diari

ACORD de 10 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Paisatge Protegit de Puigcampana i Ponotx, durant la tramitació d'este. [2006/F1631]

(DOGV núm. 5198 de 14.02.2006) Ref. Base de dades 0895/2006

ACORD de 10 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de declaració del Paisatge Protegit de Puigcampana i Ponotx, durant la tramitació d'este. [2006/F1631]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 10 de febrer de 2006, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de 27 de gener de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge es va acordar la iniciació del procediment per a la declaració del Paisatge Protegit de Puigcampana i Ponotx.
Mentre culmina el procediment administratiu de tramitació de la declaració, fins al moment de la seua entrada en vigor, amb l'aprovació prèvia definitiva pel Consell de la Generalitat, cal assegurar que, en l'àmbit territorial afectat per la declaració, no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i ambiental l'ordenació i gestió de la qual són objecte d'este projecte de declaració, de conformitat amb allò que s'ha establit, en matèria de protecció preventiva, per l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per esta raó, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pel projecte de decret de declaració del Paisatge Protegit de Puigcampana i Ponotx regiran, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació d'este decret pel Consell de la Generalitat, les mesures cautelars establides, amb caràcter genèric, per l'article 28, apartat 1.a), de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que afecten l'àmbit territorial establit en l'Ordre de 27 de gener de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va acordar iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de Puigcampana i Ponotx.
2. Estes mesures cautelars no afectaran els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental que, en el moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troben en tramitació, els quals s'ajustaran exclusivament als requisits i condicionants ambientals establits en les seues respectives legislacions sectorials.
Tercer
No podran autoritzar-se en l'àmbit territorial afectat, durant la tramitació del projecte de declaració del paisatge protegit fins a la seua aprovació, actuacions no previstes en els anteriors apartats.
Quart
Les mesures cautelars a què es refereix este acord estaran vigents fins a la declaració del Paisatge Protegit de Puigcampana i Ponotx, sense que, en cap cas, la vigència d'estes puga superar els tres anys.
Cinqué
Este acord tindrà efecte des del mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra este acord les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant de la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposa els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 10 de febrer de 2006
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea