diari

Decret 47/1993, de 5 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià de la Joventut.

(DOGV núm. 2005 de 16.04.1993) Ref. Base de dades 0789/1993

Decret 47/1993, de 5 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià de la Joventut.
La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, va crear l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) com a entitat de dret públic i hi va atribuir, com a objectiu prioritari, l’execució i la coordinació de la política de joventut de la Comunitat Valenciana.
El Decret 152/1989, de 16 d'octubre, del Govern Valencià, articula l’estructura organitzativa i el règim de funcionament de l’IVAJ. El Decret 197/1990, de 10 de desembre, del Govern Valencià, va modificar el capítol III de l'anterior cas legal quant a l’estructura orgànica bàsica.
Al llarg del temps que ha transcorregut des de la creació de l’Institut Valencià de la Joventut s'han anat perfilant una sèrie d'elements que influeixen d'una manera decisiva en la forma d'afrontar els problemes dels joves.
D'una banda, la imperiosa necessitat d'enfocar i afrontar els problemes esmentats des d'una perspectiva integral.
D'una altra, la cada vegada més necessària gestió coordinada de les distintes instàncies de l'administració per tal d'aconseguir el major gran d'eficiència i eficàcia en la consecució dels objectius establerts.
En aquest sentit, tenint en compte ambdós factors, l'actuació de l’IVAJ ha d'anar encaminada a preparar els suports necessaris per millorar substancialment l'atenció diària als problemes dels joves valencians. Així, la recent aprovació del Pla Valencià de la Joventut, com a document de caràcter estratègic en el tractament integral dels temes de joventut, constitueix el primer esglaó de la nova dinàmica imposada.
Sembla necessari, doncs, adequar l'estructura orgànica i el règim de funcionament de l'institut als objectius assenyalats en el Pla Valencià de la Joventut, per tal de fer-ne possible una correcta implementació, i establir, alhora, una estructura més concorde amb la necessària coordinació entre les diferents instàncies de l'administració, amb vista a aconseguir les majors cotes d'eficiència i eficàcia possibles en la gestió.
Per això, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 5 d'abril de 1993,
DECRETE
CAPITOL I
Naturalesa i objecte
Article primer
L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) és un organisme autònom de caràcter mercantil dels que preveu l'article 5.1 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. L'institut es configura com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus fins i la gestió del seu patrimoni.
L'IVAJ estarà regit per la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, per aquest reglament i per la reglamentació interna emanada del propi institut, i també per totes aquelles normes que siguen de general aplicació als organismes autònoms de la seua naturalesa de la Generalitat Valenciana.
Article segon
L'IVAJ té com a objectiu l'execució i la coordinació de la política de joventut de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa assumirà el desenvolupament de les funcions previstes en l'article 3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, sobre l'Institut Valencià de la Joventut.
CAPITOL II
Organs de direcció
Article tercer
L'IVAJ s'estructura en els següents òrgans de direcció:
a) El president.
b) El Consell Rector.
c) El director general.
Article quart
1. El president de l'institut, que ho serà també del Consell Rector, serà el Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
2. Correspon al president:
a) L'alta direcció de l’organisme.
b) La representació legal de l’IVAJ, per a la qual podrà delegar el director general.
Article cinqué
1. El Consell Rector està integrat pels membres següents:
- President: el Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
- Vice-president: el director general de l’institut.
- Un vocal en representació de la Presidència de la Generalitat Valenciana, nomenat pel President de la Generalitat Valenciana, amb categoria de director general.
- Un vocal per cadascuna de les conselleries, nomenat pel president del Consell Rector a proposta del conseller corresponent i amb categoria de director general o equivalent.
- Un representant de cada corporació provincial amb rang de diputat, designat pel ple de les respectives corporacions.
- El president i dos representants del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana elegits per aquest consell.
- Sis vocals designats pel President de l’Institut Valencià de la Joventut d'entre membres d'entitats, associacions o institucions públiques o privades, o en funció de la seua qualificació, que tinguen relació amb la joventut i la seua problemàtica. Aquesta designació serà notificada als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
El secretari tècnic de l’institut, nomenat pel president de l’institut, exercirà les. funcions de secretari del Consell Rector, i hi actuarà amb veu però sense vot.
2. Podran assistir, així mateix, a les reunions del Consell Rector, aquelles persones que, pels seus coneixements o d'altres circumstàncies, hom considere convenient de conèixer-ne l’opinió, les quals seran convocades pel president del Consell Rector i hi assistiran amb veu però sense vot.
Article sisé
El Consell Rector desplegarà la coordinació de la política integral de joventut i li correspondran les atribucions següents:
a) Aprovar les línies general d'actuació de l’institut.
b) Aprovar el Programa Anual d'Actuacions.
c) Elaborar l'avantprojecte de pressupost anual de l’institut sobre la base de la proposta elevada pel director general.
d) Aprovar la memòria anual de gestió.
e) Emetre informes en matèries relacionades amb la joventut a petició de qualsevol òrgan de la Generalitat Valenciana o de les associacions juvenils.
Article setè
1. El Consell Rector serà convocat pel seu president almenys quatre vegades per any i, en tot cas, després de la sol·licitud de la majoria dels seus membres.
2. Per tal que hi haja quòrum en el Consell Rector, caldrà la presència de la majoria dels sens membres en primera convocatòria, i la d'un mínim de vuit en segona convocatòria.
3. En tot allò que no preveu aquest reglament, el Consell Rector sotmetrà el seu funcionament a les normes que, amb caràcter general, regeixen els òrgans col·legiats.
Article vuité
1. A proposta del president o d'un terç dels vocals del Consell Rector, aquest podrà constituir al seu si comissions de' treball de caràcter sectorial, les quals tindran encomanades tasques concretes que requeresquen un estudi especial i que n'elevaran les propostes a l'aprovació del Consell Rector.
2. De les conclusions i les propostes de les Comissions de Treball hom en donarà compte al Consell Rector en la primera reunió.
Article novè
1 . Són funcions del director general:
a) La direcció i la gestió de les activitats de l’institut en l’àmbit de les seues competències.
b) Exercir la direcció del personal, sense perjudici de les delegacions que efectue en altres òrgans de l’IVAJ.
c) L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector i la seua execució una vegada hagen estat aprovats per aquest.
d) L'autorització i la disposició de despeses i la liquidació i l’ordenació de pagaments.
e) La facultat per a celebrar contractes en nom de l'organisme.
f) Les funcions que li encomanen el Consell Rector i el president de l’institut, dins de les seues atribucions.
g) Totes les altres funcions que preveu l'article 76 de la Llei de Govern Valencià i que no específica el present article.
2. El director general serà nomenat i separat per decret del Govern Valencià, a proposta del president de l’institut.
CAPITOL III
Organs de gestió
Article deu
1. El secretari tècnic, sota la superior direcció del director general de l’institut, integrarà totes les unitats i serveis, les coordinarà internament i ostentarà la màxima jerarquia dins del nivell administratiu de l’institut.
2. Les unitats en què s'estructura la Secretaria Tècnica són les següents:
- Servei de Promoció Juvenil.
- Servei de Participació Juvenil.
- Unitat d'Assessorament a Municipis.
Article onze
La Secretaria Tècnica està configurada com un òrgan de coordinació de la resta d'unitats i tindrà atribuït l’exercici de les següents funcions:
a) La gestió econòmica i pressupostària.
b) La tramitació de contractes.
c) L'administració de personal.
d) L'assessoria jurídica de l'IVAJ.
e) La gestió dels serveis generals de l’institut.
f) Propiciar, promoure i realitzar estudis d'investigació social sobre la joventut.
g) Coordinar la correcta execució dels programes que despleguen la resta d'unitats.
h) Preparar la memòria anual d'activitats.
i) Totes les funcions que expressament li encomane el director general dins de les seues atribucions.
Article dotze
El Servei de Promoció Juvenil tindrà al seu càrrec les funcions següents, les quals s'exerciran en col·laboració amb els departaments competents per raó de la matèria i sense perjudici de les facultats atribuïdes a aquests:
a) Realitzar programes de formació d'informadors juvenils i desplegar, implantar i tramitar els programes d'assessorament i informació juvenil.
b) Tramitar, desplegar i avaluar els programes en matèria d'ocupació juvenil i, d'una manera especial, la formació d'orientadors socials.
c) Desplegar programes de promoció de la salut dels joves i de prevenció del consum de drogues.
d) Propiciar, desplegar i avaluar programes adreçats a joves amb problemes d'inadaptació familiar o social, delinqüència juvenil o maltractaments.
e) Tramitar i coordinar els programes aprovats en matèria d'habitatge per a joves.
f) Fomentar les iniciatives culturals dels joves.
g) Desplegar programes d'animació juvenil.
h) Impulsar accions que faciliten la integració social dels joves amb minusvàlues.
i) Facilitar la prestació social substitutòria als joves objectors .
Article tretze
1. Al Servei de Participació Juvenil li correspondrà:
a) Assessorar, assistir i impulsar les relacions amb les associacions juvenils i d'altres entitats públiques i privades mentre desenvolupen activitats relacionades amb els joves.
b) La realització d'activitats de temps lliure.
c) La potenciació dels intercanvis juvenils de caràcter internacional.
d) Impulsar la creació d'infrastructures.
e) La formació de tècnics en animació juvenil.
2. L'Escola d'Animadors Juvenils de la Comunitat Valenciana està configurada com l’òrgan encarregat de formar tècnics en animació juvenil i està, per tant, adscrita al Servei de Participació Juvenil.
3. Les oficines de Turisme i Intercanvi de Joves estan configurades com les unitats encarregades de potenciar i realitzar els programes d'intercanvis i turisme juvenil de l’IVAJ, i organitzaran i gestionaran els serveis que, amb aquesta finalitat, els hi siguen determinats.
Aquestes oficines estaran adscrites al Servei de Participació Juvenil.
Article catorze
La Unitat d'Assessorament a Municipis, que dependrà directament del director general sense perjudici de la seua adscripció orgànica a la Secretaria Tècnica, tindrà atribuïdes les funcions següents:
a) La direcció tècnica de projectes Ciutat Jove.
b) L'assessorament tècnic per a l'elaboració de projectes i programes municipals en matèria de joventut.
c) La coordinació de les actuacions de l’institut amb els programes de joventut municipals dins del marc establert en el Pla Valencià de la Joventut.
CAPITOL IV
Organització territorial
Article quinze
1. La gestió territorial de l'institut es realitzarà, a les tres províncies, a través d'una Unitat Territorial que integrarà tots els centres de l'institut localitzats en el seu àmbit territorial.
2. Les unitats territorials tindran al seu càrrec l’execució i el seguiment dels programes en matèria de joventut elaborats per l’IVAJ en l’àmbit territorial corresponent.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogats els decrets 152/1989, de 16 d'octubre, i 197/1990, de 10 de desembre, del Govern Valencià, i totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposen a allò que estableix aquest decret o que ho contradiguen.
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 5 d'abril de 1993.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANDREU LOPEZ I BLASCO

linea