diari

LLEI 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. [2003/2468]

(DOGV núm. 4454 de 06.03.2003) Ref. Base de dades 0998/2003

LLEI 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. [2003/2468]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
La Generalitat Valenciana, en virtut del que disposa l'article 31.30 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, té competència exclusiva en matèria d'espectacles públics. Pel Reial Decret 1040/1985, de 25 de maig, es van transferir a la mateixa les competències i servicis de l'Estat en esta matèria.
En exercici de la competència exclusiva, es va promulgar en la nostra Comunitat la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives,
Els deu anys transcorreguts des de la seua entrada en vigor, units a una realitat canviant, els desplegaments tècnics i la demanda social, fan oportú que haja de procedir-se a una revisió total de la llei, atés que en molts aspectes ha quedat obsoleta. A tot això cap afegir que des de llavors importants modificacions normatives han suposat la derogació implícita d'alguns dels seus preceptes que fan necessària una modificació de la Llei d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, per tal d'adaptar-la a estos nous canvis i situació.
Així mateix, la importància creixent de l'oci i del temps lliure per als ciutadans i per al desplegament econòmic, reclama que l'administració autonòmica aborde una nova regulació de l'exercici d'estes activitats i del desplegament del sector.
La present llei intenta regular globalment tots els espectacles públics, les les activitats recreatives i els establiments públics, que se celebren o ubiquen en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma, sense perjuí de les competències reservades a l'administració de l'Estat en matèria de seguretat pública i espectacles taurins.
La Llei no pot tindre un caràcter exhaustiu atesa la diversitat d'aspectes i situacions que inclou en el seu àmbit d'aplicació, així com en el constant desplegament de les activitats recreatives; per això es deixen alguns aspectes a un futur desplegament reglamentari i es realitza una remissió a altres lleis en matèries especifiques, com són el joc, la legislació turística, els espectacles taurins, la normativa sobre soroll i radiacions, les drogodependències, que no obstant això queden sotmesos a la present llei, en aquells aspectes que no apareguen regulats en aquella normativa especial.
La seguretat dels espectacles i dels establiments és una de les exigències socials més demandades, per això la present llei fa especial insistència en esta matèria. D'altra banda, la protecció de la infància i la joventut exigix l'establiment d'una sèrie de garanties que eviten que les activitats lúdiques i d'esplai es convertisquen en un obstacle per a la formació dels xiquets i els jóvens.
Pel que fa a l'estructura formal de la llei, esta es compon en primer lloc d'un preàmbul, en què es justifica l'oportunitat i la conveniència de la seua aprovació, així com la competència de la Generalitat en la matèria. Així mateix, incorpora un índex sistemàtic de la llei que en permet un estudi i una anàlisi adequada.
En la part dispositiva s'estructura en cinc títols subdividits alguns en capítols i seccions, que estan integrats tots per un total de 58 articles, dues disposicions addicionals, set transitòries, dues derogatòries, i dues disposicions finals.
Finalment, com a annex s'incorpora el Catàleg d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Quant al contingut substantiu de la part dispositiva, cal indicar que el títol I, dedicat a les disposicions generals, inclou l'àmbit d'aplicació de la norma, les exclusions a la regulació que esta conté, i establix l'exigència d'obtindre les preceptives autoritzacions i llicències administratives per a la celebració d'espectacles, activitats recreatives i la posada en funcionament d'establiments públics.
Així mateix, es regulen les condicions tècniques generals que ha de reunir este tipus d'activitats per tal de garantir la seguretat del públic que congreguen, així com l'exigència d'una assegurança que cobrisca els riscs davant determinats danys.
Finalment, conté les diverses fórmules de cooperació i col·laboració administrativa entre les distintes administracions públiques amb competència en la matèria.
Amb el títol II, integrat per dos capítols, s'han establit de forma sistemàtica les competències en la matèria de les distintes administracions públiques, i és destacable el paper que s'atorga a les corporacions locals per a la concessió de les llicències d'activitat i de funcionament, per mitjà de la tramitació d'un expedient únic que integre tots els tràmits per a la posada en funcionament d'este tipus de locals i establiments públics dedicats a l'oci.
En el capítol II del títol II, dedicat a altres requisits de les llicències i autoritzacions, en primer lloc, cal destacar la incorporació de les exigències bàsiques de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i les seues modificacions introduïdes per la Llei 4/1999, de 13 de gener, quant a l'obligació de resoldre, terminis per a això i efectes del silenci administratiu, en els procediments per a la concessió de les autoritzacions i llicències subjectes a l'àmbit d'aplicació de la llei.
Així mateix, s'establix l'existència d'un registre d'empreses i establiments destinats a esta matèria, i la necessitat que els titulars que inicien l'activitat en règim de provisionalitat presten unes fiances davant les administracions competents per a la concessió de la llicència, a fi de respondre sobre possibles responsabilitats per l'inici de l'activitat en estes circumstàncies.
El títol III conté les regles essencials per a l'organització i el desplegament dels espectacles i les activitats recreatives, i regula, entre altres aspectes, les obligacions de les empreses i els titulars d'autoritzacions o llicències, les obligacions i drets del públic, en particular per a garantir la protecció del menor d'acord amb la normativa pròpia en matèria de drogodependències, els horaris d'este tipus d'activitats i les disposicions pròpies relatives als requisits i les condicions de les entrades i la seua venda.
El títol IV està dedicat a les potestats de les administracions competents en matèria de vigilància i inspecció d'estes activitats i al règim sancionador. En particular, es preveu la facultat de prohibició i suspensió d'espectacles i activitats recreatives, així com la clausura i precinte de locals, en especial en el cas que puga haver risc greu o perill imminent per al públic.
Quant al règim sancionador, cal indicar que la llei s'ha adaptat a les disposicions contingudes en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que tipifica el més exhaustivament possible les conductes que poden ser constitutives d'infraccions, segons la seua gravetat, i que adequa els terminis de prescripció de les infraccions i sancions a l'esmentda llei, així com el termini de caducitat del procediment sancionador, l'adopció de mesures cautelars i la graduació de les sancions. En el que afecta les competències de les administracions públiques en matèria sancionadora, cal destacar l'atribució amb caràcter general a les corporacions locals de les facultats per a iniciació, instrucció i sanció de les infraccions lleus, amb la possibilitat que la comunitat autònoma les assumisca, en el supòsit d'inhibició d'estes.
El títol V manté la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, com a òrgan consultiu d'estudi i assessorament en les matèries objecte de la llei i la composició de la qual es remet a la seua regulació reglamentària.
Finalment, com a annex a la llei s'incorpora el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, que pretén classificar, sense caràcter exhaustiu, els actualment existents i inclosos en l'àmbit d'aplicació de la norma.
Índex sistemàtic del projecte de llei de la generalitat valenciana, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics exposició de motius
Preàmbul
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Àmbit d'aplicació
Article 2. Exclusions
Article 3. Prohibicions
Article 4. Condicions tècniques generals dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
Article 5. Autoritzacions administratives i llicències d'activitat i funcionament
Article 6. Assegurances
Article 7. Cooperació i col·laboració administrativa
Títol II. Autoritzacions administratives llicències d'activitat i de funcionament
Capítol I. Competències de les distintes administracions públiques per a la concessió d'autoritzacions i llicències
Secció I. Administració autonòmica
Article 8. Autoritzacions competència de l'administració autonòmica
Secció II. Ajuntaments
Article 9. Autoritzacions administratives per a espectacles i activitats recreatives competència dels ajuntaments
Article 10. Procediment per a la concessió de llicències d'activitat i funcionament de locals i establiments públics competència dels ajuntaments
Article 11. Modificacions en les llicències
Article 12. Contingut de les llicències de funcionament
Article 13. Naturalesa de la llicència
Article 14. Llicències excepcionals
Article 15. Llicències de funcionament per a instal·lacions eventuals portàtils o desmuntables
Capítol II. Altres requisits de les llicències i autoritzacions
Article 16. Obligació de resoldre
Article 17. Registre d'empreses i establiments
Article 18. Fiances
Article 19. Cartell
Article 20. Informació al ciutadà sobre llicències i activitats
Títol III. Organització i desenvolupament dels espectacles i activitats recreatives
Article 21. Titulars
Article 22. Domicili de l'empresa a efectes de notificacions
Article 23. Dret d'admissió
Article 24. Obligacions dels titulars de l'activitat
Article 25. Artistes o executants
Article 26. Drets del públic
Article 27. Obligacions del públic
Article 28. Protecció del menor
Article 29. Horari
Article 30. Horari general i obertura d'establiments
Article 31. Publicitat
Article 32. Entrades
Article 33. Venda d'entrades
Títol IV. Vigilància i inspecció dels espectacles, establiments públics i activitats recreatives. règim sancionador
Capítol I. Vigilància i inspecció
Article 34. Facultats administratives
Article 35. Activitat inspectora i de control
Article 36. Actes
Article 37. Esmena
Article 38. Mesures provisionals a adoptar en els supòsits d'urgència
Article 39. Supòsits d'adopció de mesures provisionals
Article 40. Autoritats competents
Capítol ii. Règim sancionador
Article 41. Principis generals
Article 42. Infraccions
Article 43. Responsables
Article 44. Procediment
Article 45. Infraccions lleus
Article 46. Infraccions greus
Article 47. Infraccions molt greus
Article 48. Prescripció i caducitat
Article 49. Sancions
Article 50. Graduació de les sancions
Article 51. Competència per a sancionar
Article 52. Delictes i infraccions administratives
Article 53. Prescripció de sancions
Article 54. Mesures provisionals durant la instrucció del procediment sancionador
Article 55. Registre d'infraccions i sancions i anotació
Article 56. Publicitat de les sancions
Títol V. Organització administrativa
Article 57. Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana
Article 58. Estructura, funcionament i composició de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives
Disposicions Addicionals
Primera. Actualització de les quanties de les sancions econòmiques per infraccions a la Llei
Segona. Pòlisses d'assegurances
Disposicions Transitòries
Primera. Normativa bàsica d'edificació a aplicar
Segona. Expedients sancionadors en tràmit
Tercera. Autoritzacions i llicències en tràmit
Quarta. Capitals mínims de les assegurances
Cinquena. Termini transitori per a acreditar la subscripció de les assegurances
Sisena. Contingut mínim del pla d'emergències
Setena. Règim transitori sobre condicions d'establiments i instal·lacions
Disposicions Derogatòries
Primera. Disposicions reglamentàries
Segona. Derogació de normes
Disposicions Finals
Primera. Habilitació per a desenvolupament reglamentari
Segona. Entrada en vigor
Annex
Catàleg d'espectacles públics, activitats
recreatives i establiments públics
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Àmbit d'aplicació
1. La present llei té per objecte, en el marc de les competències de la Comunitat Valenciana, regular els espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments públics, que es desenrotllen o ubiquen al seu territori, amb independència que els titulars o organitzadors siguen entitats públiques, persones físiques o jurídiques, tinguen o no finalitat lucrativa, es realitzen en instal·lacions fixes, portàtils, desmuntables, de mode habitual o esporàdic.
Als efectes de la present llei s'entendrà per:
Espectacles públics: aquells esdeveniments que congreguen un públic que acudix per tal de presenciar una representació, actuació, exhibició o projecció, que li és oferida per una empresa, artistes o executants que intervinguen per compte d'esta.
Activitats recreatives: aquelles que congreguen un públic que acudix amb l'objecte principal de participar en l'activitat o rebre els servicis que els són oferits per l'empresa amb fins d'oci, entreteniment i diversió.
Establiments públics: locals en què es realitzen els espectacles públics i les activitats recreatives, sense perjuí que dits espectacles i activitats puguen ser desenrotllats en instal·lacions portàtils, desmuntables o en la via pública.
2. Totes estes activitats, així com les relatives a espectacles taurins o esportius, a establiments turístics o als mateixos establiments i activitats de joc, es regiran per la normativa específica quan hi haja, sense perjuí de l'aplicació supletòria de la present llei, en tot el que aquella no preveu.
3. En el catàleg annex a la present llei, es classifiquen, sense caràcter exhaustiu, els espectacles públics i les activitats recreatives, així com els establiments en què se celebren i realitzen inclosos en el seu àmbit d'aplicació.
Article 2. Exclusions
Sense perjuí de complir amb la normativa vigent en matèria d'orde públic i de seguretat ciutadana, s'exclouen de l'àmbit d'aplicació de la present llei els actes privats de caràcter familiar o educatiu, que no estiguen oberts a la pública concurrència.
Article 3. Prohibicions
Queden prohibits els espectacles i les activitats recreatives següents:
a) Els que siguen constitutius de delicte.
b) Els que inciten o fomenten la violència, el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació, o que atempten contra la dignitat humana.
c) Els que impliquen crueltat o maltractament per als animals, puguen ocasionar-los patiment o fer-los objecte de tractaments antinaturals.
d) Els festeigs taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana que no es realitzen de conformitat amb la normativa especifica.
Article 4
Condicions tècniques generals per a la celebració dels espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments públics
1. Els espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments públics, hauran de reunir les condicions necessàries de seguretat, salubritat, i higiene per a evitar molèsties al públic assistent i a tercers i, en especial, complir amb aquelles que establix la normativa aplicable a les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
2. Les condicions anteriors hauran de comprendre, entre altres, les matèries següents:
a) Seguretat per al públic assistent, treballadors, executants i béns.
b) Condicions de solidesa de les estructures i de funcionament de les instal·lacions.
c) Condicions i garanties de les instal·lacions elèctriques com a locals de pública concurrència.
d) Prevenció i protecció d'incendis i altres riscs inherents a l'activitat, facilitant l'accessibilitat dels mitjans d'auxili externs.
e) Condicions de salubritat, higiene i acústica, determinant expressament les condicions d'insonorització dels locals necessària per a evitar molèsties a tercers de conformitat amb el que hi ha disposat en la Llei de protecció contra la contaminació acústica.
f) Protecció del medi ambient urbà i natural.
g) Condicions d'accessibilitat i gaudi per a persones discapacitades, d'acord amb el que disposa la Llei 1/1998, de 5 de maig, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, i que possibiliten el gaudi real de l'espectacle o l'accés a l'activitat recreativa i als establiments públics per part de les persones discapacitades, per a això es realitzaran les adaptacions necessàries en els locals i les instal·lacions en el termini que reglamentàriament s'establisca, d'acord amb l'esmentada llei.
h) Pla d'emergència segons les normes d'autoprotecció en vigor.
Article 5. Autoritzacions administratives, llicències d'activitat i de funcionament
1. La celebració d'espectacles públics, activitats recreatives i la posada en funcionament d'establiments públics, a què es referix la present llei, requerirà l'obtenció prèvia de les autoritzacions administratives o llicències d'activitat i funcionament, expedides per l'administració competent, en els termes expressats en el títol II.
2. Els espectacles públics i les activitats recreatives que tinguen lloc de manera habitual en establiments o locals que compten amb les llicències municipals corresponents, no necessitaran cap autorització per a la seua celebració, sempre que l'espectacle o activitat que es pretenga realitzar siga el que figure consignat expressament en la llicència.
Article 6. Assegurances
Els sol·licitants de les llicències i autoritzacions previstes en el títol II de la present llei, hauran de subscriure un contracte d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, per l'activitat exercida. Així mateix, quan l'activitat autoritzada se celebre en un local o establiment públic o instal·lació, esta assegurança haurà d'incloure a més el risc d'incendi, danys al públic assistent o a tercers derivats de les condicions del local o la instal·lació i els danys al personal que hi preste els seus servicis. La quantia d'estes assegurances es determinarà reglamentàriament.
Article 7. Cooperació i col·laboració administrativa
1. Les distintes administracions públiques en l'exercici de les seues competències i de conformitat amb el que preveu la legislació vigent, es facilitaran la informació que necessiten en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives i es prestaran recíprocament la cooperació i l'assistència activa que puguen demanar-se entre si per a l'exercici eficaç d'aquelles sobre tals matèries.
2. En el marc de les competències respectives i d'acord amb els principis d'eficàcia, coordinació, col·laboració i lleialtat institucional, els òrgans competents de l'administració autonòmica i de la local vetlaran per l'observança de la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives a través de les funcions següents :
a) Inspecció dels establiments públics.
b) Control de la celebració dels espectacles i activitats recreatives i, si cal, prohibició i suspensió d'estos.
c) Sanció de les infraccions tipificades en la present llei.
3. Els ajuntaments podran sol·licitar la col·laboració i el suport tècnic de la Generalitat que necessiten per a l'execució d'esta llei, amb esta finalitat es podran subscriure els convenis de col·laboració oportuns.
4. Quan no s'hagen firmat els referits convenis a què es referix l'apartat anterior, els ajuntaments que acrediten dificultats greus per a portar a terme les funcions que la present llei els atribuïx, podran sol·licitar a la Generalitat que les assumisca directament.
TÍTOL II
Autoritzacions administratives, llicències
d'activitat i de funcionament
CAPÍTOL I
Competències de les distintes administracions públiques
per a la concessió d'autoritzacions i llicències
Secció primera
Administració autonòmica
Article 8. Autoritzacions competència de l'administració autonòmica
Sense perjuí de les competències que en matèria de seguretat pública i espectacles taurins té reservades, correspon a l'administració de l'Estat la competència per a autoritzar les activitats recreatives o esportives el recorregut de les quals, discorrent per un o diversos termes municipals de la Comunitat Valenciana, s'estenga a altres comunitats autònomes.
Correspon als òrgans competents de la Generalitat, en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, la competència per a concedir les autoritzacions següents:
a) Les activitats recreatives o esportives el desplegament de les quals discórrega per més d'un terme municipal de la Comunitat Valenciana.
b) Els espectacles i festeigs taurins tradicionals, que seran regits per la normativa especifica i aquells espectacles amb animals.
c) Els espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari, entenent-se per tals aquells que siguen distints dels que es realitzen habitualment en els locals o establiments i que no figuren expressament autoritzats en la llicència corresponent.
d) Els espectacles i les activitats singulars o excepcionals que no estiguen reglamentats o que per les seues característiques no puguen acollir-se als reglaments dictats.
Secció segona
Ajuntaments
Article 9. Autoritzacions administratives per a espectacles i activitats recreatives competència dels ajuntaments
Correspon als òrgans competents dels ajuntaments, en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, la competència per a concedir les autoritzacions següents:
a) Les activitats esportives el desplegament de les quals discórrega dins del terme municipal.
b) Els espectacles i les activitats recreatives que es realitzen en el municipi amb motiu de la celebració de les festes locals i revetles populars, requerisquen o no la utilització de la via pública.
c) Els espectacles i les activitats recreatives que per a la seua celebració requerisquen la utilització de la via pública.
L'atorgament de les autoritzacions a què es referix el present article, necessitarà, en tot cas, que els organitzadors acrediten tindre concertat el contracte d'assegurança de responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, a què es referix l'article 6 de la present llei, en la quantia determinada reglamentàriament.
Article 10
Procediment per a la concessió de llicències d'activitat i funcionament de locals i establiments públics competència dels ajuntaments:
Per a desenrotllar qualsevol de les activitats previstes en l'àmbit d'aplicació de la present llei, caldrà obtindre de l'ajuntament del municipi de què es tracte, les llicències preceptives d'activitat i funcionament, de conformitat amb el procediment establit a continuació, i sense perjuí de l'obtenció d'altres autoritzacions que segons la normativa vigent resulten necessàries.
1) Llicència d'activitat: l'Administració municipal comprovarà i emetrà els informes pertinents d'acord amb el projecte presentat pel promotor, sobre el local que serà destinat a una de les activitats o espectacles compresos en l'àmbit d'aplicació de la present llei i, en concret, que este s'ajusta a:
· Les normes establides en els plans d'ordenació urbana i la resta de normes de competència municipal.
· Les disposicions establides en la present llei, normativa que la desplegue i la que s'aplique amb caràcter supletori.
· La normativa sobre activitats qualificades com a molestes, insalubres, nocives i perilloses.
· La normativa sobre instal·lacions en locals de pública concurrència.
· La normativa contra la contaminació acústica.
En el cas que calga la realització d'obres, s'hi haurà d'ajuntar el projecte corresponent que serà tramitat conjuntament amb la llicència d'activitat, a fi de comprovar que estes s'executen i desenrrotllen d'acord amb la normativa vigent.
Als veïns dels habitatges, locals i establiments ubicats en l'immoble on s'haja d'emplaçar l'activitat, se'ls notificarà l'expedient personalment perquè formulen les observacions que consideren convenients.
Emesos els informes corresponents , l'ajuntament remetrà l'expedient junt amb una còpia del projecte als òrgans competents de la Generalitat en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, i en matèria d'activitats qualificades, a fi que siguen emesos els informes tècnics preceptius quant al compliment de les condicions generals tècniques exigides en les llicències, a què es referix l'article 4 d'esta llei o qualssevol altres que, conforme a la legislació vigent, foren exigibles.
El referit informe serà vinculant quan resulte desfavorable a la concessió de la llicència i s'entendrà favorable si l'ajuntament no rep cap comunicació expressa en el termini de dos mesos des de la recepció de l'expedient per l'òrgan competent autonòmic.
Així mateix, les mesures o condicionaments tècnics que en l'informe es determinen com a necessaris, hauran d'incorporar-se en els mateixos termes a la resolució de concessió de la llicència municipal d'activitat.
2) Llicència de funcionament: quan el titular del local considere que ha complit amb tots els requisits preceptuats en la llicència d'activitat, sol·licitarà la llicència de funcionament corresponent, i haurà d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat del tècnic director de les instal·lacions o obres, en què s'especifique la conformitat de les mateixes a la llicència d'activitat que les empare, així com l'eficàcia de les mesures correctores que s'hagueren establit.
L'ajuntament haurà de fer, en el termini d'un mes des de la sol·licitud, una visita d'inspecció, i atorgarà la llicència d'activitat si resulta conforme al que s'establix, i la denegarà en cas contrari.
Transcorregut el termini assenyalat en l'apartat anterior sense que s'haja verificat la comprovació, els sol·licitants de la llicència podran iniciar l'activitat en règim provisional, amb la comunicació prèvia a l'administració municipal, a la qual s'adjuntarà el document acreditatiu d'haver constituït la fiança en els termes que assenyala l'article 18.
No obstant això, l'ajuntament haurà de procedir a la comprovació prevista en l'apartat anterior, i podrà acordar el seu tancament quan l'establiment o local no s'ajuste als condicionaments i els requisits establits en la llicència d'activitat o diferisca del projecte presentat.
L'incompliment dels requisits i condicions en què van ser concedides les llicències de funcionament determinarà la revocació d'estes amb la tramitació prèvia d'un expedient sumari amb audiència de l'interessat.
Article 11. Modificacions en les llicències
1. Caldrà una llicència nova per a modificar la classe d'activitat, procedir a un canvi d'emplaçament o per a realitzar una reforma substancial dels locals, establiments i instal·lacions.
2. Qualsevol canvi de titularitat que implique l'obligació d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques del nou titular, no necessitarà nova llicència, però sí l'autorització municipal, que haurà de sol·licitar-se en el termini d'un mes des que s'haguera formalitzat, per qualsevol mitjà dels admesos en dret, el canvi de titularitat.
Per a la concessió de l'esmentada autorització caldrà la comprovació prèvia que l'activitat, les obres i les instal·lacions s'ajusten exactament a la llicència d'activitat, així com la inexistència de sancions administratives pendents d'execució el contingut de les quals determine la privació dels efectes de la llicència o la impossibilitat de l'exercici de l'activitat.
3. Respondran solidàriament del compliment d'esta obligació el transmetent i l'adquirent de la llicència quan la notificació del canvi de titularitat no estiga subscrita per estos dos.
4. Concedida l'autorització a què es referixen els paràgrafs anteriors, l'administració municipal comunicarà el canvi de titularitat a l'òrgan autonòmic competent en la matèria.
Article 12. Contingut de les llicències de funcionament
En la resolució de concessió de la llicència de funcionament es farà constar, en tot cas: el nom, la raó social, el domicili dels titulars, l'emplaçament i la denominació, la capacitat màxima permesa i l'activitat o espectacle a què es dedicarà el local conforme al catàleg, sense perjuí de la inclusió de qualsevol altra dada que es considere oportuna.
Article 13. Naturalesa de la llicència
1. La llicència només serà efectiva en les condicions i per a les activitats que expressament s'hi determinen.
L'incompliment dels requisits o condicions en virtut dels quals es va concedir la llicència, en especial el relatiu a inspeccions periòdiques o la falta d'adaptació a les introduïdes per normes posteriors que prevegen dita adaptació, en els terminis que s'hi establisquen, una vegada requerits els titulars, determinarà la immediata revocació de la llicència.
2. La inactivitat durant un període ininterromput de sis mesos podrà determinar la caducitat de la llicència, que serà declarada, amb l'audiència prèvia de l'interessat.
No obstant això, quan el desenvolupament normal de l'espectacle o activitat supose períodes d'interrupció iguals o superiors als sis mesos, el termini d'inactivitat determinant de la caducitat de la llicència, que es fixarà en la resolució de concessió, serà de dotze a divuit mesos.
Article 14. Llicències excepcionals
Excepcionalment i per motius d'interés públic acreditats en l'expedient, els ajuntaments podran concedir llicències de funcionament, amb l'informe favorable previ de l'òrgan autonòmic competent en matèria d'espectacles, en edificis inscrits en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià les característiques arquitectòniques dels quals no permeten el ple compliment de les condicions tècniques establides amb caràcter general, sempre que quede garantida la seguretat i la salubritat de l'edifici i la comoditat de les persones i la insonoritat del local, i es dispose de l'assegurança exigida en l'article 6 de la present llei.
Tot això s'entén sense perjuí de les autoritzacions i comunicacions exigibles en virtut del que disposa la Llei 4/1988, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.
Article 15. Llicències de funcionament per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables
1. Necessitaran llicència municipal els espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments públics, que per la seua naturalesa requerisquen la utilització d'instal·lacions o estructures eventuals, portàtils o desmuntables amb caràcter no permanent.
2. Així mateix, necessitaran de l'obtenció d'esta llicència els espectacles i les activitats que amb caràcter temporal pretenguen desenrotllar-se en instal·lacions portàtils o desmuntables.
3. Per a la concessió d'estes llicències l'ajuntament sol·licitarà, als òrgans competents de la Generalitat, els informes que siguen preceptius, si l'espectacle o activitat està inclosa en l'àmbit d'aplicació de la normativa reguladora d'activitats qualificades.
4. Hauran de complir-se, no obstant això, en termes anàlegs als de les instal·lacions fixes, les condicions tècniques establides en l'article 4 d'esta llei, així com la disponibilitat de l'assegurança, i s'hauran de comprovar prèviament a l'inici de l'activitat.
5. Els ajuntaments podran exigir la constitució d'una fiança com a requisit indispensable per a la concessió de la llicència, en la quantia que es fixe reglamentàriament.
6. Per mitjà de norma reglamentària s'establirà el procediment per a la concessió d'estes llicències, i es fixaran uns terminis més breus per a la seua tramitació en atenció al caràcter temporal de la instal·lació, així com les condicions tècniques exigibles i la quantia de les fiances a què es referix el paràgraf anterior.
CAPÍTOL II
Altres requisits de les llicències i autoritzacions
Article 16. Obligació de resoldre i termini
1. Les administracions públiques amb competències en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, de conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, estan obligades a dictar resolució expressa en totes les sol·licituds d'autoritzacions o llicències subjectes a l'àmbit d'aplicació d'esta llei.
2. El termini per a resoldre i notificar l'esmentada resolució expressa, serà de sis mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud haguera tingut entrada en l'òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut dit termini sense que s'haguera produït la notificació de la resolució expressa que concedisca o denegue l'autorització o llicència, l'interessat podrà entendre concedida esta. Este termini se suspendrà, quan concórrega algun dels supòsits previstos en l'apartat 5 de l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3. No obstant això, quan l'atorgament de la llicència supose concedir al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servici públic, tals com la utilització de la via pública, l'interessat podrà entendre denegada l'autorització si transcorreguera el termini a què es referix l'apartat anterior sense que es notifique cap resolució expressa.
4. Igualment, s'entendran desestimades pel transcurs de tres mesos sense haver notificat cap resolució expressa, les autoritzacions per a l'ampliació o la reducció de l'horari de tancament a què es referix l'article 30.2 d'esta llei, així com per a la realització de les proves esportives que establixen els articles 9 i 10.
5. El termini de 6 mesos a què es referix l'apartat 2 del present article, es reduirà en els termes previstos en les respectives normes reglamentàries, quan la naturalesa temporal de les llicències o autoritzacions requerisca de la tramitació d'un procediment abreviat.
Article 17. Registre d'empreses i establiments
1. A la conselleria competent hi haurà un registre d'empreses i establiments destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives.
2. A tal fi, els ajuntaments hauran de remetre a la conselleria, en el termini de deu dies a partir de la seua concessió, còpia de les llicències i la resta d'autoritzacions, així com les seues modificacions i alteracions.
Reglamentàriament es determinarà la informació que hauran de facilitar les entitats locals i les empreses per a la seua inscripció en el registre.
Article 18. Fiances
1. Els titulars dels locals d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives que inicien la seua activitat en règim de provisionalitat a què es referix l'article 10, punt 2 a fi de respondre de les possibles responsabilitats administratives derivades de l'exercici de l'activitat, hauran de constituir una fiança a favor de l'administració competent per a la concessió de les autoritzacions i llicències, en la quantia que es fixe reglamentàriament.
2. Esta fiança haurà de ser constituïda per qualssevol dels mitjans previstos en l'article 35 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
3. La fiança serà tornada als interessats amb sol·licitud prèvia, una vegada obtinguda la llicència de funcionament, o quan cessen en l'activitat per a la qual es va concedir la llicència o autorització, i després de la comprovació de la no-existència de denúncies fundades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d'execució.
Article 19. Cartell
A l'exterior dels locals compresos en l'àmbit de l'aplicació d'aquesta llei i en lloc visible i llegible caldrà exhibir un cartell expedit en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, per l'òrgan autonòmic competent en la matèria, en el qual es faran constar les dades essencials de la llicència, l'horari d'obertura i tancament del local, com també la capacitat màxima permesa, en la forma que es determine reglamentàriament.
Article 20. Informació al ciutadà sobre llicències i autoritzacions
Els interessats tindran dret a obtindre de les administracions corresponents informació sobre la viabilitat i requisits de les llicències i autoritzacions necessàries en relació amb les activitats que pretenguen realitzar.
TÍTOL III
Organització i desplegament dels espectacles
i activitats recreatives
Article 21. Titulars
1. Es considera titular, a efectes de la present llei, la persona física o jurídica que, amb ànim de lucre o sense, realitze o organitze l'espectacle públic o l'activitat recreativa.
S'entendrà que és titular qui sol·licite l'autorització o llicència per a la celebració d'un espectacle públic, activitat recreativa o la posada en funcionament d'un establiment públic.
2. Si no se sol·licita dita autorització, s'entendrà que és titular qui convoque o done a conéixer la celebració d'un espectacle públic o activitat recreativa, o en defecte d'este, qui obtinga o reba ingressos per venda d'entrades per a l'espectacle o l'activitat recreativa.
3. Quan es tracte de persones jurídiques, hauran d'estar constituïdes legalment i inscrites en els registres públics corresponents, i seran en altre cas, titulars i responsables als efectes de la present llei, de forma directa i solidària, els seus administradors i socis.
Article 22. Domicili del titular de l'activitat a efectes de notificacions
En defecte del que expressament s'haja assenyalat com a domicili a efectes de notificacions, tindrà tal caràcter el que figure en la sol·licitud de llicència o autorització, o, si és el cas, el de l'establiment en què es desenrotlle l'espectacle o activitat.
Article 23. Dret d'admissió
1. Els titulars o els organitzadors dels locals i els establiments destinats a la realització d'espectacles i activitats recreatives, hauran d'impedir l'accés a persones que manifesten comportaments violents que produesquen molèsties a altres espectadors o usuaris, o bé que dificulten el desenvolupament normal de l'espectacle o de l'activitat.
2. Sense perjuí del que disposa l'apartat anterior, els titulars o organitzadors podran establir condicions d'admissió, així com instruccions o normes particulars per al normal desenvolupament de l'espectacle o activitat.
