diari

Decret 59/1992, de 13 d'abril, del Govern valencià, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana per a 1992.

(DOGV núm. 1772 de 29.04.1992) Ref. Base de dades 0938/1992

Decret 59/1992, de 13 d'abril, del Govern valencià, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana per a 1992.
L'article 20 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern valencià, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, i també l'article 8 del vigent conveni col·lectiu del personal laboral al servei de la Generalitat Valenciana, en relació amb el Decret 69/1986, de 2 de juny, del Govern valencià, pel qual s'aprovà el reglament de selecció de personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana, estableixen els criteris per elaborar l’oferta d'ocupació pública que es concep com a un instrument de racionalització dels processos de selecció de personal al servei de l'Administració Pública, on prevalen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.
També es pot considerar l’oferta d'ocupació pública com un mecanisme eficaç per a dur a terme la promoció interna a què fa referència l'article 50 de l’esmentat text refós i l'article 8 del conveni col·lectiu del personal laboral de la Generalitat Valenciana. En aquest sentit ha de destacar-se que en les xifres totals de vacants que s'indiquen en els annexos a aquest decret s'inclouen les corresponents a promoció interna. En les corresponents convocatòries podrà reservar-se fins a un 40% de les places per a ser proveïdes pel sistema de promoció interna.
També es consolida un procediment que tendeix a la incorporació de persones amb minusvàlues a l'Administració Pública, per a la qual cosa s'estableix una quantitat especial de places per a l'accés d'aquestes persones en les diferents proves selectives que es convoquen.
Per tant, a proposta del Conseller d'administració Pública, després de la negociació amb les organitzacions sindicals més representatives i de la deliberació del Govern valencià, en la reunió del dia 13 d'abril de 1992,
DECRETE
Article primer
En compliment de l'article 20 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern valencià, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana; de l'article 8 del vigent conveni col·lectiu del personal laboral de la Generalitat Valenciana; de l'article 10 de la Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1992; i de l'article 2 del Decret 69/1986, de 2 de juny, del Govern valencià, s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a 1992 en els termes que s'estableixen en aquest decret.
Article segon
En l'oferta s'inclouen les vacants dotades en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1992, que es pensen proveir durant aquest exercici, de la següent manera:
Annex I. Llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector Administració general i sector Administració especial.
Annex II. Llocs de treball de naturalesa laboral.
Article tercer
Podrà reservar-se en cada convocatòria des d'un 20% fins a un 40% de les Vacants convocades per a proveir-les pel sistema de promoció interna.
Article quart
1. D'acord amb el que estableix la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració Social dels Minusvàlids, en les proves selectives, incloses les corresponents de promoció interna, seran admeses les persones amb minusvàlues en igualtat de condicions amb la resta d'aspirants. A més, s'establirà una reserva no inferior al 3% de les vacants per a ser proveïdes entre personal amb minusvàlues de grau igual o superior al 33%, de manera que progressivament s'arribe al 2% dels efectius totals del personal de l'Administració de la Generalitat Valenciana, sempre que superen les proves selectives.
2. A l'efecte d'aquest article, correspondrà als òrgans competents de la Conselleria de Treball i Afers Socials de la Generalitat Vàlenciana, de l'administració de l'Estat i d'altres comunitats autònomes, acreditar la condició de persona amb minusvàlua o discapacitació.
La compatibilitat amb l’exercici de les tasques i funcions podrà ser acreditada tant pels esmentats òrgans com per l'Administració sanitària. En totes les convocatòries s'indicarà expressament l’esmentada competència.
Article cinquè
En cap cas caldrà la inscripció prèvia en les oficines d'ocupació per a participar en les proves selectives que es deriven d'aquesta oferta d'ocupació pública.
Article sisé
Les convocatòries objecte d'aquesta oferta s'han de publicar en el termini màxim de tres mesos des de la publicació d'aquest decret. Els aspirants podran optar per fer les proves en qualsevol dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
D'acord amb l'article 9.a) del reglament de selecció de personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 69/1986, de 2 de juny, del Govern valencià, podran exigir-se per a l'accés als grups A i B, d'administració general i Administració especial, coneixements d'idiomes, segons el que s'establesca en les corresponents convocatòries.
Article setè
1. A l’efecte previst en l'article 20 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, els aspirants que aproven les proves selectives i tinguen la condició d'habilitats o de funcionaris de carrera amb destinació provisional ingressarà amb caràcter definitiu en l'Administració Pública de la Generalitat Valenciana pel concurs general que amb aquesta finalitat convocarà la Direcció General de la Funció Pública. L'ordre de puntuació de les proves selectives serà l’únic determinant de les prioritats en l’esmentat. concurs, sense prejudici de la preferència establerta en l'article 50.1 de l’esmentat decret legislatiu per als aspirants del mateix torn de promoció interna.
2. Els habilitats del torn de promoció interna que ocuparan amb destinació definitiva iloes de treball classificats dins del grup de titulació a què han accedit, podran optar per continuar-hi o per participar en el concurs a què fa referència el punt anterior en els termes que s'hi indiqueíl. Per a qui opte per la continuitat en el lloc que ocupaven amb caràcter defimiiu, la resolució del concurs en determinarà els efectes.
3. Quant a la quantitat de places per a disminuïts per a la provisió dels Llocs mitjançant el concurs general esmentat, tindrà preferència l'adequació dels Llocs de treball pel que fa a la seua discapacitació a l'ordre de puntuació obtingut en les proves selectives.
l
Article vuitè
Els funcionaris que ingressen en l'Administració de la Generalitat Valenciana mitjançant el concurs general a què fa referència l'article anterior, començaran a consolidar el grau corresponent al nivell del lloc que obtinguen en el concurs.
Si els esmentats funcionaris obtenen amb posterioritat un lloc de nivell superior sense haver consolidat el grau corresponent al nivell del lloc inicial, es computarà el temps de serveis prestats en aquell fins a l'adquisició del grau corresponent al nivell de l’esmentat lloc inicial en procés de consolidació.
Article novè
1. Quan s'assigne a un Lloc de treball amb caràcter permanent noves funcions de naturalesa diferent a la prevista en la seua classificació, es podrà proposar una reclassificació amb un augment del nivell corresponent a l'esmentat Lloc de treball. Aquest Lloc reclassificat serà objecte de convocatòria pública perquè es proveesca pels procediment establerts en l'article 20 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991 i, fins que es resolga la convocatòria, el funcionari que l'ocupava amb caràcter definitiu podrà ocupar-lo amb caràcter provisional.
Si l'esmentat funcionari no obté cap Lloc de treball com a conseqüència de la resolució del procés de provisió, s'adaptarà al que disposa l'article 20.d) del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991.
2. No obstant el que estableixen els apartats del número 1 anterior, la Direcció General de la Funció Pública podrà agrupar els Llocs de treball perquè es reclassifiquen amb augment del nivell, per necessitats d'organització de l'administració Pública.
Article deu
Es modifica l'article 3.3 del Decret 69/1986, de 2 de juny, del Govern valencià, pel qual s'aprova el reglament de selecció de personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana, amb la següent redacció:
«La selecció del personal de naturalesa funcionarial es realitzarà pel sistema d'oposició, i la del personal de naturalesa laboral pel del concurs-oposició.» -
També es modifica l'article 9. d) del citat reglament que queda redactat en els següents termes:
«Curs selectiu o, si hi manca, període de pràctiques en l'Administració de la Generalitat Valenciana, en el termes que es determinen en les corresponents convocatòries, organitzats per l’Institut Valencià d'administració Pública, i, en tot cas, amb una prova avaluatória final segons el que preveu l'article 20.2 d'aquest reglament.»
Article onze
Amb les vacants que constitueixen aquesta oferta podran convocar-se els procediments derivats del que estableix la disposició transitòria primera del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
L'Institut Valencià d'administració Pública organitzarà les proves selectives per a l’ingrés en l'Administració de la Generalitat Valenciana que es deriven de les convocatòries objecte d'aquesta oferta d'ocupació pública. Les esmentades proves es concretaran en les corresponents convocatòries segons el nombre de vacants i la seua naturalesa jurídica.
Segona
L'institut Valencià d'administració Pública establirà en les corresponents convocatòries els models de sol·licituds per a participar en els procediments d'ingrés i els sistemes de pagament de drets d'examen.
Tercera
Es faculta el Conseller d'administració Pública perquè, d'acord amb el Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, mitjançant ordre, regule la composició i el funcionament dels tribunals qualificadors de les proves selectives i el procediment de desenvolupament d'aquestes.
Quarta
S'afegiran a aquesta oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana les vacants corresponents a les ofertes d'ocupació públiques de les corporacions locals o institucions de dret públic que hagen subscrit el conveni de funció pública única, a l’empara de l'article 10 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991.
-DISPOSICIO FINAL
Aquest decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 13 d'abril de 1992.
El Conseller d'administració Pública,
EMERIT BONO I MARTINEZ
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
ANNEX I
Vacants de naturalesa funcionarial
d'Administració General
Grup A: 17
Grup B: 6
Grup C: 15
Grupo D: 125
Administració especial
Grup A: 24
- Metge/essa inspector/a: 8
- Inspector/a de farmàcia: 1
- Enginyer/a de forest: 3
- Enginyer/a de mines: 2
- Enginyer/a de camins: 10
Grup B: 45
- ATS/DUE: 9
- ATS Visitador/a: 8
- Enginyer/a tècnic d'energia: 2
- Enginyer/a tècnic d'obres públiques: 1
- Enginyer/a tècnic agrícola: 8
- Ajudant/a d'arxius i biblioteques: 8
Grup D: 15
- Agents mediambientals: 15
ANNEX II
Vacants de naturalesa laboral
Grup B: 20
- Tècnic mitjà especialista en el menor: 15
- Mestre/a de taller: 5
Grup D: 30
- Auxiliar de clínica: 30
Grup E: 100
- Subalterns/es: 100

linea