diari

DECRET 34 /2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea el Fòrum Valencià de la Immigració. [2002/2091]

(DOGV núm. 4201 de 01.03.2002) Ref. Base de dades 0865/2002

DECRET 34 /2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea el Fòrum Valencià de la Immigració. [2002/2091]
El fenomen social de la immigració s'ha convertit, a la Comunitat Valenciana i en aquests últims anys, en un assumpte d'especial importància que suscita nombroses consideracions i anàlisis i que reclama un urgent i continu esforç d'enfocament i planificació.
Importància que li ve donada per diversos motius: per la novetat que suposa el creixent canvi en el saldo migratori en la societat espanyola, pel manifest i progressiu augment en l'afluència d'immigrants que arriben de molt diverses procedències, per les implicacions socials que arrossega aquest fenomen, i pels reptes que planteja quant a la deguda atenció i integració social de les persones immigrants.
La Comunitat Valenciana, pel seu dinamisme i estructura socioeconòmica, s'ha convertit en una de les regions espanyoles amb major afluència d'immigració. Això fa ineludible que es desenvolupe des de la Generalitat Valenciana una política social orientada a l'efectiva integració social dels immigrants i, en especial, dirigida a aquells en situació de major vulnerabilitat social.
Amb la finalitat de reforçar les polítiques del Govern Valencià en matèria d'integració de la immigració en els àmbits educatiu, sanitari i d'habitatge, així com la posada en marxa del Pla Valencià de la Immigració, el Decret 161/2001, de 30 d'octubre, del Govern Valencià, ha creat el Comissionat del Govern per a la Immigració, com a òrgan adscrit a la Conselleria de Benestar Social.
Per altra banda, el Programa Global de Regularització i Coordinació de l'Estrangeria i la Immigració a Espanya (GRECO) conté, com un dels seus principis fonamentals la necessitat de donar a la immigració un tractament global i coordinat entre totes les administracions, arreplegant expressament entre les seues línies bàsiques que “... el catàleg de drets i obligacions que els espanyols ens hem concedit en la Constitució i en les nostres lleis és el que ha de beneficiar totes les persones i les seues famílies quan vénen a conviure entre nosaltres com a residents i constituir així el seu millor marc d'integració... en una societat democràtica en la qual el respecte, la tolerància i la igualtat són valors en què creiem fermament, que ensenyem als nostres xiquets i jóvens i pels quals lluitem perquè siguen respectats per tots“.
D'acord amb aquella societat democràtica que ha de perseguir l'adaptació i la integració dels immigrants en el nostre país, i dins de l'actuació concertada per a l'execució de mesures d'integració amb administracions públiques i organitzacions no governamentals, el citat programa fa referència a la necessitat de desenvolupar actuacions per a fer efectiva la configuració i el funcionament del que denomina Fòrum per a la Integració dels Immigrants com un “òrgan de consulta, informació i assessorament en matèria d'integració d'immigrants”, recomanant que s'assegure l'adequada representació en ell dels “... representants de les administracions públiques, de les associacions d'immigrants i de les organitzacions socials de suport...”.
En aquesta mateixa línia, la recent Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, explicita, en el seu article 69 que “els poders públics impulsaran l'enfortiment del moviment associatiu entre els immigrants i recolzaran els sindicats, les organitzacions empresarials i les organitzacions no governamentals que, sense ànim de lucre, afavorisquen la seua integració social...”, i reprodueix, a més, de forma pràcticament exacta, en el seu article 70. 1., la referència al mateix òrgan mencionat en el Programa GRECO: “El Fòrum per a la Integració Social dels Immigrants, constituït, de forma tripartida i equilibrada, per representants de les administracions públiques, de les associacions d'immigrants i de les organitzacions socials de suport, ...constitueix l'òrgan de consulta, informació i assessorament en matèria d'integració dels immigrants”.
La integració social de l'immigrant requereix, doncs, l'esforç de tots els sectors de l'administració, en els seus respectius camps competencials, en una acció coordinada, i requereix, així mateix, el compromís solidari del conjunt de la societat.
Les necessitats generades pel fenomen immigratori necessiten l'elaboració d'un pla específic, el Pla Valencià de la Immigració, que arreplegue totes aquelles accions que, des de cada un dels departaments, administracions i entitats socials compromeses, afavorisca una adequada integració social de les persones immigrants que resideixen a la Comunitat Valenciana.
És fonamental que l'acció social promoguda des de la responsabilitat pública descanse en estructures reals que comprometen aquesta participació de manera reglada i normativitzada. Per a això, es considera necessari la creació d'un òrgan consultiu que, en funció de les seues competències, informe el Pla Valencià de la Immigració.
En virtut de tot allò que s'ha exposat, d'acord amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, a proposta del conseller de Benestar Social i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de febrer de 2002,
DECRETE
Article 1. Creació del Fòrum Valencià de la Immigració
A fi d'assessorar el Govern Valencià i el Comissionat del Govern per a la Immigració en la planificació, execució i avaluació de les accions que foren necessàries en relació amb les polítiques d'integració de les persones immigrants, així com per a establir un seguiment continuat, es crea el Fòrum Valencià de la Immigració com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació social i instrument de consulta, participació i debat dels agents socials i institucionals implicats en l'atenció integral a les persones immigrants, adscrit a la Conselleria de Benestar Social.
Article 2. Composició del Fòrum Valencià de la Immigració
1. El Fòrum Valencià de la Immigració estarà compost pels següents membres:
a) President: el titular de la conselleria de Benestar Social.
b) Vicepresident: el titular del Comissionat del Govern per a la Immigració.
c) Vocals:
– Dos vocals en representació de les associacions d'immigrants estrangers amb residència a la Comunitat Valenciana.
– Dos vocals en representació de la resta d'organitzacions no governamentals que treballen en matèria d'immigració a la Comunitat Valenciana.
– Dos vocals designats pel titular de la Conselleria de Benestar Social, d'entre persones amb reconegut prestigi en matèria d'atenció a la immigració.
– Un vocal en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
– Un vocal en representació de la Diputació Provincial d'Alacant.
– Un vocal en representació de la Diputació Provincial de València.
– Un vocal en representació de la Diputació Provincial de Castelló.
– Tres representants de l'administració de l'Estat, proposats per la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.
– Tres vocals en representació de les organitzacions sindicals, de caràcter intersectorial, amb major presència en el sector.
– Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials, de caràcter intersectorial, amb major representativitat a la Comunitat Valenciana.
– Dos vocals en representació de les organitzacions agràries amb major representativitat a la Comunitat Valenciana.
– Dos vocals en representació de la Comissió Interdepartamental d'Immigració.
d) Secretari: un funcionari del Comissionat del Govern per a la Immigració, que actuarà amb veu però sense vot.
2. Els vocals del Fòrum Valencià de la Immigració seran nomenats pel president d'aquest òrgan col·legiat, a proposta de les entitats representades.
Article 3. Funcions
En la seua condició d'òrgan consultiu i de participació social, escau al Fòrum Valencià de la Immigració el desenvolupament de les següents funcions:
1. Assessorar i formular recomanacions al Govern Valencià i al Comissionat del Govern per a la Immigració sobre totes aquelles qüestions que li foren requerides en matèria d'immigració per aquests òrgans, i emetre'n els informes oportuns i, en especial, en l'elaboració del Pla Valencià de la Immigració.
2. Informar sobre el Pla Valencià de la Immigració que li siga proposat pel Comissionat del Govern en aquesta matèria, previament a la seua remissió al Govern Valencià per a la seua aprovació.
3. Conéixer totes les accions que pogueren ser realitzades des de la Generalitat Valenciana en l'àmbit d'actuació del Fòrum, amb especial referència a la normativa que poguera desenvolupar-s'hi.
4. Coordinar i potenciar les iniciatives socials en aquest àmbit, demanant les propostes de les organitzacions sindicals l'activitat de les quals tinga relació amb el fenomen immigratori.
5. Qualssevol altres funcions que li siguen atribuïdes reglamentàriament o per la Conselleria de Benestar Social, així com totes aquelles que es deduïsquen de la seua naturalesa d'òrgan assessor de participació.
Article 4. Règim de funcionament
El Fòrum Valencià de la Immigració aprovarà el seu reglament d'organització i règim de funcionament, sent-li a més d'aplicació les normes contingudes en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En tot cas, el Fòrum es reunirà, amb caràcter ordinari, almenys dues vegades a l'any, sense perjuí de la possibilitat de celebrar reunions extraordinàries convocades pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres.
Article 5. Convocatòria i assistència
La convocatòria i l'ordre del dia de cada reunió, junt amb la documentació necessària, seran remesos a tots els seus membres amb una antelació mínima de setanta-dos hores, excepte en els casos d'urgència justificada.
Tots els membres del Fòrum Valencià de la Immigració podran delegar per escrit, en favor d'una altra persona, l'assistència a les sessions.
Per a un major coneixement dels temes que cal tractar, a les reunions del Fòrum podran assistir aquelles altres persones que el mateix òrgan decidisca, les quals disposaran de dret de veu però sense vot.
Article 6. Comissions de treball
Per al millor compliment de les seues funcions, el Fòrum Valencià de la Immigració podrà constituir comissions de treball, que seran regulades pel reglament específic que per a això s'aprove.
Article 7. Duració del mandat
La duració del mandat dels membres del Fòrum Valencià de la Immigració serà en aquells casos en què ho siguen per raó del càrrec, mentre perdure el nomenament, i en els altres casos, de quatre anys. Transcorregut aquest període, es procedirà a la seua nova designació, segons el procediment exposat en l'article 2 d'aquest decret.
Els membres del Fòrum Valencià de la Immigració podran ser remoguts quan ho decidisca la institució o l'òrgan que els va designar, o bé quan s'acredite en expedient contradictori substanciat per l'òrgan directiu amb competències en matèria d'immigració de l'administració de la Generalitat Valenciana, major representativitat per part d'alguna altra organització o associació.
Article 8. Secretaria Administrativa
La Secretaria Administrativa del Fòrum Valencià de la Immigració correspondrà a l'Àrea del Gabinet de Coordinació Interdepartamental, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, d'acord amb l'article 22.2 del Decret 109/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes aquelles normes d'igual o d'inferior rang que s'oposen al que estableix aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Constitució del Fòrum Valencià de la Immigració
El Fòrum Valencià de la Immigració es constituirà en el termini màxim de tres mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret.
Segona. Informe del Pla Valencià de la Immigració
En el termini màxim de vuit mesos des de la constitució del Fòrum creat per aquest decret, el Comissionat del Govern per a la Immigració haurà de remetre a aquest el Projecte de Pla Valencià de la Immigració, per al seu estudi i informe posterior.
Tercera. Desenvolupament normatiu
Es faculta el titular de la Conselleria de Benestar Social per a dictar totes les disposicions que calga en desenvolupament de les previsions d'aquest decret.
Quarta. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 26 de febrer de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Benestar Social,

linea