diari

Ordre de 4 d'abril de 1989, per la qual es convoca la concessió d'ajudes destinades a la realització de programes relacionats amb les finalitats de l'Insitut Valencià de la Dona.

(DOGV núm. 1055 de 02.05.1989) Ref. Base de dades 0908/1989

Ordre de 4 d'abril de 1989, per la qual es convoca la concessió d'ajudes destinades a la realització de programes relacionats amb les finalitats de l'Insitut Valencià de la Dona.
L’Institut Valencià de la Dona té com a finalitat, segons que disposa el Decret 29/1988, de 7 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea, la promoció i el foment de les condicions que possibiliten la igualtat social d'ambdós sexes i la participació de la dona en la vida política, econòmica, cultural i social.
Dins del marc general d'aquestes finalitats i, d'acord amb els objectius del «Pla d'Igualtat d'Oportunitats de les Dones en la Comunitat Valenciana, 1989 - 1991», aprovat mitjançant Acord del Consell de 15 de novembre de 1988, és necessari, per a potenciar la participació d'altres institucions públiques, així com de les Corporacions Locals, de les distintes organitzacions polítiques, sindicals i ciutadanes i, en especial, de les associacions de dones, la col·laboració de les quals és imprescindible per aconseguir els objectius proposats, regular el règim al qual s'ajustaran les subvencions concedides per l’Institut Valencià de la Dona.
Per això, fent ús de les atribucions que em confereix l’article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre de la Generalitat Valenciana, a proposta de l’Institut Valencià de la Dona,
ORDENE:
Article primer
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a proposta de l’Institut Valencià de la Dona, i dins dels límits que determinen els crèdits aprovats en el pressupost, convoca ajuts destinats a finançar projectes relacionats amb les finalitats de l’Institut Valencià de la Dona, realitzats o a realitzar durant 1989.
Article segon
El finançament dels esmentats projectes es farà amb càrrec a les línies 401/000/89, 403/000/89 i 404/000/89, del programa 421.30 del vigent Pressupost de Despeses de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per a 1989.
Article tercer
S'aproven les bases per les quals es regirà aquesta convocatòria, incloses com a Annex en aquesta Ordre.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 4 d'abril de 1989.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CIPRIA CISCAR I CASABAN
ANNEX I
BASES
Primera: Aquesta convocatòria té com a finalitat:
- Facilitar el mitjans per a fomentar el moviment associatiu de dones.
- Impulsar activitats relacionades amb el seguiment i desplegament del Pla d'Igualtat d'Oportunitats.
- Potenciar projectes innovadors, d'acord amb les àrees que contempla el Pla d'Igualtat d'Oportunitats.
Segona: Els ajuts aniran dirigits a finançar:
a) Projectes que contemplen:
* Activitats del moviment associatiu de dones.
* Activitats de desplegament i seguiment del Pla d'Igualtat d'Oportunitats.
b) Projectes relacionats amb l’educació, la cultura, la formació, l’orientació i l’ocupació de les dones, dirigits prioritàriament a:
* Activitats de sensibilització de les persones que participen en els processos educatius, culturals i formatius.
* Elaboració de materials didàctics no sexistes:
Documents de treball i recopilació d’experiències.
* Experiències d'investigació - acció.
* Activitats que fomenten la iniciativa empresarial i l’ocupació de les dones i estimulen la presencia en sectors no tradicionals.
c) Projectes amb la salut de les dones referits prioritàriament a:
* Activitats de sensibilització de persones professionals de la salut sobre la problemàtica específica de la salut de les dones.
* Afavorir experiències i programes alternatius que donen resposta a les necessitats de les dones en la salut.
* Augmentar el nivell d'informació i educació sanitària de les dones.
d) Projectes d'investigació referits a:
* Anàlisi dels estereotips sexistes, temàtics, conceptuals, lingüístics, gràfics, etc., vigents en l’àmbit educatiu, i estudi de l'aportació de les dones a la història de la humanitat.
• Incorporació de la dona al món de la ciència.
• Incorporació de la dona al món del treball.
Anàlisi dels sectors d'ocupació tradicionalment femenins. Noves formes d'ocupació. incidència en les estructures familiars.
* Associacionisme femení.
• Participació política: el gènere del poder.
• Violència contra les dones.
• Investigar sobre temes específics de la salut de les dones.
Tercera: Podran optar a aquests ajuts:
a) Administracions Públiques que realitzen activitats en l’àrea de la dona.
b) Associacions, Federacions, Coordinadores de dones, organitzacions no governamentals, i altres institucions o entitats sense voluntat lucrativa, les activitats de les quals es despleguen en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Persones naturals que realitzen activitats a favor dels drets de la dona.
En cap cas en podran ser beneficiaris els organismes que formen part de l'Administració de la Generalitat Valenciana.
Quarta: La instància de sol·licitud que es formalitzarà d'acord amb els models que s'inclouen en l'Annex II, haurà de fer referència a l'apartat corresponent de l’Ordre pel qual se sol·licita subvenció, i haurà de portar adjunta la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI de la persona que signe la sol·licitud.
- Fotocòpia del CIF, llevat que es tracte de persones naturals.
- Fotocòpia de la inscripció en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior quan siguen associacions d'àmbit nacional, i en el Registre d’associacions de la Generalitat Valenciana, en el cas d'associacions d'àmbit autonòmic.
- Projecte detallat on consten les activitats a realitzar, termini i pressupost detallat d'aquestes, que s'ajustarà als models que s'inclouen en l'Annex II.
Quan la sol·licitud no se li adjuntés la documentació requerida o la que s'hi presentés tingués algun defecte formal, es requerirà les persones interessades perquè presenten la documentació que hi resta o reparen el defecte en el termini de deu dies, tot i advertint que en cas de no fer-ho s'arxivarà l’expedient.
Cinquena: El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Sisena: Les sol·licituds podran presentar-se a l'Institut Valencià de la Dona, c/ Nàquera, 9, en el Registre General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, als Serveis Territorials o per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu.,
Setena: El Conseller de Cultura, Educació i Ciència, resoldrà, a proposta de l’Institut Valencià de la Dona, la concessió o denegació dels ajuts sol·licitats, i la quantia d'aquests.
Vuitena:
El pagament de les subvencions concedides a les Corporacions Locals es realitzarà segons el que estableix l’article 30 de la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
- Els ajuts concedits a altres entitats i persones físiques s'abonaran en la forma següent:
* El pagament del 50% començarà a tramitar-se a partir de la data de la Resolució.
* La resta una vegada finalitzat el programa, amb la justificació prèvia de la totalitat de la despesa efectuada amb càrrec a la subvenció concedida.
Les persones beneficiàries estaran obligades a la devolució de la quantitat de les subvencions rebudes si la despesa no es produïda per qualsevol imprevist, o quan es comprove una modificació substancial de les finalitats per a les quals es va concedir la subvenció, i igualment quan per percebre altres subvencions es cobrirà la quantitat de la despesa.
Novena: Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions hauran de presentar, una vegada realitzada l'activitat, la documentació següent:
- Compte justificatiu de la despesa efectuada, mitjançant factura original i còpia.
- Memòria explicativa de la realització de les activitats subvencionades, amb avaluació dels resultats obtinguts.
Aquesta documentació haurà de ser presentada abans del 31 de desembre de 1989.
Per altra banda, en el supòsit de realitzar publicitat, gràfica o escrita, de les activitats subvencionades, s'haurà de fer constar el patrocini de l’Institut Valencià de la Dona.
AJUTS PER A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
AJUTS PER A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Dades personals
Nom
DNI
Adreça
Localitat CP
Telèfon
Dades professionals
Professió
Lloc
Funcions
Antiguitat
Dades acadèmiques
Titulació
Cursos, jornades....
Investigacions
PROJECTE D'INVESTIGACIÓ
Títol
Objectius
Contingut: índex (indiqueu breument el contingut de cada apartat)
Metodologia
Fons Documental
Fases de desenrotllament
Característiques del projecte
¿A qui s'adreça?
¿Disposa d'alguna ajuda econòmica?
¿Es realitza dins d'algun marc d'investigació? (facultat, grup...
¿Constitueix part o totalitat d'una tesi/tesina?
Pressupost (Detalleu-ho per conceptes)
AJUTS PER A PROGRAMES D`ACTIVITATS
DADES DE L'ASSOCIACIÓ SOL·LICITANT
Nom
Domicili Social adreça
Localitat CP
Telèfon
CIF
Data de constitució Legalització
Nombre d'associades Responsable
Àmbit d'actuació Tipus d'activitats
Territori
Fons econòmics Quantitat
Procedència
Vinculacions o/i dependències
Recursos materials disponibles: Local Sí/No
Propi Llogat Prestat
Biblioteca Sí/No
Nombre de volums
Vides Si/No
Activitats amb caràcter continuat: Dies a la setmana Horari No Consultes
Assessoria Jurídica Centre 'informació de la dona Programa de Ràdio.
Tipus de Publicacions Periodicitat
Revista
Butlletí
Fullets
Fulls informatius
Col·laboració amb altres grups o Associacions de Dones o Institucions (Indicar quals)
PROJECTE
Objectius
Activitats
Contingut Persones Data Lloc Despesa
Material
Contingut/tema Tipus (llibre, vídeo...) Despesa
Despeses generals i manteniment
Objecte Despesa
A l'entrega de les factures originals s'ha de presentar obligatòriament una memòria breu que continga les valoracions de les activitats realitzades (participació, repercussió social, aprofitament i interès...
MODEL D'INSTÀNCIA
Sra/Sr
amb DNI núm domiciliada/at a
carrer núm. CP
telèfon en representació d CIF
amb domicili social a localitat
província CP telèfon
EXPOSA: Que convocats ajuts econòmics per a la realització de programes relacionats amb els objectius de l'Institut Valencià de la Dona, per Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de 4 d'abril de 1989, i acceptant les bases de la convocatòria
SOL·LICITA:
1) Que li siga concedida la quantitat d PTA
per a la realització de les activitas detallades en el projecte que s'hi remet.
2) Que per abonar l'esmentat ajut designa el compte bancarinúm
banc sucursal carrer
població titular del compte
València, d de 1989
HBLE. SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA.

linea