diari

Ordre d'11 de juny de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre l'estructura i funcionament dels Serveis Territorials de Cultura i Educació.

(DOGV núm. 395 de 23.06.1986) Ref. Base de dades 0942/1986

Ordre d'11 de juny de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre l'estructura i funcionament dels Serveis Territorials de Cultura i Educació.
Pel Decret 10/1986, de 10 de febrer de 1986, és modificada l'estructura que es va establir pel que fa als Serveis Territorials d'aquesta Conselleria en el Decret 38/1984, de 2 d'abril, i desaparegué la dualitat en cada província d'un Servei Territorial de Cultura i un altre d'Educació, unificant-se sota una única Direcció Territorial les unitats administratives que els corresponen.
Per tot això en el desplegament reglamentari que faculta aquesta Conselleria l'Ordre de 21 de març de 1986, per la qual es publica el text refós del Reglament Orgànic de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 35 de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,
ORDENE:
Article 1r
Els Serveis Territorials són l'expressió organitzativa del principi de desconcentració que regeix l'activitat administrativa de la Conselleria, per tal d'aconseguir aquestes finalitats: celeritat, racionalitat, funcionalitat del Servei i adequació de l'actuació administrativa a les necessitats concretes dels ciutadans.
Correspon als Serveis Territorials de Cultura i Educació, a l'àmbit territorial respectiu, l'exercici de les funcions i el desplegament i la coordinació de les actuacions de la Conselleria, en ordre a la direcció i execució de les activitats que en matèria de Cultura, Educació i Ciència, són pròpies d'aquestes.
Article 2n
Al davant dels Serveis Territorials hi haurà un Director Territorial de Cultura i Educació nomenat pel Conseller i que cessarà a petició d'aquest entre funcionaris amb titulació superior, que representarà la Conselleria davant les autoritats i els organismes de l'àmbit territorial que li correspon, coordinarà els serveis diferents i gestionarà les matèries que li competen.
Dependrà orgànicament del Conseller, tècnicament i funcional de la Secretaria General, i de les Direccions Generals a l'àmbit de les competències respectives.
Article 3r
Correspon als Directors Territorials de Cultura i Educació, a l'àmbit territorial respectiu:
a) Dirigir, impulsar, coordinar i supervisar el funcionament dels Serveis Territorials de Cultura i Educació.
b) Resoldre o fer propostes de resolució pel que fa a aquells assumptes propis de la competència dels Serveis Territorials o que expressament li siguen encomanats.
c) Adoptar les mesures necessàries per tal d'assegurar el compliment de les directrius, els programes, les normes i les disposicions emanades de la Conselleria.
d) Representar el Conseller davant les institucions i organismes del seu àmbit territorial.
e) Donar possessió i acceptar el cessament dels funcionaris de qualsevol cos del Departament, destinats a Centres o Serveis de l'àmbit territorial que li estiguen encomanats.
f) Qualsevulla d'altres funcions que li estiguen encomanades.
Article 4t
Dependent directament del Director Territorial es crea:
-L'oficina de relacions informatives i assessoria lingüística que tindrà com a objectiu assegurar una informació escaient de les matèries que són competència de la Conselleria, així com vetllar per l'ús correcte de les llengües oficials de la Comunitat.
-La Secretaria particular assistirà administrativament el Director.
Article 5é
Els Serveis Territorials resten estructurats de la manera següent:
-Secretaria Territorial.
-Servei d'Activitats Culturals i Educatives.
-Unitats d'Inspecció Educativa.
Substituiran el Director en la seua absència per l'ordre en què figuren anteriorment, llevat de delegació expressa.
Article 6é
Sota l'autoritat del Director Territorial, correspondrà al Secretari Territorial la gestió de les tasques administratives comunes als Serveis d'Educació i Cultura.
Article 7é
Dependran del Secretari Territorial:
-La Secció de Personal.
-La Secció de Gestió Econòmica i Administrativa.
-La Secció de Gestió de Centres Culturals i Educatius.
-La Unitat Tècnica de Construccions.
-La Unitat d'Inspecció del Patrimoni Històrico-Artístic.
Article 8é
Correspon a la Secció de Personal:
-La gestió dels assumptes relatius al nomenament, la presa de possessió, la destinació, el règim disciplinari, el cessament i altres incidències relativesal personal docent i no docent.
-Mantenir actualitzats els registres i altra documentació que faça referència al personal.
-La tramitació de nòmines.
D'aquesta secció depenen els negociats de:
-Personal d'EGB.
-Personal d'Ensenyaments Mitjans.
-Personal no docent.
-Nòmines.
Els tres serveis territorials tindran la mateixa consideració, no obstant això, i per raó del volum de gestió major a Alacant, podran crear-se un negociat més i dos a València.
Aquesta Secció tindrà la col·laboració de personal mèdic que emetrà informes relatius al personal adscrit a la Direcció Territorial.
Article 9é
Correspon a la Secció de Gestió Econòmica i Administrativa:
-La tramitació de despeses i el moviment de fons i en general l'execució del pressupost assignat al Servei Territorial.
-Tramitar la distribució de crèdits als Centres, als Albergs, a les Residències i a les Instal·lacions de la Conselleria i els seus comptes justificatius.
-Realitzar un informe sobre despeses i rendiment dels serveis i dels centres.
-Tramitar la contractació d’obres, els subministraments i el manteniment de la pròpia Direcció Territorial i dels Centres i les Instal·lacions dependents de la Conselleria al seu àmbit territorial dins dels límits i de les condicions establertes.
-Coordinar l'elaboració de programes de construcció i equipament i els informes sobre el grau de realització d'aquests.
D'aquesta secció depenen els negociats de:
-Crèdits.
-Documentació, programació i estadística.
-Obres, subministraments i manteniment.
Article 10
Correspon a la Secció de Centres Culturals i Educatius:
-La tramitació dels expedients relatius a ajudes o protecció de l'estudiant.
-La tramitació, el registre i el lliurament de certificacions i títols acadèmics, així com l'arxiu dels expedients respectius.
-La tramitació dels expedients d'autorització, transformació i cessament d'activitats dels Centres docents privats i els relatius a concerts i declaració d'interés social.
-El manteniment actualitzat del registre de centres docents públics i privats.
-La intervenció en totes les altres incidències administratives relatives a centres de qualsevol nivell o modalitat educatives no universitària.
-La gestió d'assumptes relatius a la creació, la modificació, la supressió i el cessament d'activitats de centres.
-Les propostes, la gestió i el seguiment dels assumptes referents a albergs, residències, compaments, centres d'animació juvenil, colònies infantils, escoles-llar, centres sòcio-culturals i altres instal·lacions o serveis que resten adscrits a l'àmbit de competència d'aquesta secció.
-La tramitació dels serveis complementaris als Centres Culturals i educatius com són els transports i els menjadors escolars.
D'aquesta Secció depenen els negociats de:
-Centres.
-Beques i títols.
-Serveis Complementaris.
A causa del major nombre d'instal·lacions de joventut podran haver dos negociats de centres a Castelló.
Article 11
La Unitat Tècnica de Construccions tindrà les funcions següents:
-La Inspecció i la vigilància de les obres a càrrec de la Conselleria.
-La redacció de projectes d'obres i la direcció d'aquestes que se li encomanen en qualsevol cas.
-Els estudiants i les valoracions de terrenys i edificacions i l'avaluació de necessitats de conservació i recuperació dels edificis a càrrec de la Conselleria i de l'evacuació de tots els informes tècnics de les dades i de les propostes que li siguen sol·licitats pel Director del Servei Territorial i la col·laboració i l'assistència a les altres dependències del Servei Territorial.
Article 12
La Unitat d'Inspecció del Patrimoni Històrico-Artístic exercirà les funcions següents:
-Rebre i informar les sol·licituds relatives al patrimoni històrico-artístic i fer trasllat de les resolucions rebudes de la Conselleria.
-Exercir la inspecció tècnica de les obres de restauració del Patrimoni Històrico-Artístic així com redactar els informes i projectes tècnics que se'ls encomane.
Article 13
Dependran directament de la Secretaria Territorial sense estar integrats en cap de les Unitats anteriors, els negociats de:
-Mecanització.
-Assumptes Generals, Registre i Informació.
-Fundacions i Dipòsit Legal.
Article 14
Sota l'autoritat del Director Territorial correspon al Servei d'Activitats Culturals i Educatives la gestió, l'impuls i el desplegament de les activitats esportives, juvenils, de promoció cultural i les activitats educatives.
Article 15
Dependran directament d'aquest Servei:
-La Secció d'Esports.
-La Secció d'Activitats Educatives i de Promoció Cultural.
Article 16
Correspon a la Secció d'Esports:
-Informar i assessorar entitats públiques i privades.
-Tramitar les sol·licituds d'inscripció al registre d'Associacions Esportives.
-Proposar i informar els plans d'instal·lacions esportives.
-Tramitar els expedients de subvencions que reglamentàriament li corresponguen.
-Gestionar els aspectes tècnics de les instal·lacions esportives, les campanyes i les actuacions esportives de la Conselleria a l'àmbit territorial d'aquesta.
D'aquesta secció depenen els Negociats de:
-Associacions, Subvencions, Equipament.
-Esport escolar i campanyes.
Article 17
Correspon a la Secció d'Activitats Educatives i Promoció Cultural:
-La difusió, la inscripció, l'execució i el seguiment de les campanyes o actes que se li encomanen.
-Facilitar informació i assessorament a la joventut.
-La tramitació i la informació d'expedients relatius a peticions, ajudes i subvencions en el sector cultural, juvenil, educatiu o del desplegament comunitari així com referents a Llibres, Arxius i Biblioteques.
-La gestió i el seguiment de les activitats educatives, culturals, musicals, cinematogràfiques, teatrals i exposicions promogudes per la Conselleria.
-Informar, assessorar i col·laborar amb els Ajuntaments i les Institucions en la promoció i realització d'actuacions culturals i educatives en què col·labore la Conselleria.
-Recopilació de dades referents a l'activitat cultural per sectors a l'àmbit territorial d'aquesta.
D'aquesta Secció depenen els negociats de:
-Joventut.
-Promoció Cultural.
-Activitats Educatives.
Article 18
En cada Servei Territorial hi haurà una Unitat d'Inspecció Educativa, a la qual correspondran les funcions recollides en el Decret 36/1986, sobre Regulació i Organització de la Funció Inspectora en matèria educativa no universitària a la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
L'àmbit territorial on desplegaran les funcions els Serveis Territorials de Cultura i Educació serà, en cada cas, el comprés dins dels límits de les actuals províncies d'Alacant, Castelló i València.
Segona
Podran crear-se per ordre del Conseller i amb caràcter experimental unitats administratives, dependents orgànicament i funcionalment del Director Territorial, en poblacions distants geogràficament de la Seu Territorial.
La missió d'aquestes unitats administratives serà la de coordinar i executar les actuacions de la Conselleria que els assigne el Director Territorial.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Cenera/itat Valenciana.
València, 11 de juny de 1986.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea