diari

Ordre del dia 12 d'abril de 1991, de la Conselleria de Administració Pública, per la qual regula la concessió de permisos al funcionariat públic i a la resta de personal al qual s'aplique la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presenten com a candidats a les eleccions a les Corts Valencianes.

(DOGV núm. 1527 de 23.04.1991) Ref. Base de dades 0992/1991

Ordre del dia 12 d'abril de 1991, de la Conselleria de Administració Pública, per la qual regula la concessió de permisos al funcionariat públic i a la resta de personal al qual s'aplique la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presenten com a candidats a les eleccions a les Corts Valencianes.
L’article 30.2 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en relació amb l'article 44.1.c) de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/85, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, i 8.6 del Decret 50/89, de 18 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, preveuen la concessió de permisos al funcionariat públic i personal al seu servei pel temps indispensable per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic. D'altra banda, l’article 11 del vigent conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració autonòmica, preveu el mateix per a l’esmentat personal.
Alhora, el dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, contingut en l'article 23 del Text Constitucional, pot restar sense contingut si no es disposen els mitjans necessaris perquè s'efectue i es complesca, canviant els impediments que ho dificulten; per això, la participació en les campanyes electorals del personal al servei de l'Administració Pública Valenciana en què concórrega la condició de candidat, ha d'incloure’s com a un dels supòsits indicats en el paràgraf anterior, i cal regular-lo amb caràcter general, i per tant per a aquestes eleccions, a fi d'unificar els criteris per a la seua concessió.
Per tot això, i fent ús de les atribucions que em confereix la disposició final primera del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 50/89, del dia 18 d’abril, i l'article 1.b) del vigent conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració autonòmica,
ORDENE:
Article primer
El personal al servei de l'Administració Pública Valenciana, i també aquell a qui se li aplique la Llei de la Generalitat Valenciana 10/85, del dia 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, que es presente com a candidat a les eleccions a les Corts Valencianes, podrà sol·licitar permís a l’empara del que preveu l'article 30.2 de la Llei 30/84, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública Valenciana i 8.6 del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 50/89, de 18 d'abril, pel temps de durada de la campanya electoral, i tindrà dret a rebre les retribucions corresponents al lloc de treball que exercia, amb dispensa de la prestació del treball.
Article segon
La sol·licitud haurà de presentar-se per escrit davant el cap de la unitat corresponent, qui haurà d’emetre informe i remetre-la l’endemà de la presentació, a la Secretaria General en què treballe, la qual resoldrà en el mateix termini.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta ordre vigeix l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 12 d'abril de 1991.
El Conseller d’Administració Pública,
EMERIT BONO I MARTINEZ

linea