diari

Ordre de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desplega el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Registre, Autorització i Acreditació, dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1291 de 26.04.1990) Ref. Base de dades 0992/1990

Ordre de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desplega el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Registre, Autorització i Acreditació, dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.
L'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'assistència social (article 31.24), de fundació i associacions de caràcter benéfico -assistencial (article 31.23) de les institucions de protecció i ajuda a menors, joves, emigrants, tercera edat, minusvàlids i altres grups o sectors socials necessitats d'especial protecció, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació (article 31.27). A fi d'exercir aquestes competències, la Generalitat Valenciana ha establert el marc bàsic de caràcter general a través de la Llei de Serveis Socials.
Per tal d'ordenar els recursos existents, promoure la qualitat i garantir els drets de L'usuari, establerts per la Llei, s'ha estipulat el Registre, Autorització i Acreditació de les entitats, establiments, centres i serveis que integren l'àmbit dels Serveis Socials. (Decret 40/1990), de 26 de febrer de 1990 (DOGV, núm. 1.274, de 29 de març).
A més de crear el marc legislatiu de caràcter general, la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1989, de 6 de juliol de Serveis Socials tingué com a objectiu bàsic la creació i consolidació del sistema públic de serveis socials. El sistema públic no és una qüestió d'estabilització dels serveis sinó d'assumir les respectives obligacions de les Administracions Públiques i de les iniciatives socials, a fi de respondre adequadament als problemes socials i fomentar la qualitat de vida de tota la població. A les Administracions Públiques, a més de la gestió de llurs centres propis, la Llei els atribueix la responsabilitat en la planificació, la coordinació i el control de qualitat. La iniciativa social sense finalitat de lucre, per la seua banda, és un component necessari dels serveis socials sempre que formen part d'un sistema ordenat i coordinat, fomenten la participació ciutadana i es comprometen en el desenvolupament dels drets socials.
Amb dues competències s'articularen en el Decret 72/1987 de 25 de maig del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'estableix el Pla d'Ordenació dels Serveis Socials a la Comunitat Valenciana, i s'han actualitzat en el Decret 40/1990, de 26 de febrer de 1990, sobre Registre, Autorització i Acreditació dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.
Aquesta Ordre estableix les condicions i Els requisits que cal que tinguen Els centres i serveis per desplegar escaientment i idòniament llurs funcions, i d'aquesta manera validar-se davant els ciutadans i rebre els suports necessaris de les Administracions Públiques.
Aquesta Ordre té com a objecte la descripció dels distints tipus de Serveis Socials i regular les condicions per a llur Autorització i Acreditació desenvolupant d'aquesta manera la Llei 5/1989 de Serveis Socials i el Decret 40/1990 sobre Registre, Autorització i Acreditació.
l'existència ja de suficients experiències al camp dels Serveis Socials permet homogeneïtzar les prestacions a través de tipologies i perfils validats pels diferents països.
Evidentment aquestos patrons exigeixen a hores d'ara camps amplis d'experimentació i temps suficients per a l'adequació progressiva dels recursos existents. Però també és cert que cal caminar cap a una qualitat en l'atenció als usuaris, generalment subjectes fràgils, que cap circumstancia pot pretextar. La flexibilitat en la implantació d'aquesta Ordre ha d'anar acompanyada del compromís de tota societat per dotarse de serveis dignes.
Fent ús de les facultats que em confereix la Llei del Govern Valencià, i després de consultat el Consell de Benestar Social com a òrgan màxim de participació de les Administracions Públiques i Entitats socials en l'àmbit dels Serveis Socials,
ORDENE:
TÍTOL 1
De l'Autorització i de l'Acreditació
Article 1.r
Els centres o serveis reuniran els requisits que estableix la tipologia per raó del lloc que ocupen en el sistema i de la índole dels recursos definits en els annexos d'aquesta Ordre.
Article 2.n
1) Tots els centres o serveis autoritzats o acreditats seran classificats en Serveis Socials Generals o en Serveis Socials Especialitzats segons el nivell d'intervenció.
2) Correspon als Serveis Socials Generals, la intervenció generalitzada, d'atenció primària amb caràcter polivalent, que constitueix el primer nivell d'accés al sistema de protecció social.
3) Correspon als Serveis Socials Especialitzats la intervenció especialitzada, d'atenció secundaria, amb caràcter definit per la complexitat tècnica de les prestacions.
CAPÍTOL I
De l'Autorització
Article 3.r
L'Autorització, d'acord amb l'article 12.5 de la Llei de Serveis Socials i l'article 9 Decret 40/90, de 26 de febrer, és l'acte pel qual la Generalitat Valenciana reconeix que un centre o servei reuneix els requisits i condicions necessàries per a poder garantir a llurs destinataris la qualitat en les prestacions i una assistència adient.
Article 4.t
Per obtenir l'Autorització, els centres o serveis hauran de complir la legislació vigent en matèria d'activitats, seguretat, sanitat i consum, i també els requisits específics dels serveis socials que desenvolupa aquesta Ordre i els seus annexos.
Article 5.é
Atesa les condicions personals de gran part dels usuaris, a més dels drets legalment reconeguts, Els centres o serveis estaran obligats a:
5.1. Proporcionar la informació sobre els assumptes que els afecten.
5.2. Estipular la participació de l'usuari o de llurs representants legals, en la gestió del centre o servei.
5.3. Garantir la comunicació interna/externa dels beneficiaris.
5.4. Garantir la intimitat i la reserva de les dades personals existents en Els expedients e informes sócio-sanitaris.
5.5. Fer públic: el sistema d'admissions i el preu dels serveis.
5.6. Disposar d'un pla d'emergència amb els plànols de situació i emplaçament que s'entregaran als residents.
5.7. Considerar com a domicili propi de l'usuari L'establiment residencial i proporcionar el tracte correcte per part del personal i dels altres usuaris.
5.8. Sotmetre l'alimentació als criteris dietètics que requeresca la situació de l'usuari.
Article 6.é
A més de les condicions generals que exigeixen les lleis urbanístiques, els recursos dels serveis socials hauran de reunir una sèrie de condicions materials i formals per a llur autorització, per raó de les necessitats dels beneficiaris i de L'índole dels serveis socials.
6.1. Beneficiaris:
Hi haurà un llibre de registre dels usuaris segons model oficial on caldrà que conste el nom i cognoms, el número de L'expedient, la data d'alta i baixa, causa d'aquesta i la tarifa acordada. Hi haurà de constar la sol·licitud d'ingrés signada per l'usuari o pel seu representant legal.
Disposarà de l'expedient individual i de l'informe sóciosanitari de cada resident.
6.2. Ubicació:
Estaran situats en el nucli urbà o molt propers a aquest, amb una adequada xarxa de transports públics o amb un servei regular de transport que facilite la integració en L'entorn.
Hi estaran emplaçats en zones salubres i no perilloses per a la integritat dels usuaris.
6.3. habitabilitat:
Hi estaran situats en edificis de proporcions baixes; i no superaran les quatre plantes en els casos de nova creació.
Hi tindran fàcil accés des de L'exterior i possibilitaran la circulació horitzontal i la vertical en L'interior de l'edifici a persones amb mobilitat reduïda. El sòl serà antilliscant, en les zones de perill.
S'hi distribuiran els espais de manera que facilite la independència i intimitat de les persones, i afavoresca la relació i convivència. Es diferenciaran Els espais dedicats a serveis, dependències administratives, activitats comunes i zones d'intimitat personal.
El mobiliari estarà adaptat a les exigències dels beneficiaris de manera que s'hi eviten situacions de risc.
Les habitacions preservaran la intimitat personal i oferiran unes condicions avinents quant a espai, lluminositat i ventilació exterior.
Les habitacions seran preferentment individuals o dobles, podent arribar excepcionalment a quatre places sempre que siga possible independitzar Els llits.
Les cambres de bany tindran les dimensions suficients i els elements de suport adequats per a ser utilitzats per persones amb mobilitat reduïda.
Hi haurà una zona d'activitats, d'acord amb les prestacions que s'hi oferesquen.
6.4. Instal·lacions:
Estaran adaptades a les mesures d'accessibilitat, sense barreres arquitectòniques que entrebanquen o dificulten la mobilitat dels usuaris, atès el Decret 193/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Gaudiran de totes les mesures de protecció contra incendis, seguretat i evacuació en cas d'emergència, segons estableix la legislació general i les ordenances municipals.
Disposaran de la ventilació, calefacció i insonorització adequada.
Tindran sistemes de detecció i d'alarma convenientment instal·lats.
6.5. Personal:
Garantir els mòduls de personal suficient pel que fa les prestacions i al nombre d'usuaris segons es determina en la tipologia de cada recurs.
Disposar d'una pòlissa d'assegurances que cobresca els riscs de béns i persones.
CAPÍTOL. II
De l'Acreditació
Article 7.é
Mitjançant l'acreditació, la Generalitat Valenciana reconeix que un centre o servei és idoni per integrar-se en el sistema públic dels serveis socials. Per tal d'obtenir l'acreditació, els centres o serveis hauran d'haver estat autoritzats prèviament.
Article 8.é
Seran objecte d'acreditació tots els centres o serveis de l'àmbit dels serveis socials que en reunir Els requisits exigits en aquesta Ordre desitgen integrar-se en la xarxa pública i aconseguir prestacions econòmiques a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Article 9.é
A més de les condicions exigides per a llur autorització, els centres i serveis hauran de complir per a llur acreditació els requisits materials i formals següents:
9.1. Disposar d'un reglament en el qual s'establesca, al menys, la gestió democràtica i els òrgans de participació, les normes de funcionament i s'hi regule el preu dels serveis i els sistemes d'admissions i de baixes.
9.2. Tenir a disposició de L'organisme competent la programació, la memòria, llibre de registre dels beneficiaris i la plantilla de personal on s'especifiquen les funcions del personal, la relació laboral, titulació, especialització i dedicació d'aquests.
9.3. Acceptar els usuaris que hagen estat proposats per la Comissió de Valoració de la Direcció General de Serveis Socials, d'acord amb la tipologia de cada centre o servei.
9.4. Comunicar a la Direcció General de Serveis Socials les altes i baixes d'usuaris produïdes.
9.5. Utilitzar al màxim els serveis comunitaris existents en la zona on estiguen ubicats: sanitaris, socials, escolars i de convivència.
9.6. Garantir la utilització gradual dels recursos menys restrictius.
9.7. Respectar la territorialitat en l'assignació del recurs.
9.8. Trametre a la Direcció General de Serveis Socials el pressupost d'ingressos i despeses de la gestió ordinària de l'any en curs i balanç econòmic i el compte d'explotació, de L'exercici anterior, tot segons model oficial, i també un balanç d'inventari a la data de l'acreditació.
TÍTOL II
Dels Serveis Socials Generals
Article 10. Àmbit.
Els serveis socials generals es prestaran pels Ajuntaments o entitats supramunicipals en zones que es delimitaran atenent a la densitat de la població, a les distàncies i mitjans de comunicació, al grau de concentració o dispersió geogràfica de la població, als equipaments dels Serveis Socials existents en la zona i a l'estructura sócio-económica i cultural dels municipis integrats.
Article 11. Objecte.
Correspon als serveis socials generals l'adopció sistemàtica d'accions preventives, assistencials i rehabilitadores de nivell primari i polivalent orientades a implantar les prestacions bàsiques que responen a les necessitats ciutadanes de subsistència, d'informació i assessorament, d'accessibilitat, de convivència, de cooperació, de participació i de reinserció.
Article 12. Equip social de base
1) Els serveis socials generals, la titularitat dels quals correspon als Ajuntaments o Mancomunitats, els prestarà l'equip social de base, definit com a equip interdisciplinari encarregat d'implantar Els programes i formats com a mínim per un treballador social amb el suport administratiu necessari per cada deu mil habitants. S'ampliarà segons la problemàtica atesa que determinarà la composició professional de l'equip.
2) Les funcions de l'equip social de base seran:
- Detectar les necessitats de la zona.
- Informar, assessorar i orientar les persones, famílies i col·lectius socials, sobre Els drets, obligacions i recursos en matèria de serveis socials.
- Gestionar i resoldre la derivació als serveis socials especialitzats públics i concertats en els casos que així ho requeresquen.
- Promoure serveis preventius a la comunitat, amb incidència especial en els col·lectius que es troben en situació de marginació.
- Recollir les dades bàsiques de l'acció social que pel seu àmbit d'actuació generalista li corresponga.
- Establir vies de coordinació entre els professionals i organitzacions de l'acció social en el seu àmbit territorial.
- Mantenir vies de col·laboració amb els serveis públics que afecten el benestar social (salut, cultura, treball, vivenda).
- I totes les funcions que calguen per tal d'implantar els programes de prestacions bàsiques.
Article 13. Centres socials.
1) L'equipament bàsic dels serveis socials generals estarà constituït pel centre social. S'entendrà per centre social les estructures físiques polivalents on es desenvolupen Els programes integrats de serveis socials generals dirigits a tots Els ciutadans, amb potenciació del vessant comunitari.
2) En tot centre social s'oferirà si més no informació, assessorament i orientació; la gestió de l'ajuda a domicili; la Promoció i inserció social; el suport a associacions; la tramitació d'expedients d'ajudes individuals, pensions i subvencions.
3) La seua ubicació es determinarà en funció de les necessitats detectades i de criteris de descentralització i proximitat als ciutadans; es procurarà la seua contigüitat als centres de salut i serveis públics comunitaris.
4) Estarà orientat a la població en general, grups organitzats o persones individuals que siguen beneficiaries d'algun programa de serveis socials generals.
5) El centre social serà la seu de l'equip social de base.
Article 14. Prestacions bàsiques
Són considerades prestacions bàsiques:
- La informació i assessorament per a facilitar la igualtat d'oportunitats en l'accés als recursos socials; també l'assessorament tècnic sobre els problemes socials i llur canalització, quan hi calga als altres recursos públics existents.
- Les prestacions econòmiques individuals per tal de cobrir les necessitats bàsiques a fi de prevenir marginacions.
- La Promoció de recursos per a la convivència de persones amb dificultats per a llur autonomia.
- Ajudes polivalents a domicili de caràcter domèstic, assistencial i educatiu per afavorir la integració familiar, quan es donen situacions en les quals no és possible la realització d'activitats habituals o en situacions de conflicte sócio-familiar per alguns dels membres.
- Acolliment familiar per atendre la problemàtica de persones sotmeses a condicions negatives al seu primer entorn familiar.
- La cooperació social per tal de fomentar la solidaritat, l'autoajuda i l'activitat voluntària.
- La intervenció per a la prevenció i inserció social de persones o col·lectius d'alt risc.
Article 15
La Direcció General de Serveis Socials i quan pertoca L'Institut Valencià de Serveis Socials podrà subscriure convenis amb els Ajuntaments a fi d'implantar les prestacions bàsiques, i s'hi determinaran, almenys, els programes, la coordinació, el finançament i els respectius compromisos.
Article 16
1) Correspon a la Direcció General de Serveis Socials:
- La planificació de la xarxa general de serveis, assegurant la participació dels Ajuntaments.
- L'assessorament, suport tècnic, la coordinació i supervisió dels Serveis Socials Generals.
- L'avaluació dels serveis i llur rendibilitat social.
- El suport financer quan hi caiga.
2) Correspon als Ajuntaments:
- La titularitat dels Serveis Socials Generals.
- La proposta de les prioritats per a la planificació autonòmica.
- La implantació dels programes d'atenció primària.
- El seguiment i avaluació dels programes que la desenvolupen.
Article 17. Els programes d'atenció bàsica.
1) Les prestacions bàsiques de Serveis Socials s'implantaran en tot el territori, davall la responsabilitat directa de l'Ajuntament o Mancomunitat si s'escau.
2) La responsabilitat assumida per part de l'Ajuntament en àmbit de l'atenció bàsica podrà exercir-se a través de gestió directa o mitjançant programa concertat.
Article 18
En l'àmbit de les prestacions bàsiques, l'acreditació de centres i serveis, que no siguen de titularitat municipal, caldrà que s'hi establesquen els termes de la coordinació amb l'Ajuntament on es desplegue l'activitat.
Article 19
Les prestacions bàsiques seran implantades a través dels cinc programes següents:
1.r. Informació, assessorament i orientació.
2.n. Emergència social.
3.r. Convivència.
4.t. Cooperació social.
5.e. Intervenció per a la prevenció i inserció social.
CAPÍTOL I
Programes d'Informació, Assessorament i Orientació
Article 20. Objecte.
Té com a objectes prestar informació, orientació i assessorament sobre els drets i recursos socials existents per tal de resoldre les necessitats de la població. Inclourà les funcions de diagnòstic i derivació en els casos que siga requerit.
Article 21. Modalitats
Les modalitats de prestació d'aquestos serveis es realitzaran a través de:
- Oficines d'informació situades als centres socials o locals assignats a L'efecte, a càrrec de l'equip social de base.
- Publicacions divulgatives.
- Mitjans de comunicació social.
- Campanyes de difusió i sensibilització.
- Informació i orientació a associacions i institucions.
- Diagnòstics i instruments adequats, amb recolzament, quan hi calga, dels equips especialitzats a tal efecte.
Article 22. Tasques.
A l'equip de serveis socials de base correspon:
- Facilitar la informació a la població.
- Resoldre i gestionar fins a on permeten els seus recursos.
- Elaborar i impulsar campanyes de divulgació.
- Apropar la informació a les persones i grups amb menys oportunitats socials.
- Assessorar la població sobre Els serveis i recursos disponibles per a l'atenció de llurs dificultats.
- Diagnosticar i derivar Els casos que ho requeresquen.
- Proporcionar a la Direcció General de Serveis Socials les dades necessàries per a la planificació.
CAPÍTOL II
Programes d'Emergència Social
Article 23. Objecte
Tenen com a objecte l'atenció de les necessitats mes bàsiques dels ciutadans que no les poden satisfer per llur comptes.
Article 24. Modalitats
Les modalitats d'actuació per executar aquest programa es realitzaran a través dels recursos següents, les característiques dels quals es despleguen en l'annex I.
1.r Prestacions econòmiques:
- Pensions no contributives.
- Ajudes econòmiques d'emergència.
- Prestacions econòmiques reglades.
2.n. Centres d'atenció:
- Menjadors socials.
- Albergs.
Article 25. Tasques.
Als equips socials de base correspon:
La gestió de les ajudes d'emergència.
- Detecció de les situacions de precarietat, de caràcter personal, familiar o grupal
- La ràpida i eficaç; actuació per pal·liar aquest tipus de mancances.
- L'estudi i proposta d'actuació que permetrà recuperar el més prompte possible l'autonomia econòmica i social.
- El seguiment de les mesures preses davant aquestes Problemàtiques siga quina siga la modalitat de solució adoptada
- La supervisió i correcte funcionament dels recursos disposats per a tals finalitats.
CAPITOL III
Programes de Convivència
Article 26. Objecte.
Té com a objecte afavorir la integració comunitària i propiciar la convivència de les persones per mitjans normalitzats, i també potenciar la creació dels recursos necessaris.
Article 27. Modalitats
Les modalitats d'actuació es realitzaran en règim d'atenció residencial (vivenda tutelada, ajuda a domicili), d'atenció de dia (clubs, llars, centres de dia), de Promoció de la convivència (col·lectius marginats) i acolliment familiar. Les característiques d'aquestos recursos es relacionen en l'annex II.
Article 28. Tasques.
a) Correspon a l'equip social de base:
- La detecció de la necessitat.
- La gestió i resolució fins a on permeten els seus recursos.
- L'estudi i valoració de la demanda.
- El seguiment i assessorament del procés.
- La sensibilització social orientada a la Promoció d'aquest recurs.
b) Correspon a l'entitat:
- Coordinar-se amb l'equip social de base.
- Formar part de la comissió d'admissions.
- Desenrotllar el programa previst.
- Complir les condicions assenyalades en els annexos segons la tipologia corresponent.
CAPÍTOL IV
Programes de Cooperació Social
Article 29. Objecte.
Tenen com a objecte potenciar la vida de la comunitat, propiciant-ne la participació en tasques comunes i fomentant-ne la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat.
Article 30. Modalitats.
Les modalitats d'actuació per tal d'executar aquest programa es realitzaran per mitjà de:
- Grups d'auto-ajuda.
- Organitzacions de voluntaris.
- Associacions d'usuaris i persones interessades.
- Moviments socials.
Article 31. Tasques.
Correspon a l'equip social de base:
- Gestionar i resoldre fins a on permeten els seus recursos.
- Fomentar l'associacionisme a través del suport i de l'assessorament tècnic que hi caiga.
- Promoure l'autoajuda i L'organització de coordinadors socials i comissions de defensa.
- Potenciar les organitzacions del voluntariat social i integrar-les en les tasques comunes.
- Desplegar la cooperació tècnica amb els grups d'autoajuda.
- Coordinar els programes de cooperació entre les distintes organitzacions i les Administracions Públiques.
- Elaborar i divulgar les campanyes de sensibilització conjuntament amb les organitzacions.
- Canalitzar els recursos provinents de la solidaritat social.
Correspon a l'entitat:
- Gestionar directament els programes amb criteris de territorialitat.
- Promoure els drets i deures del voluntariat.
- Fomentar la solidaritat social, en benefici de la comunitat, a través de treballs realitzats a tall d'amistat, benevolència i veïnatge.
- Garantir la llibertat del treball voluntari.
- Assegurar la col·laboració amb el sector públic.
CAPÍTOL V
Programes d'Intervenció per a la Prevenció i Inserció Social
Article 32 Objecte.
Tenen com a objecte desplegar la intervenció social amb persones o grups d'alt risc necessitats de recolzament per tal de prevenir llurs conflictes i llur inserció personal en el medi social, a causes socials i/o econòmiques, drogaaddicció, ex reclusos i joves amb dificultats de socialització.
Article 33. Modalitats
Les modalitats d'actuació per a executar aquest programa es realitzaran a través dels recursos següents, les característiques dels quals es despleguen en l'annex III.
1) Mesures d'accessibilitat als recursos normalitzats.
2) Centres d'integració sociolaboral.
3) Execució de mesures judicials en medi obert.
4) Activitats especifiques orientades a la prevenció de la delinqüència juvenil amb grups de la zona que es troben en conflicte.
5) Intervenció familiar per tractar Els conflictes de deteriorament de la dinàmica relacional i afectiva, i desestructuració familiar
Article 34. Tasques.
a) Correspon a l'equip social de base:
- Promoure Els recursos preventius inespecífics.
- Detectar els grups i persones amb problemàtica d'alt risc.
- Coordinar-se amb els serveis i equipaments comunitaris en l'àrea de Serveis Socials o en altres àrees de benestar social.
- Promoure l'accés a aquestos recursos, per part de les persones pertanyents a aquestos programes
- Afavorir la inserció social de les persones provinents d'un règim d'internat i que inicien un període de reincorporació socio-familiar.
- Arbitrar l'execució de mesures de llibertat vigilada determinades per una via judicial.
- Suport en la búsqueda de recursos laborals en medi normalitzat.
- Gestionar les prestacions econòmiques reglades i els plans d'inserció.
b) Correspon a l'entitat:
- Coordinar-se amb l'equip social de base
- Formar part de la comissió d'admissions.
- Desplegar el programa previst.
- Col·laborar en la gestió dels plans d'inserció.
TÍTOL III
Dels Serveis Socials Especialitzats
Article 35
S'entén per servei especialitzat tot centre o servei que tinga per finalitat l'atenció i rehabilitació social amb mitjans tècnics i complexos.
Article 36
Els recursos especialitzats s'implantaran en àmbit de la Comunitat Valenciana davall la responsabilitat directa de la Generalitat Valenciana en les delimitacions territorials establertes o sota la responsabilitat dels Ajuntaments, sobre la base de les competències municipals atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
La responsabilitat pública dels Serveis Socials Generals podrà exercir-se mitjançant la gestió directa de centres i serveis propis, o mitjançant el concert o subvenció a entitats públiques i privades sense intenció de lucre.
Article 37
Els centres de Serveis Socials Especialitzats es classifiquen en Centres d'Atenció Especialitzada i residències.
Article 38
Els Centres d'Atenció Especialitzada són Centres de dia, la finalitat dels quals és realitzar el suport psicosocial a través de tècniques adequades, i facilitar l'accés als recursos ordinaris en funció de l'autonomia i integració social.
Quant a la problemàtica atesa, es classifiquen en Els recursos següents, les característiques diferencials dels quals es despleguen en l'annex IV:
1) Centre de dia per a la tercera edat.
2) Centre de dia per a minusvàlids.
3) Centre ocupacional per a minusvàlids
4) Centre de dia per a drogodependents.
5) Centre de dia per a menors.
Article 39
Les residències són centres de convivència destinats a servir de vivenda a les persones les dificultats físiques, psíquiques o socials de les quals entrebanquen llur autonomia personal, familiar i social, segons criteris de territorialitat, personalització, integració i necessitats dels usuaris.
Pel que fa a la problemàtica atesa, es classifiquen en els recursos següents les característiques dels quals es relacionen en l'annex V
1) Residència de la tercera edat.
2) Residència de minusvàlids.
3) Comunitat terapèutica.
4) Casa d'acollida per a dones en situació d'emergència.
5) Residència Materno-infantil.
6) Residencial infantil.
7) Residència comarcal
8) Residència juvenil.
9) Centre de reeducació.
Article 40
L'incompliment dels requisits establerts en aquesta Ordre es sancionarà d'acord amb les faltes i sancions previstes en el títol VI de la Llei de Serveis Socials que serà desplegat reglamentàriament; amb la instrucció prèvia de l'oportú expedient i sense perjudici de les responsabilitats civils, penals i d'altre ordre que hi puguen concórrer.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Primera
Les institucions titulars de centres o serveis de menors pel que fa a la Llei 21/87 per la qual es modifiquen determinats articles del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil en matèria d'adopció, que els atribueix la guarda dels menors acollits, seran reconegudes com a institucions d'integració familiar.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Primera
La Direcció General de Serveis Socials concedirà l'acreditació, i conseqüentment la convalidació del registre i autorització, a tots els centres o serveis que disposant actualment d'acreditació provisional reunesquen els requisits, i es podrà sol·licitar de llurs titulars documentació complementaria si calgués.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Són derogades les disposicions d'igual rang que s'oposen a aquesta Ordre.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Direcció General de Serveis Socials perquè dicte les disposicions necessàries per desenvolupar i aplicar el que disposa la present Ordre.
Segona
Aquesta Ordre vigirà l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 9 d'abril de 1990.
El Conseller i Seguretat Social,
MIQUEL DOMENECH PASTOR
ANNEX I
1. Menjador social.
Definició: Establiment destinat a proporcionar alimentació a les persones que ho necessiten de manera gratuïta o mitjançant una aportació reduïda.
Finalitat: Atendre persones que requeresquen un suport per a la nutrició bàsica.
Beneficiaris: Totes les persones que, per trobar-se en situació de necessitat, cis caiga aquest servei.
Ubicació: Integrat en nucli urbà de fàcil accés. Preferentment units a centres socials, que formen part de L'equipament bàsic de barri o zona.
Capacitat: Caràcter ambulatori. S'hi podran establir torris de menjador quan la demanda del servei ho aconselle.
Habitabilitat: Compliran els requisits exigits en la legislació vigent i especialment el Reglament Tecnico-Sanitari dels menjadors col·lectius, recollit en el Reial Decret 28/7/1983 de 13 d'octubre.
Prestacions: Alimentació bàsica.
Personal: Responsable de direcció/administració. Serveis auxiliars.
Assessorament i recolzament tècnic de l'equip social de base.
2. Albergs.
Definició: Centres residencials no permanents, destinats a acollir persones amb problemes socials que estan desplaçades de llur medi habitual.
Finalitat: Atendre les necessitats d'allotjament i emergència. Oferir hospitalitat per tal de desenrotllar l'autonomia personal i social del beneficiari. Orientar Els usuaris del servei.
Beneficiaris: Persones sense llar o un situació d'emergències socials i precdarietat temporal.
Ubicació: En nuclis importants de comunicació i en zones on és freqüent el treball temporal.
Capacitat: El nombre de places no ho d'ultrapassar les 50 unitats, i s'establirà en funció de la població en la qual s'ubica i de les necessitats detectades. Amb possibilitat d'ampliacions funcional en casos d'emergències socials.
Habitabilitat: Hi constarà d'àrees dedicades a residència (dormitoris, menjador); Serveis Generals, (magatzems, ;lavabos, cuina) i direcció/administració.
Prestacions: Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció. Suport psico-social.
Personal: Encarregat de direcció/administració. Serveis auxiliars. Assessorament i recolzament de L'equip de Serveis Socials de base.
ANNEX II
1. Vivendes tutelades.
Definició: Llars funcionals, de dimensions reduïdes, on conviuen en una vivenda normalitzada algunes persones autosuficients en règim parcialment autogestionat.
Finalitat: Donar assistència orientada al desplegament de l'autonomia personal i integració social del beneficiari. Oferir oportunitats de convivència en un ambient normalitzat. Oferir ajuda per a les activitats quotidianes. Ajudar la família en dificultats organitzatives i relacionals.
Ubicació: Vivenda familiar o pis convencional que reunesca les condicions de capacitat i habitabilitat adients. Preferentment pròxim a serveis comunitaris i al lloc de procedència del beneficiari.
Capacitat: El nombre de places no ha d'excedir de 10 unitats.
Habitabilitat: Aplicació de la normativa vigent en matèria d'habitatges. Es garantirà la intimitat dels residents.
Prestacions: Assistència integral.
Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Beneficiaris: Grup de persones necessitades de protecció, que no els calga assistència institucional i puguen viure en règim parcialment autogestionat.
Personal:
- L’adequat a la situació d’independència del grup, o al grau d'autogestió de les persones que el componen.
- Supervisió i recolzament tècnic de l'equip social de base.
- Suport d’adults, educativament vàlids i/o servei d’atenció domiciliària si cal.
2. Clubs de convivència.
Definició: Centres destinats a l’organització d’activitats per ocupar el lleure, suport preventiu de la marginació i foment de la convivència i del recolzament comunitari.
Finalitat: Fomentar l'associacionisme. Potenciar la comunicació i les activitats d'integració sòcio-cultural i sòcio-recreativa. Realitzar programes d’ajuda mútua.
Beneficiaris: Població general, i en particular les persones de la tercera edat.
Ubicació: Integrats en el nucli urbà, amb una escaient xarxa de transports públics.
Capacitat: Recurs de caràcter obert.
Habitabilitat: Preferentment planta baixa. Superfície adequada en funció de les activitats que s'hi realitzen. Bon nivell d'il·luminació, ventilació i calefacció. Accés directe des del carrer. Zona o serveis d'ús polivalent i lavabos. Hauran de complir la normativa aplicable a locals públics. La superfície mínima de 1,8 m. per plaça, entenent-se que la superfície total dividida per aquest valor és el màxim de capacitat en persones per a ús simultani.
Prestacions:
Activitats culturals i recreatives.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda. Personal:
Autogestionat pels mateixos usuaris amb el suport tècnic de l'equip social de base.
3. Institucions d'acolliment familiar.
Definició: Institucions dedicades a les funcions de mediació en acolliment familiar establida en la legislació vigent.
S'entendrà per acolliment la figura jurídica de caràcter administratiu o judicial que atorga la guarda o assistència del beneficiari a una persona o nucli familiar, a fi d’oferir-li una vida familiar que substituesca o complemente temporalment la seua natural.
L’acolliment podrà ser:
a) En l'interior de la família extensa del beneficiari, o amb persones la relació de les quals amb el beneficiari i/o la seua família facen aconsellable el recurs.
b) A través d'una família educadora, especialment preparada per a aquesta comesa i amb un programa de formació i seguiment més intens i sistematitzat.
Finalitat: Promoure l'acolliment temporal en família de les persones sotmeses a unes condicions específiques al seu primer entorn familiar que influeixen negativament en el seu desenvolupament o benestar, a fi de resoldre les dificultats que forçaren la separació.
Prestacions: Allotjament, manutenció, assistència educativa i seguiment familiar.
Beneficiaris: Persones que per llur problemàtica socio-familiar necessiten temporalment d'un nucli familiar de convivència. S'aplicarà quan quede provada la inviabilitat dels recursos de suport familiar.
Personal: Disposaran de l'equip pluridisciplinar necessari per a la comesa de les funcions encomanades.
4. Ajuda polivalent a domicili.
Definició: Prestació d'una sèrie de serveis al domicili mateix per tal de cobrir els dèficits de la persona, proporcionant-li l'atenció avenint.
Finalitat: Atendre a les persones en el seu propi medi, fomentant llur autonomia personal i evitant el desarrelament del seu voltant i l'ingrés en una institució.
Ubicació: En el domicili del beneficiari.
Prestacions: Serveis domèstics i personals, i en general atenció a les necessitats que sorgesquen en el desplegament de les activitats més comunes de la vida diària.
Beneficiaris: Persones que a causa de mancances físiques, psíquiques o socials, els cal l'ajuda d'altra persona i no poden afrontar tal necessitat amb mitjans personals o familiars.
ANNEX III
1. Taller prelaboral d'inserció social.
Definició: Centre obert destinat a l'organització d'activitats de suport preventiu a la marginació i d’activitats de caràcter rehabilitador i recolzament psicosocial.
Finalitat: Potenciar la integració sòcio-laboral de determinats col·lectius amb problemes de marginació social mitjançant el suport terapèutic i la formació prelaboral. Donar assistència orientada al desenvolupament de l'autonomia personal. Oferir activitats de manteniment i rehabilitació.
Beneficiaris: Persones amb dificultats sòcio-familiars i d'integració psicosocial.
Ubicació: Integrat en el nucli urbà o en medi rural si té tasques agropecuàries i amb una adient xarxa de transports públics.
Capacitat: Recomanable 10 places almenys i sempre en funció de les necessitats de la zona.
Habitabilitat: Area d'activitats i atenció especialitzada.
Les dimensions orientatives que han de tenir els tallers són:
* Plàstica, muntatge: 3 m2/plaça.
* Ceràmica, confecció: 6 m2/plaça.
* Arts gràfiques, fusta, electricitat, automoció: 10 m2/plaça.
Si s'instal·len altres tallers, s'assimilaran, pel que fa a dimensions, a les descrites.
* Area de Serveis Generals:
* Magatzems.
* Lavabos.
* Area de direcció/administració.
Prestacions:
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Suport psico-social.
Orientació familiar.
Personal: Un monitor/educador cada 10-15 plaçes.
Suport tècnic equip social de base.
ANNEX IV
1. Centre de dia per a la tercera edat.
Definició: Centres destinats a l'organització de serveis específics de suport preventiu a la tercera edat, oferta especialitzada de recursos i activitats rehabilitadores.
Finalitat: Oferir activitats de manteniment i rehabilitació. Proporcionar atenció assistencial i tractament integral que evite o retarde l'internament. Oferir suport, diagnòstic i seguiment a persones majors amb problemàtica social i sanitària.
Beneficiaris: Persones majors que necessiten una atenció especialitzada per continuar vivint en llur cosa, a causa de disminucions pròpies de llur edat, problemàtica específica de caràcter psicosocial, o pèrdua de llurs facultats físiques, psíquiques o socials.
Ubicació: En centres urbans, pròxims a equipaments comunitaris. Preferentment unit a una residència de tercera edat.
Capacitat: Règim ambulatori.
Habitabilitat: La superfície mínima serà de 1,8 m. per plaça, en l'Area d’Activitats i atenció especialitzada s'ubicaran sales per a teràpia ocupacional i rehabilitació de 3,5 m2. per persona atesa.
El menjador disposarà de 1,5 m2. per usuari, entenent-se que la superfície total dividida per aquest valor és el màxim de capacitat en persones per a ús simultani, i sala d'ús polivalent. Suports en parets a 90 cm. d'altura que faciliten el desplaçament. Lavabos amb inodors i dutxes provistes d’agafadors i disposats de manera que permeten el gir complet de les cadires de rodes.
Prestacions:
Assistència integral.
Atenció d'infermeria i vigilància mèdica de patologies lleus.
Tractament especialitzat.
Promoció de la salut.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Personal: Disposaran de cobertura mèdica, rehabilitació, infermeria, treball social i teràpia ocupacional. El personal serà compartit amb la residència sempre que siga possible. Per determinar la ratio es tindrà en compte el nombre d'usuaris i els serveis prestats.
2. Centre de dia per a minusvàlids
Definició: Centres destinats a l'organització de serveis específics de suport preventiu a persones amb descapacitat, oferta especialitzada de recursos i activitats rehabilitadores.
Finalitat: Oferir activitats de manteniment i rehabilitació. Proporcionar atenció assistencial i tractament integral que evite o retarde l'internament. Oferir recolzament, diagnòstic i seguiment a persones descapacitades amb problemàtica social i sanitària.
Beneficiaris: Minusvàlids psíquics greument afectats, majors de 16 anys.
Ubicació: En centres urbans, pròxims a equipaments comunitaris. Preferentment unit a una residència de minusvàlids.
Capacitat: A partir de 20 places sense excedir de 40. El nombre de places pot disminuir o augmentar quan les necessitats de la zona ho aconsellen o estiga integrat en una residència.
Habitabilitat: Sales de rehabilitació i entrenament de 3,5 m2. per beneficiari atès.
Lavabos amb inodors i dutxes provistes d'agafadors i disposats de manera que permeten el gir complet de les cadires de rodes.
Prestacions:
Assistència integral.
Tractament especialitzat.
Promoció de la salut.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Suport psico-social.
Orientació familiar.
Personal:
0,22/atès corresponent a personal tècnic i d'atenció directa:
Psicòleg, Fisioterapèuta, 1 Vetlador per 6 beneficiaris.
Es procurarà que els serveis de cuina i neteja siguen concertats.
En cas d'estar unit a residència, s'integraran els mòduls.
3. Centre ocupacional per a minusvàlids
Definició: Centre dirigit a proporcionar a persones amb descapacitat, ocupació terapèutica per al seu ajust personal, tècniques professionals per a la seua integració laboral i activitats convivencials per a la seua incorporació social.
Finalitat: Oferir serveis de teràpia ocupacional. Donar suport a l'autonomia personal i integració social. Desenvolupar hàbits de convivència.
Beneficiaris: Minusvàlids en edat laboral que no poden integrar-se en un Centre especial d’ocupació o empresa ordinària.
Ubicació: En zones amb suficient demanda que evite els desplaçaments llargs i en puga utilitzar el transport públic per part dels beneficiaris.
Capacitat: El nombre de places no podrà superar les 80 unitats ni ser inferior a 20.
Habitabilitat: Les dimensions dels tallers seran: plàstica i muntatge: 3 m2. plaça; ceràmica i confecció: 6 m2/plaça; arts gràfiques, fusta, electricitat, automoció: 10 m2/plaça. Si s'instal·len altres àrees, s’assimilaran, pel que fa a dimensions, a les descrites. El menjador disposarà d'1 m2 per plaça.
Prestacions: Tècniques de socialització, activitats ocupacionals pre-laborals, formació laboral, formació d'hàbits d'autonomia, teràpia i rehabilitació, oci i lleure, orientació laboral, més els serveis complementaris de transport i menjador.
Personal:
0,15 atès corresponent a personal tècnic i d’atenció directa: 1 psicòleg/40 atesos.
1 monitor/8 o 10 beneficiaris, en funció que s'atenga a persones amb trastorns associats en un 15% com a mínim.
Els serveis de menjar i neteja poden ser concertats i els mateixos beneficiaris han de col·laborar en llur realització.
4. Centre de dia per a Drogodependents.
Definició: Centre destinat a l'organització de serveis específics de suport preventiu a la drogodependència, oferta especialitzada i activitats de rehabilitació i inserció social de toxicòmans en règim d'estada de dia.
Finalitat: Proporcionar tractament orientat a obtenir l'autonomia personal. Fer el seguiment després del tractament. Ajudar la família en dificultats relacinals.
Beneficiaris: Persones amb problemàtica derivada de l'abús de drogues que accepten un procés de tractament i de rehabilitació, sense necessitat d'internament.
Ubicació: En centres urbans, pròxims a equipaments comunitaris.
Capacitat: El nombre de places no ha d’ultrapassar les 30 unitats ni ser inferior a 20.
Habitabilitat: Les dimensions dels tallers seran: plàstica i muntatge: 3 m2/plaça; ceràmica i confecció: 6 m2/plaça; arts gràfiques, fusta, electricitat, automoció: 10 m2/plaza. Si s'instal·len altres àrees, s'assimilaran, quant a dimensions, a les descrites. El menjador dispossarà d'1 m2 per plaça.
Prestacions:
Assistència tutelar.
Tractament especialitzat.
Promoció de la salut.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Suport psico-social.
Orientació familiar.
Personal: Per determinar el mòdul es tindrà en compte allò estipulat al Decret 87/87 de 24 de juny del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Centres i Serveis d’atenció a Toxicòmans.
5. Centre de dia per a menors.
Definició: Centre destinat a l'organització de serveis específics de suport preventiu a la inadaptació social, oferta especialitzada d’activitats d'inserció social.
Finalitat: Facilitat el tractament orientat a obtenir l'autonomia personal i inserció social.
Beneficiaris: Menors i joves que per llur conflictivitat personal, familiar, ocupacional i d'inserció social, necessiten un recolzament sòcio-educatiu.
Ubicació: En centres urbans propers a equipaments comunitaris. Preferentment estaran units a residències de Menors. També podran situar-se en centres socials o en barris o municipis que per llur índex de depressió sòcio-econòmica siguen necessaris serveis de dia.
Capacitat: Atès el seu caràcter de recurs obert, la capacitat només estarà limitada en allò relacionat amb determinats tractaments, prestacions o activitats, en les quals calga prioritzar en funció de la gravetat dels problemes o les situacions que calga atendre.
Habitabilitat: Area d'activitats i atenció especialitzada, s'ubicaran els tallers. Esbargiment i serveis complementaris. Sempre que estiga unit a una residència o un centre social, l'àrea de professionals i les instal·lacions podran se d'utilització comuna.
Prestacions:
Assistència integral.
Menjador en règim de mitja pensió.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Suport psicosocial.
Orientació familiar.
Promoció de la salut.
Seguiment escolar.
Treball educatiu en medi obert.
Personal: En els centres ubicats en residències i per determinar la ratio es tindrà en compte conjuntament el nombre de residents i del centre de dia. En general, hi haurà un monitor/educador per cada 10-15 atesos. Suport de l'equip de base.
ANNEX V
1. Residència de la tercera edat.
Definició: Són centres de convivència destinats a servir de vivenda estable i comú, a persones majors tan autosuficients com a dependents que no poden satisfer llurs necessitats per altres mitjans.
Finalitats: Oferir un lloc de residència i convivència a persones la problemàtica sòcio-familiar de les quals dificulta llur integració i permanència en llur cosa. Oferir l’assistència completa de caràcter tutelar en totes les activitats quotidianes, l’assistència bàsica sanitària i la rehabilitació de les capacitats dels assistits. Oferir atenció geriàtrica integral.
Beneficiaris: Ancians als quals no siga possible atendre, adequadament, en l’àmbit familiar i social.
Ubicació: En llocs de fàcil accés i integrats en grups poblacionals i amb adequada xarxa de transports públics pròxims a equipaments sanitaris i serveis comunitaris.
Capacitat: Entre 10 i 100 places. Es considerarà la possibilitat de centres majors sempre que es guarde l’autonomia personal i se’n evite la massificació. Per davall de les 10 places es considerarà vivenda tutelada.
Habitabilitat:
Vàlids: habitacions d'un o tres llits amb dimensions no inferiors a 6,11,16 m2.
Assistits: habitacions d'un o quatre llits amb dimensions no inferiors a 8,12,18,22 m2.
Dispossaran de sistema de crides d’urgència centralitzat en un lloc de control. Serveis higiènics disposats per a ús simultani, adaptades a les necessitats dels usuaris almenys 1 per 6 residents. Un bany geriàtric cada 20 assistits. Estaran disposats de manera que permetren el gir complet en cadira de rodes amb un mínim d'1'20 m2 de diàmetre. L’inodor i la dutxa disposaran de suports. Els corredors tindran una amplària mínima d'1'20 m, amb suport en forma contínua a 90 cm. d’alçària.
Tindran accessibilitat vertical des del nivell de carrer per rampes o ascensors. Obligatòriament serà per ascensor quan el desnivell siga superior a 7 m. d’alçària.
Prestacions:
Assistència integral.
Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
Atenció d'infermeria i vigilància mèdica de patologies lleus.
Tractament especialitzat.
Activitats de mobilització.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Suport psico-social.
Orientació familiar.
Promoció de la salut.
Personal: Per a residència de vàlids: 0'25 per resident; per a Residència d’assitits: 0'35 per resident; per residència mixta: 0'30 per resident. El 70% correpondrà a personal qualificat i d’atenció directa i el 30% a personal de Serveis en residències assitides. Si la residència està unida a centre de dia, es considerarà conjuntament per establir el mòdul.
2. Residència de minusvàlids.
Definició: Són centres de convivència destinats a servir de vivenda estable i comú a persones discapacitades que no poden satisfer llurs necessitats per altres mitjans.
Finalitat: Oferir un lloc de residència i convivència a persones discapacitades la problemàtica sòcio-familiar de les quals dificulta llur integració i permanència en llur cosa. Oferir l’assistència completa de caràcter tutelar en totes les activitats quotidianes i l’assistència bàsica sanitària orientada a la màxima recuperació possible de les capacitats dels assistits.
Beneficiaris: Minusvàlids psíquics adults, amb autonomia limitada, minusvàlids psíquics profunds i minusvàlids físics greument afectats majors de 16 anys.
Ubicació: En indrets de fàcil accés i integrats en grups poblacional respectant llur propi entorn natural i amb adequada xarxa de transports públics propers a equipaments sanitaris i serveis comunitaris.
Capacitat: El nombre de places no ha d’excedir de les 60 unitats ni se inferior a 20. Por establir-se un nombre menor de places quan les necessitats de la zona ho aconsellen.
Habitabilitat: Es procurarà la distribució modular i l'horitzontabilitat de l’edifici. Als centres de minusvàlids psíquics profunds i minusvàlids físics greument afectats: sales per a habilitació i tallerss de 3'5 m2 per beneficiari. Menjador d'1'5 m2 per usuari. Espais externs que permetren desenvolupar activitats. Lavavos adaptats a les necessitats dels usuaris, almenys 1 per 6 beneficiaris.
Habitacions:
Autònoms: d'un a tres llits amb dimensions no inferiors a 6,11 i 16 m2.
Profunds i físics greument afectats: d'un a quatre llits, amb dimensions no inferiors a 8, 12,18 i 22 m2.
Prestacions:
Assistència integral.
Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
Atenció d'infermeria i vigilància mèdica de patologies lleus.
Tractament especialitzat.
Activitats de mobilització.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Suport psico-social.
Orientació familiar.
Promoció de la salut.
Personal:
En residència de minusvàlids psíquics adults amb autonomia limitada, el nombre de treballadors serà el de 0'30 per atès amb un 75% de personal qualificat d'atenció directa i el 25% de personal de serveis.
En residència de minusvàlids profunds, majors de 16 anys, el nombre de treballadors serà de 0'75 per resident. La proporció serà de 70% de personal qualificat d'atenció directa i el 30% de personal auxiliar de serveis.
En residència de minusvàlids físics greument afectats, el nombre de treballadors serà de 0'65 per resident. La proporció serà de 70% de personal qualificat d'atenció directa i 30% de personal auxiliar de serveis.
3. Comunitat Terapèutica.
Definició: Centre dedicat a la rehabilitació del drogodependent en regim d'internament, aïllament temporal i activitats de manteniment i reactivació de la convivència en grup.
Finalitat: Possibilitar la reestructuració psico-social del subjecte amb problemàtica derivada de l'abús de drogues i amb dificultats d'abordatge en el seu context habitual. Afavorir l'emancipació de la toxicodependència. Oferir ajuda educativa i assitencial per a les activitats quotidianes i l'adquisició d'habilitats i responsablitats.
Beneficiaris: Subjectes amb problemàtica psico-social derivada de l'abús de drogues.
Ubicació: Lloc de fàcil accés amb escaient xarxa de transports públics.
Capacitat: El nombre de places no ha d’ultrapassar les 30 unitats i no ser inferior a 20.
Prestacions:
Assistència integral.
Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
Atenció d'infermeria i vigilància mèdica de patologies lleus.
Tractament especialitzat.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Suport psico-social.
Promoció de la salut.
Personal: Per determinar el mòdul es tindrà en compte allò estipulat al Decret 87/87 de 24 de juni del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Centres i Serveis d’atenció a Toxicomanies.
4. Casa d'acolliment per a dones en situació d’emergència.
Definició: Centres d'allotjament per a dones que necessiten hospitalitat i protecció amb caràcter urgent i temporal.
Finalitat: Acollir la dona en situació de mals tractes. Superar la fase d’emergència a través de l'acolliment inmediat. Fomentar la seua autonomia personal, recolzar la seua promoció sòcio-laboral i protegir la seua integritat física i psíquica.
Beneficiàries: Dones en situació de risc social greu necessitades d'un lloc d’acollida.
Ubicació: En nucli urbà que garantesca la discreció amb relació a la identitat de les residents.
Capacitat: no sobrepassar les 30 places incloent les mares i els fills a llur càrrec.
Habitabilitat: En l'àrea d'activitats es destinarà una sala de jocs infantils. Es fomentarà en quansevol cas la polivalència de les sales de manera que pugen ser utilitzades per a realitzar activitats de tot tipus. En l'àrea de dormitoris, les habitacions disposaran d'equipament escaient per a les dones i els nens a llur càrrec.
Prestacions:
Assistència integral.
Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
Ubicació: En llocs de fàcil accés i amb un xarxa de transports públics que puga ser utilitzada pels beneficiaris.
Capacitat: Des de 20 unitats, es recomanable no ultrapassar les 30 places incloent-hi mares i nens.
Habilitat: En l'àrea d'activitats i atenció especialitzada: contarà amb una sala de jocs infantils, diferenciada de la resta dels espais.
Les habitacions tindran equipament adequat per a les mares i els seus fills.
Prestacions:
Assistència integral.
Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
Tractament especialitzat.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Suport psico-social.
Assesorament jurídic.
Personal: L’equip de personal s’establirà en funció de l’existència de recursos comunitaris i problemàtica del col·lectiu atès i es procurarà una atenció mínima que permetra complir la finalitat del recurs i es potenciarà la participació dels mateixos usuaris en el manteniment d'aquets.
5. Residència materno-infantil.
Definició: Centres d'allotjament dirigits a suplir durant una etapa curta la llar famiiar quan per circumstàncies familiars la mare i el xiquet no poden romandre en llur domicili.
Finalitat: Potenciar les possibilitats de les dones acollides en el centre a fi que puguen fer front a la cura de llurs fills en condicions de normalització social. Recolzar la integració sòcio-laboral i la plena autonomia personal. Oferir l’assistència completa de caràcter tutelar en totes les activitats quotidianes. Ajudar la família en dificultats organitzatives i relacionals.
Beneficiaris: Dones joves embarassades o amb filis, necessitades d'un lloc d'acollida.
Podran ser beneficiàries també d'aquets recurs social, les dones embarassades que decidesquen deixar llurs fills en adopció. Excepcionalment s'hi atendrà als nounats la família dels quals cal que siga substituïda temporalment o definitivament.
6. Residència Infantil.
Definició: Són centres de convivència que ofereixen habitatge transitori i assistència integral i educativa als menors de 6 anys que es troben privats d’ambient familiar idoni i no hi siga possible l'adopció ni l'acollida.
Finalitat: Oferir un lloc de residència als menors de 6 anys la família dels quals a de ser substituïda temporalment o definitivamente. Oferir una assistència qualificada de caràcter educatiu deurant un temps estrictament necessari per tal de trobar-hi una solució més estable. Oferir assistència completa de caràcter tutelar en cadascuna de les activitats quotidianes i l’assistència bàsica sanitària.
Beneficiaris: Els menors de 6 anys als quals els calga la protecció específica per una situació d’abandonament temporal o definitiu mentre esperen tornar a la família o tenir una acollida familiar estable.
Ubicació: En llocs de fàcil accés, integrats en grups poblacionals, amb una adequada xarxa de transports públics i pròxims a equipaments sanitaris i serveis comunitaris.
Capacitat: El nombre de places no ha d'excedir de les 30 unitats. Quan estiguen emplaçades en vivendes normalitzades, la capacitat pot disminuir fins a 6 usuaris.
Habitabilitat: Cas d’estar emplaçades en vivendes normalitzades s'atendran a la normativa pública aplicable.
Si son residències de major capacitat disposaran de: una sala de canvi de bolquers i roba, amb una superfície mínima de 10 m2. per a xiquets menors de 2 anys.
Convé que hi haja zona désbargiment.
En l'Area de residència:
de 0 a 1 anys, 4 m2/plaza i unitat de 6 xiquets;
d'1 a 2, de 2 a 4 i de 4 a 6 anys, 3 m2/plaça i unitats diferenciades de 10 xiquets.
Al menjador, per a xiquets menors d’1 any hi haurà una biberoneria diferenciada.
Prestacions:
Assistencia integral.
Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
Atenció d'infermeria i vigilància mèdica de patologies lleus.
Suport psico-social.
Orientació familiar.
Promoció de la salut.
Seguiment escolar.
Personal:
Mòdul de 0'50/resident.
55% personal qualificat d'atenció directa.
45% personal auxiliar i de serveis.
7. Residència Comarcal
Definició: Són centres assistencials i educatius destinats a servir de vivenda a menors temporalmente mancats d’ambient familiar idoni o amb necessitat d’assistència i de tutela fora de la pròpia família d'origen. Podran ser atesos en règim d'internat o déstada de dia.
Finalitat: Oferir un lloc de residència i convivència que desplegue les capacitats dels residents mitjançant un procés individualitzat i fomente la integració en l’àmbit comunitari. Garantir el menor tot allò que calga en funció de la seua reinserció a la família, a l'acolliment familiar o a qualsevol solució que resulte més idònia.
Beneficiaris: Menors de 6 a 16 anys, necessitats de protecció específica, la guarda i/o tutela dels quals siga assumida per la Direcció General de Serveis Socials.
Ubicació: En llocs de fàcil accés, integrats en grups poblacionals, amb adequada xarxa de transports públics, i propers a equipaments sanitaris i serveis comunitaris.
Capacitat: Estarà compresa entre 20 i 30 places, segons l'estructura dels grups educatius.
Habitabilitat: En l'Area d’activitats i atenció especialitzada súbicaran: Sala d'us polivalent i Tallers.
Prestacions:
Assistència integral.
Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
Atenció d'infermeria i vigilància mèdica de patologies lleus. Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Suport psico-social.
Orientació familiar.
Promoció de la salut.
Seguiment escolar.
Personal:
Mòdul de 0'30 per resident.
Personal qualificat d’atenció directa: 60%.
Personal auxiliar i de serveis: 40%.
8. Residencia Juvenil
Definició: Centre educatiu amb característiques funcionals i organitzatives de caràcter familiar, destinat a grups reduïts de menors i jòvens en els quals resulte impracticable l'acolliment o l’ adopció.
Finalitat: Oferir ajuda per a les activitas quotidianes, i suport educatiu per a l'autonomia personal i la integració sociolaboral.
Beneficiaris: Menors autosuficients amb forta problemàtica personal i d'inserció social, la guarda i/o tutela dels quals siga assumida per la Direcció General de Serveis Socials i necessiten ajuda per a llur autonomia definitiva.
Ubicació: En vivendes normalitzades que reunisquen les condicions de capacitat i habitabilitat ací descrites.
Capacitat: De 6 a 12 places.
Habitabilitat: Normativa aplicable a vivendes normalitzades. Recomanable habitacions individuals i dobles.
Prestacions: Assistència integral.
Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
Atenció d'infermeria i vigilància mèdica de patologies lleus.
Tractament especialitzat.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Suport psico-social.
Orientació familiar.
Promoció de la salut.
Assessorament jurídic.
Seguiment escolar.
Personal: Mòdul de 0'20/resident.
Personal qualificat d'atenció directa: 100%
Els serveis auxiliars seran atesos pels residents, sempre que això siga possible.
9. Centre de Reeducació
Definició: Centre de caràcter educatiu destinat a menors la problemàtica dels quals requerisca un recolzament especialitzat en compliment d'una mesura judicial. Podran ser oberts o tancats, segons l’índole de la mesura.
Finalitat: Atendre els menors als quals cal separar temporalment a causa d'una mesura judicial. Oferir un context educatiu que afavorisca el desplegament de láutonomia personal i la socialització per a les activitats quotidianes.
Oferir activitats ocupacionals, recreatives i culturals.
Ajudar el menor en dificultat organitzativa i relacional.
Beneficiaris: Menors de 16 anys sotmesos a mesures judicials previstes en la legislació vigent.
Ubicació: Posar que l'objetiu del centre és la inserció social del resident, no ha d’estar-hi allunyat del nucli urbà.
Capacitat: A partir de 10 places fins a 50.
Habilitat: Les habitacions seran individuals o dobles. S'hi instal·laran tallers.
A l'exterior hi haurà un espai per a activitas esportives, i sobretot, els centres d'àmbit rural estaran dotats d'una zona per a hort i animals.
Prestacions: Assistència integral.
Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manuteció.
Atenció d'infermeria i vigilància de patologies lleus.
Tractament especialtizat.
Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
Activitats culturals i recreatives.
Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
Suport psico-social.
Orientació familiar.
Promoció de la salut.
Assessorament jurídic Seguiment escolar.
Personal: El nombre de treballadors serà de 0'60 per resident i la seua proporció serà:
Personal qualificat d’atenció directa: 65%.
Personal auxiliar i de serveis: 35%.
Es garantirà el suport tècnic a causa de la dificultat del recurs i en el seu caràcter de centre obert o tancat.

linea