diari

ORDRE 18 d'abril de 1995, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es regula la concessió de permisos al funcionari públic i a l'altre personal a qui siga d'aplicació el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presenten com a candidats en les eleccions a les Corts Valencianes o en les eleccions locals.

(DOGV núm. 2496 de 27.04.1995) Ref. Base de dades 0935/1995

ORDRE 18 d'abril de 1995, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es regula la concessió de permisos al funcionari públic i a l'altre personal a qui siga d'aplicació el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presenten com a candidats en les eleccions a les Corts Valencianes o en les eleccions locals.
L'article 30.2 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en relació amb l'article 44.1.c) del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, i l'article 8.6 del Decret 50/89, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, preveuen la concessió de permisos a les funcionàries i funcionaris públics i personal al seu servei, pel temps indispensable per al compliment dels deures inexcusables de caràcter públic. Igualment, l'article 11 del Conveni Col·lectiu vigent del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica, conté la mateixa previsió per a aquest personal.
Al mateix temps, el dret d'accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, contingut en l'article 23 del text constitucional, pot quedar buit de contingut si no s'arbitren els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu i real, removent els entrebancs que ho impedeixen; per la qual cosa la participació en les campanyes electorals del personal al servei de l'administració pública valenciana en què concórrega la condició de candidat ha d'incloure's com un dels supòsits esmentats en el paràgraf anterior, i cal, per tant, regular-lo amb caràcter general i especialment per a aquestes eleccions, a l'efecte d'unificar els criteris de concessió.
En conseqüència, fent ús de les atribucions conferides per la disposició final primera del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 50/89, de 18 d'abril, i l'article 1.b) del Conveni Col·lectiu vigent del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica,
ORDENE:
Article primer
El personal al servei de l'administració pública valenciana i aquell a qui siga d'aplicació el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presente com a candidat a les eleccions a les Corts Valencianes o a les eleccions locals, podrà sol·licitar permís, d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 30/84, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, i l'article 8.6 del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 50/89, de 18 d'abril, pel temps de durada de la campanya electoral, amb el dret a percebre les retribucions del lloc de treball que exerceix, amb dispensa de la prestació de treball.
Article segon
La sol·licitud haurà de presentar-se per escrit al cap de la unitat corresponent, qui haurà de presentar un informe i remetre-la l'endemà de la seua presentació a la Secretaria General de la conselleria en què preste els seus serveis, la qual resoldrà en igual termini.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Queda derogada l'Ordre de 12 d'abril de 1991, de la Conselleria d'Administració Pública (DOGV núm. 1527 de 23 d'abril de 1991), per la qual es regula la concessió de permisos al funcionariat públic i a l'altre personal als quals els siga d'aplicació la Llei de la Funció Pública Valenciana que es presenten com a candidats a les eleccions a les Corts Valencianes.
DISPOSICIó FINAL
Aquesta ordre vigirà l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 18 d'abril de 1995
El conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER

linea