diari

DECRET 31/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual crea la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. [2004/X2110]

(DOGV núm. 4703 de 02.03.2004) Ref. Base de dades 0930/2004

DECRET 31/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual crea la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. [2004/X2110]
Els valors ambientals, paisatgístics i culturals de la Marjal de Pego-Oliva van motivar la seua declaració com a parc natural mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. En aquesta mateixa disposició, s'indica que el règim jurídic de l'esmentat parc natural s'establirà mitjançant decret del Consell de la Generalitat.
Mitjançant el Decret 70/1999, de 4 de maig, el Consell de la Generalitat va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Aquest PORN és actualment objecte de revisió, a l'empara de l'Ordre de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria de Medi Ambient, d'inici dels treballs de revisió del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Marjal de Pego-Oliva, i de l'Acord de 13 de febrer de 2001, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit comprés en l'ordre esmentada.
Aquests treballs de revisió del PORN no obsten perquè, de manera paral·lela, puga avançar-se a millorar la capacitat de gestió i participació de l'espai natural a través d'accions complementàries a les disposicions que adopte l'esmentat Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals. En aquest sentit, l'article 48.5 de l'esmentada Llei 11/1994 preveu que per a col·laborar en la gestió dels espais naturals protegits i canalitzar la participació dels propietaris i els interessos socials i econòmics afectats, es crearà per a cada espai natural protegit un organ consultiu.
En conseqüència, a proposta del conseller de Territori i Habitatge i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 27 de febrer de 2004,
DECRETE
Article 1
Es crea la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, com a òrgan col·legiat, col·laborador i consultiu de la Conselleria de Territori i Habitatge en la gestió del Parc Natural. La Junta Rectora té caràcter d'òrgan consultiu, representatiu i canalitzador de la participació i les iniciatives de la propietat, les distintes administracions i els col·lectius públics i privats directament relacionats amb els objectius del Parc, en els àmbits administratiu, econòmic, social i cultural.
Article 2
En particular, la Junta Rectora haurà de ser oïda per a l'adopció de les decisions següents:
a) Aprovació del pressupost de gestió del Parc Natural.
b) Aprovació, modificació i revisió dels instruments d'ordenació del Parc Natural.
c) Aprovació del programa anual de gestió del Parc Natural.
d) Emissió d'aquells informes preceptius sobre plans, projectes o normes per als quals estiga prevista expressament la participació de l'òrgan col·legiat, com també d'aquells informes que li siguen sol·licitats sobre qualsevol aspecte que afecte directament o indirectament a l'àmbit del Parc Natural.
e) Proposta i, si és el cas, seguiment, d'actuacions i iniciatives que tendisquen a la consecució de la finalitat del Parc Natural, incloent els de difusió i informació dels valors de l'espai natural protegit, com també programes de formació i educació ambiental.
f) Aprovació d'una memòria anual d'activitats i resultats, proposant les mesures necessàries per a millorar la gestió.
Article 3
1. La Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva es compondrà dels membres següents:
a) El president, que serà nomenat pel Consell de la Generalitat, a proposta del conseller de Territori i Habitatge.
b) El director-conservador del Parc Natural, que actuarà com a secretari.
c) Un representant de la Conselleria de Territori i Habitatge.
d) Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
e) Un representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
f) Un representant de l'Ajuntament de Pego.
g) Un representant de l'Ajuntament d'Oliva.
h) Un representant de les societats de caçadors dels municipis del Parc Natural.
i) Un representant de les entitats de conservació de la natura dels municipis del Parc Natural.
j) Un representant d'associacions d'agricultors i de propietaris de terrenys o drets agrícoles al Parc Natural.
k) Un representant de les associacions de pescadors que actuen al Parc Natural.
2. Per al correcte compliment de les comeses de la Junta Rectora podran constituir-se al si d'aquesta les comissions que calguen. Amb caràcter permanent o temporal, i per delegació expressa de la Junta, a la qual en retran compte de les activitats, les comissions podran exercir funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment d'àmbits concrets de la gestió del Parc Natural.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present decret.
Segona
Aquest decret vigirà el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 27 de febrer de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,

linea