diari

ORDRE de 6 de maig de 1996, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Marjal de Pego-Oliva.

(DOGV núm. 2743 de 08.05.1996) Ref. Base de dades 0858/1996

ACORD de 7 de maig de 1996, del Govern Valencià, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit del Parc Natural del Marjal Pego-Oliva, durant la tramitació del pla d'ordenació de recursos naturals.
El Govern Valencià, en la reunió del dia 7 de maig de 1996, va adoptar l'acord següent:
El marjal Pego-Oliva és una zona de protecció ecològica, caracteritzada per un patrimoni natural important.
El medi del marjal Pego-Oliva és el resultat històric de la interacció secular entre ecosistemes naturals i activitat socioeconòmica tradicional. Però els canvis recents en els usos socioeconòmics del territori i els recursos han afectat els ecosistemes naturals.
En vista de la complexitat dels processos i els riscos que afecten el patrimoni natural del marjal Pego-Oliva, cal determinar una sèrie de mesures de cautela, com a règim de protecció preventiva fins que s'aprove definitivament el pla d'ordenació de recursos naturals.
La consellera d'Agricultura i Medi Ambient, mitjançant l'Ordre del dia 6 de maig d'enguany, va acordar la iniciació, d'acord amb l'article 28 de la Llei 11/1994, d'Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Marjal Pego-Oliva.
Per raó de tot això, a proposta de la consellera d'Agricultura i Medi Ambient, el Govern Valencià
ACORDA
Primer
En l'àmbit del Parc Natural del Marjal Pego-Oliva, i durant la tramitació del corresponent pla d'ordenació dels recursos naturals, regeixen les mesures de cautela següents:
a) Prohibició de realitzar-hi actes que comporten una transformació sensible de la realitat física i biològica o hagen de dificultar o impossibilitar la consecució dels objectius de la declaració d'espai natural protegit.
b) Se suspén l'atorgament de llicències municipals per als actes d'ús del sòl i del subsòl, que a continuació s'especifiquen: moviments de terra, obres de nova planta, modificació de l'estructura o aspecte exterior de les existents i col·locació de cartells de propaganda.
c) Se suspén l'atorgament d'autoritzacions d'aprofitaments forestals i posada en cultiu o transformació d'aquest.
d) Se suspén l'atorgament de qualsevol tipus de permisos o autoritzacions mineres.
Segon
Les mesures de cautela a què fa referència l'article anterior estaran en vigor fins a l'aprovació del corresponent pla d'ordenació dels recursos naturals, sense que en cap dels casos la vigència puga allargar-se més enllà de tres anys.
Tercer
Aquest acord entra en vigor a l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 7 de maig de 1996
El conseller secretari del Govern Valencià,
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO

linea