diari

Decret 70/1987, de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'acorda la derogació de l'article vuité del Decret 25/1987, de 16 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, de Declaració del Parc Natural del Montgó.

(DOGV núm. 602 de 05.06.1987) Ref. Base de dades 0963/1987

Decret 70/1987, de 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'acorda la derogació de l'article vuité del Decret 25/1987, de 16 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, de Declaració del Parc Natural del Montgó.
El Consell de la Generalitat Valenciana va aprovar la declaració del Montgó com a Parc Natural en sessió de 16 de març de 1987, mitjançant Decret 25/1987, el qual recollia, com a resultat de les suggerències formulades en el tràmit d'informació a les Corporacions, entre altres, l'establiment d'un dret de tempteig i retracte en favor de la Generalitat Valenciana, i subsidiàriament, dels Ajuntaments de Dénia i Xàbia, sobre totes les transmissions ínter vivos que es realitzen a l'interior del Parc.
Tal regulació s'estableix a l'empara de l'article 13.d) de la Llei 15/1975, de 2 de maig, d'Espais Naturals Protegits, i en aquest sentit s'ha recollit en nombrosos Decrets de declaració de Parcs Naturals tant estatals com autonòmics. D'igual manera, el Tribunal Suprem en Sentència de 20 d'abril de 1985 va declarar conforme a dret el Reial Decret 3058/1982, de 15 d'octubre, de declaració del Parc Natural de las Dunes de Corralejo i Isla de Lobos, que preveia amb idèntica redacció tals drets.
No obstant això, en el temps transcorregut des de l'entrada en vigor de l'esmentat Decret, s'ha detectat una interferència amb possible incidència negativa en les transaccions de les propietats incloses a la Zona B del Parc, ja que les dilacions consegüents a l'exercici dels drets de tempteig i retracte poden frustrar expectatives d'operacions que normalment es realitzen amb rapidesa, i que afecten a petits propietaris en gran part estrangers.
Atès, per altra banda, que l'objectiu bàsic de protecció que el Decret pretén no minva amb la derogació de l'article vuité, en tant no es delimiten amb més precisió les zones on el tempteig i retracte han d'exercitar-se, d'acord amb el Pla General.
Per tot això, a proposta conjunta dels Consellers d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i d'Agricultura i Pesca, prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana en sessió de 25 de maig de 1987,
DECRETE:
Article únic
Es deroga l'article vuité del Decret 25/1987, de 16 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració del Parc Natural del Montgó.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret vigirà el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, retrotraent-ne els efectes al dia d'entrada en vigor del Decret 25/1987, de 16 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, de declaració del Parc Natural del Montgó.
València, 25 de maig de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
Conseller d'Agricultura i Pesca,
LLUIS FONT DE MORA I MONTESINOS

linea