diari

ORDRE de 27 de gener de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de Puigcampana i Ponotx. [2006/F1195]

(DOGV núm. 5198 de 14.02.2006) Ref. Base de dades 0898/2006

ORDRE de 27 de gener de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de Puigcampana i Ponotx. [2006/F1195]
Les muntanyes de Puigcampana i el Ponotx, situades entre els termes municipals de Finestrat, Benidorm, la Nucia i Polop, formen un xicotet sistema individualitzat, d'elevat valor paisatgístic i ambiental, que constitueix l'extrem sud-oriental del gran massís muntanyós del qual la serra d'Aitana representa el punt culminant.
D'origen prebètic, es tracta d'unes formacions muntanyoses de naturalesa calcària i de gran complexitat tectònica, la qual cosa, juntament amb el paper representat per processos erosius de diversa naturalesa, ha donat lloc a la majestuosa geomorfologia que les caracteritza, i que constitueix un element distintiu sobre les planes del domini litoral circumdants. El Puigcampana, el cim més elevat del qual assoleix els 1.406 metres d'altitud, és la segona muntanya en altura de la província, considerada un de les grans fites geogràfiques i referents territorials de la Comunitat Valenciana. Al nord-oest, el Ponotx forma una abrupta mola de parets verticals, que, vist des de Polop, evoca la imatge d'un lleó dormit, imatge popularitzada pel conegut escriptor Gabriel Miró.
La gran altitud que assoleixen aquestes muntanyes, la seua diversitat ecològica i morfològica, i proximitat al mar són els principals factors que contribueixen a l'existència de nombrosos hàbitats i espècies de flora i fauna, entre els quals s'inclouen nombroses espècies endèmiques. Prova dels excepcionals valors que atresoren aquestes muntanyes és el fet que la zona haja sigut inclosa, per Acord del Consell de 10 de juliol del 2001, entre els llocs d'interés comunitari (LIC) de la Comunitat Valenciana, per raó de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
La presència humana en el Puigcampana i el Ponotx es remunta a temps prehistòrics. Com a exemples de la riquesa patrimonial de l'espai natural, producte de l'assentament de les diverses civilitzacions, poden mencionar-se el poblat de l'edat de bronze existent al Puigcampana, a una altitud de 1.120 metres i el Castellet, un castell de sentinella medieval ubicat en el municipi de Polop. Més recents, encara que d'elevat valor etnològic, són les masies, corrals i abancalaments de pedra i canalitzacions per al regadiu, relacionades amb l'explotació agrícola en les zones menys abruptes de l'espai i elements rellevants del peculiar paisatge de muntanya que caracteritza l'àrea.
En definitiva, es tracta d'un espai en què conflueixen unes característiques ambientals i geomorfològiques singulars, amb una prolongada història d'ocupació humana, la qual cosa ha donat lloc en última instància a ambients nous i diversos d'una importància excepcional en el context territorial valencià.
El règim del paisatge protegit ha d'atendre a la realitat territorial i, en conseqüència, no es configura en forma estàtica, sinó que estableix les bases per a un mecanisme de gestió activa basat en una atenció especial als processos econòmics, socials i territorials que són responsables de l'evolució del sistema i de la seua adaptació a les noves realitats històriques.
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, preveu la figura de paisatge protegit com especialment indicada per a la conservació i la gestió racional d'ambients significatius per la relació harmoniosa entre l'activitat humana i l'ambient físic.
El règim de gestió de l'espai protegit propugna l'ús sostenible dels recursos naturals, incloent en aquest concepte una important funció social derivada de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels seus valors ambientals i culturals.
Aquests criteris de gestió, que són la base del règim jurídic establit pel decret de declaració del paisatge protegit, seran desenvolupats detalladament en el pla rector d'ús i gestió de l'espai protegit.
D'altra banda, l'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994 articula un règim de protecció preventiva aplicable als àmbits territorials afectats pels projectes de declaració d'espai protegit, amb caràcter cautelar fins a l'aprovació del corresponent decret de declaració. Aquest règim permet habilitar les mesures necessàries per a evitar el deteriorament dels valors objecte de protecció durant aquest període. La forma d'aplicació d'aquestes mesures cautelars s'estableix per acord del Consell de la Generalitat.
Per tot això, en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació en el cas, correspon iniciar l'expedient de declaració del Paisatge Protegit de Puigcampana i Ponotx, i a aquest efecte,
ORDENE
Article 1
1. S'acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit Puigcampana i Ponotx, l'àmbit territorial inicial del qual figura com a annex a aquesta ordre. Aquest àmbit inicial té una extensió de 2.352,79 hectàrees als municipis de Finestrat, Benidorm, la Nucia i Polop.
2. Aquest àmbit inicial podrà ser objecte d'ampliació durant el procediment de declaració del paisatge protegit, a proposta dels ajuntaments els municipis del qual estiguen afectats territorialment per aquesta ampliació.
Article 2
1. De conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de març, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, dins d'aquest àmbit les administracions competents no podran atorgar autoritzacions, llicències o concessions que habiliten per a la realització d'actes de transformació de la realitat física i biològica sense que hi haja, amb caràcter previ, informe favorable de la Conselleria de Territori i Habitatge. Aquest informe serà de caràcter preceptiu i vinculant, i haurà de ser emés per l'administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l'anterior apartat 1, de conformitat així mateix amb l'esmentat article 28 de la Llei 11/1994, tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades i especificades, per a un millor compliment dels objectius del pla, mitjançant un acord del Govern Valencià a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions tendents a la declaració del Paisatge Protegit de Puigcampana i Ponotx, mitjançant la tramitació de l'oportú expedient administratiu conforme al procediment legal previst.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre produirà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 27 de gener de 2006
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea