diari

ACORD de 10 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Serra Perenxisa, al terme municipal de Torrent. [2006/1633]

(DOGV núm. 5198 de 14.02.2006) Ref. Base de dades 0896/2006

ACORD de 10 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat Serra Perenxisa, al terme municipal de Torrent. [2006/1633]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 10 de febrer de 2006, va adoptar l'acord següent:
La serra Perenxisa constituïx un enclavament vinculat històricament al gaudi de la natura pels habitants de Torrent. Atés l'àmbit local d'este municipi, és un enclavament de gran valor ja que, en un entorn densament poblat i urbanitzat, constituïx un reducte natural que oferix als ciutadans d'esta localitat una possibilitat pròxima de gaudi d'una àrea natural. Així mateix, constituïx un element important com a recurs educatiu per a la formació en matèria ambiental. És, per tant, un enclavament que alberga grans potencialitats per a l'ús públic ordenat del medi.
La serra Perenxisa, amb els seus 329 metres de cota màxima, pertany al domini tectònic Ibèric, del qual constituïx els primers contraforts, i se situa ja molt pròxima a la costa. Està formada fonamentalment per materials carbonatats del cretaci i el miocé.
En les 174,381 hectàrees d'extensió, el paratge alberga una vegetació formada principalment per matoll arbustiu, formant una típica garriga mediterrània, amb espècies com el coscoll (Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacia lentiscus), la gatosa (Ulex parviflorum), el bruc d'hivern (Erica multiflora), l'albaida (Anthyllis cytisoides), el margalló (Chamaerops humilis), l'aladern (Rhamnus alaternus), l'arçot (Rhamnus lycioides) i el càdec (Juniperus oxycedrus), com a arbusts de major port. A esta matoll arbustiu s'unix un estrat de vegetació de menor port format principalment per labiades com el romer (Rosmarinus officinalis), el poliol (Teucrium polium), el timó (Thymus vulgaris) o la pebrella (Thymus piperella), espècie esta endèmica del territori valencià; per cistàcies com l'estepa blanca (Cistus albidus), el romer mascle (Cistus clusii) o l'estepa borrera (Cistus salvifolius) i per algunes espècies de lleguminoses i gramínies. L'estrat arbori el formen principalment exemplars de pi blanc (Pinus halepensis), que formen un estrat arbori molt clar i irregularment distribuït. També poden trobar-se xicotets grups de carrasques (Quercus rotundifolia), garroferes (Ceratonia siliqua) i oliveres (Olea europaea). És possible trobar espècies lianoides com la rossa (Rubia peregrina), l'arítjol (Smilax aspera), la vidiella (Clematis flammula) i l'esbarzer (Rubus ulmifolius).
Quant a la fauna, és la pròpia de les formacions de pineda, trobem espècies de mamífers com la rabosa (Vulpes vulpes), els eriçons comú i nord-africà (Erinaceus europaeus; Aethechinus algirus), la fagina (Martes foina), el porc senglar i rates penades dels gèneres Myotis sp. i Pipistrellus. Quant a l'herpetofauna, cal destacar la presència del gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo caramida), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripauet (Pelodytes punctatus), el fardatxo (Lacerta lepida) i ofidis com la colobra de ferradura (Coluber hippocrepis), la colobra escalonada (Elaphe scalaris) i la serp d'aigua (Natrix maura).
L'avifauna és el grup faunístic millor representat en el paratge, trobem sobretot les espècies típicament associades a les formacions de pineda i matoll. Així, per no fer massa extensa l'enumeració, mereix destacar-se la presència de la busquereta de casquet (Sylvia atricapilla), capnegra (Sylvia melanocephala) i cuallarga (S. undata); la cua-roja fumada (Phoenicurus ochuros), la mallerenga carbonera (Parus major), la marellenga blava (Parus caeruleus) i la cadernera (Carduelis carduelis). Les rapaces es troben representades pel xoriguer (Falco tinnuculus), el xot (Otus escops) i, esporàdicament, per l'àguila de panxa blanca (Hieraetus fasciatus), l'aligot (Buteo buteo) i l'esparver vulgar (Accipiter nisus). En els cursos d'aigua del barranc del Gallec i el de l'Horteta es pot albirar la polla d'aigua (Gallinula chloropus), la xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el blauet (Alcedo athis) i de forma esporàdica aus de pas cap a l'Albufera, com l'agró blau (Ardea cinerea) i l'esplugabous (Bubulcus ibis). A l'estiu destaca la colorista presència de l'abellerol (Merops apiaster).
El seu valor paisatgístic en el context local és molt important, és un element bàsic en la conformació del paisatge de Torrent. Des de la seua cima, a més, pot disfrutar-se d'una magnifica panoràmica de la plana costanera valenciana, amb l'Albufera com la fita més destacada.
Quant al patrimoni cultural, destaca la presència dels aqüeductes denominats els arquets de Dalt i els arquets de Baix, d'època islàmica, la funció dels quals era conduir els cabals de les fonts que abocaven als barrancs situats a l'oest del terme a les zones de regadiu situades a l'est. També podem trobar en l'àmbit de la serra Perenxisa diversos jaciments d'època ibèrica com els de la lloma de Birlet i la llometa del Clot de Bailon; i de l'edat del bronze com els de la llometa de l'Espart, puntal de l'Albaida i les Garravaques. D'època musulmana es troba el poblat mudèjar i el lloc funerari de la Carrasqueta.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Torrent, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai de la Serra Perenxisa.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, establix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que van regular posteriorment els Decrets 109/1998, de 29 de juliol, i 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, que s'adapta a les característiques d'este enclavament i constituïx la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista dels valors naturals i l'interés d'este, la seua potencialitat per a l'ús public ordenat del medi i l'interés mostrat per l'Ajuntament de Torrent, i com s'han complit els tràmits previstos en l'esmentada normativa, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara Paratge Natural Municipal la zona denominada Serra Perenxisa, al terme municipal de Torrent, i s'establix per a este un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del Paratge Natural Municipal, este règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'admet un ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal es localitza al terme municipal de Torrent, en la província de València, la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II del present acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'estes.
3. Qualsevol modificació del que establix este acord ha de ser aprovat per acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i la gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l'Ajuntament de Torrent.
2. La Direcció General amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels Serveis Territorials de València, de la Conselleria de Territori i Habitatge, qui prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del Paratge Natural Municipal.
3. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de València o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar desenrotllant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven esta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i allò que ha establit el present acord i la normativa que el desenrotlle.
En l'àmbit del Paratge Natural Municipal regiran les mesures següents:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del Paratge Natural Municipal, s'avaluaran amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a este.
b) Mentre no siga aprovat el Pla Especial de Protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que, siga capaç d'afectar els valors naturals de l'espai i pretenga realitzar-se en l'àmbit d'este, ha de ser autoritzat per l'Ajuntament de Torrent. El Pla Especial de Protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que han de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Torrent.
Cinqué. Pla Especial de Protecció
1. La redacció i l'aprovació inicial del Pla Especial de Protecció es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal Serra Perenxisa. Transcorregut este termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se en les competències municipals.
2. El Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal Serra Perenxisa, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, contindrà, almenys, les determinacions següents que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenrotllaran els pressupostos i les actuacions anuals del Paratge Natural Municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats, amb especial referència al règim de les activitats d'investigació científica.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla Especial de Protecció serà vinculant tant per a les administracions públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Serra Perenxisa com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà format per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Torrent, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, diferent de l'Ajuntament. En cas de no existir, se sumarà este lloc a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la Direcció General amb competències en espais naturals protegits en els Serveis Territorials de València, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
L'Ajuntament de Torrent podrà proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el Paratge Natural Municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació ha de ser aprovada per acord del Consell de la Generalitat.
3. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Torrent d'entre els membres del Consell.
4. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Serra Perenxisa es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració d'este.
5. Seran funcions d'este òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, establisca l'Ajuntament de Torrent.
6. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, este elaborarà i aprovarà una reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Torrent habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del Paratge Natural Municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del Paratge Natural Municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tindre interés a coadjuvar el manteniment del Paratge Natural Municipal.
Huité. Règim de sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en el present acord serà l'establit en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
Nové. Règim transitori
1. Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament de Torrent mantindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present acord.
2. Mentre no s'aprove el Pla Especial de Protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal incorporarà les mesures de protecció establides en el present acord.
Deu. Execució i desenrotllament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que és necessari per a l'execució i el desenrotllament del present acord.
Onze. Efectes
El present acord produirà efectes a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra el present acord els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 10 de febrer de 2006
El vicepresident i secretari
del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
Delimitació descriptiva del Paratge Natural
Municipal Serra Perenxisa
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal Serra Perenxisa queda definit per les següents parcel·les cadastrals del terme municipal de Torrent, província de València: polígon 2: parcel·les 158, 233, 263, 273, 284 i 286.
2. Delimitació geogràfica. El paratge queda delimitat per un polígon els vèrtexs del qual amb les seues corresponents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N), es trobarà a disposició de qui desitge consultar-lo en format digital en les dependències de la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial.
3. La superfície total del paratge és de 174,381 ha.

linea