diari

Llei 2/1994, de 18 d'abril, de la Generalitat Valenciana sobre defensa dels recursos pesquers.

(DOGV núm. 2253 de 26.04.1994) Ref. Base de dades 0924/1994

LLEI 2/1994, de 18 d'abril, de la Generalitat Valenciana sobre defensa dels recursos pesquers. [94/2533]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei promulgue la Llei següent:
PREàMBUL
El règim administratiu de sancions en matèria de pesca marítima i marisqueig està principalment establert en aquest moment, en l'ordenament estatal, per la Llei 53/1982, de 13 de juliol.
Aquesta llei ha anat aplicant-se per l'administració de la Generalitat Valenciana, a l'empara de les competències atribuïdes per l'article 31.17 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i, per tant, limitadament a les aigües interiors en matèria de pesca marítima, i en totes les aigües jurisdiccionals espanyoles del litoral de la Comunitat Valenciana, pel que fa al marisqueig i l'aqüicultura.
La pràctica aplicativa de la llei ha confirmat progressivament la seua inadequació pel que fa a les infraccions la declaració i sanció administrativa de les quals correspon a l'administració pesquera autonòmica, i això per dues raons: en primer lloc, la llei estatal s'encamina principalment a habilitar la reacció administrativa per sancionar enfront de les infraccions comeses pels vaixells pesquers de gran tonatge, quan normalment l'administració autonòmica en aigües interiors ha de fer front a les infraccions -més nombroses i no menys danyoses- comeses per embarcacions de menor magnitud, o en l'exercici de la pesca recreativa. Però, a més a més, en segon terme, la Llei 53/1982, de 13 de juliol, regula un especialíssim procediment de sancions, basat en el principi d'oralitat, no adequat a l'estructura de l'administració de la Generalitat Valenciana.
L'objectiu d'aquesta llei és, doncs, configurar la potestat per sancionar de l'administració de la Generalitat Valenciana en aquestes matèries, a la vista de l'específica realitat sobre la qual ha d'exercir-se, d'acord amb els interessos generals propis de la Comunitat Valenciana. L'esmentat article 31.17 de l'Estatut d'autonomia no només reconeix a la Comunitat Valenciana competències executives en matèria de pesca marítima en aigües interiors, marisqueig i aqüicultura, i el seu article 32.7 en matèria d'ordenació del sector pesquer, sinó que en ambdós casos s'hi atribueixen també competències normatives, exclusives en el primer, i de desenvolupament de la legislació estatal bàsica en el darrer. A l'empara d'aquests títols competencials es dicta aquesta llei que, a més a més, ha tingut en compte totes les garanties de l'exercici de la potestat per sancionar i del procediment de sancions contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú.
Per al més eficaç control del compliment de les condicions legals d'exercici de l'activitat marítimo-pesquera, principalment pel que fa a les espècies vedades i de grandària mínima, es tipifiquen com a infraccions no sols les activitats de captura, sinó també les d'industrialització i comercialització. Així mateix aquestes accions es consideren greument atemptatòries a la conservació dels recursos pesquers i del seu medi marí.
Els dos procediments de sanció regulats, per a les infraccions lleus i per a les greus i molt greus, es pretenen àgils i operatius, sense cap minva dels drets dels presumptes responsables. S'incorpora una previsió sobre la utilització de mitjans tècnics avançats a efecte de la prova de les accions constitutives d'infracció administrativa.
L'eficàcia ordenadora d'aquesta llei sols podrà assolir-se amb el compliment de la normativa pesquera per part dels ciutadans. Per a això, és necessari facilitar-los que puguen col.laborar amb l'administració en la detecció de les infraccions i el coneixement de la normativa esmentada, la qual cosa constitueix una responsabilitat del Govern valencià, mitjançant una informació periòdica generalitzada i d'interpretació fàcil sobre les normes vigents en cada moment al voltant de les dimensions mínimes de les espècies, zones protegides, vedes i d'altres limitacions, com també facilitant la col.laboració ciutadana per a l'aplicació d'aquesta llei.
CAPíTOL I
Disposicions generals
Article primer. Finalitat i àmbit
1. Aquesta llei té per objecte regular el procediment de sancions, tipificar les infraccions administratives i establir les seues sancions, tant en matèria de pesca marítima, professional i recreativa, com en marisqueig i aqüicultura, en l'àmbit de les competències de la Generalitat Valenciana.
2. Les accions o omissions que es facen en la mar només constituiran infracció a aquesta llei en matèria de pesca marítima, quan es cometen en les aigües interiors, delimitades legalment, de la Comunitat Valenciana.
3. Quant a la distribució, comercialització i industrialització dels productes pesques i de l'aqüicultura, hom considerarà infraccions a aquesta llei totes les comeses al territori de la Comunitat Valenciana.
Article segon. Persones responsables
En seran subjectes responsables, les persones físiques o jurídiques o les comunitats de béns que facen les accions o que incórreguen en les omissions tipificades com a infraccions en aquesta llei, i en particular, les següents:
a) Els armadors, propietaris o empresaris i els patrons dels vaixells de pesca professional.
b) Els propietaris i capitans o patrons de les embarcacions de pesca recreativa.
c) Els pescadors, mariscadors i els titulars de les activitats d'aqüicultura.
d) Els titulars d'empreses comercialitzadores o industrialitzadores que compren, transporten, venguen o transformen espècies marines en veda o de talla inferior a la reglamentàriament establerta.
e) Els empresaris d'hostaleria que oferisquen al consum espècies marines en veda o de talla inferior a la reglamentàriament establerta.
f) Els qui de qualsevol forma contribuïsquen a la comissió de la infracció.
CAPíTOL II
Infraccions administratives
Article tercer. Classificació
Les infraccions administratives regulades en aquesta llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article quatre. Infraccions lleus
Es consideren infraccions lleus les següents:
a) L'exercici de l'activitat pesquera fora de l'horari reglamentàriament establert.
b) La manca de la senyalització reglamentària en l'exercici de la pesca.
c) Tenir a bord de les embarcacions arts, aparells o instruments no permesos per al tipus de pesca autoritzat.
d) L'exercici d'una activitat pesquera d'arts menors, del marisqueig o de la pesca recreativa, sense disposar de la preceptiva autorització.
e) La captura d'una quantitat de pesca per embarcació superior al límit màxim diari permés i inferior al doble d'aquest.
f) Les violacions dels preceptes reguladors de la pesca de rall, de moruna o d'angula.
g) La pesca recreativa de superfície en zones protegides o vedades.
h) La pesca submarina amb equips no autoritzats.
i) L'incompliment de les condicions o característiques dels establiments autoritzats de conreus marins.
j) Qualsevol incompliment de la normativa reguladora de la pesca marítima recreativa no tipificada com a infracció greu o molt greu.
k) Qualsevol violació d'un precepte tècnic marítimo-pesquer contingut en lleis, reglaments o convenis vigents no tipificat expressament.
Article cinqué. Infraccions greus
Seran infraccions greus:
a) L'ús d'arts, aparells o instruments no autoritzats o de mesures no reglamentàries.
b) La captura d'espècies protegides, vedades o de grandària inferior a les que s'estableixen reglamentàriament.
c) La tinença, l'oferiment al consum, la comercialització o transport d'espècies protegides, vedades o de menor grandària a l'autoritzada.
d) La pesca en fons prohibits.
e) La pesca professional i la submarina en zones protegides o vedades.
f) La captura d'una quantitat de pesca per embarcació de més del doble del límit màxim diari autoritzat.
g) L'exercici d'una activitat pesquera professional sense la corresponent autorització, quan no siga falta lleu.
h) L'existència en l'embarcació de motors instal·lats amb potència superior a la màxima autoritzada per a l'activitat pesquera.
i) La descàrrega dels productes de la pesca des d'embarcacions professionals, fora dels ports o llocs autoritzats.
j) La realització de la primera venda dels productes de la pesca fora de les llotges pesqueres autoritzades, tret dels supòsits legalment recollits com a excepcions.
k) Les accions o omissions que pertorben, obstruïsquen o impedisquen l'exercici de les funcions d'inspecció o de vigilància.
l) Qualsevol incompliment no expressament tipificat de les disposicions reguladores de les zones protegides o vedades a la pesca.
m) La instal·lació o explotació d'establiments de conreus marins sense la deguda autorització o concessió.
n) La realització d'activitats que causen danys greus als recursos marins.
Article sisé. Infraccions molt greus
Constitueixen infraccions molt greus:
a) Les infraccions regulades en els apartats a) i b) de l'article anterior quan es facen en zones protegides o vedades.
b) L'ús o abocament de substàncies verinoses, corrosives, explosives o contaminants en l'exercici de l'activitat pesquera, o el manteniment a bord amb fins pesquers.
c) La introducció d'espècies marines vives, en establiments o en aigües del litoral de la Comunitat Valenciana, sense complir amb els requisits que reglamentàriament es determinen.
d) La realització d'activitats que causen o que per les seues característiques puguen ocasionar danys greus als recursos marins a les zones declarades protegides.
CAPíTOL III
Sancions
Article seté. Classes de sancions
Per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta llei podran imposar-se les sancions següents:
a) Admonició.
b) Multa.
c) Suspensió temporal de l'exercici de l'activitat pesquera.
d) Suspensió temporal de les funcions de capità o patró.
e) Suspensió temporal de l'activitat aqüícola.
f) Retirada temporal de la llicència de pesca marítima recreativa.
g) Aquestes sancions seran acumulables d'acord amb el que estableix aquesta llei.
Article vuité. Admonició i quantia de les multes
1. L'admonició i la sanció de multa s'imposarà en els següents supòsits i quantia:
a) Les infraccions lleus seran sancionades amb admonició o multa de 10.000 a 200.000 pessetes.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 100.000 a 2.000.000 de pessetes.
c) Les multes per infracció molt greu s'imposaran en una quantia d'1.500.000 a 15.000.000 de pessetes.
2. La quantia de la multa no podrà resultar, en cap cas, inferior al valor que a la llotja més propera pogués haver obtingut l'infractor, encara que per a això no s'aplique l'escala regulada en l'apartat anterior.
Article nové. Suspensió temporal
1. Per la comissió d'infraccions molt greus podrà imposar-se, concurrentment amb la de la multa, les següent sancions, segons escaiga:
a) Suspensió temporal de l'activitat pesquera del vaixell, o de les funcions del capità o del patró, segons que la responsabilitat de la infracció siga de l'armador o d'aquests.
b) Suspensió temporal de l'activitat aqüícola.
2. Les sancions de suspensió temporal s'imposaran per un temps no superior a dos anys ni inferior a tres mesos.
Article deu. Retirada temporal de la llicència de pesca recreativa
En el cas d'infraccions greus o molt greus comeses en l'exercici d'una modalitat de pesca marítima recreativa per a la qual s'exigisca llicència podrà imposar-se, juntament amb la sanció econòmica, la retirada d'aquesta llicència o, si escau, la suspensió del dret a obtenir-la, amb caràcter temporal:
a) En el cas d'infraccions greus, aquesta retirada no podrà excedir d'un any ni ser inferior a tres mesos.
b) En el cas d'infraccions molt greus no podrà excedir de tres anys ni ser inferior a sis mesos.
Article onze. Graduació de les sancions
Les sancions previstes per a cada infracció s'imposaran tenint en compte la transcendència i repercussió del perjudici causat al medi o als recursos marins; la intencionalitat o negligència en la seua comissió, i la reincidència de les persones responsables.
CAPíTOL IV
Extinció de la responsabilitat
Article dotze. Prescripció de les infraccions
1. Les infraccions molt greus prescriuran a l'any, les greus, als sis mesos i les lleus, als tres mesos.
2. El termini de prescripció començarà a computar-se des que la infracció s'hagués comés, i en el cas d'infraccions que comporten una activitat continuada, des que se'n prenga coneixement.
3. La prescripció s'interromprà per la iniciació del procediment i es considerarà a aquest efecte la data en què l'interessat siga notificat de la resolució d'iniciació corresponent, i tornarà a transcórrer el termini si l'expedient romangués paralitzat al llarg de més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable.
Article tretze. Prescripció de les sancions
Les sancions imposades a l'empara d'aquesta llei per infraccions molt greus prescriuran als sis anys, per les greus, als dos anys i per les lleu,s a l'any, sense perjudici del dret de la hisenda pública valenciana al cobrament de les multes, que prescriurà en la forma i els terminis previstos en les disposicions generals en matèria de recaptació administrativa.
CAPíTOL V
Procediment
Article catorze. Procediment administratiu de les sancions i responsabilitat penal
1. Les sancions per la comissió de les infraccions previstes en aquesta llei s'imposaran d'acord amb el procediment regulat en aquest capítol.
2. En qualsevol moment del procediment en què els òrgans competents per a resoldre aprecien, si escau amb la moció prèvia raonada de l'instructor, que els fets pogueren ser constitutius d'il·lícit penal, ho comunicaran al Ministeri Fiscal.
3. El procediment de sanció se suspendrà quan pels mateixos fets, subjectes i fonaments se seguisquen actuacions judicials penals, fins que hi recaiga resolució judicial.
Article quinze. Vigilància, inspecció i denúncia
1. Les autoritats i els agents encarregats de la vigilància i inspecció en matèria de pesca marítima, tant a bord de vaixells i aeronaus com en terra, quan sorprenguen actes o omissions que puguen ser constitutius d'infraccions tipificades en aquesta llei, estendran acta amb expressió dels fets i les circumstàncies relatius a la presumpta infracció. Quan afecte vaixells a la mar interior, hom n'indicarà la posició concreta.
2. En aquesta acta també s'expressaran, si escau, les captures, confiscacions o decomisos cautelarment procedents, i s'adoptaran en el moment d'estendre-la les oportunes mesures de dipòsit, conservació o assegurament, les despeses dels quals correran a càrrec del responsable de la infracció quan siga efectivament sancionat.
3. Una còpia de l'acta es lliurarà al presumpte infractor en el mateix acte en què s'estenga, si és possible, o posteriorment en notificar-se la incoació del procediment.
Article setze. Valor de les denúncies
1. Les actes de les autoritats i els agents a què es refereix l'article anterior, expedides regularment i correcta, tindran la presumpció de veracitat, tret de prova en contrari, respecte dels fets denunciats, sense perjudici del deure d'acompanyar tots els elements provatoris que siguen possibles.
2. Quan per a l'apreciació de la comissió de la infracció siga determinant la situació de l'embarcació en la mar, i aquesta s'haja constatat mitjançant la utilització de mitjans tècnics des de terra, vaixells o aeronaus, s'indicaran expressament les característiques d'aquests mitjans.
Article disset. Incoació
1. L'acta estesa es cursarà sense dilació als serveis territorials de la conselleria competent en matèria de pesca marítima, on el cap de la unitat competent en aquesta matèria incoarà el procediment sancionador i s'instruirà d'acord amb el que disposen els articles següents, segons la gravetat de la infracció.
2. La incoació podrà també acordar-se per denúncia d'altres autoritats o òrgans administratius o de particulars.
Article divuit. Mesures prèvies
1. En la resolució d'iniciació del procediment, el cap de la unitat competent en matèria de pesca marítima dels serveis territorials resoldrà sobre les mesures de cautela o d'altra natura proposades en l'acta i prèviament assegurades.
2. Si escau, disposarà:
a) Tornar a la mar les espècies vives vedades o de grandària antireglamentària, o, en cas que això no siga viable, lliurar-les per a consum a un establiment benèfic; en ambdós casos s'estendrà la corresponent acta.
b) Procedir a la venda, en pública subhasta, si escau, de les espècies de grandària reglamentària no vedades, i restarà l'import de la venda de resultes del procediment de sanció.
c) Decomissar les arts, aparells, eines de pesca i marisqueig, embarcacions o equips de qualsevol gènere que hagen estat emprats en la comissió de la infracció.
3. Les embarcacions, arts i aparells reglamentaris decomissats s'alliberaran sense dilació després del fiançament de la quantia que s'assenyale.
Article dinou. Procediment sancionador per a les infraccions lleus
1. Quan el cap de la unitat competent per a la iniciació del procediment considere, a la vista de l'acta o denúncia, que els fets són constitutius d'una infracció lleu, instruirà el procediment d'acord amb el que diposa aquest article.
2. En la mateixa resolució en què se n'acorde la iniciació, es farà constar aquesta consideració i s'expressaran els fets que s'imputen al denunciat, la infracció que aquests puguen constituir i la sanció que, si escau, se li puga imposar, i s'identificarà així mateix l'autoritat que tinga atribuïda aquesta competència, i en virtut de quina norma. Igualment es concedirà un termini de deu dies perquè al·legue tot el que estime procedent en la seua defensa.
3. Formulades les al·legacions i, si escau, practicada la prova acordada, o transcorregut el termini concedit per a al·legacions sense que s'hagen presentat, el director dels serveis territorials resoldrà sobre la imposició de la sanció, tret que acorde la pràctica de les noves diligències, i en aquest cas, després d'aquestes, haurà de concedir al denunciat un nou tràmit d'audiència i vista de l'expedient per termini de vuit dies.
Article vint. Procediment de sancions per a les infraccions greus i molt greus
1. Quan a la vista de la denúncia el cap de la unitat competent dels serveis territorials considere que els fets poden ser constitutius d'infracció greu o molt greu, en la provisió d'incoació designarà l'instructor del procediment. Aquest notificarà als interessats aquesta incoació i el seu nomenament, la identitat de l'autoritat competent per a imposar la sanció, la norma que atribuïsca aquesta competència, com també els fets que els imputa i les infraccions que poden constituir, i els concedirà simultàniament un termini de deu dies perquè formulen totes les al·legacions que estimen en la seua defensa.
2. A la vista de l'acta i de les al·legacions, l'instructor acordarà la pràctica de totes les proves o diligències que estime necessàries.
3. L'instructor formularà després la proposta de resolució, que notificarà als interessats perquè al·leguen tot allò que estimen adient en la seua defensa en un termini de vuit dies. Transcorregut aquest, trametrà l'expedient amb la seua proposta i, si escau, amb les al·legacions de l'interessat a l'òrgan competent per a resoldre.
4. El procediment per a la imposició de sancions com a conseqüència d'infraccions greus i molt greus es tramitarà i es resoldrà en el termini de sis mesos.
Article vint-i-un. Efectes de la resolució sobre les mesures prèvies
1. Quan la resolució siga de sanció, juntament amb les sancions que s'imposen, s'acordarà la destrucció de les arts, aparells i instruments decomissats que siguen qualificats d'antireglamentaris, i se n'estendrà l'oportuna acta d'execució. Els reglamentaris es tornaran o, si escau, es cancel·larà la fiança, una vegada acreditat el pagament de la multa imposada.
2. Quan per qualsevol causa el procediment acabe sense resolució de sanció, es procedirà a tornar a l'interessat els béns decomissats i a cancel·lar -ne la fiança.
Article vint-i-dos. Competència per sancionar
1. La competència per a la imposició de les sancions previstes en aquesta llei correspondrà:
a) Al conseller competent en matèria de pesca marítima quan, tractant-se d'infraccions molt greus, la multa siga superior a tres milions de pessetes.
b) Al director general competent en matèria de pesca marítima, respecte de les infraccions greus i molts greus, sempre que en aquest darrer cas la sanció de multa no siga superior a tres milions de pessetes.
c) Al director dels serveis territorials competent en matèria de pesca marítima, en l'àmbit del qual es cometa la infracció quan siga lleu.
2. L'autoritat o òrgan competent per a imposar la sanció proposada resoldrà igualment, en tot cas, quan aprecie que ha de ser la multa d'inferior quantia o per infracció de menor gravetat a aquelles per a les quals és competent conformement amb les regles de l'apartat anterior.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
La inspecció del sector comercial, tret de les llotges de peix, correspondrà als òrgans competents en matèria d'ordenació del comerç interior, que traslladaran una còpia de l'acta a l'òrgan competent en matèria de pesca marítima si constaten alguna de les possibles infraccions de les regulades en aquesta llei.
Segona
El Govern valencià, en el termini màxim d'un any, adequarà al que disposa aquesta llei el Reglament de Pesca Marítima d'Esbarjo de la Comunitat Valenciana i fixarà, si escau, oïts els sectors afectats, un límit màxim de captures diàries.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Resta derogat el capítol IV del Reglament de Pesca Marítima d'Esbarjo, aprovat pel Decret 17/1992, de 3 de febrer, del Govern valencià, i totes les altres disposicions que s'oposen al que estableix aquesta llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Actualització de l'import de les multes
Les quanties econòmiques de les sancions previstes en aquesta llei podran actualitzar-se en les lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Segona. Autorització de desenvolupament reglamentari
Es faculta el Govern valencià per a dictar totes les disposicions reglamentàries que calguen per al desenvolupament i l'aplicació del que es disposa en aquesta llei.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 18 d'abril de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea