diari

Ordre de 19 de febrer de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 2 de maig de 1991, que regula l'activitat i l'autonomia de gestió dels centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2005 de 16.04.1993) Ref. Base de dades 0790/1993

Ordre de 19 de febrer de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 2 de maig de 1991, que regula l'activitat i l'autonomia de gestió dels centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana.
La Llei 7/1992, de 28 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Pressupostos Generals per a l'any 1993, augmenta la quantia màxima d'algunes despeses de funcionament i d'altres destinades a la contractació dels treballs d'assistència prestats per empreses consultores o de serveis inclosos en el pressupost anual dels centres docents i que aquests gestionen autònomament.
En conseqüència, cal modificar l’Ordre de 2 de maig de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula i es desplega l'activitat i l'autonomia de la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV de 9 de juliol), pel que fa a aquestes despeses.
Segons que estableix el Reial Decret 2093/1988, de 28 de juliol, sobre transferiments de funcions i serveis de l'administració de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'educació, i en virtut de les atribucions que em confereix l'article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,
ORDENE
Primer
Modificar parcialment les normes III, IV i V de l’Ordre de 2 de maig de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula i desplega l'activitat i l'autonomia de la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV de 9 de juliol), que quedaran configurades de la següent manera:
La norma III: «El director del centre, amb la col·laboració del secretari o administrador, on n'hi haja, elaborarà un projecte de pressupost del centre per a cada exercici, que s'ajustarà al model contingut en els annexos I a) i I b) d'aquesta norma, el presentarà a la comissió econòmica perquè n'emeta informe i posteriorment al consell escolar del centre que procedirà, en el primer quadrimestre de cada any, a l'aprovació del pressupost anual del centre.
Una vegada complerts aquest tràmits, es trametrà una copià dels pressupostos a la Direcció Territorial de Cultura i Educació que corresponga, que comprovarà que el contingut i procediment s'ajusta a allò establert en aquesta ordre. En cas contrari, la direcció territorial notificarà al centre les objeccions observades perquè siguen esmenades. El pressupost s'entendrà aprovat en cas que no es reba cap notificació en el termini d’1 mes».
La norma IV, paràgraf cinqué: «Les despeses destinades a la reparació dels immobles i l'adquisició de mobiliari i equip didàctic dels centres estaran condicionats a:
a) Que queden satisfetes les necessitats ordinàries per al normal funcionament del centre escolar i les que resulten de les activitats educatives.
b) Que el total de les despeses destinades als apartats 2n i 3r no depasse la quantitat de 500.000 pessetes anuals en els centres que tenen fins a 6 unitats; en els altres centres, no podrà excedir la quantitat resultant de multiplicar per 75.000 pessetes el nombre d'unitats, fins a un màxim de 1.250.000 pessetes. A aquest efecte, quan en un centre no estiga fixat el nombre d'unitats, aquest s'obtindrà dividint per 30 el nombre total d'alumnes.
L'import d'un subministrament mai no depassarà la xifra d'1.000.000 pessetes.
Tot el material adquirit o donat al centre haurà d'inventariar-se.
En cap cas es destinaran fons a suplir obligacions que, com a ampliacions, reforma, conservació, manteniment, serveis i subministraments, corresponguen a l'administració local o provincial».
La norma V, apartat 2, lletra c): « En treballs d'assistència prestats per empreses consultores o de serveis per import inferior a 1.000.000 de pessetes, acreditació de la ineludible necessitat d'aquesta per manca de personal suficient, el pressupost de tres empreses, la factura reglamentària i la certificació acreditativa de la conformitat en la realització del treball o servei».
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 19 de febrer de 1993.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANDREU LOPEZ I BLASCO

linea