diari

ACORD d'11 de febrer de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars vigents en l'àmbit territorial del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra de Mariola, durant la tramitació d'aquest. [2005/X1548]

(DOGV núm. 4946 de 15.02.2005) Ref. Base de dades 0837/2005

ACORD d'11 de febrer de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars vigents en l'àmbit territorial del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra de Mariola, durant la tramitació d'aquest. [2005/X1548]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 11 de febrer de 2005, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de data 31 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va acordar la iniciació del procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra de Mariola.
Mentre culmina el procediment administratiu que tendeix a l'aprovació d'aquest Pla, s'assegura la protecció i conservació de l'àmbit territorial afectat, per mitjà del que establix el vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Mariola, aprovat per mitjà del Decret 76/2001, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, que ha sigut fins ara l'instrument bàsic per a l'ordenació d'activitats en el parc i la seua àrea d'esmorteïment, i de conformitat amb l'article 28 de Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per raó d'això, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
1. En l'àmbit territorial afectat pel procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió de la Serra de Mariola regirà, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació d'aquest Pla pel Consell de la Generalitat, el vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), tant pel que fa a les prescripcions d'usos i activitats previstes per a cada una de les unitats de zonificació previstes en el citat Pla, com al règim d'autorització que, si és el cas, ha d'aplicar-se a cada una d'aquelles.
2. Per a qualsevol altra actuació, obra o projecte no previst específicament en el PORN, i que, per raó de les seues característiques, supose o puga suposar una transformació sensible de la realitat física i biològica o puga dificultar o impossibilitar la consecució dels objectius del Pla que es tramita, se sotmetrà a informe previ, preceptiu i vinculant per la Conselleria de Territori i Habitatge.
Segon
En els supòsits en què ha d'emetre's informe previ a l'autorització de qualsevol actuació o activitat, aquest informe tindrà explícitament en compte la compatibilitat de l'actuació de què es tracte amb els objectius genèrics del Pla que es tramita, com també la seua adaptació a les previsions dels documents d'ordenació i gestió vigents que siguen d'aplicació a cada sector.
Tercer
Les mesures cautelars a què es referix el present acord estaran vigents fins a l'aprovació del corresponent Pla Rector d'Ús i Gestió.
Quart
El present acord produirà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 11 de febrer de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea