos, i seguint els criteris d'eficàcia i d'eficiència que han de regir l'actuació administrativa, es refonen en un únic acte administratiu la denominada tradicionalment «autorització d'obertura i de funcionament» de centres i de serveis d'atenció i de prevenció de les drogodependències i d'altres trastorns addictius i l' «acreditació» d'aquests, com a requisit per a exercir la condició d'entitat col·laboradora de la Generalitat Valenciana i beneficiar-se del règim de finançament públic, amb les excepcions que aquesta norma estableix.
En coherència amb la decisió de prestar una atenció adequada a les persones afectades per trastorns addictius, en particular, les drogodependències, i de realitzar actuacions que tendisquen a reduir o a evitar el consum de drogues i, per tant, els problemes que s'hi associen, la Generalitat Valenciana dóna suport tècnic i econòmic als programes de prevenció comunitària de les drogodependències i als recursos de tractament sanitarioassistencial, els quals constitueixen la fase imprescindible del circuit terapèutic orientat a la incorporació social del col·lectiu de població esmentat.
D'altra banda, en els últims anys, com a resposta de la societat valenciana al fenomen de les drogodependències, s'ha produït una proliferació de centres i de serveis de diversa naturalesa i dependència jurídica, no subjectes a una planificació autonòmica general, la qual requereix no sols l'establiment d'unes condicions que garantisquen la idoneïtat i la qualitat dels serveis que s'hi presten, sinó també la definició dels centres i dels serveis i la regulació de l'organització, de la composició i de les funcions d'aquests, tot assegurant la necessària coordinació entre ells, de tal manera que l'oferta terapèutica a les persones drogodependents i amb altres trastorns addictius siga accessible, diversificada, professionalitzada i de caràcter interdisciplinar i l'ordenació territorial de la qual garantisca l'homogeneïtat dels centres i dels serveis en una xarxa única que done cobertura assistencial a tota la població de la Comunitat Valenciana, tal com estableix l'adés esmentada Llei 3/1997, de 16 de juny.
A més a més, en l'àmbit de la prevenció es considera necessari impulsar i ordenar les activitats que des dels serveis socials generals o comunitaris dels ajuntaments es realitzen, amb la promoció de la creació i l'establiment d'unitats de prevenció comunitària de les drogodependències i d'altres trastorns addictius, en el marc general establit per la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
En virtut de tot això, d'acord amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, conforme amb el Consell Assessor de la Generalitat Valenciana en la matèria de Drogodependències i d'altres Trastorns Addictius, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera de Benestar Social, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 15 d'abril de 1998,
DECRETE
Capítol I
Objecte i àmbit d'aplicació
Article 1. Objecte
Aquest decret té com a objectiu establir el règim jurídic del registre i de les acreditacions dels centres i dels serveis d'atenció i de prevenció de les drogodependències i d'altres trastorns addictius (d'ara endavant, centres i serveis), i també les infraccions i les sancions en la matèria i la inspecció d'aquests.
Article 2. Àmbit d'aplicació i exclusions
1. Les disposicions d'aquest decret i la normativa que es dicte en el desplegament d'aquest, seran d'aplicació a la totalitat de centres i de serveis que es dediquen a la prevenció i/o a l'assistència de les drogodependències i d'altres trastorns addictius, de titularitat pública o privada, de qualsevol classe o naturalesa, que realitzen la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. Estan exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret els centres i els serveis integrats, funcionalment i/o orgànicament, en el Servei Valencià de Salut i en el Sistema Públic de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.
No obstant això, a l'efecte del preceptiu coneixement i control estadístic i epidemiològic, es procedirà a inscriure'ls d'ofici en el Registre de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències, i estaran obligats a comunicar a aquest les dades que els sol·licite la Direcció General de Drogodependències.
Capítol II
Tipologia dels centres i dels serveis i requisits
Article 3. Definició de centres i de serveis i prestacions bàsiques
A l'efecte d'aquest decret, es consideraran com a centres i serveis d'atenció i de prevenció de les drogodependències i d'altres trastorns addictius, aquests:
1. Les Unitats de Conductes Addictives (UCA) són centres o serveis de tractament ambulatori (desintoxicació i deshabituació) dels trastorns addictius, que realitzen activitats assistencials als malalts drogodependents o que patisquen altres trastorns addictius.
2. Les Unitats de Desintoxicació Hospitalària (UDH) són aquelles que, dins d'un centre hospitalari, realitzen tractaments de desintoxicació en règim d'internament, quan les condicions biopsicosocials i familiars del pacient ho requereixen.
3. Els Centres de Dia (CD) són aquells que, en règim d'estada de dia, realitzen tractaments de deshabituació, de rehabilitació i de reinserció, mitjançant teràpia psicològica, formativa i ocupacional, i promouen la participació activa dels pacients, per un temps determinat, amb l'objectiu de facilitar-ne la incorporació social.
4. Les Unitats de Deshabituació Residencial (UDR) són els centres que, en règim d'internament, realitzen tractaments de deshabituació, de rehabilitació i de reinserció, mitjançant teràpia farmacològica, psicològica i ocupacional, i promouen la participació activa dels pacients, per un temps determinat, amb l'objectiu de facilitar-ne la incorporació social, quan les condicions biopsicosocials i familiars del pacient ho requereixen.
5. Els Centres de Trobada i d'Acollida (CEA) són els recursos que, en règim d'internament temporal i/o ambulatori, plantegen la seua intervenció en l'àmbit social, sanitari i terapèutic, des d'un model de disminució de danys i riscos, i prioritzen l'objectiu de minimitzar els danys provocats per les conductes addictives.
6. Les Unitats de Prevenció Comunitària (UPC) són els recursos que pertanyen a una corporació local i realitzen actuacions que tenen com a objectiu reduir o evitar l'ús i/o l'abús de drogues i, per tant, els problemes que s'hi associen, i també promoure hàbits de vida saludable i una cultura de salut que incloga el rebuig del consum de drogues.
7. Les Unitats de Valoració i de Suport en Drogodependències (UVAD) són els recursos que tenen com a funció l'assessorament i el suport als òrgans jurisdiccionals en la valoració de drogodependents amb problemes legals.
Article 4. Requisits mínims
Seran requisits mínims indispensables per a atorgar l'acreditació de centres i de serveis de prevenció i/o d'assistència de les drogodependències i d'altres trastorns addictius, aquests:
1. Estar dotats d'aquest personal, amb garantia d'atenció per algun dels components de l'equip multidisciplinar, durant tot l'horari de funcionament del centre i/o del servei:
1.1. Les Unitats de Conductes Addictives (UCA):
- Un metge o una metgessa.
- Un psicòleg o una psicòloga.
- Un diplomat o una diplomada universitari/a en Infermeria (ATS/DUI), quan entre les prestacions sanitàries de la unitat estiguen incloses l'administració i/o la distribució directa de fàrmacs, per part del personal sanitari al pacient.
1.2. Les Unitats de Desintoxicació Hospitalària (UDH) compliran els requisits del centre hospitalari en què estiguen situades. En tot cas, el servei haurà de cobrir amb personal propi o mitjançant interconsulta la patologia orgànica i l'assistència psicològica dels pacients ingressats.
1.3. Els Centres de Dia (CD):
- Un psicòleg o una psicòloga.
- Un diplomat universitari o una diplomada universitària en Treball Social (DTS).
- Un diplomat universitari o una diplomada universitària en Infermeria (ATS/DUI), quan entre les prestacions sanitàries de la unitat estiguen incloses l'administració i/o la distribució directa de fàrmacs, per part del personal sanitari al pacient.
- Un monitor-educador o una monitora-educadora per cada deu pacients, amb títol de Batxiller Superior, de Formació Professional de Segon Grau o equivalent.
1.4. Les unitats de Deshabituació Residencial (UDR):
- Un metge o una metgessa.
- Un psicòleg o una psicòloga.
- Un diplomat universitari o una diplomada universitària en Treball Social (DTS).
- Un diplomat universitari o una diplomada universitària en Infermeria (ATS/DUI), quan entre les prestacions sanitàries de la unitat estiguen incloses l'administració i/o la distribució directa de fàrmacs, per part del personal sanitari al pacient.
- Un monitor-educador o una monitora-educadora per cada deu pacients, amb títol de Batxiller Superior, de Formació Professional de Segon Grau o equivalent.
1.5. Els Centres de Trobada i d'Acollida (CEA):
- Un metge o una metgessa.
- Un psicòleg o una psicòloga.
- Un diplomat o una diplomada en Infermeria (ATS/DUI).
- Un treballador o una treballadora social (DTS).
- Un monitor-educador o una monitora-educadora per cada deu pacients, amb títol de Batxiller Superior, de Formació Professional de Segon Grau o equivalent.
1.6. Les Unitats de Prevenció Comunitària (UPC), seguint criteris demogràfics, estaran compostes, com a mínim, per aquest personal:
1.6.1. En les entitats locals amb població inferior a 50.000 habitants: un tècnic o una tècnica superior o mitjà, a mitja jornada.
1.6.2. En les entitats locals amb població entre 50.001 i 100.000 habitants: un tècnic o una tècnica superior o mitjà, a jornada completa.
1.6.3. En les entitats locals amb població superior a 100.000 habitants: un tècnic o una tècnica superior o mitjà, a jornada completa, i un tècnic o una tècnica superior o mitjà, a mitja jornada.
En tot cas, els professionals d'aquestes unitats hauran de tenir titulació de qualsevol ciència afí a les drogodependències i a altres trastorns addictius. Així mateix, la titulació haurà d'estar directament relacionada amb la naturalesa dels programes preventius que haja de realitzar la unitat. Si entre les prestacions de la unitat s'inclouen programes de reducció del dany, haurà de tenir, com a mínim, un metge o una metgessa, o un diplomat o una diplomada en Infermeria.
1.7. Les Unitats de Valoració i Suport en Drogodependències (UVAD):
- Un advocat o una advocada.
- Un psicòleg o una psicòloga.
- Un treballador o una treballadora social (DTS), si no hi ha un Servei d'Atenció al Detingut en l'àmbit d'actuació del recurs.
2. Tot el personal esmentat en l'apartat 1 anterior, i el personal no sanitari que siga necessari, tindran la dedicació necessària en relació amb el nombre de persones usuàries ateses al centre i amb la naturalesa dels serveis que hi preste, i no podrà ser inferior a 25 hores setmanals, llevat d'allò que diu l'apartat 1.6 d'aquest article (professionals de les UPC).
La direcció/coordinació tècnica dels centres i dels serveis haurà de ser exercida per una persona titulada universitària de grau superior o mitjà.
3. En qualsevol cas, els professionals a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article, llevat dels monitors i dels educadors, hauran d'acreditar documentalment els requisits següents:
3.1. Formació teoricopràctica en trastorns addictius, amb una duració igual o superior a 300 hores lectives, en el cas de persones llicenciades, o igual o superior a 150 hores en les diplomades universitàries, impartides per institucions o organismes oficials amb capacitat docent legalment reconeguda.
Aquesta formació haurà de ser acreditada amb certificats del director o de la directora, o de la persona responsable de la institució i/o de l'organisme en què va realitzar la citada formació, o bé per qualsevol altre mitjà de prova.
3.2. Experiència professional en atenció i/o prevenció de les drogodependències i d'altres trastorns addictius, igual o superior a un any.
L'experiència s'acreditarà amb certificats de serveis prestats, els quals seran expedits per la persona titular del centre o del servei en què haja sigut adquirida. En qualsevol cas, el centre o el servei haurà d'estar autoritzat pels òrgans competents i d'acord amb la normativa vigent en el moment i al lloc de la prestació del servei.
4. Els centres i els serveis d'atenció i de prevenció de les drogodependències i d'altres trastorns addictius hauran de tenir els locals i els recursos materials adequats a les necessitats del servei, i hauran de complir la normativa vigent en matèria de salut pública, de prevenció de riscos laborals i de manteniment de les instal·lacions.
5. Existència d'un programa terapèutic i, si escau, d'un programa de prevenció comunitària, i d'un reglament de règim intern en què s'especifiquen, com a mínim, aquests aspectes:
- equip professional; organigrama i funcions.
- població a què s'adreça el recurs: circuit d'arribada i forma d'accés.
- situació, espai físic i distribució.
- titularitat i fonts de finançament.
- serveis que presta.
- organització i horaris.
- mètodes d'avaluació.
6. Existència d'un llibre de registre de persones usuàries i, si escau, expedient personal de cadascuna d'elles. En el cas de centres de Dia, d'unitats de Desintoxicació Hospitalària i d'unitats de Deshabituació Residencial, hi haurà un llibre de registre d'ingressos i d'altes, i un sistema d'arxius d'històries clíniques i/o socials.
7. Existència d'un llibre de reclamacions a disposició de les persones usuàries i dels seus familiars.
8. Existència d'un règim de preus per a rebre per la prestació dels serveis, el qual haurà de ser comunicat a la Direcció General de Drogodependències de la Generalitat Valenciana perquè en tinga coneixença.
En el cas que la persona usuària reba gratuïtament els serveis, aquest aspecte haurà de ser comunicat a la Direcció General, i també, si escau, la persona física o jurídica que els finance. En qualsevol cas, no podran rebre's gratificacions complementàries de les persones usuàries del recurs si aquest està subvencionat o concertat amb la Generalitat Valenciana.
9. Qualsevol altre requisit que, tenint en compte la tipologia de recursos definida, siga determinada reglamentàriament.
Article 5. Obligacions dels centres i dels serveis assistencials
1. Les persones titulars i/o les representants legals dels recursos inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret s'hauran de comprometre formalment en el moment de sol·licitar l'acreditació a:
1.1. Tenir una història clínica i/o social, segons hi corresponga, completa per cada pacient, d'acord amb el model que es determinarà reglamentàriament.
1.2. Controlar les patologies orgàniques associades que els pacients que hi siguen atesos puguen presentar, mitjançant personal propi o vinculació amb un altre centre o servei, amb atenció especial a les malalties transmissibles més freqüents entre ells.
1.3. Respectar sistemàticament els sistemes d'informació i de vigilància epidemiològica que determine el Govern Valencià.
1.4. Garantir el reconeixement a les persones usuàries, considerades com a malaltes, dels drets establits en la Constitució Espanyola, en la Llei General de Sanitat i en la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Drogodependències i d'altres Trastorns Addictius.
1.5. Comunicar a la família, especialment, quan ho sol·licite i sempre amb el consentiment previ per escrit del pacient si és major d'edat, la informació sobre l'evolució del pacient, sobre el trasllat d'aquest a un altre centre, sobre l'alta o l'abandó.
1.6. Garantir que el pacient puga sol·licitar i obtenir l'alta voluntària quan així ho desitge, llevat dels casos assenyalats en la legislació vigent.
1.7. En el cas de rebre finançament de la Generalitat Valenciana, haurà de complir allò indicat en el contracte-programa i/o les obligacions que, específicament, establisca la normativa corresponent de les convocatòries de subvencions i/o convenis de col·laboració.
1.8. Formar i reciclar els seus professionals en els programes formatius que establisca la Direcció General de Drogodependències.
2. Els centres i els serveis acreditats d'acord amb allò indicat en aquest decret estaran obligats a incorporar de manera visible el logotip que els facilitarà la Direcció General de Drogodependències i a deixar constància expressa del centre o del servei acreditat per la Generalitat Valenciana, en qualsevol relació que mantiguen amb tercers.
Capítol III
Règim jurídic de les acreditacions
Article 6. Concepte i excepcions
1. Mitjançant l'acte administratiu de l'acreditació, la Generalitat Valenciana reconeix, en resolució motivada, que un centre i/o un servei reuneix les condicions i els requisits mínims de qualitat i d'idoneïtat per a prestar serveis d'assistència sanitària, social o de prevenció de les drogodependències i d'altres trastorns addictius, amb caràcter habitual i professional.
2. L'acreditació serà requisit indispensable per a l'obertura i el funcionament de centres i de serveis d'atenció i de prevenció de les drogodependències, per a concertar places o serveis amb la Generalitat Valenciana i amb altres administracions públiques i per a l'obtenció de subvencions a càrrec dels seus pressupostos.
No obstant això disposat al paràgraf anterior, podran rebre finançament de la Generalitat Valenciana les entitats legalment constituïdes i inscrites en el registre que hi pertoque, que, tot i no prestar serveis en matèria de drogodependències d'una manera habitual i professional, amb caràcter ocasional, realitzen programes de prevenció inespecífica de les drogodependències, activitats de conscienciació i de sensibilització social, programes d'autoajuda o qualsevol altra activitat relacionada, la tipologia de la qual no estiga definida en aquest decret, d'acord amb allò indicat en la corresponent convocatòria de subvencions i/o de negoci jurídic bilateral que se subscriga de conformitat amb la legislació vigent.
3. L'acreditació s'entén sense perjudici de qualsevol altra autorització administrativa que, conformement a Dret, siga exigible per al legal funcionament del centre o del servei.
Article 7. Terminis per a resoldre
El termini màxim per a la resolució d'atorgament de l'acreditació serà de dos mesos comptadors des de la presentació de la corresponent sol·licitud. S'entendran desestimades les sol·licituds d'acreditació de centres i de serveis sobre les quals no recaiga resolució expressa en el citat període.
Article 8. Competència
1. La concessió, la derogació i la revocació de les acreditacions que regula aquest decret correspondrà a la Direcció General de Drogodependències.
2. El procediment que cal seguir per a l'obtenció d'aquesta acreditació, i la documentació que per a cada tipus de centre o de servei s'haja d'adjuntar, es determinarà reglamentàriament.
3. La instrucció de l'expedient administratiu per a l'obtenció de l'acreditació dels centres i dels serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències correspondrà a la Secretaria Tècnica de la Direcció General de Drogodependències.
Article 9. Duració
L'acreditació s'atorgarà per un període màxim de tres anys, i serà renovable amb la sol·licitud prèvia realitzada, si més no, tres mesos abans de l'acabament de la vigència de l'acreditació. La renovació serà concedida, igualment, per la Direcció General de Drogodependències, amb el compliment previ, per part del centre o del servei, dels requisits mínims de qualitat previstos en la normativa vigent en el moment d'acordar-la.
Article 10. Revocació
1. Els centres i els serveis d'atenció i/o prevenció de les drogodependències i d'altres trastorns addictius estaran sotmesos a les inspeccions de l'administració de la Generalitat Valenciana i al control de la Direcció General de Drogodependències, les quals podran, en qualsevol moment, realitzar les comprovacions que creguen oportunes.
2. En el cas d'incompliment dels requisits exigits en aquest decret i en disposicions que en el desplegament d'aquest es dicten o quan raons d'interès sanitari o social, justificades com cal, així ho aconsellen, l'acreditació podrà ser revocada.
3. La revocació de l'acreditació dels centres o dels serveis sociosanitaris en drogodependències serà acordada per la Direcció General de Drogodependències, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, i estarà condicionada al compliment dels requisits previstos en la normativa vigent.
Article 11. Auditories tècniques i financeres
D'acord amb allò establit en la legislació vigent i, en particular, per a les persones perceptores de fons públics, els centres i els serveis d'atenció i/o prevenció de les drogodependències i d'altres trastorns addictius acreditats d'acord amb allò establit en aquest decret, tindran sotmesa la seua activitat a un règim d'auditories, tècniques i financeres, en les condicions i amb la periodicitat que es determine reglamentàriament.
Capítol IV
Del Registre
Article 12. Del registre
1. Amb la dependència de la Conselleria de Benestar Social i adscrit a la Direcció General de Drogodependències, s'estableix el Registre de Centres i de Serveis d'Atenció i/o Prevenció de les Drogodependències, en què s'inscriuran, d'ofici, totes les entitats que presten serveis en matèria de drogodependències, de titularitat pública o privada, de qualsevol classe o naturalesa, que realitzen les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. L'obtenció de l'acreditació que regula aquest decret serà condició indispensable per a la inscripció en el registre a què fa referència aquest article.
3. Reglamentàriament, es determinarà l'organització i el funcionament del registre, el qual es portarà pel sistema de full personal, d'acord amb els principis de legalitat i publicitat.
Dirigirà el registre, sota la seua responsabilitat, la persona encarregada d'aquest, qui estarà adscrita a la Secretaria Tècnica de la Direcció General de Drogodependències.
Capítol V
Infraccions i sancions
Article 13. Infraccions i sancions
L'incompliment del que disposa aquest decret se sancionarà seguint les prescripcions contingudes en la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Drogodependències i d'altres Trastorns Addictius, amb la instrucció prèvia del corresponent expedient de sanció, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, i sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'un altre caràcter que hi puguen concórrer.
Capítol VI
De la Inspecció
Article 14. De la inspecció
1. El que indica aquest capítol s'entén sense perjudici d'allò establit en les corresponents normes que regulen la funció d'inspecció de Sanitat i de Serveis Socials i de les altres inspeccions de la Generalitat Valenciana, que es coordinaran a l'efecte previst en aquest decret, i d'altres Administracions Públiques que hi tinguen facultats d'inspecció.
2. Les conselleries de Sanitat i de Benestar Social exerciran les seues facultats d'inspecció mitjançant el seu personal inspector, el qual haurà d'acreditar-ne la condició i exhibir-la quan realitze les seues funcions.
3. La inspecció dels centres i dels serveis definits en aquest decret serà duta a terme per la Direcció General de Drogodependències, la qual serà assistida, en l'exercici de la seua funció, per la inspecció de Sanitat o de Serveis Socials, depenent de la naturalesa dels serveis que preste el recurs.
4. El personal d'Inspecció, en l'exercici de les seues funcions, tindrà la consideració d'agent de l'autoritat, amb plena independència en la realització d'aquestes, i podrà demanar, quan ho considere necessari per al compliment de les seues funcions, la cooperació d'altres institucions públiques en els termes i les condicions previstos per la normativa vigent.
Article 15. De les actuacions inspectores
1. Les persones titulars dels centres i dels serveis estaran obligades a facilitar a la Inspecció l'accés a les instal·lacions i l'examen dels documents, dels llibres i de les dades estadístiques que siguen preceptius, i també a subministrar tota la informació necessària per a conèixer el compliment de les exigències determinades en la normativa de caràcter medicoassistencial i social.
2. Una vegada realitzades les comprovacions i els esbrinaments oportuns, en totes les inspeccions s'estendrà la corresponent acta en què es recolliran les dades personals de la persona interessada, les relatives al centre o al servei inspeccionat i, si escau, els fets i les circumstàncies que pogueren ser rellevants sobre el funcionament dels centres i dels serveis i el compliment dels objectius que en justifiquen l'existència.
3. Els fets que apareixen recollits en l'acte de la inspecció es presumiran certs, llevat que del conjunt de les proves resulte el contrari.
Article 16. Mesures cautelars
1. Quan la persona inspectora preveja raonablement l'existència de risc imminent de perjudici greu per a les persones usuàries, per circumstàncies sobrevingudes o de força major, o per incompliment greu de la normativa vigent, podrà proposar a la Conselleria de Benestar Social l'adopció de mesures cautelars oportunes, la qual les adoptarà, si escau, en resolució motivada.
2. La duració de les mesures a què fa referència l'apartat anterior serà fixada en cada cas, i no excedirà de la que exigisca la situació de risc imminent i extraordinari que les va justificar.
Article 17. Periodicitat
1. Tots els centres i els serveis seran inspeccionats periòdicament i, si més no, una vegada a l'any.
2. La Inspecció actuarà d'ofici o a instància de part, emetrà els informes que li siguen requerits i estendrà acta de totes les seues intervencions.
Article 18. Funcions bàsiques de la Inspecció
Sense perjudici del que disposa la legislació vigent i de les facultats que pogueren correspondre a altres institucions públiques, són funcions bàsiques de la Inspecció aquestes:
1. Vetlar pel respecte dels drets de les persones usuàries del model d'intervenció en drogodependències i en altres trastorns addictius a la Comunitat Valenciana, i pel compliment de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Drogodependències i d'altres Trastorns Addictius.
2. Controlar el compliment dels graus de qualitat i d'idoneïtat dels centres i dels serveis de prevenció i atenció als trastorns addictius que realitzen la seua activitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
3. Supervisar la destinació i l'ús dels recursos públics concedits a institucions públiques i privades, mitjançant subvencions, convenis i concerts.
4. Proposar als òrgans competents en la matèria les mesures que creguen oportunes per a la millora en la qualitat dels serveis, i també donar a conèixer els resultats de l'activitat d'inspecció.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Règim voluntari d'adaptació dels centres i dels serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències, autoritzats d'acord amb allò indicat en el Decret 233/1992, de 28 de desembre, del Govern Valencià, i noves sol·licituds d'acreditació
1. Els centres i els serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen autoritzats o legalitzats d'acord amb allò indicat en el Decret 233/1992, de 28 de desembre, del Govern Valencià, podran sol·licitar en qualsevol moment l'acreditació, la qual estarà condicionada al compliment dels requisits establits en aquest decret.
Les sol·licituds d'acreditació es presentaran seguint el model establit en l'annex i hauran d'anar acompanyades dels documents A, B, C i D, emplenats com cal, segons el tipus de centre o de servei i de la persona titular.
Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, les entitats locals que desitgen establir unitats de Prevenció Comunitària de les Drogodependències, adjuntaran a la sol·licitud la documentació següent:
a) Memòria descriptiva del programa que s'ha de desenvolupar, amb la indicació dels objectius, de les activitats i dels mecanismes d'avaluació.
b) Pressupost general de l'entitat local previst per a l'exercici, i quantia d'aquest destinada a l'atenció i la prevenció de les drogodependències, de conformitat amb allò establit en l'article 46 de la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana.
2. Mentre es dicten les disposicions que despleguen aquest decret, les acreditacions de centres i de serveis que entren en funcionament després de l'entrada en vigor d'aquest decret es tramitaran d'acord amb aquesta disposició transitòria.
Segona. Adaptació del personal als requisits de formació exigits per l'article 4.3.1 i excepcions
1. Quan el personal que preste el seus serveis a centres i en serveis autoritzats a l'entrada en vigor d'aquest decret no complisca els requisits exigits en l'article 4.3.1, es concedirà una acreditació provisional condicionada a l'exacte compliment dels citats requisits en el termini màxim d'un any comptador des de la data de concessió de l'acreditació provisional.
2. Excepcionalment, no serà requerida la titulació dels monitors/educadors recollits en l'article 4 que, a l'entrada en vigor d'aquest decret, acrediten un any d'experiència i formació en drogodependències. Aquesta formació i experiència s'acreditarà en la forma establida en l'article 4.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les normes d'igual o d'inferior rang que s'oposen a allò establit en aquest decret i, de manera expressa, el Decret 233/1992, de 28 de desembre, del Govern Valencià, d'autorització per al funcionament de centres i de serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències, a la Comunitat Valenciana, i la seua normativa de desplegament.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
1. Els departaments del Govern Valencià amb competències en matèria de drogodependències i d'altres trastorns addictius dictaran totes les disposicions reglamentàries que siguen necessàries per al desenvolupament i l'aplicació del que indica aquest decret.
2. La tramitació d'una disposició reglamentària que desplegue aquest decret exigirà l'informe preceptiu del Comissionat del Govern Valencià en matèria de drogodependències.
Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 d'abril de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
La consellera de Benestar Social,
MARCELA MIRÓ PÉREZ
Annex
Sol·licitud d'acreditació (centres i serveis autoritzats)
El Sr./La Sra. ..., amb DNI núm. ..., domiciliat/ada a ..., província d ..., carrer/plaça d ..., núm. ..., com a representant legal d ... (entitat local o institució sense ànim de lucre), amb CIF..., domiciliada a ..., província d ..., CP ..., carrer/plaça ..., núm. _, telèfon/fax. ...,
EXPOSA
Primer. Que, per Resolució d _, (poseu-hi l'autoritat que la va dictar), del dia _, i amb número de registre _, va ser atorgada l'autorització de funcionament del centre/servei _, situat a _, província d _, carrer /plaça d _, núm. _, CP _, telèfon/fax _
Segona. Que, de conformitat amb allò establit en la disposició transitòria primera del Decret 47/1998, de 15 d'abril, del Govern Valencià, desitja acreditar que el citat centre/servei compleix els requisits que s'hi estableixen i, amb aquesta finalitat, presenta emplenats com cal els documents A, B, C i D.
En virtut de tot això,
SOL·LICITA
Que una vegada rebut aquest escrit i la documentació que l'acompanya, s'acorde l'acreditació del centre/servei _, situat a _, província d _, CP _, carrer/plaça d _, núm. _, telèfon/fax _, autoritzat per Resolució d _, del dia _
_, _ d _ de 1998.
(signatura/segell)
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
Direcció General de Drogodependències
Secretaria Tècnica
Passeig de l'Albereda 16, 46010 València
Document A
Compromís de compliment d'obligacions
(recursos assistencials)
El Sr./La Sra. ..., amb DNI núm. ..., domiciliat/ada a ..., província d ..., carrer/plaça d ..., núm. ..., CP _, com a representant legal i/o director/coordinador del recurs CAD/UCA/CD/UDR (ratlleu allò que no hi procedisca) ..., dependent d'(entitat local o institució sense ànim de lucre), amb CIF..., domiciliada a ..., província d ..., CP ..., carrer/plaça ..., núm. ... telèfon/fax. ..., adopta els compromisos següents amb l'objectiu d'acomplir el que disposa el Decret 47/1998, de 15 d'abril, del Govern Valencià, sobre Registre i Acreditació de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i d'altres Trastorns Addictius:
1. Portar una història clínica i/o social, segons hi corresponga, completa per cada pacient, d'acord amb el model que s'establirà reglamentàriament.
2. Controlar les patologies orgàniques que els pacients que hi són atesos puguen presentar, mitjançant personal propi o vinculació amb un altre centre o servei (si escau, caldrà especificar-hi el centre o el servei en qüestió), i prestar especial atenció a les malalties transmissibles més freqüents entre ells.
3. Respectar, sistemàticament, els sistemes d'informació i de vigilància epidemiològica que determine el Govern Valencià.
4. Garantir el reconeixement a les persones usuàries, considerades com a malaltes, dels drets establits en la Constitució Espanyola, en la Llei General de Sanitat i en la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Drogodependències i d'altres Trastorns Addictius.
5. Comunicar a la família, especialment, quan ho sol·licite i sempre amb el consentiment previ per escrit del pacient, si és major d'edat, la informació sobre l'evolució del pacient, sobre el trasllat d'aquest a una altre centre, sobre l'alta o l'abandó.
6. Garantir que el pacient puga sol·licitar i obtenir l'alta voluntària quan així ho desitge, llevat dels casos indicats en la legislació vigent.
7. Formar i reciclar els seus professionals en els programes formatius que establisca la Direcció General de Drogodependències.
8. Donat cas que reba finançament de la Generalitat Valenciana, complir les disposicions del contracte-programa i/o les obligacions que, específicament, s'establisquen en l'ordre de subvencions i/o en el conveni de col·laboració corresponent.
_, _ d _ de 1998.
(signatura i segell)
Document B
Identificació del centre
Nom del centre o del servei: _
Tipus (article 3 del decret 47/1998): _
Adreça: _
Població/CP: _
Tel/Fax: _
E-mail: _
Data d'obertura: _
Anys (o mesos) de funcionament: _
Titularitat/dependència: _
Subvencionat per: _
Horari: a) Hivern (des de l'1 de setembre fins el 30 de juny). Matí/Vesprada/Nit.
b) Estiu : (des de l'1 de juliol fins el 31 d'agost). Matí/Vesprada/Nit.
c) Si escau, especial (Setmana Santa i Pasqua, Nadal i Reis, festes locals).
Àmbit de població a què s'adrecen (local/comarcal/provincial/altres).
Problemàtica que atén: drogues legals/drogues il·legals/altres conductes addictives.
Observacions: ...
_, _ d _ de 1998.
(signatura i segell)
Document C
Equip professional
director/a - coordinador/a
Nom: _ (el treball serà exercit per un membre de l'equip professional de titulació universitària de grau superior o mitjà).
Personal tècnic i/o assistencial
1. Metges/metgesses:
1.1. (a) Nom: _
(b) Títol de l'especialista: _
(c) Any fi d'estudis:_
(d) Antiguitat en el lloc: _
(e) Dedicació (hores setmana) _
(f) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / arrendament de serveis / altres...): _
(g) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres ...): _
(h) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: _
(i) Anys d'experiència en trastorns addictius: _
(La formació i l'experiència s'acreditaran d'acord amb allò que indica aquest decret).
1.2. (igual 1.1); etc.
2. Psicòlegs/psicòlogues:
2.1. (a) Nom: _
(b) Títol de l'especialista: _
(c) Any fi d'estudis: _
(d) Antiguitat en el lloc: _
(e) Dedicació (hores setmana): ...
(f) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / arrendament de serveis / altres...): _
(g) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres ...): _
(h) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: _
(i) Anys d'experiència en trastorns addictius: _
(La formació i l'experiència s'acreditaran d'acord amb allò que indica aquest decret).
2.2. (igual 2.1); etc.
3. Diplomats/diplomades en Treball Social: (DTS):
(_) SÍ (_) NO
3.1. (a) Nom: _
(b) Any fi d'estudis: _
(c) Antiguitat en el lloc: _
(d) Dedicació (hores setmana): ...
(e) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / arrendament de serveis / altres...): _
(f) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres...): _
(g) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: _
(h) Anys d'experiència en trastorns addictius: _
(La formació i l'experiència s'acreditaran d'acord amb allò que indica aquest decret).
3.2. (igual 3.1); etc.
4. Diplomats/diplomades en Infermeria (ATS/DUI):
(_) SÍ (_) NO
4.1. (a) Nom: _
(b) Any fi d'estudis: _
(c) Antiguitat en el lloc: _
(d) Dedicació (hores setmana): ...
(e) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / arrendament de serveis / altres...): _
(f) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres...): _
(g) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: _
(h) Anys d'experiència en trastorns addictius: _
(La formació i l'experiència s'acreditaran d'acord amb allò que indica aquest decret).
4.2. (igual 4.1); etc.
Personal no sanitari (si escau)
1. Personal d'administració i de gestió: (_) SÍ (_) NO
1.1. (a) Nom: _
(b) Professió/Estudis: _
(c) Antiguitat en el lloc: _
(d) Dedicació (hores setmana): ...
(e) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / arrendament de serveis / altres...): _
1.2. (igual 1.1); etc.
2. Monitors - educadors/monitores - educadores: (_) SÍ (_) NO
2.1. (a) Nom: _
(b) Professió/Estudis: _
(c) Antiguitat en el lloc: _
(d) Dedicació (hores setmana): ...
(e) Relació jurídica: (funcionari / funcionari interí / laboral indefinit / laboral temporal / arrendament de serveis / altres...): _
(f) Sistema de provisió: (oposició / concurs oposició / concurs / contractació directa / altres...): _
(g) Formació teoricopràctica en trastorns addictius: _
(h) Anys d'experiència en trastorns addictius: _
(La formació i l'experiència s'acreditaran d'acord amb allò que indica aquest decret).
2.2. (igual 2.1); etc.
Personal voluntari (si escau)
Si hi ha suport de personal voluntari i/o d'objectors de consciència que realitzen la prestació social substitutòria, els responsables del centre els facilitaran una formació específica en trastorns addictius i els assignaran tasques puntuals, sempre definides prèviament i valorades posteriorment per algun membre de l'equip professional.
_, _ d _ de 1998.
(signatura i segell)
Document D
Pressupost d'ONG
Ingressos
1. D'organismes públics:
(detall organisme/concepte)
1.1. Comunitats europees
1.2. Estat
1.3. Comunitat autònoma
1.4. Diputacions
1.5. Ajuntaments
1.6. Altres entitats locals
2. D'institucions privades/particulars:
(detall institució / concepte)
3. Herències, llegats i donacions
4. Propis:
4.1. Venda de productes
4.2. Prestacions de serveis
4.3. Quotes de socis
4.4. Activitats de recaptació (especificar-les)
5. Crèdits/préstecs rebuts en l'exercici:
(entitat/concepte)
6. Financers
Total ingressos
Superàvit
Despeses
1. De personal:
1.1. Retribucions: bàsiques i complementàries
1.2. Quotes Seguretat Social
1.3. Altres despeses socials
2. De manteniment:
2.1. Tributs locals, autonòmics i estatals
2.2. Treballs, subministraments i serveis exteriors:
2.2.1. Arrendaments
2.2.2. Reparació i conservació de béns
2.2.3. Subministraments
2.2.3.1. Energia elèctrica
2.2.3.2. Aigua
2.2.3.3. Gas
2.2.3.4. Combustible
2.2.3.5 Vestuari
2.2.3.6. Produc. alimentaris
2.2.3.7. Produc. farmacèutics
2.2.3.8. Altres
2.2.4. Transports i comunicacions:
2.2.4.1. Parc mòbil
2.2.4.2. Altres serveis de transport
2.2.4.3. Telèfon
2.2.4.4. Altres comunicacions (correu/telègraf, tèlex)
2.2.5. Treballs realitzats per altres empreses:
2.2.5.1. Neteja
2.2.5.2. Seguretat
2.2.5.3. Serveis de professionals independents
2.2.5.4. Altres (missatgeria, estudis i treballs tècnics_)
2.2.6. Primes d'assegurança
2.2.7. Material d'oficina:
2.2.7.1. Material de oficina no inventariable
2.2.7.2. Premsa, revistes i publicacions periòdiques
2.2.7.3. Llibres i altres publicacions
2.2.7.4. Altres
2.2.8. Despeses diverses:
2.2.8.1. Publicitat i propaganda
2.2.8.2. Publicacions institucionals
2.3.1. Dietes, locomoció i trasllats
3. D'inversió:
3.1. Equipament
3.2. Conservació i reparacions extraordinàries
3.3. Construccions
4. Financers:
4.1. Amortització de crèdits i préstecs
4.2. Interessos
4.3. Altres despeses financeres
Total despeses
Dèficit
..., ... d ... de 1998.
(Signatura i segell)

linea