diari

ORDE de 2 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2004, l'Ordre de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització d'actuacions de conservació i de millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera. [2004/X1930]

(DOGV núm. 4704 de 03.03.2004) Ref. Base de dades 0947/2004

ORDE de 2 de febrer de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fa públic l'import global màxim que finança, per a 2004, l'Ordre de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'estableix un règim d'ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a la realització d'actuacions de conservació i de millora de la xarxa de séquies del Parc Natural de l'Albufera. [2004/X1930]
L'Orde de 17 de novembre de 2003, de la Conselleria de Territori i Habitatge, va establir un règim d'ajudes a favor de les comunitats d'usuaris de l'aigua per a realitzar actuacions de conservació i millora de la xarxa de sèquies del Parc Natural de l'Albufera (DOGV de 03.12.03).
En el seu article primer s'estableix que les ajudes ho seran amb càrrec a la línia T2484, de l'aplicació pressupostària 14.01.432.10.7, i que la dotació anual serà la que figure en la corresponent llei de pressupostos.
Atès que en l'article 47.11 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del 26 de juny de 1991, del Consell, s'exigeix com a contingut de les bases reguladores de les subvencions gestionades per la Generalitat Valenciana la fixació de l'import global màxim, així com la línia pressupostària, en l'exercici de les funcions que tinc atribuïdes
ORDENE
Article únic
L'import global màxim de la línia T2484, manteniment i actuacions a les sèquies del Parc Natural de l'Albufera, en l'exercici 2004, serà de 180.000,00 €.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordre vigirà des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 de febrer de 2004
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea