diari

ORDRE de 31 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra de Mariola. [2005/X1342]

(DOGV núm. 4946 de 15.02.2005) Ref. Base de dades 0836/2005

ORDRE de 31 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra de Mariola. [2005/X1342]
El Parc Natural de la Serra de Mariola, constituïx un dels territoris valencians en què es concentren en major grau valors mediambientals, paisatgístics i socioculturals d'especial rellevància, però el caràcter probablement més important de Mariola és el que deriva precisament de la seua llarga història d'ocupació i interacció humana. Una història al llarg de la qual els diversos usos exercits sobre els recursos naturals de la serra han acabat configurant un excepcional mosaic d'ecosistemes i paisatges que sintetitzen, com pocs territoris valencians, les característiques bàsiques i les peculiaritats de la mitjana muntanya mediterrània, i que han fet necessari l'establiment de mesures de gestió activa dirigides a la seua conservació, una conservació que, en tot cas, no pot ser aliena a la població que secularment i de forma directa o indirecta ha configurat el paisatge de Mariola, la participació i implicació de la qual en la preservació de la serra resulta imprescindible.
El desenvolupament del model de gestió del Parc Natural de la Serra de Mariola, tot i basar-se en l'experiència obtinguda durant el període de vigència del PORN, que ha sigut fins ara l'instrument bàsic per a l'ordenació d'activitats en el parc i la seua àrea d'esmorteïment, permetrà fixar una normativa d'usos més detallada i coincident amb la realitat de l'espai, i establirà un marc adequat en el qual aconseguir un desenvolupament racional i equilibrat de les activitats, compatible amb els objectius d'ordenació del PORN.
Per aquestes raons, és necessari iniciar la confecció del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de la Serra de Mariola, d'acord amb el vigent Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra de Mariola, aprovat per mitjà del Decret 76/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, i la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, normes en les quals es determina el contingut mínim que ha de tindre el PRUG en els seus aspectes tècnics, com també el mecanisme administratiu de la seua tramitació.
En conseqüència,
ORDENE
Primer
1. S'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla rector d'ús i gestió de la serra de Mariola, l'àmbit territorial del qual figura com a annex a la present ordre.
2. Aquest procediment s'inicia conforme al que establixen els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i en l'article 5 del Decret 3/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, de declaració del Parc Natural de la Serra de Mariola, com també en les disposicions respecte d'això contingudes en el Pla d'ordenació dels recursos naturals de la serra de Mariola, aprovat per mitjà del Decret 76/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià.
Segon
1. De conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, dins de l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Mariola no poden atorgar-se, per part de les administracions competents, autoritzacions, llicències i concessions que habiliten per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica sense que intervinga, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Territori i Habitatge. Aquest informe serà de caràcter preceptiu i vinculant, i ha de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del Pla rector d'ús i gestió, mitjançant un acord del Consell de la Generalitat a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Tercer
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions que tendeixen a la redacció i l'aprovació del PRUG del Parc Natural de la Serra de Mariola, per mitjà de la tramitació de l'oportú expedient administratiu conforme al procediment legal previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre produirà efectes des del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 31 de gener de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea