diari

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2007, del president del Consell Jurídic Consultiu, sobre condicions de treball del personal del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. [2007/697]

(DOGV núm. 5435 de 24.01.2007) Ref. Base de dades 0890/2007

En el Dictamen 585/2006, de 28 de setembre de 2006, d'este òrgan consultiu es va analitzar el projecte de Decret del Consell de la Generalitat per a la regulació de les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Govern Valencià i els seus organismes autònoms. El mencionat dictamen va posar de manifest que no quedava motivada la raó per a restringir l'àmbit d'aplicació de la norma al personal del Consell i dels organismes autònoms, així com que en la part final del projecte no es feia cap referència a quin seria el règim aplicable a la resta de personal de la Generalitat, la qual cosa produiria una situació de buit normatiu respecte a la regulació de les condicions de treball de gran nombre de personal de la Generalitat, entre el qual es troba el del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Segons el Dictamen referit l'exigència constitucional de seguretat jurídica, així com la necessitat de fer realitat el mandat que la Constitució imposa als poders públics de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat siguen reals i efectives, i de remoció dels obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud, hauria d'haver portat el Consell de la Generalita a estendre l'àmbit d'aplicació del projecte de Decret a tot el personal comprés en l'àmbit d'aplicació del Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, llevat de les excepcions necessàries i justificades, com cal assenyalar entre altres les referents al personal docent, sanitari i de l'administració de Justícia.
Al contrari, sense atendre l'observació essencial apuntada, s'ha aprovat en la reunió del dia 24 de novembre del 2006, el Decret 175/2006, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell, i el Consell de la Generalitat de forma restrictiva aplica les seues facultats per a regular la funció pública de la Generalitat, la qual cosa aconsella aclarir les condicions de treball del personal del Consell Jurídic Consultiu a fi de pal·liar la disfuncionalitat, indefinició i incertesa jurídica creada.
Pel que s'ha exposat es considera convenient estendre al personal del Consell Jurídic Consultiu el règim jurídic relatiu a les condicions de treball fixades en el Decret citat, encara que deixant fora de perill les facultats del President per a adoptar les mesures que siguen necessàries per a aconseguir la continuïtat i regularitat en el funcionament normal de l'important servici que té assignada la Institució, a causa principalment de les limitacions de mitjans personals i el creixent augment de la càrrega de treball, podent per a això impartir ordes o instruccions que garantisquen la cobertura dels servicis mínims de personal, en horari de matí i vesprada, si és el cas.
En conseqüència, en exercici de les competències atribuïdes pels articles 20 e) i 24 c) del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret del Govern Valencià 138/1996, de 16 de juliol, i a proposta del Ple del Consell Jurídic, resolc:
Primer
Al personal del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana se li aplicarà el Decret del Consell 175/2006, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell o, si és el cas, la norma que modifique o substituïsca este decret.
Segon
L'extensió del Decret citat s'entén sense perjuí de les facultats del President del Consell Jurídic que la Llei i el Reglament li atorguen i, en concret, per a adoptar totes les mesures que siguen necessàries per a aconseguir la continuïtat i regularitat en el funcionament normal de la Institució, i es reserva la facultat d'impartir ordes o instruccions destinades a garantir la cobertura dels servicis mínims, en horari de matí i vesprada, si és el cas.
València, 15 de gener de 2007.- El president del Consell Jurídic Consultiu: Vicente Garrido Mayol.

linea