diari

Decret 25/1985, de 25 de juliol, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assignen a la Presidència i Conselleries determinades competències i Organs Col.legiats.

(DOGV núm. 275 de 29.07.1985) Ref. Base de dades 0935/1985

Decret 25/1985, de 25 de juliol, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assignen a la Presidència i Conselleries determinades competències i Organs Col.legiats.
La modificació de l'estructura del Consell i l'imminent traspàs de les competències que completen el marc previst en l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, imposen una nova assignació de funcions entre les Conselleries i Unitats que integren el Govern Valencià.
En atenció d'aquest motius, i en l'exercici de les facultats previstes en l'apartat b) de l'article 16 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,
DECRETE:
Article primer
S'assignen a la Conselleria d'Economia i Hisenda les funcions i serveis en matèria de Casinos i Jocs, transferits per Reial Decret 1038/1985, de 25 de maig, llevat de les atribucions que la legislació estatal reserva al Consell de Ministres, les quals seran exercides pel Consell.
Article segon
S'adscriu a la Conselleria d'Administració Pública la Comissió d'Informàtica, creada per Decret del Consell 127/1983, de 10 d'octubre.
Article tercer
S'assignen a la Conselleria d'Obres Públiques, i Urbanisme les competències següents:
Funcions i serveis en matèria d'habitatge rural, transferits per Reial Decret 2500/1983, de 20 de juliol.
Funcions i serveis en matèria d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, transferits per Reial Decret 278/1980, de 25 de gener.
Article quart
S'assignen a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència les competències següents:
Funcions i serveis de la xarxa de Guarderies Infantils de l'extingit Institut Nacional d'Assistència Social, transferits pels Reials Decrets 251/1982, de 15 de gener, i 2135/1984, de 10 d'octubre.
Funcions i serveis en matèria d'instal·lacions esportives de Temps Lliure, transferits pels Reials Decrets 4154/1982, de 29 de desembre, i 3552/1983, de 28 de desembre.
Article cinqué
S'assignen a la Conselleria de Sanitat i Consum les competències i els òrgans següents:
Funcions i Serveis en matèria de disciplina de mercat, transferits pels Reials Decrets 2388/1982, de 24 de juliol, i 3070/1983, de 2 de novembre.
La Comissió Interdepartamental de Consum, creada per Decret del Consell 129/1983, de 24 d'Octubre.
Article sisé
S'assignen a la Conselleria de Treball i Seguretat Social les competències i òrgans següents:
Funcions i serveis en matèria de protecció de la dona, transferits pel Reial Decret 3342/1983, de 23 de novembre.
Funcions i serveis del Servei de la Dona establert en Decret del Consell 38/1984, de 2 d'abril.
La Comissió Interdepartamental de la Dona, regulada per Decret del Consell 174/1983, de 21 de novembre.
Funcions i serveis en matèria de Protecció de Menors, transferits per Reial Decret 1081/1984, de 29 de febrer.
La Comissió per a l'Estudi, Desplegament i Promoció del Poble Gitano, creada per Decret del Consell 13/1984, de 14 de febrer.
El Consell de Benestar Social de la Comunitat Valenciana, creat per Decret 39/1985, de 25 de març.
El Consell Assessor de Cooperatives, creat per Decret del Consell 26/1984, de 21 de març.
Article seté
S'assignen directament al President de la Generalitat Valenciana les competències i òrgans següents:
Funcions i serveis en matèria d'associacions, transferits per Reial Decret 1039/1985, de 25 de maig.
Funcions i serveis en matèria de Mitjans de Comunicació Social, transferits per Reial Decret 1126/1985, de 19 de juny.
Comissió per a la Commemoració del V Centenari del Descobriment d'Amèrica, creada per Decret del Consell 103/1984, de 17 de setembre.
Comissió per a la Protecció Civil, creada per Decret del Consell 164/1983, de 19 de desembre.
Comissió de Seguiment de les Negociacions d'Adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, creada per Decret del Consell 38/1983, de 21 de març, i Modificada per Decret del Consell 116/1984, de 12 de novembre.
Comissió Negociadora de la Generalitat Valenciana amb el Consell de Seguretat Nuclear, creada per Decret del Consell 42/1984, de 16 d'abril.
Comissió de Disseny i Senyalització de la Generalitat Valenciana, creada per Decret del Consell 68/1985, de 27 de maig.
Article vuité
Amb l'objecte de coordinar el procediment i efectuar la valoració de les funcions i serveis assignats, es crearà, per cada un, una Comissió de Valoració, presidida pel Subsecretari Tècnic del President, i formada pels Secretaris Generals de les Conselleries afectades i el Director General de Pressupostos. La titularitat davant d'aquestes podrà ser delegada.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Queden derogades quantes disposicions d'inferior o igual rang s'oposen al que preveu aquest Decret.
Segona
Aquesta disposició entrarà en vigor als dos mesos de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 25 de juliol de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea