diari

ACORD de 27 de febrer de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. [2004/X2114]

(DOGV núm. 4703 de 02.03.2004) Ref. Base de dades 0937/2004

ACORD de 27 de febrer de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena president de la Junta Rectora del Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. [2004/X2114]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 27 de febrer de 2004, va adoptar l'acord següent:
Per raó del que disposa l'apartat 3 de l'article 38 de l'annex I del Decret 4/2003, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals i Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de El Prat de Cabanes-Torreblanca, i de conformitat, així mateix, amb l'apartat 5 de l'article 3 del Decret 188/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, de declaració del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana de El Prat de Cabanes-Torreblanca, en la redacció donada pel Decret 264/1994, de 20 de desembre, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Nomenar president de la Junta Rectora del Parc Natural de El Prat de Cabanes-Torreblanca, Joaquín Amela Bernat.
València, 27 de febrer de 2004
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,

linea