diari

Decret 22/1985, de 25 de juliol, del President de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assigna la titularitat de les Conselleries de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 274 de 25.07.1985) Ref. Base de dades 0930/1985

Decret 22/1985, de 25 de juliol, del President de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assigna la titularitat de les Conselleries de la Generalitat Valenciana.
Modificat el nombre i la denominació de les Conselleries per Decret del Consell número 114, de data d'avui, i fent ús de les atribucions que em confereix l'article 16.b) de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, n'assigne als Consellers la titularitat de la forma següent:
- Al Sr. Antoni Birlanga i Casanova, la Conselleria d'Economia i Hisenda.
- Al Sr. Vicent Soler i Marco, la Conselleria d'Administració Pública.
- Al Sr. Rafael Blasco i Castany, la Conselleria d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Al Sr. Cebrià Ciscar i Casaban, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- Al Sr. Joaquim Colomer i Sala, la Conselleria de Sanitat i Consum.
- Al Sr. Miquel Doménech i Pastor, la Conselleria de Treball i Seguretat Social.
- Al Sr. Segundo Bru i Parra, la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
- Al Sr. Lluís Font de Mora i Montesinos, la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
València, 25 de juliol de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea