diari

Ordre de 30 de maig de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regulen les aplicacions de plaguicides al Parc Natural de l'Albufera.

(DOGV núm. 847 de 16.06.1988) Ref. Base de dades 0977/1988

Ordre de 30 de maig de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regulen les aplicacions de plaguicides al Parc Natural de l'Albufera.
Conscients del risc que comporten les aplicacions de plaguicides per a la fauna i la flora, especialment dins els límits del Pare Natural de l'Albufera, i atés que actualment és, necessària la utilització d’aquests productes, amb aquesta ordre hom pretén d'assolir una situació d'equilibri per tal d'evitar, en la mesura de les possibilitats, els danys sobre les poblacions naturals.
El Decret 89/1986, de 8 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, de règim jurídic del Parc Natural de l'Albufera, disposa a l'article 3.7 que les competències de les administracions públiques s’exerciran de manera que queden preservats tots els valors naturals, ecològics i paisatgístics del Parc Natural, tot avaluant amb una atenció especial els possibles impactes ambientals que s'hi produesquen per actuacions externes.
L’Ordre Ministerial de 9 de desembre de 1975, sobre prevenció de danys a la fauna silvestre, disposa l'adopció de mesures especials a les zones definides als articles 1r, 3 r i 4t i prohibeix l’ús dels productes fitosanitaris classificats en la categoria C, tant per a la fauna terrestre com per a l'aqüícola, segons que disposa l'article 6é.
En atenció d'aquests motius, a proposta de la Comissió per al desenvolupament i l'aplicació de la reglamentació sobre plaguicides, creada pel Decret 64/1986, de 19 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, i fent ús de les facultats que tinc atribuïdes,
ORDENE:
Article primer
Queda prohibida, al Parc Natural de l'Albufera, la utilització dels plaguicides que, inscrits al Registre oficial de productes i material fitosanitaris, figuren inclosos en la categoria toxicològica C per a la fauna terrestre i/o aqüícola.
Article segon
Les infraccions a aquesta ordre seran sancionades d'acord amb el que disposa la legislació sobre la conservació de les espècies, continguda a les Lleis de caça i de foment i conservació de la pesca fluvial i al Decret 1945/1983, de 22 de juny, sense perjudici de les responsabilitats penals en què hom pogués incórrer.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de maig de 1988.
El Conseller d’Agricultura i Pesca,
LUIS FONT DE MORA MONTESINOS

linea