diari

Decret 49/1990 de 12 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'estableixen reduccions en el preu dels bitllets dels transports interurbans de viatgers d'ús públic col·lectiu per a les persones que siguen pensionistes o majors de 65 anys.

(DOGV núm. 1276 de 02.04.1990) Ref. Base de dades 0840/1990

Decret 49/90 de 12 de març del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'estableixen reduccions en el preu dels bitllets dels transports interurbans de viatgers d'ús públic col·lectiu per a les persones que siguen pensionistes o majors de 65 anys.
El Ple de les Corts Valencianes, en la sessió que tingué lloc el dia 19 d'octubre de 1988, aprovà una resolució per la qual instava el Consell de la Generalitat Valenciana perquè prengués les decisions pertinents a fi que els pensionistes i persones majors de 65 anys, amb residència habitual als municipis de la Comunitat Valenciana, tinguen una reducció en el preu dels bitllets dels transports de viatgers d'ús públic col·lectiu, tant si són gestionats per empreses públiques o com si ho són per empreses concessionàries privades, en tots els trajectes amb principi i fi a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Per tal de complir aquest mandat s'estableix, per mitjà d'aquest Decret, el marc jurídic adequat que permeta de portar a efecte l'esmentada resolució, i faculta el Conseller de Treball i Seguretat Social perquè concerte, mitjançant convenis singularitzats amb les Empreses implicades, la posada en marxa d'aquesta.
Per tot aixà, amb l'audiència prèvia del sector, i atés l'article 19.4 de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, i d'acord amb l'Estatut d’autonomia i els articles 22.e) i 35.c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta dels Consellers de Treball i Seguretat Social i d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la sessió efectuada el 12 de març de 1990,
DECRETE:
Article 1
Els pensionistes i les persones majors de 65 anys, el ingressos dels quals no superen el Salari Mínim Interprofessional, i que tinguen la residència habitual als municipis de la Comunitat Valenciana, es beneficiaran d'una reducció en el preu dels bitllets dels transports interurbans de viatgers d'ús públic col·lectiu, tant si són gestionats pels ens públics "Consorci Valencià de Transports" i "Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana", com si són empreses concessionàries privades, en tots els trajectes amb principi i final a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Article 2
Les persones que reunesquen els requisits establerts en l'article anterior hauran de proveir-se d'una targeta acreditativa de llur situació de beneficiari, la qual caldrà exhibir quan utilitzaran els transports públics on s'apliquen els beneficis regulats en aquest Decret.
La Conselleria de Treball i Seguretat Social adoptarà les mesures necessàries per tal d'expedir i distribuir aquestes targetes a tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Article 3
Perquè aquests beneficis tinguen efectivitat, es faculta el Conseller de Treball i Seguretat Social a fi que, en nom i representació del Consell de la Generalitat Valenciana, formalitze els oportuns convenis de col·laboració amb les entitats de transports de viatgers d'ús públic col·lectiu a què fa referència l'article primer; en aquests convenis s'establiran els serveis i línies als quals s'aplicaran els descomptes, i caldrà ficar-hi la reducció del preu del bitllet que l'empresa hi aplicarà, i la subvenció que la Conselleria de Treball i Seguretat Social abonarà a la citada empresa com a compensació per la disminució dels seus ingressos.
Article 4
La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports facilitarà a la Conselleria de Treball i Seguretat Social tota la informació i la col·laboració requerida per formalitzar els convenis amb les empreses i també la necessària per al control de llur aplicació i adequació de les subvencions pactades.
Article 5
La Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en l'exercici de les seues competències, modificarà d'ofici els quadres de tarifes de les empreses afectades perquè hi queden reflectides les reduccions convingudes.
DISPOSICIO TRANSITORIA
1. Els beneficis establerts en aquest Decret s'aplicaran, per les empreses afectades, a mesura que s'hi en formalitzen els convenis singularitzats.
2. Els convenis formalitzats abans de la publicació d'aquest Decret es convalidaran de la manera que s'hi concerte.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el Conseller de Treball i Seguretat Social i el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per tal de desplegar, interpretar i aplicar aquest Decret en l’exercici de les seues respectives competències.
Segona
Aquesta disposició començarà a vigir l’endemà de la entrada en vigor de la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 1990.
València, 12 de març de 1990.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Treball i Seguretat Social,
MIQUEL DOMENECH I PASTOR
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
EUGENI L. BURRIEL DE ORUETA

linea