diari

DECRET 93/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, sobre concessió d'ajudes en matèria de turisme.

(DOGV núm. 2753 de 22.05.1996) Ref. Base de dades 0974/1996

DECRET 93/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, sobre concessió d'ajudes en matèria de turisme.
La importància de l'activitat turística per a l'economia de la Comunitat Valenciana, és patent en l'aportació considerable al PIB i al volum d'ocupació. El Govern Valencià considera fonamental establir un marc general per a la concessió d'ajudes al sector que contribuïsca a l'increment de la seua competitivitat.
Es pretén amb això, tant la millora del nostre principal producte sol i platja com la diversificació a través del suport a productes complementaris, a l'igual que l'increment en la qualitat del servei prestat mitjançant la millora en la formació dels recursos humans que desenvolupen la seua activitat en el sector.
La competència creixent entre les diferents destinacions turístiques obliga a l'adopció de mesures que, eixint-se de mesure de subsidiació o ajudes proreccionistes, tendisquen a la incentivació d'aquelles accions que permeten a les nostres empreses prendre decisions orientades a l'eficiència econòmica d'aquestes i a satisfer plenament els nostres visitants.
És notori que els demandants dels nostres serveis estan cada vegada més sensibilitzats en matèries tal com la seguretat de les instal·lacions i els serveis o en aspectes mediambientals i d'optimització de recursos hídrics o energètics, sobretot en circumstàncies tal com les actuals on s'ha afrontat una important sequera que pot ser un factor que limite la nostra activitat turística.
Així mateix, es desitja afavorir, una vegada satisfetes les línies preferents d'actuació, la diversificació i la millora de la nostra oferta turística, amb programes que incentiven la qualificació i innovació dels establiments turístics, i altres que permeten diversificar i diferenciar la nostra destinació amb altres productes emergents (allotjaments rurals, oferta turística complementària, etc.).
En virtut d'això, a proposta del president de la Generalitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en sessió celebrada el dia 21 de maig de 1996,
DECRETE
CAPíTOL I
Disposicions generals
Article 1
L'objecte d'aquest decret és establir el procediment i el marc general per a la concessió d'ajudes en matèria de turisme.
Article 2
1. Les sol·licituds es presentaran amb anterioritat a l'inici de la realització del projecte o activitat.
2. Els sol·licitants podran executar les actuacions una vegada presentada la sol·licitud, sense esperar que la concessió de l'ajuda es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte.
Article 3
1. Les ajudes seran concedides, respectant els principis de publicitat i lliure concurrència, per resolució del president executiu de l'Agència Valenciana del Turisme, fixaran expressament la quantia i incorporaran, si s'escau, les condicions i les obligacions que afecten al desenvolupament del projecte.
La resolució, que posarà fi a la via administrativa, es dictarà amb la prèvia valoració i proposta de la comissió per a l'avaluació dels programes d'actuació de l'Agència Valenciana del Turisme, la composició de la qual estarà fixada anualment en la resolució mitjançant la qual es faran públics els programes d'actuació de l'Agència per a cada exercici.
2. Quan les ajudes s'atorguen a una societat o associació en constitució, es fixarà un termini perquè el beneficiari presente la documentació acreditativa de les circumstàncies registrals de l'entitat. Transcorregut el termini sense haver presentat la documentació, l'òrgan que haguera concedit la subvenció corresponent podrà procedir a declarar que l'interessat ha perdut els seus drets drets i s'arxivarà l'expedient. En cap cas s'abonarà l'import de les ajudes abans que l'entitat estiga constituïda i inscrita en el registre corresponent.
3. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds serà de cinc mesos comptadors a partir de la finalització del termini de presentació d'aquestes. Si la documentació exigida en cada programa no estiguera completa, el termini es computarà a partir del dia de la presentació correcta d'aquella.
Transcorregut el termini màxim per a resoldre les sol·licituds sense que haja correspost resolució, s'entendrà desestimada la sol.licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveuen els articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 4
1. L'òrgan competent per a la concessió de les ajudes previstes en aquest decret, resoldrà les incidències que es produïsquen amb posterioritat a la dita concessió, i en especial els supòsits de:
- Canvis de titularitat.
- Canvis d'ubicació.
- Pròrrogues per a l'execució del projecte i per al compliment de les condicions particulars de la concessió, amb caràcter excepcional.
- Modificacions justificades del projecte inicial.
2. El beneficiari haurà de comunicar, de forma immediata i en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, les altres ajudes públiques que haguera obtingut o sol·licitat per al mateix projecte amb anterioritat i posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
Article 5
1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte en la totalitat o en les fases previstes, d'acord amb la sol·licitud presentada i en els termes fixats per a la concessió de l'ajuda.
Amb caràcter excepcional i en els termes previstos en la normativa pressupostària aplicable, es podrà anticipar el pagament de l'ajuda amb anterioritat a la realització del projecte, amb la presentació prèvia, si s'escau, pel beneficiari de garantia suficient per la quantitat anticipada.
2. Als efectes del que estableix el punt anterior, els beneficiaris hauran de presentar:
a) Documentació acreditativa de l'execució del projecte.
b) Acreditació, si s'escau, del compliment de les obligacions i condicions que s'hagueren establit.
c) Justificació, a tal data, del compliment formal de les obligacions fiscals i front a la Seguretat Social, quan s'efectue el pagament en exercicis posteriors al de la concessió, d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
3. L'alteració d'alguna de les característiques del projecte aprovat, l'incompliment de condicions i terminis establits en la resolució, l'execució parcial de la inversió, la incompleta justificació de les despeses efectivament realitzades i la concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques que en el seu conjunt excedisquen dels límits establerts, donaran lloc a la minoració de la subvenció concedida.
Article 6
L'incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de la subvenció o la falta de justificació de la realització del projecte, podrà donar lloc a la incoació per l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes del corresponent expedient que podrà finalitzar, si s'escau, amb la revocació de la subvenció i l'obligació de reintegrar les ajudes percebudes. En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret d'audiència de l'interessat.
Article 7
L'Agència Valenciana del Turisme podrà en tot moment efectuar totes les actuacions de comprovació i verificació de la inversió o realització de l'actuació objecte d'ajuda que considere necessàries.
CAPíTOL II
Règim d'ajudes
Article 8
1. Les ajudes en matèria de turisme seran gestionades i concedides per l'Agència Valenciana del Turisme, d'acord amb els programes anuals que a l'efecte s'aproven pel comité de direcció i amb les consignacions previstes en les lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a cada exercici.
2. Els programes per a cada exercici econòmic en el marc del que disposen les seccions 1a, 2a i 3a d'aquest capítol, hauran de contenir, entre altres possibles extrems, els següents:
- Naturalesa de l'ajuda.
- Actuacions objecte d'ajudes.
- Beneficiaris.
- Quanties màximes i percentatges, si s'escau, aplicables.
- Cost incentivable.
- Terminis de presentació de sol·licituds.
3. Per resolució del president executiu de l'Agència Valenciana del Turisme, anualment es faran públics els programes esmentats i l'import global màxim destinat per al finançament de les ajudes d'acord amb la corresponent llei de pressupostos, com també les línies prioritàries o preferents de suport, si s'escau.
Secció primera
Règim d'ajudes per a creació, modernització
i millora de l'oferta turística
Article 9
Les ajudes que preveu aquesta secció es concediran d'acord amb els programes corresponents, en el marc del règim que s'estableix a continuació:
1. Podran ser objecte d'ajudes les actuacions següents:
a) Projecte de creació de nous establiments lligats a l'oferta turística en zones no saturades o que reunisquen circumstàncies especials de qualitat i singularitat o comporten l'aplicació en el sector turístic d'alta tecnologia.
b) Projectes d'inversió que donen lloc a la creació o renovació d'activitats turístiques complementàries, sempre que no es destruïsca treball i revestisca un interés notori per al sector turístic, al parer de l'Agència.
c) Projectes de modernització de l'oferta turística bàsica, entenent com a tal les inversions que comporten una millora substancial de la infraestructura existent sense que això represente un increment de capacitat de l'establiment.
No obstant el que expressa el paràgraf anterior quan el projecte d'inversió es localitze en una zona amb dèficit important de dotació tant d'allotjament o d'una classe específica d'aquests, com de restauració, aquesta línia d'ajuda podrà dirigir-se a incrementar aquesta capacitat d'allotjament o si s'escau de la infraestructura turística de què es tracte.
d) Projectes dirigits a la creació i millora sensible d'infraestructures d'informació, gestió i comercialització de productes turístics, entenent com a tals els dirigits a la comercialització del producte per les empreses turístiques a través de sistemes informàtics de gestió.
Els projectes que pretenguen beneficiar-se d'aquest règim d'ajudes hauran de ser tècnicament viables.
2. Les ajudes que podran concedir-se a l'empara d'aquest decret consistiran en una subvenció a fons perdut, l'import màxim de la qual no podrà superar els percentatges sobre el cost total incentivable recollits en la resolució d'aprovació dels programes de l'Agència. Aquest cost total estarà format pel preu dels elements incentivables que constitueixen el projecte. Si s'escau, podran establir-se per part de l'Agència Valenciana del Turisme mòduls de correcció per tal d'ajustar-los als preus de mercat.
Cap projecte, acollit al règim d'ajudes que preveu aquesta secció, podrà percebre altres ajudes públiques per un mateix concepte, siga quina siga la seua naturalesa, quan acumulades sobrepassen els l'mits que estableix el règim d'ajudes vigent.
3. Podran ser beneficiaris de les ajudes les empreses turístiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, campaments de turisme, apartaments turístics, establiments d'allotjament rural, de restauració, agències de viatge, d'oferta turística complementària, com també de qualsevol altra empresa relacionada de forma directa amb el turisme.
Article 10
Qui desitge acollir-se a les ajudes que preveu aquesta secció, presentarà la sol·licitud en imprés normalitzat, acompanyada de la documentació següent:
a) Documents acreditatius de la identificació del sol·licitant (escriptures, poders, CIF, etc.).
b) Memòria del projecte, en què s'especifiquen les diferents partides de la inversió a realitzar per a la qual se sol·licita l'ajuda, acompanyada dels corresponents pressupostos o factura proforma.
c) Declaracions relatives a ajudes sol·licitades o concedides per al mateix projecte, no destrucció de treball i autofinançament almenys d'un 30%. Tot això en impresos normalitzats.
d) Justificació, a la data de presentació de la sol·licitud, del compliment formal de les obligacions fiscals i front a la Seguretat Social, d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
e) Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualsevol altra dada, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.
Secció segona
Règim especial de suport a associacions
Article 11
El règim de concessió d'ajudes a associacions per a la realització d'actuacions a què es refereix l'article següent, es regirà pel que estableix aquesta secció, i li serà d'aplicació el que disposa el capítol I en tot allò que no s'hi preveu.
Article 12
1. Poden ser objecte d'ajuda la realització de projectes o inversions, tant de creació com de modernització i innovació de les diferents associacions professionals o empresarials directament vinculades amb el sector turístic.
2. Les ajudes que podran concedir-se a l'empara d'aquest decret consistiran en una subvenció a fons perdut l'import màxim de la qual no podrà superar el percentatge sobre el cost total incentivable recollit en la resolució d'aprovació dels programes de l'Agència. Aquest cost total estarà format pel preu dels elements incentivables que constitueixen el projecte. Si s'escau, podran establir-se per part de l'Agència Valenciana del Turisme mòduls de correcció per tal d'ajustar-los als preus de mercat.
Cap actuació acollida al règim de les ajudes que preveu aquesta secció podrà percebre altres ajudes públiques per un mateix concepte, siga quina siga la seua naturalesa, quan acumulades sobrepassen els límits que estableix el règim d'ajudes vigent.
3. Podran ser beneficiaris de les ajudes les associacions professionals o empresarials, sense ànim de lucre, directament vinculades amb el sector turístic.
Article 13
Qui desitge acollir-se a les ajudes que preveu aquesta secció, presentarà la sol·licitud en imprés normalitzat, acompanyada de documentació següent:
a) Documentació acreditativa de la identificació o constitució de l'associació, junt amb els estatuts, degudament inscrits en el registre corresponent.
b) Dades personals dels representants legals de l'associació i acreditació de la seua representació.
c) Fotocòpia del CIF.
d) Memòria explicativa del projecte o inversió per a la qual se sol·licita l'ajuda junt amb el pressupost detallat i terminis d'execució d'aquest.
e) Justificació, a tal data, del compliment formal de les obligacions fiscals i front a la Seguretat Social, en els casos que calga, d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
f) Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualsevol altra dada, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.
Secció tercera
Règim d'ajudes per a accions formatives
Article 14
Les ajudes que preveu aquesta secció es concediran, d'acord amb els programes corresponents, en el marc del règim que s'estableix a continuació:
1. Podran ser objecte d'ajudes les actuacions següents:
a) Projectes dirigits a la millora de qualitat dels serveis turístics a través de la realització de cursos de reciclatge professional i/o qualsevol altra activitat de formació contínua, dirigides als professionals en actiu del sector.
b) Projectes dirigits a la millora de la qualitat dels serveis turístics a través de programes formatius dirigits al col·lectiu de desocupats per tal que adquirisquen els coneixements suficients per a la incorporació a un lloc de treball.
2. Podran ser beneficiaris de les ajudes: empreses turístiques d'establiments hotelers, campaments de turisme, apartaments turístics, establiments d'allotjament rural, de restauració, agències de viatge, d'oferta turística complementària, com també de qualsevol altra empresa relacionada de forma directa amb el turisme. També podran ser beneficiaris d'aquest tipus d'ajudes les associacions empresarials vinculades al sector turístic, les entitats locals i els ens públics i privats relacionats directament amb el turisme.
3. L'import màxim de les ajudes no podrà sobrepassar el percentatge sobre el cost total incentivable recollit en la resolució d'aprovació dels programes de l'Agència.
No cap actuació acollida, al règim de les ajudes que preveu aquesta secció, podrà percebre altres ajudes públiques per un mateix concepte, siga quina siga la seua naturalesa, quan acumulades sobrepassen els límits que estableix el règim d'ajudes vigent.
Article 15
Qui desitge acollir-se a les ajudes que preveu aquesta secció, presentarà la sol·licitud en imprés normalitzat, acompanyada de la documentació següent:
a) Documents acreditatius de la identificació del sol·licitant (escriptures, poders, CIF, etc.), adequats a la naturalesa jurídica d'aquest.
b) Memòria descriptiva de l'acció formativa, en què s'especifiquen les diferents partides de l'actuació a realitzar per a la qual se sol·licita l'ajuda, acompanyada del pressupost corresponent.
c) Justificació, a la data de presentació de la sol·licitud, del compliment formal de les obligacions fiscals i front a la Seguretat Social, d'acord amb les disposicions vigents en la matèria.
d) Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualsevol altra dada, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
En el supòsit d'ajudes cofinançades amb fons comunitaris serà d'aplicació el procediment que estableix aquest decret, i s'adequarà a les especialitats i complirà els requisits que determinen les normes comunitàries en relació a aquestes.
La publicitat de les ajudes esmentades haurà de realitzar-se d'acord amb la normativa comunitària en la matèria.
Segona
En el supòsit que els documents exigits que han d'acompanyar la sol.licitud de concessió d'ajudes ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix l'apartat f) de l'article 35 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tercera
En el supòsit que les inversions s'efectuen mitjançant un contracte d'arrendament financer (leasing), l'opció de compra s'haurà d'haver efectuat amb anterioritat al pagament de la subvenció. No obstant això, es podrà efectuar el pagament sempre que, pendent l'exercici de l'opció, s'afiance mitjançant aval bancari l'import total subvencionat que estarà subjecte a l'exercici de la dita opció, i es podrà executar l'aval en el supòsit que, arribat el moment de l'opció, el beneficiari no acreditara haver-la exercida dins el termini que se senyale en la resolució d'atorgament de l'ajuda.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Estan derogades les normes per les quals es regulen els règims vigents d'ajudes en matèria de turisme i en especial l'ordre de 26 de gener de 1995, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre concessió d'ajudes en matèria de turisme.
DISPOSICIó FINAL
El període de vigència del règim d'ajudes que estableix aquest decret començarà l'endemà de la publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el 31 de desembre de 1999. No obstant això, amb caràcter excepcional per a l'exercici de 1996, es consideraran elegibles aquells projectes l'execució dels quals s'haja iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 1996.
València, 21 de maig de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO

linea