diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 14/2004, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2005. [2005/1459]

(DOGV núm. 4948 de 17.02.2005) Ref. Base de dades 0868/2005

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 14/2004, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2005. [2005/1459]
S'han advertit errades materials en la Llei 14/2004, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.915, de 31 de desembre de 2004, que es corregixen a contiuació.
1. Al títol de la disposició, en les dues versions, on diu:: «LLEI 14/2004, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Comunitat Valenciana».
Ha de dir: «LLEI 14/2004, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2005».
2. A la versió en valencià de l'article 39.1.c), on diu:
«c.2) Quota de servici:
Calibre del comptador Quota de servici
(euros/any)
Fins a 13 mm 58,81
Fins a 15 mm 88,15
Fins a 20 mm 146,85
Fins a 25 mm 205,66
Fins a 30 mm 293,90
Fins a 40 mm 587,80
Fins a 50 mm 881,69
Fins a 65 mm 1.175,49
Fins a 80 mm 1.569,49
Major de 80 mm 2.057,19»
Ha de dir:
«c.2) Quota de servici:
Calibre del comptador Quota de servici
(euros/any)
Fins a 13 mm 58,81
Fins a 15 mm 88,15
Fins a 20 mm 146,85
Fins a 25 mm 205,66
Fins a 30 mm 293,90
Fins a 40 mm 587,80
Fins a 50 mm 881,69
Fins a 65 mm 1.175,49
Fins a 80 mm 1.469,49
Major de 80 mm 2.057,19»
3. En la versió en castellà de l'article 40, on diu: «Con efectos a partir del día 1 de enero de 2004».

linea