diari

Ordre de 14 de març de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes reguladores sobre l'organització administrativa en matèria de joc.

(DOGV núm. 1519 de 11.04.1991) Ref. Base de dades 0873/1991

Ordre de 14 de març de 1991, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes reguladores sobre l'organització administrativa en matèria de joc.
La modificació que Sobre l’ingrés de la taxa fiscal que grava els jocs de sort, envit o atzar, acreditada per l'autorització d'explotació de màquines o aparells automàtics, introdueix la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1991, obliga, per a gestionar el cobrament d'aquest tribut i el recàrrec establert per la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre, a dictar les normes oportunes per a realitzar el pagament d'ambdós gravàmens, adaptant i modificant per a això els anteriors models de declaració-liquidació.
Per tot això, i en virtut del que disposa la disposició final segona de la Llei de la Generalitat ' Valenciana 4/1988 i l'article 35 de la Llei de Govern Valencià
ORDENE:
Article 1
Primer. S'aprova el model de declaració-liquidació que figura com annex d'aquesta ordre, d'ús obligatori per als subjectes passius de la taxa fiscal sobre jocs d'atzar, envit o atzar acreditada per màquines o aparells automàtics.
Mitjançant aquest models haurà de fer efectiu el recàrrec establert per l'article 11 de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1985, de 27 de desembre.
Segon. En el cas de màquines o aparells autoritzats, els subjectes passius presentaran, abans de l'atorgament d'aquesta autorització, la declaració-liquidació a què es refereix l'apartat anterior, practicant liquidació pel 50 per 100 de la taxa exclusivament quan l'autorització s'atorgue després de l'1 de juliol. No obstant això, no es practicarà liquidació en el cas que la nova màquina substituesca en el mateix període anual i dins del mateix àmbit territorial de gestió del tribut a una altra del mateix tipus i modalitat de joc que, a aquest efecte, haja estat donada de baixa definitiva i es trobe al corrent del pagament de la taxa.
Article 2
Primer. En el cas de màquines autoritzades en anys anteriors l’ingrés de la taxa es realitzarà utilitzant el model que figura com annex, en pagaments fraccionats trimestrals iguals que s'efectuaran en els vint primers dies dels mesos gener, abril, juliol i octubre.
Segon. Quan es tracte de màquines o aparells de nova autorització amb l’excepció prevista en l'apartat tercer de l'article 1, el pagament dels trimestres ja venguts o corrents haurà d'efectuar-se abans de l'atorgament de l'autorització i els restants es pagaran en la forma establerta en l'apartat anterior.
Tercer El pagament de la taxa es realitzarà per qualsevol dels mitjans o procediments autoritzats pel reglament general de recaptació i disposicions complementàries, tenint en compte que aquest pagament ha de procedir al lliurament a l'interessat del document acreditatiu de l'autorització de l'explotació.
Article 3
Primer. Tant en el cas de màquines de nova autorització com en les autoritzades en anys anteriors, la declaració-liquidació es dirigirà als Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponent al lloc on es trobe instal·lada la màquina o aparell el dia d'acreditatiu, i l'ingrés s'efectuarà en l'oficina de caixa d'aquest centre. No obstant això, podran realitzar el corresponent ingrés per mitjà de qualsevol entitat col·laboradora autoritzada.
Una vegada efectuat l'ingrés de la taxa fiscal i el seu recàrrec, l'entitat col·laboradora retindrà l'exemplar per a l'administració de la declaració-liquidació per a trametre'l als Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponents.
Segon. Quan es tracte de noves autoritzacions d'explotació, subjectes a la taxa fiscal i al recàrrec autonòmic, la sol·licitud d'autorització durà adjunt el justificant d'ingrés d'aquests tributs, que haurà de realitzar-se necessàriament, aquesta vegada, en la caixa dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda corresponents.
Article 4
En cas de modificació del preu màxim autoritzat per a la partida en màquines de tipus «B» produït després de l'acreditació de la taxa, els subjectes passius que exploten màquines amb autoritzacions de data anterior a aquella en què s'autoritze l'augment hauran d'autoliquidar la diferència de quota que corresponga en el model que figura com a annex d'aquesta ordre emplenant els espais destinats a l'efecte. L'increment de quota que per aquesta causa corresponga als trimestres els terminis de presentació dels quals hagués vençut s'ingressarà junt amb el pagament del trimestre corrent; aquest últim i els successius inclouran l'increment que per aquesta raó pertoque.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 14 de març de 1991.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
Veure imatge

linea