diari

Ordre de 18 de març de 1991, del Conseller d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableixen les condicions tècniques que ha de complir la informació susceptible d'explotació estadística del Padró Municipal d'Habitants de 1991.

(DOGV núm. 1519 de 11.04.1991) Ref. Base de dades 0874/1991

Ordre de 18 de març de 1991, del Conseller d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableixen les condicions tècniques que ha de complir la informació susceptible d'explotació estadística del Padró Municipal d'Habitants de 1991.
El Decret 30/1991, de 18 de febrer del Consell de la Generalitat Valenciana establí l’obligatorietat de la mecanització dels padrons i la coordinació de les distintes institucions implicades en l’operació del padró.
D'altra banda, cal que la mecanització dels diversos padrons responga a criteris i especificacions uniformes per a tots ells.
Per això, i fent ús de l'autorització continguda en la disposició final primera del decret esmentat,
ORDENE:
Article 1
D'acord amb el que estableixen els articles 2 i 5 del Decret 30/91, les diputacions provincials facilitaran a l'Institut Valencià d'Estadística una còpia en cinta magnètica de la totalitat dels fulls padronals, amb el format de registre i les especificacions que recull l'annex d'aquesta ordre.
Article 2
L'Institut Valencià d'Estadística podrà dictar instruccions addicionals sobre validacions i controls complementaris per a l’enregistrament, tendents a assegurar una qualitat mínima de la informació enregistrada.
València, 18 de març de 1991.
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
ANNEX
I. Codi d'enregistrament: EBCDIC.
II. Densitat d'enregistrament: 1.600/6.250 Bytes per polzada
III. Pistes d'enregistrament: 9.
IV. Longitud de registre: 182 posicions
V. Contingut: la cinta magnètica contindrà el total dels registres de població de cada municipi, corresponents a la població de dret (residents presents més absents) amb la informació original obtinguda en la renovació del padró, validada i comprovada adientment.
VI. Identificació externa de la cinta magnètica: la cinta magnètica estarà identificada exteriorment amb les dades següents: nom de la província i del municipi, nombre de registres que conté, factor de blocatge. No s'hi utilitzaran etiquetes internes (label)
VII. Format de registre:
Posició
Variables inicial Longitud Format
Tipus d'habitatge 1 1 N
Província 2 2 N
Municipi 4 4 N
Entitat y nucli 8 7 N
Districte 15 2 N
Secció 17 3 N
Illa 20 3 N
Núm. foli 23 4 N
Tipus via 27 5 A
Codi via 32 6 N
Nom via 38 42 A
Núm. policia 80 4 A
Lletra núm. policia 84 1 A
KM. 85 3 N
Bloc 88 2 A
Portal 90 2 A
Escala 92 2 A
Pis 94 2 A
Porta 96 3 A
Codi postal 99 5 N
Núm. ordre 104 3 N
Nom 107 15 A
Cognom 1 122 15 A
Cognom 2 137 15 A
Situac. residència 152 1 N
Sexe 153 1 N
Província naixement 154 2 N
Muni./País naixement 156 4 N
Dia naixement 160 2 N
Mes naixement 162 2 N
Any naixement 164 4 N
Nacionalitat 168 3 N
Títol escolar 171 2 N
DNI 173 8 A
Lletra DNI 181 1 A
Ins. Cens Elec. 182 1 N
VIII. Normes d'enregistrament
8.1. Els camps numèrics s'enregistraran justificats a dreta i omplerts amb zeros a l'esquerra.
8.2. Els camps alfanumèrics, s'enregistraran justificats a esquerra i omplerts amb espais en blanc a dreta.
8.3. Són camps d'emplenament obligatori els següents:
Tipus d'habitatge
Província
Municipi
Entitat i nucli
Districte
Secció
Número de full
Tipus de via
Nom de la via
Número de policia
Codi postal
Tipus d'habitatge
Número d'ordre
Nom
Cognom 1
Situació de residència
Sexe
Província naixement
Municipi/país de naixement
Dia naixement
Mes naixement
Any naixement
Títol escolar
8.4. En els camps d'emplenament no obligatori, quan no s'emplenen, s'enregistrarà:
Camps numèrics: 0 (zero)
Camps alfanumèrics: blancs
8.5. El nom s'enregistrarà sense abreviatures, i en el cas que no hi càpiga es truncarà. Els noms compostos se separaran per un espai en blanc. En els casos en què la primera part del nom siga Maria, s'abreujarà amb una M.
8.6. Els cognoms s'enregistraran sense abreviatures. Si no hi caben, es trunquen. Les partícules es traslladaran darrere del cognom corresponent.
8.7. El tipus d'habitatge s'omplirà amb:
1 per a habitatges familiars (fulls blancs)
2 per a habitatges col·lectius (fulls verds)

linea