diari

Instrucció de 13 de març de 1992, de la Direcció General de la Funció Pública, sobre el procediment per al reconeixement de la consolidació del grau personal.

(DOGV núm. 1761 de 08.04.1992) Ref. Base de dades 0816/1992

Instrucció de 13 de març de 1992, de la Direcció General de la Funció Pública, sobre el procediment per al reconeixement de la consolidació del grau personal.
D'acord amb el que disposen l'article 21 i les disposicions transitòries setena i dotzena de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, i també l'article 48 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, tot els funcionaris tenen un grau personal que correspondrà a algun dels nivells en què es classifiquen els llocs de treball. Igualment, la disposició addicional desena de la Llei de la Generalitat Valenciana 12/1918, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, inclou el reconeixement de l'antiguitat del personal laboral fix que accedeix a la condició de funcionari de la Generalitat Valenciana, a l’efecte del reconeixement del grau personal.
Tenint en compte que el grau personal és només un dels diferents mecanismes de la carrera administrativa i que amb les modificacions introduïdes per la Llei 23/1988, de 28 de juliol, ha perdut una de les seues funcions inicials, com era delimitar un conjunt de llocs a què cada funcionari podia accedir, cal regular el procés de reconeixement del grau personal i adequar-lo a l'actual característica principal, la mera garantia retributiva.
Aquesta instrucció té com a objectiu prioritari homogeneïtzar respecte a altres administracions el procés del reconeixement de la consolidació del grau personal, tenint en ' compte les diverses situacions administratives en què poden trobar-se els funcionaris de la Generalitat Valenciana i basant-se en el principi de racionalitzar l’esmentat procés en el sentit de conjugar la seua característica principal, abans exposada, que és la garantia retributiva, amb les seues funcions originals de mecanisme regulador de la carrera administrativa.
Per tant, i d'acord amb les competències que la normativa vigent atribueix a aquesta direcció general, establesc les següents normes de procediment:
1) La Direcció General de la Funció Pública efectuarà d'ofici el reconeixement del grau personal. Tot funcionari comença a consolidar el grau corresponent al nivell del primer lloc de treball a què ha estat destinat pels sistemes de provisió previstos en l'article 20 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual aprovà el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. En el supòsit que el funcionari estiga en el procés de consolidació del grau personal en l’esmentat primer lloc de treball i obtinga un lloc de nivell superior, es computarà el temps de serveis prestats en aquest últim lloc fins a l'adquisició del grau corresponent al del nivell del lloc inicial.
2) El grau personal s'adquireix per l’exercici d'un o més llocs de nivell corresponent durant dos anys continuats o tres amb interrupció. Si durant el temps en què el funcionari ocupa un lloc es modifica el nivell d'aquest, el temps d'exercici es computarà amb el nivell més alt en què l’esmentat lloc haja estat classificat.
Els funcionaris que obtinguen un lloc de treball superior en més de dos nivells al corresponent al seu grau personal, consolidaran cada dos anys de serveis continuats el grau superior en dos nivells al que ja posseeixen, sense que en cap cas puguen superar el corresponent al del lloc exercit.
3) El grau personal es consolida per l'exercici de la carrera administrativa; per tant, quan s'accedeix d'un grup a un altre, mitjançant la promoció interna, es manté el grau personal adquirit en el grup d'origen. Això no obstant, el canvi de grup no implica el manteniment del grau personal adquirit en el grup d'origen quan aquest no estiga inclòs en l'interval de nivells corresponents al nou grup. En aquest cas, es consolidarà com si no se'n tingués cap.
Quan s'accedeix a un nou grup mitjançant oposició lliure, és a dir sense cap vinculació amb la carrera administrativa anterior, no es considerarà a cap efecte el grau personal que pogués tenir-se consolidat en altre grup. El mateix criteri s'aplicarà al personal procedent d'altres administracions públiques, quan adquiresquen la condició de funcionari de la Generalitat mitjançant oposició lliure.
4) El temps de serveis prestats en comissió de serveis es computarà per a la consolidació del grau corresponent al nivell del lloc de treball de procedència, llevat que s'obtinga destinació definitiva en el lloc exercit en la comissió de serveis o en un altre del mateix nivell.
El temps de permanència en un lloc de treball amb nomenament provisional, es computarà a l’efecte de consolidació del grau personal, com si es tractàs d'una comissió de serveis.
En qualsevol cas, tant en el supòsit de comissió de serveis com en el de nomenament provisional, se seguirà la norma general de consolidar de dos en dos nivells i cada dos anys a partir del grau prèviament consolidat en el lloc d'origen o, si s'escau, des del grau que s'estiga consolidant en el moment de produir-se la comissió de serveis o el nomenament provisional, fins a arribar al nivell del lloc que s'ha aconseguit amb destinació definitiva.
5) Si durant el temps que s'ocupa un lloc de treball amb destinació definitiva, en comissió de serveis o amb nomenament provisional es modifica el seu nivell, el temps es computarà amb el nivell més alt de l’esmentat lloc, però sempre basant-se en la regla general de consolidar de dos en dos nivells i cada dos anys continuats o tres amb interrupció.
6) Els funcionaris que passen a la situació de serveis especials només podran consolidar, mentre romanguen en aquesta situació, el grau personal corresponent al nivell del lloc que exercien en la situació administrativa de servei actiu, o el que hagueren obtingut posteriorment per concurs.
7) Als funcionaris que reingressen al servei a la Generalitat Valenciana, després que obtinguen destinació definitiva, si així ho sol·liciten expressament, se'ls podrà computar, a l’efecte de la consolidació del grau personal, el temps que abans de deixar el servei actiu van exercir un lloc de treball de nivell igual o inferior al del reingrés. En cas contrari, es computaran els dos anys continuats o tres amb interrupció per a la consolidació del grau personal, des del moment del reingrés. En qualsevol cas, se'ls mantindrà el grau personal que tinguen reconegut abans de deixar el servei actiu.
Als funcionaris que es troben en la situació administrativa d'excedència sense tenir grau personal reconegut, però que tenen dret que se'ls reconega, se'ls reconeixerà d'ofici en el moment del reingrés o a instància de part, amb efecte des del moment que calga.
8) D'acord amb el que estableix la disposició addicional desena de la Llei de la Generalitat Valenciana 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, al personal laboral fix de la Generalitat Valenciana que adquiresca la condició de funcionari, en virtut dels cursos i de les proves específiques organitzades per l’IVAP, se li tindrà en compte, sempre a petició de l'interessat, l'antiguitat en la seua relació jurídica com a laboral fix, a l’efecte de la consolidació del grau personal.
En cas contrari, començarà a consolidar el grau personal des del moment que obtinga la condició de funcionari de carrera.
9) La percepció del complement de destinació, per part del personal dependent del Servei Valencià de Salut, no implicarà la consolidació del grau personal, qualsevol que siga el règim jurídic del titular del lloc de treball, segons el que estableix la disposició addicional primera del Decret 169/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
10) El grau personal consolidat en una altra administració pública serà reconegut per resolució expressa de la Direcció General de la Funció Pública, després de la verificació del seu procés de consolidació, i produirà efectes econòmics des del moment de l’esmentat reconeixement.
11) Als funcionaris no integrats en la Generalitat Valenciana, mentre exercesquen llocs de treball gestionats per aquesta direcció general, quan els corresponga la consolidació del grau personal, se'ls lliurarà un certificat acreditatiu del nivell del lloc de treball exercit i del temps que hi romanguen, a fi que l'administració d'origen, si s'escau, els reconega el grau personal corresponent.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Als funcionaris que a l'entrada en vigor d'aquesta instrucció tinguen una antiguitat igual o superior a dos anys, i no hagen consolidat el grau corresponent al nivell del primer lloc de treball que obtingueren a la Generalitat Valenciana, mitjançant els sistemes de provisió previstos en l'article 20 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual aprovà el text refós de la Generalitat Valenciana, i que després ocuparen llocs de nivells superiors, se'ls reconeixerà, si ho demanen, el grau corresponent al nivell del lloc en què hagen romàs dos anys continuats o tres amb interrupció. Quan no haguessen romàs dos anys continuats o tres amb interrupció en cap dels llocs fins ara exercits, podran consolidar el grau corresponent al nivell del lloc que actualment ocupen, a l'acabament de la permanència de dos anys en l’esmentat lloc.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta instrucció entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 13 de març de 1992.
El Director General de la Funció Pública:
Luis Felipe Martínez Martínez.

linea