diari

DECRET 33/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d'Immigració. [2002/2090]

(DOGV núm. 4201 de 01.03.2002) Ref. Base de dades 0864/2002

DECRET 33/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d'Immigració. [2002/2090]
La intensificació del fenomen migratori a la Comunitat Valenciana i la previsió del seu augment progressiu exigeixen una actuació decidida per part de la Generalitat Valenciana que contribuïsca a facilitar la integració social dels estrangers a la Comunitat Valenciana.
En aquest context i prenent com a base que el disseny d'una política d'immigració correspon a l'estat per imperatiu constitucional, es va aprovar recentment la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social. Una norma que conjuga l'imperatiu de l'article 13 de la Constitució, en virtut de la qual els estrangers gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix el títol I d'aquesta en els termes que establisquen els tractats i les lleis, amb els compromisos adquirits per Espanya com a país membre de la Unió Europea, especialment a partir de les conclusions del Consell Europeu de Tampere a l'octubre de 1999, sobre la creació d'un espai de llibertat, de seguretat i de justícia.
Per això, la política estatal d'immigració actual es fonamenta en l'esmentada normativa, que ofereix un plantejament global i coordinat del tractament del fenomen migratori a Espanya, des d'una òptica de conjunt, tot englobant aquells aspectes que redunden en una plena integració social dels estrangers a Espanya.
Precisament el caràcter de política d'estat que revesteix el fenomen de la immigració, situa a la Generalitat Valenciana en un àmbit competencial determinat per aquests plantejaments globals. En aquest marc, les competències de la Generalitat Valenciana en matèria d'immigració es refereixen, principalment, a l'atenció social a l'immigrant a través de l'activitat prestacional de la seua organització administrativa.
A fi de reforçar les polítiques del Govern Valencià en matèria d'integració de la immigració en els àmbits educatiu, sanitari i d'habitatge, així com per a la posada en marxa del Pla Valencià de la Immigració, el Decret 161/2001, de 30 d'octubre, del Govern Valencià, ha creat el Comissionat del Govern per a la Immigració com a òrgan adscrit a la Conselleria de Benestar Social.
En la línia d'aprofundir en la recerca de solucions a la problemàtica de la integració dels immigrants en la societat valenciana i amb l'ànim de coordinar les diverses actuacions, es crea amb aquest decret la Comissió Interdepartamental d'Immigració.
En vitut de tot el que s'ha exposat, d'acord amb allò establit en la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de febrer de 2002,
DECRETE
CAPÍTOL I
Composició i funcions de la Comissió Interdepartamental
Article 1. Creació de la Comissió
A fi d'assessorar el Govern Valencià i el Comissionat del Govern per a la Immigració en la planificació, en l'execució i en l'avaluació de les accions que foren necessàries en matèria d'immigració, i facilitar la coordinació de l'exercici de competències en aquesta matèria per les distintes conselleries, es crea la Comissió Interdepartamental d'Immigració com a òrgan col·legiat adscrit a Conselleria de Benestar Social.
Article 2. Composició de la Comissió
La Comissió Interdepartamental d'Immigració estarà formada pels membres següents:
a) President: el titular de la Conselleria de Benestar Social.
b) Vicepresident: el titular del Comissionat del Govern per a la Immigració.
c) Vocals:
– Un representant amb càrrec de titular de Direcció General o superior, en representació de cadascuna de les conselleries següents:
. De la que tinga competències en matèria d'economia, hisenda i ocupació.
. De la que tinga competències en matèria d'obres públiques, urbanisme i transports.
. De la que tinga competències en matèria de cultura i educació.
. De la que tinga competències en matèria de sanitat.
. De la que tinga competències en matèria de justícia i d'administracions públiques.
. De la que tinga competències en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.
. De la que tinga competències en matèria d'innovació i competitivitat.
– El titular de la Direcció General amb competències en matèria de cooperació al desenvolupament.
– El titular de la Direcció General o de l'organisme amb competències en matèria de serveis socials.
– El titular de la Direcció General amb competències en matèria de família, menor i adopcions.
– El titular de la Direcció General amb competències en matèria de dona.
d) Secretari: un funcionari designat pel president de la Comissió, que actuarà amb veu però sense vot.
Article 3. Funcions
Correspon a la Comissió Interdepartamental establir els criteris de coordinació, seguiment i avaluació de les actuacions que es desenvolupen en matèria d'immigració en la Comunitat Valenciana en l'exercici de les competències pròpies de la Generalitat Valenciana, i en particular:
1. Proposar al Comissionat del Govern per a la Immigració l'execució d'actuacions específiques en departaments de la Generalitat Valenciana.
2. Informar el Pla Valencià de la Immigració que li siga proposat pel Comissionat del Govern en aquesta matèria, previament a la remissió d'aquest al Govern Valencià per a la seua aprovació.
3. Ser informat del desenvolupament del Pla Valencià de la Immigració.
4. Supervisar el desenvolupament del Pla Valencià de la Immigració, tot garantint el correcte compliment d'aquest.
5. Realitzar l'avaluació del Pla Valencià de la Immigració.
6. Conéixer els plans i els programes que, des d'altres administracions públiques i entitats privades, es pogueren realitzar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com establir les formes de col·laboració adequades que permeten una major eficiència d'accions.
7. Totes aquelles funcions atribuïdes reglamentàriament o per la Conselleria amb competències en matèria d'acció social, així com totes aquelles que es deduïsquen de la seua naturalesa d'òrgan assessor.
CAPÍTOL II
Del règim de funcionament
de la Comissió Interdepartamental
Article 4. Règim de funcionament
La Comissió Interdepartamental aprovarà el seu reglament d'organització i de funcionament, i li seran d'aplicació les normes previstes en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En tot cas, la Comissió Interdepartamental es reunirà, amb caràcter ordinari, almenys dues vegades a l'any, sense perjudici de la possibilitat de realitzar reunions extraordinàries convocades pel president, a iniciativa pròpìa o a petició d'un terç dels seus membres.
Article 5. Convocatòria i assistència
La convocatòria i l'ordre del dia de cada reunió, juntament amb la documentació necessària, seran tramesos a tots els seus membres amb una antelació mínima de setanta-dues hores, llevat dels casos d'urgència justificada.
Tots els membres de la Comissió podran delegar l'assistència a les sessions en uns altres alts càrrecs, com a mínim d'igual nivell jeràrquic i que pertanyen a la mateixa conselleria, llevat del cas de la presidència, la delegació de la qual recaurà en el vicepresident de la Comissió.
Per a un major coneixement dels temes que s'han de tractar, a les reunions de la Comissió Interdepartamental podran assistir aquelles altres persones que aquest òrgan col·legiat decidisca, tot disposant de veu però no de vot.
Article 6. Comissions de treball
Per a un millor compliment de les seues funcions, la Comissió Interdepartamental podrà constituir comissions de treball, que es regularan pel reglament específic que per a això s'aprove.
Article 7. Duració del manament
Els membres de la Comissió mantindran les seues condicions mentre perdure el nomenament d'alt càrrec de la Generalitat Valenciana pel qual van ser designats integrants de l'esmentada Comissió.
Article 8. Secretaria Administrativa
La Secretaria Administrativa de la Comissió Interdepartamental d'Immigració correspondrà a l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, d'acord amb l'article 22.2 del Decret 109/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Són derogades totes aquelles normes d'igual o inferior rang que s'oposen a allò establit en aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Constitució de la Comissió Interdepartamental d'Immigració
La Comissió Interdepartamental d'Immigració es constituirà en el termini màxim de dos mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret.
Segona. Elaboració del Pla Valencià de la Immigració
En el termini màxim de sis mesos des de la constitució de la Comissió Interdepartamental creada per aquest decret, el Comissionat del Govern per a la Immigració haurà de trametre a aquesta el Projecte del Pla Valencià de la Immigració, per al seu estudi i informe posterior.
Tercera. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 de febrer de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea