diari

Ordre de 30 de maig de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que desenvolupa el Decret 7/1985, de 28 de gener, pel qual es crea el Programa per a l'Animació i la Promoció de l'Educació Permanent d'Adults.

(DOGV núm. 270 de 18.07.1985) Ref. Base de dades 0882/1985

Ordre de 30 de maig de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que desenvolupa el Decret 7/1985, de 28 de gener, pel qual es crea el Programa per a l'Animació i la Promoció de l'Educació Permanent d'Adults.
D'acord amb l'apartat B, epígraf i), de l'Annex del Reial Decret 2093/1983 de 28 de juliol, sobre Traspàs de Funcions i Serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'educació, que desplega la Llei Orgànica 12/1982 de 10 d'agost, sobre transferències a la Comunitat Valenciana de Competències de Titularitat Estatal, es dictà el Decret 7/1985, de 28 de gener, que creava el Programa per a l'Animació i la Promoció de l'Educació Permanent d'Adults en la Comunitat Valenciana, per tal com resultava necessari el desplegament del contingut de l'article 4t. de l'esmentat Decret pel que fa a la composició i funcions dels Consells d'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults, així com a l'organització del Programa d'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults en la Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials.
Per això, i d'acord amb les atribucions conferides en la Disposició Final 1.a del Decret 7/1985, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana.
ORDENE:
Article primer
1. La Unitat Programa d'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults, dependent de la Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials, s'integra en el Servei d'Ensenyaments Diferencials sota la responsabilitat d'un Cap del Programa que serà designat pel Director General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials.
2. El Cap del Programa tindrà les funcions següents:
- Informar el Director General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials de les actuacions realitzades i de la consecució dels objectius establerts en el Programa d'Educació Permanent d'Adults.
- Conèixer els plans i les memòries anuals elaborades pels Directors del Programa d'Educació Permanent d'Adults de cadascun dels Serveis Territorials d'Educació, informats prèviament pels Consell d'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults.
- Avaluar les propostes aportades pels Consell d'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults.
- Redactar anualment la memòria general sobre el desplegament del Programa, previ coneixement dels plans i memòries de l'Educació Permanent d'Adults de la província.
- Formar comissions tècniques i equips de treball de caràcter no permanent.
- Assumir les funcions que li puguen ser atribuïdes pel Director General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials en matèria d'Educació Permanent d'Adults.
Article segon
1. En cada Servei Territorial d'Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència hi haurà un Director del Programa, com a responsable executiu d'aquest, nomenat per Resolució del Director General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials, en Comissió de Serveis d'entre els funcionaris dependents d'aquesta Direcció General, i a proposta del corresponent Cap dels Serveis Territorials d'Educació.
2. Les funcions del Director del Programa seran:
- Redactar el Pla Provincial d'activitats d'Educació Permanent d'Adults i la Memòria Anual sobre el seu desplegament.
- Informar el Consell d'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults corresponent sobre les funcions establertes en l'article 3r., apartat 3 b) d'aquesta Ordre.
- Avaluar les propostes dels organismes i entitats implicades en el Programa.
- Assumir les funcions que li siguen atribuïdes pel Cap del Programa d'Educació Permanent d'Adults.
Article tercer
1. Es creen els Consells d'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults en les Serveis Territorials d'Alacant, Castelló i València, d'acord amb el que disposa l'article 4.2n. del Decret de la Generalitat Valenciana 7/1985, de 28 de gener, constituïts cadascun d'ells pels membres següents:
President: El Cap de cada Servei Territorial d'Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Vocals: -L'Inspector en Cap d'Educació Bàsica.
- El Director del Programa.
- Dos Directors de Centres Públics d'Educació Permanent d'Adults, nomenants pel Cap del Servei Territorial d'Educació corresponent.
- Dos professors d'Educació Permanent d'Adults, elegits d'entre els qui presten serveis als Ajuntaments que tenen autoritzades aquestes ensenyances, pel Cap dels Serveis Territorials d'Educació corresponent i nomenats pel Director General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials.
- Un representant dels Ajuntaments proposats per l'Excma. Diputació Provincial, d'entre els qui ostenten la condició de Diputat, que serà nomenat pel Director General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials.
Secretari: Un funcionari designat pel Cap dels Serveis Territorials d'Educació.
2. Aquests Consells es reuniran almenys una vegada al trimestre o quan ho sol·licite un terç dels membres i sempre que ho convoque llur President.
3. Les funcions dels Consells d'Animació i Promoció de l'Educació Permanent d'Adults seran les següents:
a) Assesorar el President del Consell en totes aquelles matèries relacionades amb la consecució dels objectius assenyalats al Programa dins de l'ambit provincial.
b) Informar i proposar a la Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials sobre aquests assumptes:
- Nomenament del professorat que ha d'impartir les classes d'Educació Permanent d'Adults.
- L'autorització a Centres Públics, Privats i d'altres Entitats Col·laboradores que sol·liciten impartir els ensenyaments d'Educació Permanent d'Adults.
- L'adjudicació d'ajudes i subvencions als Centres Privats i Entitats Col·laboradores.
- Qualsevulla altra qüestió que el President sotmeta a la consideració del Consell o que aquest estime procedent que siga objecte d'informe i/o proposta.
c) Informar la memòria i el pla anual redactat pel Director del Programa.
Article quart
El professorat dels Centres Públics d'Educació Permanent d'Adults serà seleccionat d'entre aquells funcionaris docents que posseesquen les condicions d'idoneïtat, d'acord amb els principis de mèrit, capacitat i publicitat.
Aquests professors tindran els drets i deures comuns a la resta de professors d'Educació General Bàsica i els específics següents:
1. Ajustar la jornada de treball a l'horari que exigirà l'alumnat en cada cas.
2. Estar acollits al règim de dedicació exclusiva docent.
Article cinqué
El control i l'avaluació de les realitzacions del Programa a nivell escolar correspondrà a la funció inspectora.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Direcció General d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials per al desplegament i execució del que disposa aquesta Ordre mitjançant les Resolucions o Instruccions que estime necessàries.
Segona
La present Ordre entrarà en vigor el mateix dia en què es publique al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen a la present Ordre.
València, a 30 de maig de 1985.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR i CASABAN

linea