diari

Llei de la Generalitat Valenciana 5/1987, de 12 de maig, per la qual s'estableix la gratuïtat dels estudis de Batxillerat i Formació Professional, en els Centres Públics de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 587 de 15.05.1987) Ref. Base de dades 0822/1987

Llei de la Generalitat Valenciana 571987, de 12 de maig, per la qual s'estableix la gratuïtat dels estudis de Batxillerat i Formació Professional, en els Centres Públics de la Comunitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom. del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
La Constitució Espanyola, en l'article 27, apartat primer reconeix que «Tothom té dret a l'educació» i en l'apartat quart de la mateixa norma hom estableix que «l'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït». Així mateix, la promulgació de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, ha garantit la gratuïtat de l'ensenyament bàsic aplicant el principi de la plena escolarització dels xiquets inclosos entre els 6 i els 14 anys.
La Generalitat Valenciana atenent a les competències plenes que en matèria educativa li atorga la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, ha impulsat una política tendent a l'escolarització dels joves inclosos en els trams d'edats post-obligatoris, amb l'objectiu de fer general l'ensenyament fins als 16 anys.
El projecte de modernització del sistema educatiu desplegat pel Govern Valencià s'orienta a l'assoliment que els Centres d'ensenyament siguen àmbits participatius que contribuesquen a l'establiment d'una societat democràtica avançada i, junt amb això, a facilitar la superació de desigualtats, amb l'eliminació dels obstacles que impedesquen l'aplicació efectiva del dret a l'educació.
Aquestes raons aconsellen de fer desaparèixer tots els entrebancs d'índole econòmic que poguessen frustrar aquests objectius, i que arribarien a impedir la prossecució dels estudis posteriors a l'Educació General Bàsica a alumnes procedents de famílies amb escassetat de recursos.
Per això, i per tal d'assolir els objectius abans esmentats, aquesta Llei preveu la supressió de les taxes acadèmiques per als alumnes que cursen estudis de Batxillerat o Formació Professional en Centres públics homologats o adscrits.
Article únic
En l'àmbit de la Comunitat Valenciana els estudis de Batxillerat i de Formació Professional en Centres públics, homologats o adscrits, no estaran subjectes al pagament de les taxes acadèmiques a què fa referència el Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, que s'especifiquen en el grup 1r. de l'annex del Capítol II.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es autoritzat el Consell per a prendre totes les disposicions reglamentàries que calga per a l'aplicació i el desplegament del que disposa aquesta Llei.
Segona
Aquesta Llei entrarà en vigor als 20 dies de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queda derogat el grup 1r. de l'annex del Capítol II, llevat de la tarifa 1.13, del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984.
Queden igualment derogades totes les disposicions que s'oposen al que preceptua aquesta Llei.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 12 de maig de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea