diari

Llei de la Generalitat Valenciana 4/1987, de 12 de maig, per la qual es modifiquen determinats articles del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 586 de 14.05.1987) Ref. Base de dades 0815/1987

Llei de la Generalitat Valenciana 4/1987, de 12 de maig, per la qual es modifiquen determinats articles del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom. del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
El Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984 pel qual s'aprovà el Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, suposà una consecució capital en la necessària tasca d'ordenar jurídicament la multiplicitat de categories tributàries que acompanyaren, com a mitjà de finançament, els serveis transferits a la Generalitat Valenciana. A més de la funció recopiladora, suposava acollir les diverses taxes sota tres principis capitals, com són la reserva de Llei, la unitat de Tresoreria i la referència pressupostària ineludible.
Però, no obstant això, el caràcter obert i dinàmic de tota figura tributària exigeix l'anàlisi permanent i les necessàries revisions que en mantinguen l'adequació a la realitat econòmico-social sobre la qual es projecta. Això, que pot afirmar-se amb caràcter general, adquireix, no obstant, la màxima significació en el camp de les taxes fiscals, on la relació entre l'Administració i l'administrat-contribuent apareix plenament enllaçada i on la satisfacció de les necessitats d'aquest últim es realitza de forma immediata.
Es per això que, malgrat l'escàs temps transcorregut, es compta amb la perspectiva i la justificació suficients per a introduir en el Text Articulat de Taxes certes modificacions que, si són molí concretes i parcials en el cas de les taxes per ordenació d'instal·lacions i activitats industrials compreses en el Títol IV, adquireixen la màxima importància en aquelles que giren entorn la sanitat en les vessants humana i animal i que s'integren en els Títols III i V.
Els Reials Decrets 955/1984, de 26 de març, i 2103/ 1984, de 10 d'octubre, consolidaren la transferència de funcions i serveis en matèria de sanitat ja prevista en l'Estatut d'Autonomia Valencià. Sobre la base d'aquestes disposicions la Generalitat passà a responsabilitzar-se, entre altres, de les funcions del control sanitari de la producció, el transport i la venda de productes o animals directament o indirecta relacionats amb l'alimentació humana, quan aquestes activitats es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Hom pot ara ja, amb un meditat balanç, detectar l'existència de llacunes legals juntament amb disparitats evidents entre el gravamen previst en la norma i el cost de les activitats desenvolupades, així com l'existència de serveis prestats sense la necessària cobertura tributària.
Les deficiències apuntades tenen especial incidència en el sector concret dels serveis públics prestats respecte a indústries, establiments i productes subjectes a control veterinari, precisament un dels més afectats per les Reglamentacions de la Comunitat Econòmica Europea, que com a expressió del propi avenç en la higiene alimentària ha incrementat el nombre i la qualitat dels dispositius de control i ampliat la intervenció de funcionaris especialitzats.
Pel que fa a la taxa per l'ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres, la modificació operada obeeix a l'aparició de nous supòsits d'inspecció tècnica de vehicles com a conseqüència del Reial Decret 2344/1985, de 20 de novembre, que fa extensiva la revisió a les motocicletes i tractors agrícoles a partir de 1987, juntament amb la implantació de taxímetres de tarifa múltiple no prevists anteriorment.
Per tal d'acollir les modificacions indicades he». preferit d'emmarcar-les en el vigent Text Articulat en compte d'elaborar una norma independent pels avantatges de caràcter sistemàtic, i en definitiva, d'interpretació que hi comporta.
Les majors innovacions operades en l'article 80 (que en realitat conté totes les taxes del Títol III) s'agrupen en la nova secció 4a, ara denominada «Serveis veterinaris de control alimentari». Tanmateix, la rectificació de l'escala V de la secció 2a per a corregir la clara disfunció que aquesta arrossegava
-potser per mer error de transcripció- així com la reordenació de les restants seccions, ha exigit una redacció íntegra del precepte encara que en molts casos les quotes assignades als diversos supòsits procedesquen directament del Decret Legislatiu anterior.
De la mateixa manera la modificació també integral de l'article 104, enquadrat en l'àmbit dels serveis en matèria de ramaderia, resulta un complement necessari i ineludible de l'anterior.
Pel contrari, la senzillesa dels canvis introduïts en l'article 86 aconsella de limitar-ne l'abast a les tarifes 2 i 3, sense afectar per tant la resta del susdit article.
Finalment s'ha optat per referir totes les quotes dels preceptes modificats a 1987, de manera que queden fora de les actualitzacions operades en el Text Articulat per les Lleis de Pressuposts aprovades anteriorment.
Article primer
L'article 80 del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, queda redactat en els termes següents:
«Article 80. Bases i Tipus.
Les taxes s'exigiran d'acord amb les bases i els tipus continguts en la següent tarifa:
Secció 1.ª
Estudis i informes per obres de nova construcció o reforma
1. Per l'estudi i l'informe de cada projecte abans d'autoritzar les obres de nova construcció o reforma, sempre que siga necessària l'autorització sanitària per al funcionament o inscripció en algun Registre Sanitari, 0'25% de l'import del pressupost total (execució d'obra civil i instal·lacions) amb un límit màxim de 5.324 Pta.
2. Per la comprovació de l'obra acabada i l'emissió de l'informe previ al permís per a l'ús o funcionament, 0'50% de l'import del respectiu pressupost amb el límit màxim de 10.648 Pta.
Secció 2.ª
Inspecció de construccions, locals, instal·lacions, indústries, activitats i espectacles i emissió d'informe i certificat quan escaiga.
% ESCALA
1. Estacions d'autobusos privades 100 I
2. Aigües potables privades 100 I
3. Aigües residuals privades 100 I
4. Safareigs privats 100 I
5. Criptes dins de cementiris 100 I
6. Criptes fora de cementiris 200 I
7. Habitatges. apartaments, bungalows, vil·les en règim de lloguer. 100 II
8. Teatres, cinemes, frontons, pubs, discoteques, places de toros, camps
d'esports, hipòdroms, velòdroms i anàlegs privats 100 III
9. Cinemes d'estiu 50 III
10. Locals destinats a animals que intervinguen en espectacles públics 100 III
11. Pensions i similars 50 IV
12. Hotels, Hotels-Apartaments de I i II estrelles 100 IV
13. Hotels, Hoteis-Apartaments de III estrelles 150 IV
14. Hotels, Hoteis-Apartaments de IV estrelles 200 IV
15. Hotels, Hoteis-Apartaments de V estrelles 250 IV
16. Hospitals, sanatoris, preventoris, cases de salut, institucions de repòs,
guarderies, residències per a malalts convalescents, clíniques i altres es-
tabliments anàlegs privats 100 IV
17. Establiments de gimnasis, sales d'esgrima, escoles d’educació física i
similars 50 IV
18. Magatzems de productes farmacèutics a l'engròs, inclosos els
d'aplicació als animals per a combatre antropozoonosi, cooperatives
farmacèutiques i similars 100 V
19. Establiments de BUP, acadèmies i anàlegs privats 100 IV
20. Perruqueries 200 V
21. Instituts de bellesa que no realitzen cirurgia estètica 300 V
22. Cases de banys, piscines, i similars,etc 100 V
23. Cafeteries, cafés, bars, cerveseries, salons de te, tendes de queviures i
similars 100 V
24. Orxateries, xocolateries, bunyoleries, tavernes, sidreries, vinateries i
similars 50 V
25. Casinos, societats d’esplai i anàlegs 200 V
26. Centres culturals, gremials i professionals 100 V
27. Consultoris per a animals 100 V
28. Establiments per a aigües minero-medicinals o destinats a l'embote-
llament d'aquestes aigües o de les anomenades de taula 200 V
29. Farmàcies 100 V
30. Infermeries i drogueries al detall 100 V
31. Laboratoris d’anàlisis 100 V
32. Empreses funeràries 200 V
33. Establiments que realitzen activitats molestes, insalubres o perilloses. 200 V
Per a la determinació de l'import a satisfer per cada concepte s’aplicarà el tant per cent corresponent a cada un a la quantitat indicada en l'escala aplicable.
ESCALA I
Habitants de la localitat Quota
Fins a 10.000 968 Pta.
De 10.001 a 50.000 1.634 Pta.
De 50.001 a 250.000 2.360 Pta.
Més de 250.000 2.904 Pta.
ESCALA II
Lloguer mensual de l'habitatge
Import del lloguer Quota
Fins a 5.000 Pta 242 Pta.
De 5.001 a 10.000 Pta 363 Pta.
De 10.001 a 25.000 Pta 726 Pta.
De 25.001 a 50.000 Pta 1.149 Pta.
De 50.001 endavant. 1.754 Pta.
ESCALA III
Nombre total de localitat de capacitat
Per cada localitat de capacitat, en els límits mínim i màxim (qualsevol que siga el percentatge que s'haja d'aplicar al corresponent concepte), de 534 Pts i 5.335 Pta., respectivament: 0,95 Pta.
ESCALA IV
Nombre total d’alumnes, hostes, places o llits.
Per cada alumne, hoste, plaça o llit vacants o ocupades amb els límits mínims i màxims (qualsevol que siga el percentatge que s'haja d'aplicar al corresponent concepte) de 534 Pta. i 6.655 Pta., respectivament: 0'95 Pta.
ESCALA V
Nombre d’habitants de la localitat
Nombre empleats de tota Fins a De 10.001 a De 50,001 a De 250.001
classe, àdhuc aprenents 10.000 Hab. 50.000 Hab. 250.000 Hab. endavant
QUOTA EN PESSETES
Cap 726 726 726 726
1 a 2 968 968 968 1.150
3 a 5 1.149 1.341 1.512 1.754
6a 10 1.391 1.754 1.875 2.399
11 a20 1.754 2.117 2.541 2.783
21 a 30 2.117 2.359 2.904 3.509
31 a 50 2.601 2.904 3.509 4.114
51 a 100 2.904 3.509 4.114 4.598
Més de 100 3.509 4.114 4.598 5.868
Secció 3.ª
Cadàvers i despulles
Intervenció de l’òrgan competent en la tramitació dels expedients per a la concessió de les autoritzacions següents:
34. Trasllat d'un cadàver sense inhumar:
a) Dins de la Comunitat Valenciana 1.150 Pta.
b) A altres Comunitats 1.755 Pta.
c) A l'estranger 11.495 Pta.
35. Exhumació d'un cadàver abans dels tres anys del seu enterrament:
a) Per a la reinhumació en la mateixa localitat 1.150 Pta.
b) Per al trasllat a altra localitat de la Comunitat 1.755 Pta.
c) Per al trasllat a altres Comunitats 2.360 Pta.
d) Per al trasllat a l’estranger 11.495 Pta.
36. Exhumació d'un cadàver després dels tres anys de la defunció i abans dels cinc:
a) Per a la reinhumació en la mateixa localitat 605 Pta.
b) Per al trasllat a altra localitat de la Comunitat 715 Pta.
c) Per al trasllat a altres Comunitats 1.150 Pta.
d) Per al trasllat a l'estranger 11.495 Pta.
37. Exhumació amb trasllat o sense de les restes d'un cadàver després dels cinc anys de la defunció, 20% fixat en 36.a), b), c) i d).
38. Inhumació d'un cadàver en cripta dins d'un cementiri 1.150 Pta.
39. Inhumació d'un cadàver en cripta fora del cementiri 11.495 Pta.
40. Pràctica Tanatológica:
a) Conservació transitòria 6.655 Pta.
b) Embalsamament 57.475 Pta.
41. Comprovació sanitària d'un acte tanatológic sense intervenir-ne en la pràctica:
a) Amb expedició de l'acta 1.150 Pta.
b) Sense expedició de l'acta 581 Pta.
Secció 4.ª
Serveis veterinaris de control alimentari
Prestació dels serveis públics de vigilància i inspecció sanitàries de control veterinari, dirigits al compliment de les normes i les condicions imposades per les Reglamentacions Tècnico-Sanitàries i altra legislació aplicable, dins de les diverses indústries i establiments que es detallen. S'hi inclouen en el fet imposable totes les actuacions realitzades pel personal dependent de l'Administració sanitària.
Les tarifes no inclouen l'import dels impresos de les guies corresponents ni el preu dels marxamos.
Quan les actuacions realitzades puguen incloure’s en diversos epígrafs de les tarifes, la liquidació a practicar comprendrá la suma de les quotes corresponents a cada una.
42. Indústries càrniques.
42.1 Escorxadors.
Carn bovina. Taxa 450 Pta./Tm.
Carn porcina Taxa 428 Pta./Tm.
Carn ovina i cabrum Taxa 1.170 Pta./Tm.
Carn solípeds Taxa 775 Pta./Tm.
42.2 Escorxador d'aus.
Volateria
(Cat. I. Prod. 1200 canals/hora) Taxa 653 Pta./Tm.
Volateria
(Cat. II Prod. 600 canals/hora) Taxa 1.170 Pta./Tm.
Volateria
(Cat. III Prod. 600 canals/hora) (canal de 5 Kg. o més) Taxa 342 Pta./Tm.
42.3 Escorxador de conills. Taxa: 1 Pta./Kg.
42.4 Fàbrica d'embotits. Taxa: 0'50 Pta./Kg. Mínim 1.000 Pta./mes.
42.5 Carnisseries xarcuteries. Taxa: 0'50 Pta./Kg. Mínim 1.000 Pta./mes.
42.6 Sala trossejament. Taxa: 0'20 Pta./Kg. Mínim 11.000 Pta./mes.
42.7 Secador de pernils. Taxa: 030 Pta./Kg. Mínim 5.500 Pta./mes.
42.8 Taller de budells. Taxa: 0'40 Pta./Kg. Mínim 3.500 Pta./mes.
42.9 Magatzem de budells. Taxa: 0'20 Pta./Kg. Mínim 3.500 Pta./mes.
42.10 Magatzem productes càrnics. Taxa: 0'40 Pta./Kg. Mínim 5.500 Pta./mes.
42.11 Plantes fonedores de greix. Taxa: 0'60 Pta./Kg. Mínim 6.500 Pta./mes.
42.12 Llotges o centres de distribució primari.
Taxa: 0'60 Pta./Kg. Mínim 11.000 Pta./mes.
43. Caça.
Peça major Taxa 1.000 Pta.
Peça menor Taxa 20Pta.
44. Hortofructícoles.
44.1 Centrals hortofructícoles. Taxa: 0,10 Pta./Kg.
44.2 Magatzems hortofructícoles. Taxa: 5.000 Pta./any.
45. Indústries d'ous.
45.1 Magatzem a l'engròs d'ous. Taxa: 0'20 Pta./dotzena. Mínim 3.000 Pta./mes.
45.2 Centre de classificació d’ous. Taxa: 10 Pta./30 dotzenes. Mínim 6.000 Pta./mes.
45.3 Ovoproductes. Taxa: 2 Pta./Kg. Mínim 7.000 Pta./mes.
46. Catering, cuines col·lectives i plats preparats. Taxa: 2 Pta./Kg. Mínim 5.000 Pta./mes.
47. Magatzems frigorífics.
(Segons capacitat i m' i mes)
Menys de 500 M3 5.000 Pta./mes.
De 500 a 2.000 m' 7.000 Pta./mes.
De 2.000 a 5.000 m' 10.000 Pta./mes.
De 5.000 a 10.000 m' 15.000 Pta./mes.
Més de 10.000 m' 20.000 Pta./mes.
48. Indústries làcties.
48.1 Llet certificada. Taxa: 20 Pta./100 1. Mínim 6.000 Pta./mes.
48.2 Llet pasteuritzada. Taxa: 2 Pta./100 1. Mínim 11.000 Pta./mes.
48.3 Llet esterilitzada. Taxa: 10 Pta./l. Mínim 17.000 Pta./mes.
48.4 Llet concentrada. Taxa: 010 Pta./l. Mínim 6.000 Pta./mes.
48.5 Llet condensada. Taxa: 0'60 Pta./l. Mínim 11.000 Pta./mes.
48.6 Llet en pols. Taxa: 0'80 Pta./Kg. Mínim 11.000 Pta./mes.
49. Indústries de productes lactis.
49.1 Nates, mantegues. Taxa: 0'80 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
49.2 Quallades. Taxa: 0'60 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
49.3 Formatges. Taxa: 0'60 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
49.4 Iogurt. Taxa: 0'60 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
49.5 Batuts. Taxa: 0'30 Pta./l. Mínim 6.000 Pta./mes.
49.6 Sèrum en pols. Taxa: 010 Pta./Kg. Mínim 20.000 Pta./mes.
49.7 Fàbriques de productes grassos no lactis. Taxa: 0'50 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
50. Fàbriques i elaboració de gelats. Taxa: 1 Pta./l. Mínim 15.000 Pta./any.
51. Indústries làcties, flams, cremes i postres. Taxa: 0'80 Pta./l. Mínim 6.000 Pta./mes.
52. Envasadores de mel. Taxa: 0'50 Pta./l. Mínim 18.000 Pta./any.
53. Indústries de la pesca.
53.1 Llotges. Taxa: 20 Pta./Tm.
53.2 Sala de manipulació de peix fresc. Taxa: 010 Pta./Kg.
53.3 Mercats centrals. Taxa: 010 Pta./Kg.
53.4 Viver-cetària. Taxa: 010 Pta./Kg.
53.5 Piscifactoria-astacicultura. Taxa: 0'50 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
53.6 Depuradores. Taxa: 010 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
53.7 Sales de cocció. Taxa: 0'20 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
53.8 Semiconserves.
53.8.1 Anxoves i semblants. Taxa: 0'50 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
53.8.2 Seitons i altres productes en vinagres. Taxa: 0'50 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
53.9 Salaons. Taxa: 0'50 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
53.10 Fumatges. Taxa: 1 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
53.11 Sales preparació congelats. Taxa: 0'50 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
54. Envasadores polivalents. Taxa: 0'50 Pta./Kg. Mínim 6.000 Pta./mes.
55. Hipermercats. Taxa: 12.000 Pta./mes.
56. Menjadors col·lectius. Taxa: 4.000 Pta./any.
57. Menudistes alimentació.
57.1 Pescateries. Taxa: 3.000 Pta./any.
57.2 Resta menudistes. Taxa: 2.000 Pta./any.
Secció 5ª
Altres actuacions sanitàries
58. Examen de salut amb expedició del certificat corresponent sense incloure l'import de l’imprès, les anàlisis, les proves radiogràfiques o les exploracions especials llevat dels esmentats en el número següent 605 Pta.
59. Reconeixement a efectes d'expedició dels certificats d'aptitud obligatoris, inclòs el valor de l’imprès, per a l'obtenció i la revisió de:
a) Obtenció de permisos de conducció de les classes A-1, A-2, B i LCC 2.420 Pta.
b) Obtenció de permisos de les classes C, D i E 3.630 Pta.
c) Revisió dels permisos C,D, i E 3.025 Pta.
d) Obtenció d’autoritzacions especials per a conduir vehicles destinats al transport
de mercaderies perilloses 3.630 Pta.
e) Obtenció i renovació anual d’autorització especial de conducció de vehicles
destinats al transport escolar 1.815 Pta.
60. Inscripció de Societats Mèdico-Farmacèutiques que exercesquen les activitats exclusivament a la Comunitat 605 Pta.
61. Emissió d’informes que requeresquen estudis o exàmens de projectes o expedients tramitats a petició de part no compresos en conceptes anteriors 1.150 Pta.
62. Certificats, visats, registres o expedició de documents no compresos en altres conceptes o a instància de part, cada un 242 Pta.
63. Drets de certificats per l'expedició dels que es refereixen a titulars sanitaris sempre que no siga com a funcionaris de l'Estat. 182 Pta.
64. Pels drets de concurs, per concursant, excepte quan siguen convocats per l'Administració Central 396 Pta.
Article segon
Es modifiquen les tarifes núm. 2 i 3 incloses en l'article 86 del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, de 22 de desembre de 1984, que queden redactades de la forma següent:
Tarifa 2. Inspeccions tècniques i reglamentàries.
2.1 Inspecció periòdica de vehicles en estacions ITV, revisions periòdiques, reformes, matricules, remolcs i duplicats.
2.1.1 Per vehicle en general:
Fins a 3.500 Kg 1.512 Pta.
Més de 3.500 Kg 2.420 Pta.
2.1.2 Motocicletes 650 Pta.
2.1.3 Tractors agrícoles 550 Pta.
2.2 Segones i successives inspeccions (derivades de defectes trobats en la primera)
50 % de 2.1.
2.3 Altres inspeccions periòdiques reglamentàries 4.23 5 Pta.
Tarifa 3. Verificacions i homologacions.
3.1 Verificació de comptadors en laboratoris.
3.1.1 D’electricitat monofàsics. De gas fins a 6 m'/hora, i d'aigua fins a 15 mm. de
calibre cada un. 363 Pta.
3.1.2 Sèries de més de 6. Cada element de la sèrie 109 Pta.
3.1.3 Comptadors d’altres característiques. Cada un 726 Pta.
En seriés de més de 6. Per unitat 218 Pta.
3.2 Verificació de limitadors de corrent, làmpades, termòmetres, manómetres,
vàlvules i altres instruments de precisió en Laboratori Oficial o Fàbrica Sèries.
Cada element de la sèrie 24 Pta.
3.3 Transformadors, verificació en Laboratori Oficial. Cada un 605 Pta.
3.4 Verificació d'aparells taxímetres en estacions ITV.
3.4.1 De tarifa única 605 Pta.
3.4.2 De tarifa múltiple. 900 Pta.
3.5 Verificació en domicili particular dels aparells anteriors. Cada un 4.235 Pta.
3.6 Contrastació d'objectes de metalls preciosos. Cada peça 12 Pta.
3.7 Assaig químic de barres, riells, etc., de metalls preciosos. Cada un 1.815 Pta.
3.8 Homologació de prototipus, tipus i models. Cada un 4.840 Pta.
3.9 Determinacions volumètriques de cisternes. Cada una 4.235 Pta.
3.10 Contrastació de peses i mesures, bàscules i balances. Cada una 60 Pta.
3.10.1 Si la capacitat excedeix de 100 Kg. o 100 1 242 Pta.
3.10.2 Si excedeix de 1.000 Kg 2.420 Pta.
3.10.3 Series uniformes de peses i mesures. Cada sèrie 31 Pta.
3.10.4 Surtidors de carburants i similars.
El primer d'una estació 4.235 Pta.
Els restants, cada un 1.210 Pta.
Article tercer
L’article 104 del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, de 22 de desembre de 1984 queda redactat en els termes següents:
Article 104. Bases i tipus.
La taxa s’exigirà d’acord amb les bases i els tipus en les tarifes següents:
Tarifa 1 Comprovació sanitària, sanejament ramader i lluita contra paràsits de les explotacions pecuàries.
Equids i bòvids 100 Pta. per cap.
Porcí, oví, cabrum i colmena 25 Pta. per unitat.
Aus i conills 0'31 Pta. per cap.
Altres espècies:
Pes viu adult superior a 50 Kg 400 Pta. per cap.
Pes viu adult inferior a 50 Kg 100 Pta. per cap.
Fins a un màxim de 20.000 Pta.
No s’aplicarà la taxa per prestació de serveis facultatius veterinaris en les campanyes de sanejament ramader i quan hi haja una epizootia i/o zoonosis declarada oficialment.
Tarifa 2. Aplicació de productes biològics en tractaments sanitaris obligatoris, i inspecció post-vacunal.
Per l'organització i inspecció dels tractaments sanitaris obligatoris sense aplicació de productes, es devengarà el 5% de les quantitats corresponents.
Quan els tractaments sanitaris comprenguen diverses aplicacions de productes, l'acte facultatiu acollirà la totalitat d'aquestes.
Quan les espècies ramaderes interessades estiguen sotmeses a campanyes de vacunació obligatòria que afecten al 70% com a mínim del cens, l'import de les tarifes es reduirà a la meitat.
Cànids, fèlids i espècies
exòtiques 300 Pta. per animal i acte facultatiu
Équids i Bòvids 90 Pta. per animal i acte facultatiu.
Porcins 35 Pta. per animal i acte facultatiu.
Ovins, cabrum i colmenes 25 Pta. per unitat i acte facultatiu.
Aus i conills 1 Pta. per animal i acte facultatiu.
Tarifa 3
Anàlisis, dictàmens i peritatges a petició de part 500 Pta. per acte facultatiu.
Tarifa 4
Inspecció i control sanitari d'animals importats 1.000 Pta. per expedició.
Tarifa 5. Inspecció i comprovació tècnico-sanitària anual de:
Delegacions i dipòsits de productes zoosanitaris.
Delegació 5.000 Pta.
Dipòsit 2.500 Pta.
Centres d’aprofitament de cadàvers 5.000 Pta.
Llocs on s'alberguen o contracten ramat i matèries contumaces 2.000 Pta.
Centres o explotacions relacionats amb la reproducció ramadera, principalment per
mig d'inseminació artificial 2.000 Pta.
Corrals i altres dependències de ramat d’espectacles taurins 5.000 Pta.
Tarifa 6
Inspecció i comprovació tècnico-sanitària per a l'obertura dels centres esmentats en la tarifa anterior 11 per 1000 del pressupost, amb un límit màxim de 10.000 Pta.
Tarifa 7. Comprovació sanitària del ramat subjecte a
trasllat i l'expedició de la Guia d'Origen i Sanitat que justifica la salubritat d'aquest i de la zona d'origen.
Equids i bòvids 100 Pta. per animal.
Porcí adult 30 Pta. per animal.
Porcells 15 Pta. per animal.
Oví, cabrum i colmena 20 Pta. per unitat.
Conill 3 Pta. per animal.
Gallinàcies adultes i broilers 0'40 Pta. per animal.
Pollets per a cria 0'30 Pta. per animal.
Altres espècies pecuàries 1.000 Pta. per expedició.
Quan la guia d'origen i sanitat afecte al ramat que haja de sortir del terme municipal del seu empadronament per a l'aprofitament pascícola-floral, i sempre que haja de retornar al punt d'origen, l'import de la taxa es reduirà a la meitat.
En qualsevol cas el mínim de percepció per prestació de serveis realitzats serà de 500 Pta.
Tarifa 8. Fiscalització i informació, i per al moviment interprovincial de ramat relatiu als casos d'epizooties i de comercialització i l'expedició de la Guia Interprovincial.
Équids i bòvids:
Fins a 10 caps 100 Pta.
D’11 caps endavant, 10 Pta., per cada cap sense excedir-ne de 500 Pta.
Porcí:
Fins a 25 caps. ..100 Pta.
De 26 caps endavant, 5 Pta. més per cap sense excedir-ne de 500 Pta.
Llanar i cabrum, i colmena:
Fins a 50 unitats 100 Pta.
De 51 unitats endavant, 2 Pta. per unitat sense excedir-ne de 500 Pta.
Aus i Conills:
Fins a 100 caps 100 Pta.
Per cada cap de més, 0'5 Pta. per cap sense excedir-ne de 500 Pta.
Tarifa 9. Inspecció i vigilància de la desinfecció.
Locals destinats a fires, mercats, concursos, exposicions i altres llocs públics on s'alberguen o contracten ramats o matèries contumaces, 1 Pta. per metre quadrat.
Vagons, vaixells, avions on es transporten ramats, 5 Pta. per metre cúbic de càrrega.
Vehicles per carretera per al transport de ramat, 4 Pta. per metre cúbic de càrrega.
En qualsevol cas el mínim de percepció per serveis prestats serà de 500 Pta.
Tarifa 10. Expedició de la Cartilla Ramadera.
Expedició del document 500 Pta.
Revisió i actualització
a petició de part 400 Pta.
Tarifa 11. Reconeixement de femelles domèstiques presentades al cobriment natural o inseminació artificial en parades o centres, 250 Pta. per unitat reconeguda.
Tarifa 12. Expedició de dosis seminals, l'import de la taxa serà el resultat de multiplicar per l'2 l'import de la tarifa aplicada pels centres subministradors d'origen.»
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes les disposicions que s'oposen al que ordena aquesta Llei, sense que, per tant, puga exigir-se cap taxa, honorari o contraprestació distinta pels serveis o activitats regulades en aquest text legal.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Llei vigirà l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 12 de maig de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea