diari

Decret 106/1985, de 22 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel que s'especifiquen les característiques de la concessió dels avals de la Generalitat a les Corporacions Locals

(DOGV núm. 277 de 05.08.1985) Ref. Base de dades 0985/1985

Decret 106/1985, de 22 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel que s'especifiquen les característiques de la concessió dels avals de la Generalitat a les Corporacions Locals
La Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, estableix en l'article 81 que la Generalitat podrà prestar avals a les operacions de crèdit concedides per entitats de crèdit legalment establertes a les Corporacions Locals. Alhora, la norma esmentada diu que les característiques de concessió seran regulades pel Consell, mitjançant decret.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en reunió del dia 22 de juliol de 1985,
DECRETE:
Article primer
Els avals que la Generalitat atorgue a les Corporacions Locals, per tal de garantir operacions creditícies, necessitaran sempre l'acord previ del Consell, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda.
Article segon .
1 Les operacions creditícies avalades hauran de destinar-se a l'execució d'obres d'inversió o a la implantació de nous serveis o instal·lacions de competència municipal o provincial. Excepcionalment, el Consell podrà autoritzar la concessió d'avals a préstecs dedicats a l'extinció de deutes provinents d'execució d'obres d'inversió.
2 Els avals podran garantir, tant globalment com parcial, el principal, els interessos, les comissions, les despeses i altres conceptes accessoris de les operacions concertades.
3 La Generalitat Valenciana renunciarà al benefici d'excusió previst en l'article 1830 del Codi Civil, pel que fa a les garanties que concedesca a l'empar d'aquest Decret.
4 Els avals seran signats pel Conseller d'Economia i Hisenda i s'estendran segons model que inclou l'annex.
Article tercer
Els avals prestats a les Corporacions Locals suposaran necessàriament l'afectació a la bona finalitat d'aquest dels participants en el Fons Nacional de Cooperació Municipal o en els ingressos de l'Estat.
Article quart
Les peticions d'aval hauran de ser remeses a la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb la documentació següent:
a) Relació de les operacions creditícies concertades que hagen estat garantides amb càrrec a les quantitats procedents del Fons Nacional de Cooperació Municipal o de la participació en els ingressos de l'Estat.
b) Liquidació del darrer pressupost ordinari.
c) Pressupost de la Corporació de l'any en què se sol·licite l'aval.
d) Contracte o projecte de contracte de préstec o conveni a concertar amb l'entitat prestamista.
e) Acord de la Corporació, pel qual se sol·licita la concessió de l'aval.
f) Determinació de les despeses d'inversió efectes a l'aval, que haja de ser coberta per contribucions especials, si s'escau.
g) Qualsevol altra informació que la Conselleria d'Economia i Hisenda considere adient, segons petició expressa d'aquesta.
Article cinqué
L'incompliment de pagament que es produesca en les operacions creditícies avalades obliaran la Generalitat d'abonar a les entitats prestamistes corresponents les quantitats que s'escaiguen, en un termini màxim de quinze dies, comptats des de la data de rebuda de les notificacions oportunes.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller d'Economia i Hisenda resta facultat per dictar les disposicions necessàries pe al desenvolupament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 22 de juliol de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA
ANNEX
A ........, el ........... d ......... de 19 .............
L'Honorable Sr ..........................................., Conseller d'Economia i Hisenda en nom de la Generalitat Valenciana i en compliment del que disposa la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat, desplegat en el Decret 106/1985, de 22 de juliol, i en virtut de l'acord del Consell, adoptat en sessió celebrada el dia ..................................................., avala un préstec d ......................... de pessetes de principal, d ................. anys de durada, amb un tipus d'interès nominal de .................per cent anual, amb
venciments ...........................i amb amortitzacions
.......................,a ..........................davant
l'entitat bancària................................... i en
la quantia i les condicions que, tot seguit, s'assenyalen:
1) Aquest aval anirà destinat a finançar .................
..........................................................
..........................................................
consistents a ........................................ valorades per un import d ....................... pertanyents al pressupost de l'any........................
2) Aquest aval garanteix . ................. del principal
del préstec i .................... dels interessos, fins un
termini d. ............. anys a partir de la formalització
d'aquest.
3) La concessió d'aquest aval suposa l'afectació de la participació en el Fons Nacional de Cooperació Municipal o en els ingressos de l'Estat de la Corporació Local avalada, segons estableix el Decret 106/1985, de 22 de juliol, pel qual s'especifiquen les característiques de la concessió d'avals de la Generalitat a les Corporacions Locals.
La Corporació Local es compromet de reintegrar les quantitats abonades per la Generalitat a les entitats prestamistes amb caràcter preferent a qualsevol altra obligació assumida, sense perjudici de les existents fins la data.
4) La Tresoreria de la Generalitat Valenciana respondrà davant l'entitat prestamista del reintegrament de les quantitats garantides, amortització del principal i interessos, en cas d'incompliment en el pagament de la Corporació Local avalada, mitjançant ingrés de l'import en el termini de quinze dies comptadors des de la data de recepció de la notificació adient.
5) La Generalitat Valenciana renuncia expressament al benefici d'excusió que estableix l'article 1830 del Codi Civil.
Signat,
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA

linea