diari

Decret 49/1987, de 13 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració del Parc Natural "Carrascar de la Font Roja".

(DOGV núm. 591 de 21.05.1987) Ref. Base de dades 0863/1987

Decret 49/1987, de 13 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració del Parc Natural "Carrascar de la Font Roja".
El «Carrascar de la Font Roja», situat als termes municipals d'Alcoi i Ibi, constitueix un dels ecosistemes millor conservats de la Comunitat Valenciana. L'existència en aquesta forest de la vegetació primitiva, climàcica a multes de les ombries de les zones muntanyenques de la Comunitat, ha estat conseqüència de les encertades mesures que les institucions alcoianes han promulgat al llarg de la historia, de l'especial sensibilitat amb què els propietaris particulars han gestionat els seus terrenys, així com de la vinculació tradicional de la població d'Alcoi al «Carrascar de la Font Roja». Aquesta vegetació climàcica, composta per gallers, aurons, freixes, teixos, serveres, mostellars, carrasques i multes altres espècies vegetals (alguna d'aquestes, endemismes alacantins o iberollevantins), és d'un interés molí elevat, atesa la pràctica inexistència d'aquesta en la magnitud que ací es produeix al llarg de la Comunitat Valenciana.
L'interés social creixent pel susdit Carrascar, el qual comporta una sèrie d'activitats, aconsella de proporcionar un març legal que garantesca la persistència i conservació de l'ecosistema. D'aquesta manera, les activitats susdites podran ser planificades i compatibilitzades amb els usos tradicionals i s'evitaran així impactes ecològics negatius que conduirien en pocs anys a la degradació d'un bosc que els alcoians han protegit des de molí de temps enrere, com palesa l'existència de mesures proteccionistes del Carrascar adoptades pel Consell d’Alcoi almenys des de 1332.
Atés que l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atorga competència exclusiva a la Generalitat Valenciana per regular espais naturals protegibles i en aplicació de les Lleis vigents, a proposta de les Conselleries d’Agricultura i Pesca i d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i amb la prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 13 d'abril de 1987,
DECRETE:
Article primer
Es declara Parc Natural el «Carrascar de la Font Roja» la delimitació del qual queda determinada a l'annex d'aquest Decret, per tal d'evitar qualsevol acció que puga comportar la destrucció, deterioració, transformació o desfiguració de la geografia física, la fauna o la flora i dels sistemes necessaris perquè es desenvolupe, així com per fomentar-ne la utilització amb finalitats científiques, educatives, culturals i d'esplai, d'acord amb el que estableix l'article cinqué de la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits.
Article segon
U L'administració i gestió del Parc Natural correspon a la Conselleria d'Agricultura i Pesca i d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana.
Dos A proposta conjunta de les Conselleries d'Agricultura i Pesca i d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports el Consell de la Generalitat Valenciana nomenarà el Director-Conservador de la zona protegida, que tindrà les funcions següents:
a) Coordinar i executar el que disposa el Pla Rector a què es refereix l'article cinqué d'aquest Decret i els altres plans de gestió que poguessen ser establerts a la zona.
b) Supervisar el compliment de les reglamentacions del Parc.
c) Proposar al «Consell de Protecció» definit a l'article tercer d'aquest Decret els estudis i les actuacions que considere necessaris per al millor funcionament del Parc Natural.
d) Elaborar i gestionar els pressupostos de la zona protegida.
e) Organitzar i promoure els equipaments i serveis necessaris per tal d'assolir les finalitats científiques, culturals i educatives d'aquest Decret.
f) Elaborar les memòries anuals d'activitats i resultats.
g) Actuar com a Secretari del «Consell de Protecció».
Article tercer
U Es crea el «Consell de Protecció» del Parc Natural del «Carrascar de la Font Roja», que serà l'òrgan col·laborador en la gestió de la zona protegida.
Dos El «Consell de Protecció» es compondrà dels membres següents:
-El President, que serà nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana a proposta conjunta de les Conselleries d'Agricultura i Pesca i d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Vocals.
-El Director-Conservador del Parc, que hi farà les funcions de Secretari.
-Un representant de cadascuna de les Conselleries d'Agricultura i Pesca, Obres Públiques, Urbanisme i Transports i de Cultura, Educació i Ciència.
-Un representant de la Diputació Provincial d'Alacant.
-Un representant per cadascun dels Ajuntaments d’Alcoi i Ibi.
-Un representant de la Universitat d'Alacant.
-Un representant de les societats de caçadors establertes a la zona.
-Un representant per cada 500 Has. o fracció de predis de titularitat privada existents al Parc.
-Un representant dels grups vinculats a la zona, entre les finalitats dels quals figure la de la conservació de la natura (grups ecologistes, centres excursionistes...)
-Una persona de reconeguda competència en el camp de la conservació de la natura que s'haja destacat en la promoció dels valors del «Carrascar de la Font Roja», que serà designat pel «Consell de Protecció.»
Tres. Són funcions del «Consell de Protecció»:
a) Proposar les actuacions pertinents per a la conservació i defensa dels valors naturals del Parc Natural.
b) Elaborar el Pla Rector de protecció i els plans de gestió que afecten la zona protegida.
c) Informar els pressupostos anuals del Parc.
d) Promoure la sensibilització de l'opinió pública envers els valors naturals i culturals de la zona.
e) Promoure i fomentar actuacions per a l'estudi, la divulgació i la fruïció dels valors del Parc Natural.
f) Gestionar la concessió de les ajudes que poguessen ser aportades al finançament de l'espai protegit.
Quatre. El «Consell de Protecció» haurà de constituir-se en el termini de tres mesos a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret. Es reunirà almenys dues vegades per any, així com a proposta del President o de la majoria simple dels components.
Article quart
El planejament urbanístic que efecte terrenys inclosos a l'àmbit del parc natural s'ajustarà al que dispose sobre això el Pla Rector; mentrestant es mantindrà la qualificació del sòl actual.
Article cinqué
U En el termini d'un any a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret, la Conselleria d'Agricultura i Pesca previ informe de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, aprovarà provisionalment el Pla Rector d'Us i Protecció del «Carrascar de la Font Roja», que contindrà l'estructura general d'ordenació del territori protegit i la del imitació dels diferents usos i de les activitats permeses a cadascuna de les zones en què s'estructure.
Dos. Aprovat provisionalment el Pla per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, aquesta el sotmetrà a informació pública durant un mes i transcorregut aquest termini s'obrirà un altre període d'igual duració per tal de donar audiència als Ajuntaments el territori dels quals es veja afectat pel Pla.
Tres. La Conselleria d'Agricultura i Pesca, a la vista dels resultats del que disposa l'apartat anterior, sotmetrà el Pla Rector a l'aprovació definitiva del Consell de la Generalitat.
Article sisé
Sense perjudici del desplegament ulterior dels plans, les reglamentacions i les altres mesures, hom estableix les normes de caràcter general següents:
U Les activitats tradicionals del sector primari seguiran desplegant-se d'acord amb les seues regulacions específiques i amb el que estableix aquest Decret i la normativa que el desenvoluparà.
Dos. Els òrgans rectors establiran les normes a què hauran de subjectar-se els visitants per tal de no perturbar ni menyscabar els valors naturals del Parc.
Tres Les competències de les Administracions Públiques seran exercides de manera que queden preservats tots els valors naturals, ecològics i paisatgístics del Parc Natural. Hom avaluarà amb especial atenció els possibles impactes ambientals que s'hi produesquen per actuacions exteriors.
Article seté
U Les limitacions a la propietat que s'estableixen en relació amb els usos permesos en sol no urbanitzable seran objecte d'indemnització d'acord amb la legislació urbanística i amb la Llei de l'Expropiació Forçosa.
Dos La Conselleria d'Agricultura i Pesca establirà una línia de subvencions específica per tal de donar incentius, i si s'escau compensar les activitats dels propietaris de terrenys inclosos al Parc que tendesquen a millorar-ne o protegir-ne els valors ecològics.
Article vuité
Amb la finalitat d’atendre les despeses generals de funcionament necessàries per tal de garantir la protecció del »Carrascar de la Font Roja», així com per desplegar altres activitats o actuacions adequades, la Generalitat Valenciana habilitarà els crèdits oportuns sense perjudici de la col·laboració d'altres Entitats públiques o privades que manifesten interés a coadjuvar en la millor gestió de la zona protegida.
Article nové
La inobservança o infracció de la normativa aplicable al Parc Natural del «Carrascar de la Font Roja» serà sancionada d'acord amb el que disposa el Codi Penal, a la Llei 15/1975, de 2 de maig, sobre Espais Naturals Protegits, i al Reial Decret 2676/1977, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament per aplicar-lo, sense perjudici de la legislació específica que, a tenor de la naturalesa de la infracció, resulte aplicable. Els infractors estaran obligats en qualsevol cas a reparar els danys causats i a restituir els llocs alterats a la situació inicial.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Fins que no s'aprove el Pla Rector el Director-Conservador del Parc tindrà una especial actuació en matèria de control i seguiment d'aquelles activitats i construccions que afecten l'objecte del present Decret, així com de les repercussions del plantejament urbanístic vigent.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Les Conselleries d'Agricultura i Pesca i d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, son autoritzades perquè, en el marc de les seues competències respectives, dicten les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 13 d'abril de 1987.
El President de la Generalitat
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Agricultura i Pesca,
LLUIS FONT DE MORA I MONTESINOS
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme y Transports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
ANNEX
LIMITS DEL PARC NATURAL DEL CARRASCAR DE LA FONT ROJA
Sentit: Agulles del rellotge
Punt inicial: Límit Oest del Parc
Punt Coordenades
núm. Observacions X Y Z
1 Penya del Racó Vell (400 m.
al N (aprox.) de la «Venta de
los Cuernos»). 709.893,0 4.281.606,5 1001,8.
2 Punt situat en el llom que es
dirigeix cap al N des de la
Penya del Racó Vell. 709.955,5 4.281.669,0 991,5.
3 Pista que arranca del Mas
de Racó Vell i es dirigeix
cap al Mas de la Bona Vista. 709.756,1 4.281.769,9 927,0
4 En la pista anterior a uns
540 m del punt 3. 710.095,0 4.282.035,0 940,0.
5 Des del punt 4, pel tàlveg
que puja cap a l'E. fins a
un coll en el qual es troba
el punt 5. 710.205,0 4.282.095,5 975,3
6 Pista que s'adreça al Mas
de la Bona Vista (22 m al
NE de 5) 710.222,8 4.282.107,5 972,0
7 Encreuament pista anterior
amb la pista que arranca en
direcció S des del Mas de la
Bona Vista. 710.482,5 4.282.185,0 957,5
8 Lloma que intercepta la visual
del Mas de Pardinetes des
del Mas de la Bona Vista. 710.868,8 4.282.299,0 936,1
9 Des del punt 8, segons max.
pendent, fins a la pista d'accés
del Mas de Pardinetes, en el
punt on aquesta creua el barranc
de Pardinetes. 711.005,0 4.282.330,0 910,0
10 Per la pista anterior, fins a
l’encreuament d'aquesta
amb la senda que es dirigeix
cap al Mas de Vistabella. 711.220,6 4.282.506,0 912,0
11 Des del punt 10 sense deixar
la senda en direcció al Mas de
Vistabella, fins al Morro del
Pla de l'Aviació, després d'haver
travessat el barranc de les
Carboneres. En aquest punt 11,
arranca una pista en direcció S
cap al Pla de l'Aviació. 711.887,3 4.282.797,0 967,5
12 A 130 m. en direcció N, baixa
per l'alt de la Lloma des del punt 11. 711.848,0 4.282.919,3 951,7
13 Barranc de les Coves. 711.982,5 4.282.972,5 901,0
14 Morro de Vistabella. 712.147,8 4.282.955,4 971,5
15 Barranc del Pantanet. 712.284,8 4.283.020,0 895,0
16 Crestellera de Vistabella. 712.416,3 4.283.052,0 952,5
17 Crestellera de Vistabella. 712.598,5 4.283.022,3 976,5
18 Crestellera de Vistabella. 712.815,3 4.283.050,0 953,1
19 Barranc del Merlanxero. 713.047,0 4.283.054,5 867,0
20 Crestellera del Cremat. 713.222,8 4.283.101,5 936,1
21 Crestellera del Cremat. 713.500,0 4.283.122,8 937,9
22 Des del punt 21, baixa de
dalt la Lloma en direcció
aproximada E., travessa el
barranc de la Font del Cremat
i arriba a la pista que uneix
el Mas de Cotet amb el
barranc de la Podadora. 713.769,5 4.283.143,6 868,0
23 Per la pista anterior, baixa
220 m. fins a la unió amb la
senda que arranca per la
dreta i que s'adreça al Mas
de Parranca. 713.934,5 4.283.217,8 857,0
24 Per aquesta senda, baixa en
paral·lel al barranc de l'Infern
uns 100 m., el travessa i arriba
a 180 m. a la corba cap a
l’esquerra on la senda baixa
segons màxim pendent. 714.210,3 4.283.250,0 822,5
25 Barranc del Racó Negre. 714.528,0 4.283.123,5 847,5
26 Barranc del Racó Negre. 714.535,0 4.283.020,5 882,0
27 Final de la pista que arranca
en direcció S-SO des del
Mas de Parranca. 714.725,5 4.283.060,5 882,5
28 Senda que puja fins al final
de la pista que arranca en
direcció 0 a cota 932 mts. 714.685,0 4.282.877,5 932,0
29 Carretera a la Font Roja, des
de la pista anterior i mantenint
el nivell quan aquesta acaba
en el que passa pel Mas de la
Cardadora. 715.350,0 4.282.785,0 929,0
30 Encreuament de la carretera
de la Font Roja amb el barranc
de l'Olivereta 718.930,0 4.283.900,0 731,0
31 Molló núm. 286 de la muntanya
pública de Sant Antoni
32 Límits de la muntanya pública de
Sant Antoni fins al molló núm.
56 d'aquesta.
33 Molló núm. 68 de la muntanya
pública de Sant Antoni.
34 Límits de la muntanya pública
de Sant Antoni fins al molló núm. 110.
35 716.088,7 4.280.875,4 1138,1
36 Alt de Campos. 714.256,5 4.280.075,0 1125,0
37 Cabeç de Guillem. 712.115,0 4.280.678,0 1133,0
38 711.599,0 4.280.827,0 1119,0
39 710.343,0 4.281.465,0 1001,0

linea