diari

ORDE de 13 de febrer de 2003, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regula la concessió de permisos al funcionariat públic i la resta de personal al qual siga d'aplicació el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presenten com a candidats a les eleccions a les Corts Valencianes o a les eleccions locals. [2003/X2037]

(DOGV núm. 4446 de 24.02.2003) Ref. Base de dades 0830/2003

ORDE de 13 de febrer de 2003, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regula la concessió de permisos al funcionariat públic i la resta de personal al qual siga d'aplicació el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presenten com a candidats a les eleccions a les Corts Valencianes o a les eleccions locals. [2003/X2037]
L'article 30.2 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en relació amb l'article 47.1.c) del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, i l'article 9.1.6 del Decret 34/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Govern Valencià, preveuen la concessió de permisos als funcionaris públics i al personal al seu servici pel temps indispensable per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic.
D'altra banda, l'article 11 del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servici de l'administració autonòmica, conté la mateixa previsió per a eixe personal.
Al mateix temps, el dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, contingut en l'article 23 del text constitucional, pot quedar buit de contingut si no s'arbitren els mitjans necessaris per a l'efectiu i real compliment, tot removent les traves que ho impedisquen, per la qual cosa la participació en les campanyes electorals del personal al servici de l'administració pública valenciana en el qual concórrega la condició de candidat, ha d'incloure's com un dels supòsits indicats en el paràgraf anterior, i cal regular-lo amb caràcter general i, per tant, per a les presents eleccions, a l'efecte d'unificar els criteris per a la seua concessió.
En conseqüència, fent ús de les atribucions que tinc conferides per la disposició final primera del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 34/1999, de 9 de març, i l'article 1.b) del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servici de l'administració autonòmica,
ORDENE
Article primer
El personal al servici de l'administració pública valenciana i aquell al qual siga d'aplicació el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presente com a candidat a les eleccions a les Corts Valencianes o a les eleccions locals, podrà sol·licitar permís, segons que preveuen els articles 30.2 de la Llei 30/84, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, i el 9.1.6 del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 34/1999, de 9 de març, pel temps de duració de la campanya electoral, amb el dret a percebre les retribucions corresponents al seu lloc de treball, amb dispensa de la prestació del treball.
Article segon
La sol·licitud haurà de presentar-se per escrit davant el cap de la unitat corresponent, el qual haurà de presentar un informe i remetre'l el sendemà de la presentació a la Secretaria General de la Conselleria en la qual preste els seus servicis, la qual resoldrà en el mateix termini.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'Orde de 18 d'abril de 1995, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es regula la concessió de permisos al funcionariat públic i a la resta del personal al qual siga d'aplicació el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presenten com a candidats a les eleccions a les Corts Valencianes o a les eleccions locals.
València, 13 de febrer de 2003
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

linea