3. A tal fi, les condicions d'admissió, quan diferisquen de les reglamentàriament autoritzades, així com les normes particulars i instruccions per al normal desplegament de l'espectacle o activitat, hauran de ser visades i aprovades per l'òrgan competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Generalitat i figurar de forma fàcilment llegible en lloc visible a l'entrada, i si és procedent, a les taquilles i en tots els punts de venda d'entrades o localitats dels referits establiments públics. També hauran de figurar les condicions d'admissió, de forma fàcilment llegible, en la publicitat o propaganda de l'espectacle o activitat recreativa de què es tracte, així com en les localitats o entrades sempre que això siga possible.
4. L'exercici del dret d'admissió no podrà implicar cap tipus de discriminació de conformitat amb el que hi ha establert en la legislació vigent.
Article 24. Obligacions dels titulars de l'activitat
Els titulars dels locals d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics o de les respectives llicències i els organitzadors o promotors d'espectacles públics o activitats recreatives estaran obligats solidàriament a:
a) Adoptar les mesures de seguretat i salubritat disposades amb caràcter general, o que s'especifiquen en la llicència o autorització, i hauran de mantindre en tot moment els establiments i instal·lacions en perfecte estat de funcionament.
b) Realitzar les inspeccions periòdiques que siguen obligatòries d'acord amb la normativa vigent.
c) Permetre i facilitar les inspeccions que acorden les autoritats competents.
d) Tindre a disposició del públic i dels servicis d'inspecció els fulls de reclamacions.
e) Disposar en lloc visible al públic i perfectament llegible, en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, la informació següent:
· Existència de fulls de reclamacions
· Cartell d'horari d'obertura i tancament
· Còpia de la llicència municipal d'obertura
Si és procedent:
· Limitacions d'entrada i prohibició de consum d'alcohol i tabac a menors d'edat, de conformitat amb la legislació vigent.
· Condicions d'admissió.
· Normes particulars o instruccions per al normal desplegament de l'espectacle o activitat.
f) Permetre l'entrada del públic, excepte en aquells supòsits establits legalment i reglamentàriament.
g) Comunicar a les administracions competents les modificacions que es produïsquen en relació amb la identitat i domicili dels representants del titular de l'activitat, en el termini de quinze dies a partir que es produïsquen.
h) Realitzar l'espectacle o activitat d'acord amb les condicions oferides, excepte cas de força major.
i) Establir un servici d'admissió i vigilància en els supòsits assenyalats reglamentàriament.
j) Informar les variacions d'orde, data o contingut de l'espectacle o activitat a realitzar, en els llocs en què habitualment es fixe la propaganda i en els despatxos de localitats.
k) Adequar els establiments públics a les necessitats de les persones discapacitades, d'acord amb la normativa vigent.
l) Concertar i mantindre vigent l'oportú contracte d'assegurança en els termes que es determine reglamentàriament.
m) Complir totes les obligacions que, a més de les anteriorment assenyalades, impose la normativa aplicable en esta matèria.
Article 25. Artistes o executants
1. Es consideren artistes o executants als efectes de la present llei aquelles persones que intervinguen o presenten l'espectacle davant del públic, per al seu entreteniment, independentment que ho facen amb dret a retribució o sense.
2. Els artistes tindran l'obligació de:
a) Realitzar la seua actuació conforme a les normes que la regulen en cada cas.
b) Guardar el degut respecte al públic.
3. La intervenció d'artistes menors d'edat estarà sotmesa a les condicions i permisos que establisca la normativa laboral i de protecció del menor.
Article 26. Drets del públic
a) El públic té dret que siguen respectats per l'empresa els termes contractuals derivats de l'adquisició de les localitats corresponents.
b) Que l'empresa li facilite els fulls de reclamacions per a fer-hi constar la reclamació que estime pertinent.
c) Ser informat a l'entrada sobre les condicions d'admissió i a no rebre un tracte desconsiderat ni discriminatori.
Article 27. Obligacions del públic
1. El públic haurà:
a) D'ocupar les seues localitats o romandre a les zones que assenyale en cada cas l'empresa per al públic, sense envair les zones destinades a altres fins.
b) D'abstindre's de portar armes o altres objectes que puguen usar-se com a tals, així com exhibir símbols, peces o objectes que inciten a la violència o suposen apologia d'activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la constitució i en especial que inciten al racisme o a la xenofòbia.
c) De respectar la prohibició de fumar en els establiments tancats destinats a espectacles i activitats recreatives, excepte en els llocs habilitats a l'efecte per l'empresa, que han de reunir les condicions de ventilació i higiene adequades.
d) De complir els requisits o normes d'accés i admissió establides amb caràcter general per l'empresa i donats a conéixer per mitjà de cartells visibles col·locats en els llocs d'accés.
e) D'abstindre's d'accedir a l'escenari o lloc d'actuació d'executants o artistes, llevat que estiga previst en el desenvolupament del mateix espectacle.
f) De complir les instruccions i normes particulars establides per l'empresa per al desplegament de l'espectacle o activitat.
g) De respectar l'horari de tancament.
h) De guardar les degudes maneres i evitar accions que puguen crear situacions de perill o incomoditat al públic en general i al personal de l'empresa o dificultar el desenvolupament de l'espectacle o activitat.
2. L'empresa podrà adoptar les seues mesures preventives per a, en el marc dels drets constitucionals, assegurar el correcte desplegament de l'espectacle, activitat recreativa o ús del servici en els termes establits en la present llei. Quan l'empresa observe l'incompliment de les prohibicions i limitacions exposades, podran sol·licitar l'auxili dels agents de l'autoritat, els quals disposaran, si és procedent, el desallotjament dels infractors, sense perjuí de les accions legals que corresponguen.
Article 28. Protecció del menor
1. Sense perjuí de les limitacions establides en les disposicions especifiques de protecció de menors, s'establixen les següents limitacions d'accés i permanència en els establiments públics i activitats recreatives respecte dels menors d'edat:
a) Queda prohibida l'entrada i permanència dels menors de divuit anys a casinos de joc, sales de bingo i salons de joc que disposen de màquines amb premis en metàl·lic tipus B o C, d'acord amb el que establix la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana.
b) Queda prohibida l'entrada i permanència dels menors de 16 anys, en sales de festa, discoteques, sales de ball i pubs.
S'exclouen d'esta limitació les sales amb autorització de sessions per a menors d'edat, o sales de joventut, en què es permetrà l'entrada i permanència de majors de 14 anys i menors de 18, els requisits de les quals es regularan reglamentàriament.
2. Als menors de 18 anys que accedisquen a establiments d'espectacles o activitats recreatives no se'ls podrà vendre, subministrar, ni permetre el consum de begudes alcohòliques.
Quant al tabac s'estarà al que disposa la legislació vigent en matèria de drogodependència i trastorns addictius.
3. La publicitat d'establiments, espectacles i activitats recreatives haurà de respectar els principis i les normes contingudes en la normativa vigent en matèria de drogodependència i trastorns addictius. Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat que incite els menors de manera directa o indirecta al consum de begudes alcohòliques amb la promesa de regals, bonificacions i qualsevol altre avantatge de naturalesa anàloga.
Article 29. Horari
Tots els espectacles i activitats començaran a l'hora anunciada i duraran el temps previst en els cartells o, si és procedent, en l'autorització corresponent autorització.
Article 30. Horari general i obertura d'establiments
1. L'horari general d'obertura i tancament dels locals i establiments a què es referix la present llei es determinarà anualment, per orde de la conselleria competent de la Generalitat, oïda la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana.
2. Les ordes de determinació d'horaris establiran, a més:
a) Els supòsits en què amb caràcter excepcional i atenent les peculiaritats de les poblacions, condicions d'insonorització, afluència turística o duració dels espectacles, els ajuntaments respectius poden autoritzar ampliacions d'horari amb motiu de festes i revetles municipals.
b) Els supòsits en què la conselleria amb competència en la matèria pot establir ampliacions a l'horari general dels establiments que, per la seua ubicació, atenguen les necessitats d'usuaris i treballadors nocturns.
c) Els supòsits en què la conselleria competent i les corporacions locals poden establir reduccions a l'horari general.
d) L'antelació amb què els locals i establiments hauran d'estar oberts abans que comencen els espectacles.
3. El que establix en els apartats anteriors s'entén sense perjuí de les disposicions legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica.
Article 31. Publicitat
1. La publicitat de la celebració d'espectacles públics o activitats recreatives haurà de contindre la suficient informació d'interés per al públic i, almenys, la següent:
a) Classe d'espectacle o activitat
b) Data, horari i lloc de les actuacions, preus de les entrades i llocs de venda.
c) Denominació i domicili social de l'empresa promotora.
d) Si és procedent, preu de les entrades i llocs de venda, així com les condicions d'admissió o normes particulars o instruccions per al normal desplegament de l'espectacle.
2. Les empreses de publicitat o d'arts gràfiques que intervinguen en la confecció de publicitat hauran de justificar davant l'administració, quan siguen requerides per a això, les dades identificadores de les empreses contractants de la publicitat.
Article 32. Entrades
Les entrades que expedesquen els organitzadors d'espectacles públics i activitats recreatives, hauran de contenir, en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, com a mínim la informació següent:
a) Número d'orde.
b) Identificació de l'empresa i domicili.
c) Espectacle o activitat.
d) Lloc, data i hora de celebració, o data d'expedició de l'entrada.
e) Classe de localitat i número, en sessions numerades.
Article 33. Venda d'entrades
1. Les empreses d'espectacles públics i activitats recreatives hauran de despatxar directament al públic, almenys, el setanta per cent de cada classe de localitats.
2. En els supòsits de venda per abonaments o quan es tracte d'espectacles organitzats per clubs o associacions, el percentatge a què es referix el número anterior es determinarà en relació amb les localitats no incloses en abonaments o amb les no reservades prèviament als socis.
3. Les empreses estaran obligades a reservar un percentatge mínim d'entrades, equivalent al cinc per cent de la capacitat de l'establiment per a la seua venda directa al públic sense reserves, el mateix dia de la celebració.
4. Les empreses habilitaran totes les expenedories que calguen, en relació amb el nombre de localitats, per al seu ràpid despatx al públic i per a evitar aglomeracions. Les expenedories hauran d'estar obertes el temps necessari abans del començament de l'espectacle.
5. La venda comissionada podrà ser autoritzada per l'òrgan a què corresponga l'atorgament de la llicència o autorització, amb l'acreditació prèvia de la cessió per l'empresa organitzadora, que farà referència a la numeració de les entrades cedides. La venda s'efectuarà en establiments que compten amb llicència municipal.
6. Queda prohibida la venda i la revenda ambulant. En estos supòsits i sense perjuí de la iniciació de expedient sancionador oportú, es procedirà, com a mesura cautelar, a la immediata retirada de les entrades.
7. Reglamentàriament es determinaran les condicions en què procedirà la venda telemàtica d'entrades.
TÍTOL IV
Vigilància i inspecció dels espectacles, establiments
públics i activitats recreatives i règim sancionador
CAPÍTOL I
Vigilància i inspecció
Article 34. Facultats administratives
Els òrgans de les administracions públiques, en l'àmbit de les seues respectives competències, vetlaran per l'observança de la legislació reguladora d'espectacles públics i activitats recreatives, per a això disposaran de les facultats següents:
a) Inspecció d'establiments i instal·lacions.
b) Control de la celebració d'espectacles i activitats recreatives.
c) Prohibició, suspensió, clausura i adopció de les mesures de seguretat que es consideren necessàries.
d) L'adopció de les oportunes mesures cautelars i la sanció de les infraccions tipificades en la present llei.
Article 35. Activitat inspectora i de control
1. Sense perjuí de les competències reservades a l'Estat, les activitats inspectores i de control sobre el compliment del que preveu la present llei seran efectuades per funcionaris degudament acreditats de la comunitat autònoma o de les corporacions municipals, els quals tindran en l'exercici de les seues funcions el caràcter d'agents de l'autoritat i les seues declaracions gaudiran de presumpció de veracitat excepte prova en contrari.
2. Els titulars dels establiments i instal·lacions i els organitzadors d'espectacles públics i activitats recreatives, o els seus representants i encarregats, estaran obligats a permetre, en qualsevol moment, el lliure accés als establiments, i instal·lacions als funcionaris degudament acreditats per a efectuar inspeccions, així com a prestar la col·laboració necessària que els siga sol·licitada, en relació amb les inspeccions de què siguen objecte.
Els funcionaris actuants procuraran, en l'exercici de les seues funcions, no alterar el funcionament normal de l'espectacle o l'establiment públic.
3. L'administració autonòmica, de conformitat amb els acords de col·laboració que s'establisquen, podrà per conducte de la Delegació del Govern de l'Estat a la Comunitat Valenciana i de les subdelegacions en les províncies, cursar instruccions a les forces i cossos de seguretat de l'Estat dependents de la seua autoritat, en relació amb la participació en les tasques d'inspecció i control d'espectacles públics i activitats recreatives.
De la mateixa manera, a través de les corporacions municipals respectives, es podran cursar instruccions per a la coordinació d'activitats i unificació de criteris d'inspecció i vigilància.
Article 36. Actes
De cada actuació inspectora s'estendrà acta, la primera còpia de la qual s'entregarà a l'interessat o persona davant la qual s'actue, que podrà fer constar la seua conformitat o observacions respecte del contingut. Un altre exemplar de l'acta serà remés a l'autoritat competent per a la iniciació del procediment sancionador, si procedix.
Article 37. Esmena
1. Verificada per l'actuació inspectora l'existència d'irregularitats, si estes no afecten la seguretat de persones o béns, o les condicions d'insonorització que garantisquen el dret al descans dels veïns, es podrà concedir a l'interessat un termini adequat suficient per a la seua esmena.
2. En el cas que no procedisca l'esmena o no s'haguera complit esta en el termini concedit, s'elevarà l'acta a l'òrgan competent per a la incoació de l'expedient sancionador oportú.
Article 38. Mesures provisionals en supòsits d'urgència
1. Els òrgans competents de l'administració de la Generalitat o els ajuntaments, en l'àmbit de les seues competències respectives, quan hi concórrega algun dels supòsits d'urgència o protecció provisional dels interessos implicats, previstos en l'article 39 d'esta llei, i abans d'iniciar el procediment sancionador preceptiu, podran adoptar alguna de les mesures provisionals següents:
a) La suspensió de la llicència o l'autorització de l'activitat.
b) Suspensió o prohibició de l'espectacle públic o l'activitat o recreativa.
c) Clausura del local o l'establiment.
d) Decomís dels béns relacionats amb l'espectacle o l'activitat.
e) Retirada de les entrades de la revenda o la venda ambulant.
2. Dites mesures provisionals seran acordades per mitjà de resolució motivada amb l'audiència prèvia de l'interessat, per un termini de deu dies. En cas d'urgència, degudament motivada, el termini d'audiència quedarà reduït a dos dies. No obstant això, quan s'aprecie perill imminent per a la seguretat de les persones, podran adoptar-se les mesures provisionals sense necessitat de l'esmentada audiència prèvia.
3. Estes mesures provisionals, hauran de ser confirmades, modificades o alçades en l'acord d'iniciació del preceptiu procediment sancionador, que haurà d'efectuar-se en el termini de 15 dies des de la seua adopció, el qual podrà ser objecte del recurs administratiu que procedisca. En tot cas, dites mesures quedaran sense efecte si no s'inicia el procediment sancionador en dit termini o quan l'acord d'iniciació no continga pronunciament exprés sobre estes.
Article 39. Supòsits d'adopció de mesures provisionals
La Generalitat o els ajuntaments podran adoptar les mesures provisionals a què es referix l'article anterior, abans d'iniciar el preceptiu procediment sancionador, quan hi concórregan algun dels següents supòsits d'urgència:
a) Quan se celebren espectacles públics i activitats recreatives prohibits per la seua naturalesa en l'article 3 de la present llei. L'autoritat que acorde l'adopció de la mesura provisional de prohibició o suspensió, per ser constitutius de delicte, ho posarà en coneixement de l'òrgan jurisdiccional competent o del ministeri fiscal.
b) Quan en el seu desenvolupament es produïsca o es preveja que poden produir-se alteracions de l'orde públic amb perill per a les persones i béns.
c) Quan hi haja risc greu o perill imminent per a la seguretat de persones o béns o quan s'incomplisquen greument les condicions sanitàries i d'higiene.
d) Quan se celebren en locals o establiments que manquen de les llicències necessàries.
e) Quan manquen de les autoritzacions preceptives.
f) Quan es manque de l'assegurança exigida per l'article 6 de la present llei.
Article 40. Autoritats competents
1. Seran autoritats competents per a adoptar les mesures previstes en els articles 38 i 39, les que ho siguen per a l'atorgament de la llicència o l'autorització.
2. No obstant això els òrgans competents de la Generalitat en matèria d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, podran adoptar les mesures esmentades en cas d'inhibició, amb el requeriment previ a l'entitat local, o per raons d'urgència que així ho justifiquen.
3. Igualment, i per raons d'urgència, les autoritats municipals podran acordar les mesures referides.
4. El que disposen els apartats precedents s'entendrà sense perjuí de la facultat de l'administració de l'Estat de suspendre o prohibir espectacles, manifestacions esportives o activitats recreatives, així com clausurar locals i establiments per raons greus de seguretat pública.
CAPÍTOL II
Règim sancionador
Article 41. Principis generals
L'exercici de la potestat sancionadora, en l'àmbit de la present llei, es regirà pel que disposa el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i pel que preveuen la present llei i la resta de normativa de desplegament.
Article 42. Infraccions
1. Constituïxen infraccions en matèria d'espectacles i activitats recreatives les accions o omissions tipificades en la present llei, sense perjuí de les responsabilitats civils, penals o d'un altre orde que se'n puguen derivar.
2. Les infraccions administratives en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 43. Responsables
1. Seran responsables de les infraccions administratives previstes en esta llei, les persones físiques o jurídiques que incórreguen en les accions o omissions tipificades en ella.
2. Els titulars dels establiments i locals o de les respectives llicències i els organitzadors o promotors d'espectacles públics i activitats recreatives, seran responsables solidaris de les infraccions administratives regulades en la present llei, comeses pels qui intervinguen en l'espectacle o activitat, i pels que estiguen sota la seua dependència, quan incomplisquen el deure de previndre la infracció.
3. Els titulars i organitzadors o promotors, seran responsables solidaris quan, per acció o omissió, permeten o toleren la comesa d'infraccions per part del públic o usuaris.
4. Quan hi haja una pluralitat de responsables a títol individual i no fóra possible determinar el grau de participació de cadascú en la realització de la infracció, respondran tots ells de forma solidària.
Article 44. Procediment
Les infraccions en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives seran objecte de les sancions administratives corresponents, prèvia instrucció de l'oportú procediment tramitat d'acord amb el que establixen el capítol II del títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i les disposicions que el despleguen amb la instrucció prèvia del procediment oportú.
Article 45. Infraccions lleus
Es consideren infraccions lleus:
1. La no-comunicació del canvi de titularitat a què es referix l'article 11, apartat 3, de la present llei.
2. La falta de neteja en lavabos i servicis.
3. La falta del cartell indicatiu de l'existència de fulls de reclamacions, la seua falta o la negativa a facilitar-los.
4. La falta de respecte dels espectadors, assistents o usuaris, als artistes o actuants.
5. El mal estat dels locals o instal·lacions que produïsca incomoditat manifesta.
6. L'accés del públic als escenaris, camps o llocs d'actuació durant la celebració de l'espectacle, excepte quan estiga expressament previst o estiga exigit per la naturalesa de l'activitat.
7. La no-exposició de la llicència o autorització en lloc visible al públic.
8. La falta de cartell en un lloc clarament visible que prohibisca l'entrada de menors, quan procedisca.
9. La falta del cartell on conste l'horari d'obertura i tancament del local o establiment.
10. La falta del cartell d'indicació de la capacitat permesa.
11. La celebració d'espectacles o activitats recreatives sense la presentació prèvia de cartells o programes, quan calga.
12. La utilització d'indicadors o rètols que induïren a error, quant a l'activitat per a la qual està autoritzat.
13. Qualsevol incompliment del que establix la present llei i de les previsions reglamentàries a les quals es remet, en relació amb l'exigència de la realització de determinades actuacions davant l'administració competent, terminis, condicions o requisits per al desenvolupament de l'activitat o de l'espectacle, no tipificats com a infraccions molt greus o greus.
Article 46. Infraccions greus
Es consideren infraccions greus:
1. La celebració d'espectacles públics o activitats recreatives, sense la llicència o autorització corresponent.
2. Realitzar, sense autorització, modificacions substancials en els establiments o instal·lacions que suposen alteració de les condicions de concessió de la llicència.
3. La dedicació dels establiments, recintes o instal·lacions, a activitats distintes d'aquelles per a les quals estigueren autoritzades.
4. La instal·lació dins dels establiments de qualsevol classe de llocs de venda o l'execució d'activitats recreatives en dits locals, sense obtindre la prèvia autorització administrativa prèvia quan calga, o quan havent obtingut la instal·lació o el desplegament de tals activitats es realitze al marge de les condicions i els requisits establits en l'autorització.
5. L'explosió de petards, traques o llums de bengala, en la celebració d'espectacles o activitats, fora de les ocasions previstes o sense les precaucions necessàries.
6. L'excés de la capacitat permesa, quan no supose un risc greu per a la seguretat de les persones i béns.
7. L'incompliment de les condicions de seguretat i sanitat establides en la normativa vigent i en les llicències o autoritzacions.
8. El mal estat en les instal·lacions o servicis que no suposen un greu risc per a la salut o seguretat del públic o actuants.
9. L'exercici del dret d'admissió de forma arbitrària, discriminatòria, abusiva o contrari al que hi ha establert en l'article 14 CE.
10. La venda o subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys, així com permetre el seu consum en establiment públic.
11. La venda o subministrament de tabac a menors de 18 anys.
12. La suspensió o alteració del contingut dels espectacles públics o activitats recreatives sense causa justificada.
13. L'incompliment de l'horari d'obertura i tancament.
14. La informació, promoció o publicitat que puga induir a engany o confusió en la capacitat electiva del públic.
15. L'incompliment de les mesures o servicis de vigilància quan siguen obligatoris, d'acord amb el que preveu la present llei.
16. L'accés del públic a l'escenari o lloc d'actuació durant la celebració de l'espectacle, llevat que estiga previst en la seua realització.
17. Les alteracions de l'orde que pertorben el desenovolupament normal de l'espectacle o puguen produir situacions de risc per al públic, així com la seua permissivitat.
18. La negativa a actuar per part de l'artista sense causa justificada.
19. La falta de respecte o provocació intencionada de l'artista cap al públic amb risc d'alterar l'orde.
20. Portar dins dels establiments o recintes, armes sense l'autorització corresponent, o altres objectes que puguen usar-se com a tals.
21. L'admissió o participació de menors en espectacles, activitats recreatives i establiments on tinguen prohibida la seua entrada o participació.
22. La revenda d'entrades no autoritzada i l'incompliment de les condicions establides per al seu exercici.
23. Permetre l'accés als recintes, locals, establiments o instal·lacions d'espectacles públics o activitats recreatives de persones que exhibisquen peces, símbols o objectes que inciten a realitzar activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la Constitució i, en especial, que inciten a la violència, la xenofòbia o a la discriminació.
24. L'arrendament o cessió d'establiments públics per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives sense que reunisquen les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent.
25. L'incompliment de l'obligació de tindre subscrits els contractes d'asegurança exigits en la present llei.
26. L'incompliment, per part dels locals o establiments destinats a la celebració de sessions de ball per a jóvens, de la prohibició de dedicar-se a activitats distintes a la indicada en este o en diferent horari establit en l'autorització.
27. La publicitat i promoció dels locals i espectacles dirigida als menors que contravinga el que disposa l'article 28 d'esta llei.
28. L'incompliment de les condicions que garantisquen l'accessibilitat de les persones amb discapacitat als locals i establiments regulats per esta llei.
29. La utilització de mitjans sonors o audiovisuals en els establiments o locals, sense comptar amb la preceptiva autorització.
Article 47. Infraccions molt greus
Es consideren infraccions molt greus:
1. Permetre o tolerar activitats o accions penalment il·lícites o il·legals, especialment en relació amb el consum o tràfic de drogues.
2. La realització d'espectacles o activitats recreatives sense les preceptives llicències o autoritzacions preceptives quan se'n deriven situacions de risc greu per a les persones o els béns.
3. L'incompliment de les mesures de seguretat establides en la normativa vigent, o exigides en la llicència, autorització i inspeccions, quan això supose un greu risc per a les persones o béns.
4. La superació de la capacitat màxima autoritzada, quan supose un risc greu per a la seguretat de les persones o els béns.
5. L'incompliment de les resolucions de prohibició d'espectacles o activitats recreatives.
6. La reobertura d'establiments afectats per resolució ferma en via administrativa, de clausura o suspensió, mentre perdure la vigència de tals mesures.
7. La celebració dels espectacles i activitats expressament prohibits en l'article 3 de la present llei.
8. L'incompliment de les mesures d'evacuació de les persones en els establiments públics que disminuïsquen greument el grau de seguretat exigible per a les persones i els béns.
9. Negar l'accés a l'establiment o recinte als agents de l'autoritat o funcionaris inspectors, autonòmics i locals, que es troben en l'exercici del seu càrrec, així com la negativa a col·laborar amb estos en l'exercici de les seues funcions.
10. Obtindre les llicències d'obertura o autoritzacions corresponents per mitjà de l'aportació de documents o dades no conformes amb la realitat.
Article 48. Prescripció i caducitat
1. Les infraccions tipificades en la present llei com a lleus prescriuran en el termini de sis mesos; les tipificades com a greus, en el de dos anys, i les tipificades com a molt greus, en el de tres anys.
2. El termini de prescripció començarà a comptar des del dia de la comesa del fet. En les infraccions derivades d'una activitat continuada la data inicial del còmput serà la de l'acabament de l'activitat o la de l'últim acte en què la infracció es consume.
3. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment sancionador; i es reprendrà el termini de prescripció si l'expedient sancionador està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable.
4. El procediment sancionador s'haurà de resoldre i notificar-se la resolució que procedisca a l'interessat, en el termini màxim de sis mesos des de la seua iniciació, i se'n produirà la caducitat en la forma i la manera previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. No obstant això, l'instructor de l'expedient podrà acordar la suspensió del termini màxim per a resoldre quan concórrega alguna de les circumstàncies previstes i exigides per a això en l'article 42.5 de la citada llei, d'acord amb la redacció establida per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Article 49. Sancions
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb advertència o multa de fins a 600 euros.
2. Les infraccions greus podran ser sancionades alternativament o acumulativament amb:
a) Multa de 601 a 30.000 euros i acumulativament fins a 300.000 euros.
b) Suspensió o prohibició de l'activitat per un període màxim de sis mesos.
c) Clausura del local o establiment per un període màxim de sis mesos.
d) Inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de sis mesos.
3. Les infraccions molt greus podran ser sancionades alternativament o acumulativament amb:
a) Multa de 30.001 a 60.000 euros i acumulativament fins a 600.000 euros.
b) Clausura del local o establiment per un període màxim de tres anys i acumulativament fins a 10 anys.
c) La suspensió o prohibició de l'activitat fins a tres anys i acumulativament fins a 10 anys.
d) Inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats recreatives, fins a tres anys i acumulativament fins a 10 anys.
Article 50. Graduació de les sancions
1. Les sancions hauran de guardar la necessària proporcionalitat amb la gravetat dels fets constitutius de la infracció, i es graduaran atenent els criteris següents:
a) La transcendència social de la infracció.
b) La negligència o intencionalitat de l'infractor.
c) La naturalesa i la quantia dels perjuins ocasionats.
d) L'existència de reiteració i reincidència. S'entendrà com a reiteració, la comesa de més d'una infracció de distinta naturalesa en el termini d'un any quan així haja sigut declarat per resolució que pose fi a la via administrativa; s'entén per reincidència la comesa de més d'una infracció de la mateixa naturalesa en el termini d'un any, quan així haja sigut declarat per resolució que pose fi a la via administrativa.
e) La situació de predomini de l'infractor en el mercat.
f) La conducta observada per l'infractor amb vista al compliment de les disposicions legals.
2. Per a l'aplicació d'estos criteris en la graduació de les sancions i respectant els límits establits en l'article anterior, l'òrgan competent per a sancionar haurà de ponderar que la comesa de la infracció no resulte més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes infringides.
3. La imposició acumulativa de sancions en els termes previstos en els apartats 2 i 3 de l'article anterior podrà acordar-se en aquells supòsits que impliquen greu alteració de la seguretat, o contravinguen les disposicions en matèria de protecció de menors.
Article 51. Competència per a sancionar
1. La competència per a incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors per infraccions lleus correspon als ajuntaments.
2. En els altres casos, la competència per a incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors correspon a l'administració autonòmica. L'òrgan competent per a imposar la sanció és:
- El titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, quan es tracte d'infraccions greus.
- El conseller competent per raó de la matèria, quan es tracte d'infraccions greus i molt greus, i es propose la imposició de multes de fins a 300.500 euros i qualsevol de les sancions accessòries previstes en esta llei.
- El Consell de la Generalitat, quan es tracte d'infraccions molt greus i es propose la imposició de multes de 300.501 fins a 600.000 euros i qualsevol de les sancions accessòries previstes en esta llei.
3. Sense perjuí del que preveuen els apartats anteriors, i les condicions previstes en l'article 60 de la 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els òrgans competents de la Generalitat assumiran la competència d'incoació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors la competència dels quals corresponga als municipis, en el supòsit de la falta d'actuacions d'estos davant la denúncia presentada davant d'ells pels ciutadans i una vegada instats a actuar pels òrgans competents de la comunitat autònoma.
4. De conformitat amb el que preveu l'article 56 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els òrgans competents de l'administració municipal remetran als de l'administració autonòmica còpia o, si és procedent, extracte comprensiu dels procediments sancionadors que inicien sobre la matèria sotmesa a la present llei, dins dels deu dies següents a la data d'adopció de l'acord d'iniciació d'estos.
Igualment, els òrgans autonòmics remetran als de l'administració municipal, en les mateixes condicions establides en el paràgraf anterior, còpia o extracte comprensiu dels procediments sancionadors que inicien sobre la matèria sotmesa a la present llei.
5. Les sancions imposades per resolucions que posen fi a la via administrativa seran immediatament executives. No obstant això, l'òrgan competent podrà acordar la suspensió de la seua execució quan s'interpose contra esta recurs administratiu, i s'aprecie que concorre el que disposa l'article 111.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
6. Quan en una denúncia o acta es reflectisquen diverses infraccions, la competència s'atribuirà a l'òrgan que tinga potestat respecte de la infracció de naturalesa més greu.
Article 52. Delictes i infraccions administratives
1. Quan s'aprecien indicis que determinats fets puguen ser constitutius de delicte o falta, amb ocasió de la incoació del procediment sancionador, l'òrgan administratiu competent ho posarà en coneixement de la jurisdicció penal o del ministeri fiscal i s'abstindrà de seguir el procediment administratiu mentre l'autoritat judicial no s'haguera pronunciat.
2. Si no s'ha estimat l'existència de delicte o falta, l'òrgan administratiu competent continuarà l'expedient sancionador, i quedarà interromput, mentre duren les diligències penals, el termini per a la conclusió de l'expedient administratiu sancionador.
3. La tramitació de les diligències penals interromprà els terminis de prescripció de la infracció.
4. No podran sancionar-se els fets que hagen sigut sancionats penalment o administrativament, en els casos en què s'aprecie identitat de subjecte, fets i fonament.
5. En cap cas no s'imposarà més d'una sanció pels mateixos fets, si bé hauran d'exigir-se les altres responsabilitats que es deduïsquen d'altres fets o infraccions concurrents.
Article 53. Prescripció de sancions
1. Prescriuran a l'any les sancions imposades per infraccions lleus de la present llei; als dos anys, les imposades per infraccions greus, i als tres anys, les imposades per infraccions molt greus.
2. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar des de l'endemà d'aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció, de conformitat amb el que disposa l'article 132.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, i tornarà a transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.
Article 54. Mesures provisionals durant la instrucció del procediment sancionador
1. Sense perjuí del que disposa l'article 39 d'esta llei, iniciat l'expedient sancionador per la presumpta comesa d'infraccions greus i molt greus, l'autoritat competent podrà acordar, per mitjà de resolució motivada, les mesures provisionals imprescindibles per al desenvolupamentl normal del procediment, assegurar el compliment de la sanció que poguera imposar-se i evitar la comesa de noves infraccions.
2. Les mesures hauran de ser proporcionades a la naturalesa i gravetat de les infraccions comeses, i podran consistir en alguna de les previstes en l'article 38 d'esta llei, o qualsevol altra que assegure l'eficàcia de la resolució que poguera recaure.
3. Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades durant la tramitació del procediment, d'ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment de la seua adopció. En tot cas, s'extingiran amb la resolució que pose fi al procediment sancionador corresponent.
4. Estes mesures provisionals seran acordades per mitjà de resolució motivada amb l'audiència prèvia de l'interessat per un termini de deu dies. En cas d'urgència, degudament motivada, el termini d'audiència quedarà reduït a dos dies.
Article 55. Registre d'infraccions i sancions i anotació
1. Es crea un registre administratiu d'infraccions i sancions en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, en què s'anotaran totes les infraccions i les sancions imposades per mitjà de resolució ferma en via administrativa i en les condicions i els requisits que reglamentàriament es determinen tant per al règim d'anotacions com per al seu funcionament i organització.
2. Sense perjuí de l'anterior, les infraccions la sanció de les quals haguera sigut objecte de cancel·lació no podran ser tingudes en compte als efectes de l'apreciació de reincidència i reiteració.
3. A tals efectes, la cancel·lació es produirà d'ofici per l'administració o a instància de l'interessat quan concórreguen les següents circumstàncies:
a) Que durant el termini d'un any per a les lleus, dos anys per a les greus i tres anys per a les molt greus, no haja sigut sancionat com a conseqüència d'una infracció tipificada en la present llei, i es computaran dits terminis des de la data en què haguera adquirit fermesa en via administrativa la resolució sancionadora.
b) Tindre abonades les sancions pecuniàries i, si és procedent, complides les sancions accessòries.
Article 56. Publicitat de les sancions
L'autoritat que resolga l'expedient podrà acordar, per raons d'exemplaritat, la publicació en els mitjans de comunicació social i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de les sancions fermes en via administrativa que s'imposen a l'empara d'esta llei.
TÍTOL V
Organització administrativa
Article 57. Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana
1. La Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat és l'òrgan consultiu d'estudi, coordinació i assessorament de les administracions autonòmica i local en la matèria regulada per esta llei i estarà adscrita a la conselleria competent en matèria d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics.
2. Esta Comissió tindrà les atribucions següents:
a) Informe de les disposicions de caràcter general específiques que hagen de dictar-se en desenrotll de la present llei.
b) Formulació de mocions, propostes i informes sobre interpretació, aplicació i modificació de les disposicions que regulen els espectacles públics i les activitats recreatives.
c) Elaboració de recomanacions per a millorar l'actuació de la Generalitat Valenciana i de l'administració local en matèria objecte de la present llei.
d) Emissió d'informes sobre horaris d'espectacles, activitats recreatives i establiments regulats en esta llei.
Estes atribucions seran desenvolupades reglamentàriament.
Article 58. Estructura, funcionament i composició de la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives
L'estructura, funcionament i composició de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives es determinaran reglamentàriament.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Actualització de les quanties de les sancions econòmiques per infraccions a la llei
La quantia de les sancions econòmiques previstes en la present llei podran ser actualitzada reglamentàriament pel Consell de la Generalitat, en funció de les variacions de l'Índex de Preus al Consum.
Segona. Pòlisses d'assegurances
Als efectes previstos en l'article 6 d'esta Llei es considerarà acreditat el compliment de l'obligació requerida en este, amb la presentació de qualsevol pòlissa d'assegurament, sempre que s'hi cobrisquen, almenys, els riscs previstos en la present Llei i la normativa de desenvolupament.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Normativa bàsica d'edificació a aplicar
Mentre no es procedisca al desenvolupament reglamentari previst en esta llei, s'aplicaran, en allò que no s'hi opose, les normes vigents en matèria de seguretat d'establiments i edificis, particularment les contingudes en les normes bàsiques d'edificació i en el Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost.
Segona. Expedients sancionadors en tràmit
Els expedients sancionadors incoats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei continuaran tramitant-se conforme a la normativa anterior, sense perjuí de la seua aplicació en aquells supòsits en què resultara més favorable.
Tercera. Autoritzacions i llicències en tràmit
Les sol·licituds d'autoritzacions i llicències subjectes a l'àmbit d'aplicació de la present llei que es troben en tràmit a la seua entrada en vigor, continuaran tramitant-se conforme a la normativa anterior.
Quarta. Capitals mínims de les assegurances
1. Fins que no es dicte la norma reglamentària prevista en l'article 6 de la llei, els capitals mínims que hauran de preveure les pòlisses d'assegurances per a cobrir els riscs derivats de l'explotació tindran la quantia següent, en consideració a la capacitat màxima autoritzada:
Capacitat fins a 50 persones 300.500 euros
Capacitat fins a 100 persones 450.000 euros
Capacitat fins a 300 persones 600.000 euros
Capacitat fins a 700 persones 900.000 euros
Capacitat fins a 1.500 persones 1.200.000 euros
Capacitat fins a 5.000 persones 1.500.000 euros
2. En els locals, recintes o establiments de capacitat superior a 5.000 persones i fins a 25.000 persones, s'incrementarà la quantia mínima establida en les normes anteriors en 120.000 euros per cada 2.500 persones o fracció de capacitat.
3. En els locals, recintes o establiments de capacitat superior a 25.000 persones s'incrementarà la quantia resultant de l'aplicació de les normes anteriors en 120.000 euros per cada 5.000 persones de capacitat o fracció.
Cinquena. Termini transitori per a acreditar les assegurances
En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'esta llei, els actuals titulars de les llicències i autoritzacions per a la celebració d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, regulats per la present llei hauran d'acreditar davant l'administració competent el compliment del que s'establix en l'article 6.
Sisena. Contingut mínim del pla d'emergències
Mentre no siga aprovada una norma d'autoprotecció amb caràcter obligatori, el Pla d'emergències a què es referix l'article 4 d'esta llei, haurà de ser elaborat per tècnic competent, conforme als continguts mínims següents:
a) Estudi i avaluació de factors de risc i classificació d'emergències previsibles.
b) Inventari de recursos i mitjans humans i materials disponibles en cas d'emergència.
c) Descripció de les funcions i accions del personal per a cada supòsit d'emergència.
d) Directori dels servicis d'atenció a emergències i protecció civil que han de ser alertats en cas de produir-se una emergència.
e) Recomanacions que hagen de ser exposades al públic o usuaris i la seua ubicació i formes de transmissió de l'alarma una vegada produïda.
f) Plans de situació de l'establiment i les seues parts de l'emplaçament d'instal·lacions internes o externes d'interés per a l'autoprotecció.
g) Programa d'implantació del pla inclòs l'entrenament dels empleats de l'establiment i, si és procedent, la pràctica de simulacres.
Setena. Règim transitori sobre condicions d'establiments i instal·lacions
Les normes reglamentàries que es dicten en desenvolupament d'esta llei, sobre condicions d'establiments i instal·lacions podran previndre un règim transitori per a la realització de les adaptacions corresponents.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Primera. Disposicions reglamentàries
Es declaren vigents en el que no s'oposen a la present llei,
- Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
- Orde de 4 de febrer de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es concedix un termini d'adaptació en relació amb el procediment fixat en el Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió pels ajuntaments de les llicències per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
- Decret 190/2001, d'11 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el dret d'admissió als establiments públics on se celebren espectacles i activitats recreatives.
- Decret 118/2001, de 26 de juny, del Govern Valencià, sobre estructura, funcionament i composició de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives.
- Decret 155/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es definixen a la Comunitat Valenciana determinades modalitats de festeigs taurins tradicionals.
- Decret 148/1998, de 22 de setembre, pel qual es regulen les condicions d'autorització, celebració, desenvolupament i règim sancionador dels festeigs taurins tradicionals.
- Decret 195/1997, d'1 de juliol, pel qual s'aprova el Catàleg d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives i es regula el Registre d'Empreses, Locals i Titulars.
- Decret 196/1997, d'1 de juliol, pel qual es regulen les especialitats en matèria d'horaris.
- Decret 108/1996, de 5 de juny, del Govern Valencià, pel qual es regulen els requisits que hauran de complimentar els pubs, sales de festes, amb cuina o sense, discoteques, sales de ball amb cuina o sense, cafés concert, cafés cantant, cafés teatre i establiments anàlegs, per a organitzar sessions especials dirigides a menors d'edat.
Segona. Derogació de normes
Queden derogades la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, així com totes les normes de rang inferior o igual que s'oposen al que disposa la present llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació per al desenrotll reglamentari
S'autoritza el Consell de la Generalitat per a dictar les disposicions necessàries en desenvolupament i aplicació de la present llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei vigirà als tres mesos de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
ANNEX
Catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
1. Espectacles públics
Els espectacles públics es classifiquen en:
1.1. Espectacles cinematogràfics
Tenen per objecte la projecció en una pantalla de pel·lícules cinematogràfiques. Les exhibicions es realitzaran en:
Cine. Locals tancats.
Autocine. Recintes tancats i descoberts, on els espectadors se situen preferentment a l'interior del seu vehicle per al visionat de la pel·lícula.
1.1.1. Cine
1.1.2. Autocine
1.2. Espectacles teatrals i musicals
Tenen per objecte la representació d'obres teatrals i espectacles musicals en directe, sense perjuí que les obres teatrals puguen estar acompanyades de música instrumental o vocal, interpretada pels mateixos actors o per persones distintes, bé siga en directe o enregistrada prèviament. Es poden desenrrotllar en:
Teatres. Locals tancats dotats d'escenari i camerinos.
Auditoris. Recintes preparats especialment per a oferir actuacions musicals en directe a càrrec d'un o més intèrprets. La superfície útil mínima serà de 5.000 m² i hauran de disposar d'escenari i camerinos, infermeria i aparcament per a vehicles.
Cafés teatre, cafés concert, cafés cantant. Establiments en què es desenrotllen actuacions musicals, teatrals o de varietats en directe, sense pista de ball per al públic, que poden disposar o no d'escenari i camerinos, i en què s'oferix servici de begudes.
1.2.1. Teatres
1.2.2. Auditoris
1.2.3. Cafés teatre
1.2.4. Cafés concert
1.2.5. Cafés cantant
1.3. Espectacles taurins
Tenen per objecte la celebració per professionals taurins de toreigs, piques i festeigs amb bous, jònecs o braus. S'executaran en:
1.3.1. Places de bous fixes
1.3.2. Places de bous portàtils
1.4. Espectacles circenses
Consistents en la realització d'espectacles d'habilitat i de risc, en què poden intervindre animals. Es desenrotllen en:
1.4.1. Circs. Instal·lacions fixes o portàtils, amb graderies per als espectadors.
2. Activitats recreatives
Les activitats recreatives es classifiquen en:
2.1. Activitats culturals
L'objecte de les quals és la realització d'activitats culturals, intel·lectuals i artístiques. Es realitzen en:
Sales de conferències. Locals preparats per a reunir un públic que assistix a activitats de tipus cultural, com dissertacions, taules redones, congressos i debats, que disposen de seients fixos amb entarimat o sense.
Sales d'exposicions. Locals destinats a l'exhibició i presentació al públic de pintura, escultura, fotografia, llibres o qualsevol altre tipus d'objecte moble.
Sales polivalents. locals on es poden realitzar activitats de característiques distintes però amb un fonament comú, com són les reunions socials, culturals o festives.
2.1.1. Sales de conferència
2.1.2. Sales d'exposicions
2.1.3. Sales polivalents
2.2. Activitats taurines
Corrals de proves. Instal·lacions fixes amb graderies o sense per a espectadors, especialment destinades a provar o temptar braus.
Escoles taurines. Instal·lacions fixes dedicades a impartir ensenyances taurines als alumnes.
2.2.1. Corrals de proves
2.2.2. Escoles taurines
2.3. Activitats esportives
Consistents en la realització de proves, competicions i la pràctica de qualsevol esport, bé siguen realitzades per esportistes professionals, aficionats, o amb caràcter públic o privat. Es realitzen en:
Camps d'esport, estadis. Recintes no coberts o coberts parcialment, amb grades per al públic, per a la pràctica d'un o mes esports.
Pavellons esportius. Recintes coberts, destinats a activitats fisicoesportives que impliquen la pràctica d'algun esport.
Instal·lacions esportives. Recintes tancats i descoberts preparats per a realitzar pràctiques esportives, sense que l'assistència de públic siga la finalitat principal.
Pistes de patinatge. Instal·lacions fixes cobertes o no, amb graderies per a espectadors amb una pista central destinada a la pràctica de patinatge sobre gel o patins.
Gimnasos. Locals proveïts d'aparells adequats per a practicar gimnàstica i altres esports.
Piscines de competició. Instal·lacions cobertes o no, amb grades per al públic, que consten d'una piscina amb aigua o més per a la pràctica d'esports aquàtics.
Piscines de recreació. Instal·lacions fixes cobertes o no, que poden ser utilitzades pel públic en general o per comunitats privades on la capacitat del conjunt dels vasos supose una capacitat igual o superior a 100 persones.
2.3.1. Camps d'esport, estadis
2.3.2. Pavellons esportius
2.3.3. Instal·lacions esportives
2.3.4. Pistes de patinatge
2.3.4. Gimnasos
2.3.5. Piscines de competició
2.3.6. Piscines de recreació
2.4. Activitats firals i parcs d'atraccions
Instal·lacions fixes o portàtils en què s'oferixen atraccions per a l'ús del públic, que poden disposar d'elements mecànics, tals com cavallets, sínies, muntanya russa, etcètera, al costat de servicis complementaris.
Parcs aquàtics. Conjunt de construccions i instal·lacions recreatives, susceptibles de ser utilitzades pel públic en contacte amb l'aigua.
2.4.1. Parcs d'atraccions
2.4.2. Parcs temàtics
2.4.3. Fires
2.4.4. Fires ambulants
2.4.5. Parcs aquàtics
2.5. Establiments infantils
Locals dedicats a l'oci infantil, de forma habitual i professional, dotats de jocs infantils.
2.5.1. Ludoteques
2.6 Activitats recreatives i d'atzar
En què s'arrisquen quantitats de diners o objectes avaluables econòmicament en funció del resultat d'un esdeveniment futur i incert, i sotmesos a la normativa vigent en matèria de joc. Es classifiquen, segons la seua modalitat en:
2.6.1. Casinos de joc
2.6.2. Sales de bingo
2.6.3. Salons recreatius de màquines d'atzar, tipus B
2.6.4. Salons recreatius de màquines d'atzar, tipus A
2.6.5. Salons de joc
2.6.6. Tómboles i semblants
2.6.7. Salons ciber i semblants
2.7. Activitats d'oci i entreteniment
Salas de festes. Locals especialment preparats per a oferir des d'un escenari actuacions de varietats o musicals fonamentalment en directe. Disposaran de pistes de ball per al públic que seguirà les actuacions des de llocs distribuïts al voltant de la pista de ball o de l'escenari, i es podrà oferir servici de cuina. Disposaran de vestuari, i camerinos.
Discoteques. Locals especialment preparats en què, a més de servir begudes, disposen d'una o més pistes de ball per al públic, sense oferir actuacions en directe. Disposaran de vestuari.
Sales de ball. Locals preparats en què, a més de servir-se begudes, disposen d'una pista de ball, i es poden oferir actuacions musicals en directe.
Es considera pista de ball, als efectes d'este catàleg, l'espai especialment delimitat i destinat a tal fi, desproveït d'obstacles constructius o de mobiliari i de dimensions suficients com per circumscriure-hi un cercle de diàmetre mínim de set metres.
Pubs. Locals dedicats exclusivament al servici de begudes. Poden disposar d'ambientació musical per mitjans mecànics.
Ciber café. Locals dotats d'equips informàtics individuals o en xarxa connectats a internet.
Queda prohibida l'entrada als menors de 18 anys quan s'hi servisquen begudes alcohòliques, així com quan les connexions a les xarxes informàtiques d'Internet no tinguen cap tipus de limitació referida a l'edat de l'usuari.
D'exhibicions especials. Locals especialment preparats per a exhibir pel·lícules en vídeo o per a realitzar actuacions en directe, on l'espectador s'ubica en cabines individuals o sistema semblant.
Locals multioci. Locals especialment habilitats per a la realització de dos o més activitats d'oci i entreteniment compatibles.
2.7.1. Sales de festa
2.7.2. Discoteques
2.7.3. Sales de ball
2.7.4. Pubs i Karaokes
2.7.5. Ciber café
2.7.6. D'exhibicions especials en les quals queda prohibida l'entrada a menors de 18 anys, quan les actuacions en directe, o l'exhibició de pel·lícules de vídeo, siguen de caràcter sexual.
2.7.7. Locals multioci
2.8. Activitats hostaleres i de restauració
Sense perjuí del que establixen altres normes sectorials que regulen diversos aspectes, es definixen com a activitats d'hostaleria i restauració a efectes d'este catàleg les que tenen per objecte la prestació de servici de begudes i menjar elaborat per al seu consum a l'interior dels locals. Es realitzen en:
Salons de banquets. Locals destinats a servir a un públic agrupat menjars i begudes, a preu concertat, per a ser consumits en data i hora predeterminades, en servici de taules en el mateix local. Poden realitzar activitats de ball posterior al menjar, sempre que reunisquen les degudes condicions de seguretat i insonorització.
Restaurants. Locals destinats específicament a servir menjars al públic en menjadors, qualssevol que en siga la denominació (rostidors, casa de menjars, pizzeries, hamburgueseries).
Café, bar. S'entendran compresos en esta denominació els locals dedicats a expedir begudes per a ser consumides a l'interior, tant en barra com en taules. Podran servir tapes, entrepans, racions, etc., sempre que el seu consum es realitze en les mateixes condicions que el de les begudes.
Cafeteries. Locals destinats perquè el públic puga consumir begudes o menjars, indistintament en barra o en taules.
2.8.1. Salons de banquets
2.8.2. Restaurants
2.8.3. Café, bar
2.8.4. Cafeteries
3. Exhibició d'animals
Zoològics. Recintes tancats en què es guarden o exhibixen animals, especialment exòtics i no comuns, en llibertat o en instal·lacions tancades.
Aquaris. Llocs tancats on s'exhibixen rèptils i fauna aquàtica, que disposen d'instal·lacions amb aigua.
3.1. Zoològics
3.2. Aquaris
3.3. Safari parc
4. Festeigs i celebracions populars
Bous al carrer. Són festeigs taurins tradicionals consistents en la solta en zones tancades o en la via pública de caps de bestiar per a foment o recreació sense comportar-ne el toreig.
Revetles i festes populars. Activitats que se celebren, generalment, a l'aire lliure, amb motiu de les festes patronals o populars, amb actuacions musicals, balls, parades, focs artificials, hostaleria i restauració.
4.1. Bous al carrer
4.2. Revetles i festes populars
Especificitats
Activitats compatibles. En el cas que un establiment es dedique a diverses activitats definides per separat en este catàleg, sempre que dites activitats siguen compatibles, hauran de fer constar en la llicència de funcionament cada una de les activitats autoritzades. Així mateix, si el local o recinte compta amb diversos espais d'ús diferenciats, haurà d'expressar-se la capacitat de cadascun d'ells.
Activitats incompatibles. Es consideren activitats incompatibles físicament, tècnicament o legalment, aquelles que diferixen quant a horari, dotacions o públic a qui s'autoritza l'accés, excepte autorització expressa, i estan sotmeses a les condicions que l'autorització determine.
Activitats extraordinàries. Si en un local o recinte que compte amb llicència per a una activitat, es pretén desenrotllar, amb caràcter extraordinari, una altra de les contingudes en el catàleg, que modifica les condicions o elements de seguretat que van motivar la concessió de la llicència, s'haurà de sol·licitar una autorització especial, i es farà constar l'activitat extraordinària que es pretén realitzar.
Sessions destinades a menors. Els locals que tinguen prohibida l'entrada als menors de 16 anys podran realitzar sessions destinades al públic en edats compreses entre els 14 i els 18 anys, prèvia autorització, condicionada a la prohibició de venda i consum de begudes alcohòliques i tabac.
Ambientació musical. Si el local té concedida l'ambientació musical o l'emissió de música fora de la seua activitat principal, ja siga per mitjans humans o mecànics, haurà de constar específicament en la llicència el límit màxim de decibels permés, d'acord amb les mesures d'insonorització del local i la normativa vigent.
Els locals, per a poder realitzar actuacions musicals, emetre música per mitjans mecànics o disposar d'ambientació musical, hauran de comptar amb un espai d'entrada, amb doble porta de moll de retorn a posició tancada, que garantisca, en tot moment, l'aïllament a l'exterior de l'edifici, inclosos els instants d'entrada i eixida de públic.
Allotjaments turístics. En relació amb els establiments d'allotjament inclosos en la normativa turística, les activitats definides en el catàleg que es desenrotllen a l'interior per a ús exclusiu dels clients queden excloses del que assenyala l'apartat anterior, sense perjuí del compliment de la normativa que els siga d'aplicació en matèria de seguretat.
Els establiments d'allotjament inclosos en la normativa turística no necessitaran autorització especial per a celebrar, amb caràcter extraordinari i per als seus clients, activitats diferents a aquelles per a les quals van obtindre llicència, sempre que no disminuïsquen les condicions de seguretat dels locals ni s'hi augmente el risc.
Terrasses. Els locals i establiments que vulguen disposar de terrasses o instal·lacions a l'aire lliure, annexes a l'establiment principal, hauran de disposar de la corresponent autorització municipal que podrà limitar l'horari d'ús d'estes instal·lacions i, en tot cas, la pràctica de qualsevol activitat que supose molèsties per als veïns. No es podran concedir llicències o autoritzacions per a este tipus d'instal·lacions accessòries sense que s'haja obtingut prèviament la llicència de funcionament del local.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 26 de febrer de 2003
El president de la Generalitat Valenciana
JOSE LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

linea