diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2005/F1136]

(DOGV núm. 4948 de 17.02.2005) Ref. Base de dades 0867/2005

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. [2005/F1136]
S'han advertit errors materials en la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.913, de 29 de desembre de 2004, per la qual cosa es procedix a efectuar le correccions següents:
A l'article 67, en la versió valenciana, on diu:
«... per haver cessat els suplents elegits per l'assemblea general i per haver accedit tots ells a la condició de titulars...»
Ha de dir:
«... per haver cessat els suplents elegits per l'assemblea general o per haver accedit tots ells a la condició de titulars...»
A l'article 69, en la versió valenciana, on diu:
«2. Les cooperatives que, transcorregut el termini de 26 mesos des de l'acabament del termini establit en l'apartat anterior, no hagen presentat...
»3. Transcorreguts 36 mesos des de l'entrada en vigor de la present llei, quedaran automáticament...»
Ha de dir:
«2. Les cooperatives que l'1 de novembre de 2005, no hagen presentat...
»3. El 31 de desembre de 2005 quedaran automàticament...»
A l'article 104, on diu:
«Disposició addicional dotze
El personal tindrà dret a ...»
Ha de dir:
«Disposició addicional tretze
El personal tindrà dret a ...»

linea