diari

DECRET 21/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, mitjançant el qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). [2003/2731]

(DOGV núm. 4454 de 06.03.2003) Ref. Base de dades 1005/2003

DECRET 21/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, mitjançant el qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). [2003/2731]
L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) va ser creat mitjançant la Llei 4/1989, de 26 de juny, de la Generalitat. Amb l'objecte d'adaptar-ne el règim de funcionament i l'adscripció orgànica, i també a fi de resoldre'n disfuncions en la gestió, el present text legal ha sigut successivament modificat per les lleis 14/1997, de 26 de desembre; 9/1999, de 30 de desembre; 9/2001, de 27 de desembre, i 11/2002, de 23 de desembre, totes de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. La promulgació de l'última Llei susdita, en modificar sensiblement l'article 6 del text original, justifica per si mateixa la conveniència d'abordar l'oportuna adaptació del Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut.
D'altra banda, s'ha considerat necessari adaptar l'estructura administrativa i funcional de l'Institut a diverses normes de caràcter organitzatiu aprovades amb caràcter interdepartamental pel Consell de la Generalitat. D'una manera especial, al decret 96/1998, de 6 de juliol, pel qual es regula la funció informàtica, la utilització dels sistemes d'informació i el Registre de Fitxers Informatitzats; al decret 27/2001, de 30 de gener, d'Organització i Règim de Funcionament dels Serveis Jurídics de la Generalitat; i al Decret 104/2002, de 18 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Registre d'Òrgans Col·legiats de la Generalitat.
A més a més, s'adapta la denominació dels Serveis Administratius que integren l'Institut a la seua realitat funcional i es manté la vocació d'aconseguir majors cotes de qualitat i d'eficiència en la prestació de servicis als ciutadans mitjançant una adequada distribució de funcions.
Per a aconseguir una major simplicitat i claredat normativa, s'ha considerat més oportú derogar plenament el Reglament vigent que no modificar-lo, evitant així la dispersió normativa, i –amb la mateixa vocació– s'han reduït al mínim imprescindible les qüestions i les disposicions orgàniques i de competències ja clarament determinades per les disposicions legals, o la mateixa Llei de creació de l'IVAJ, i que no cal reiterar.
Finalment, s'ha valorat la conveniència de derogar d'una manera explícita la normativa de la Comissió Valenciana per a la Prestació Social dels Objectors de Conciència, ja que ha quedat sense objecte a causa de la suspensió de la prestació del servici militar d'acord amb la disposició addicional tretzena de la Llei 17/1999, de 18 de maig, de Règim del Personal de les Forces Armades, i el Reial Decret 342/2001, de 4 d'abril, pel qual es suspén la prestació social substitutòria del servici militar a partir del 31 de desembre de 2001. Així mateix es deroga expressament el Decret de 8 d'abril de 1986, del Consell de la Generalitat, que regulava la possibilitat de subscriure Convenis en matèria d'informació juvenil, amb els ajuntaments i que ha deixat de tindre sentit en l'actual marc normatiu sobre subscripció de Convenis de col·laboració.
En conseqüència, d'acord amb el que establix l'article 22.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Govern Valencià, i l'article 8 de la Llei 4/1989, de 26 de juny, de creació de l'IVAJ en la redacció que dóna l'article 57 de la Llei 9/1999, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, a proposta del conseller de Benestar Social i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 4 de març de 2003,
DECRETE
CAPÍTOL I
Òrgans directius
Article 1. Funcions dels òrgans directius
1. Al president de l'IVAJ, li correspon l'alta direcció de l'organisme i exercir les altres funcions que puguen correspondre-li per atribució legal o reglamentària.
En cas de vacant o malaltia del director o directora general de l'IVAJ, les seues competències executives seran exercides pel president de l'Institut.
També li correspon al president de l'IVAJ exercir les competències pròpies de la seua condició de president del Consell Rector, especialment les de convocar-ne les sessions, fixar el corresponent orde del dia, presidir-ne les reunions, dirigir les deliberacions, dirimir amb el seu vot els empats, alçar les sessions i visar les actes i els certificats dels acords del Consell Rector.
2. Al Consell Rector de l'IVAJ, li correspon l'acompliment de les funcions que li atribuix la Llei i, d'una manera especial, les pròpies del seu caràcter d'òrgan de participació i d'assessorament.
3. A la Direcció General de l'IVAJ, li corresponen les funcions que establix la seua Llei de creació i aquelles altres que pogueren correspondre-li per atribució legal o reglamentària i, d'una manera especial, les competències executives necessàries per al funcionament ordinari de l'Institut.
Article 2. Règim de funcionament del Consell Rector
1. El Consell Rector ajustarà el seu funcionament i l'acompliment de les seues funcions al que establix la Llei 4/1989, de 26 de juny, de la Generalitat, sobre l'Institut Valencià de la Joventut, en la seua redacció vigent, en el present Reglament i en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).
2. El secretari de l'IVAJ serà nomenat i cessat lliurement pel president de l'IVAJ, mitjançant resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i que en determinarà l'import de les retribucions.
3. El secretari de l'IVAJ ho serà, al seu torn, del Consell Rector. En cas de vacant, absència o malaltia, serà substituït temporalment, en la seua condició de secretari del Consell Rector, pel cap de l'Àrea de l'IVAJ.
4. Al secretari de l'IVAJ, li correspondran les funcions següents:
a) Les pròpies de la seua condició de secretari del Consell Rector.
b) Efectuar la coordinació i el seguiment del Pla Jove Valencià.
c) Coordinar les relacions institucionals de l'Institut, d'acord amb el Gabinet del conseller que en detinga la Presidència.
d) Aquelles altres funcions que expressament li encomane o en què delegue la Presidència o la Direcció General.
5. La Secretaria Administrativa del Consell serà exercida per l'Àrea de l'IVAJ, que, a més a més, li prestarà el suport i l'assessorament tècnic necessari.
6. El Ple del Consell Rector es renovarà totalment cada quatre anys, amb ocasió de la constitució del Consell de la Generalitat i dels Plens de les Diputacions Provincials, després de la celebració de les eleccions autonòmiques i municipals.
La composició del Ple del Consell Rector es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 3. Sessions del Ple del Consell Rector
1. Les sessions seran convocades pel president, per iniciativa pròpia o per petició de la majoria dels seus membres. La petició es realitzarà per escrit amb la signatura de tots els que la subscriguen.
2. Per a la seua vàlida constitució i adopció d'acords caldrà la presència de les persones que detinguen la Presidència i la Secretaria del Consell Rector, o de qui les substituïsquen, i de la majoria dels seus membres en primera convocatòria, i de huit, com a mínim, en segona convocatòria.
3. Les propostes o acords adoptats seran remesos pel president als òrgans o departaments competents per raó de la matèria perquè siguen valorats i, si escau, portades a terme.
Article 4. Reglament del Consell Rector
En el marc del que disposa l'article 22.2 de la LRJPAC, en la Llei 4/1989, de 26 de juny, de la Generalitat, de creació de l'Institut Valencià de la Joventut, i el present Reglament, el Consell Rector es dotarà d'un Reglament Intern de Funcionament, que haurà de ser aprovat per una majoria de dos terços dels seus membres.
Article 5. Comissions de treball
Al si del Consell Rector podran constituir-se comissions de caràcter sectorial, temporals o permanents, amb l'objecte de millorar i agilitzar el desenvolupament de les funcions encomanades al Consell.
El Reglament de Funcionament, o l'acord específic pel qual es creen, determinarà el funcionament i la concreta composició, i haurà de quedar garantida, en tot cas, la participació de tots els sectors representats en el Consell. El president del Consell Rector és el president nat de totes les comissions, encara que podrà delegar en qualsevol membre del Consell.
CAPÍTOL II
Estructura administrativa i territorial
Article 6. L'Àrea de l'IVAJ
Depenent directament de la Direcció General i amb el màxim rang administratiu, l'Àrea de l'IVAJ integrarà tots els servicis i unitats administratives, i també els centres i les instal·lacions de l'Institut; en particular, li correspondran les funcions següents:
a) La planificació, la coordinació i la supervisió administrativa i tècnica de tots els servicis, els programes i les unitats de l'Institut.
b) La coordinació de l'assessorament tècnic, jurídic i administratiu, d'una manera especial, sobre la viabilitat de disposicions, projectes i programes.
c) La planificació de plans d'implementació de sistemes d'informació, i de projectes de racionalització i normalització de processos administratius.
d) Les que recull, amb caràcter general, l'article 6.1 del Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Consell de la Generalitat.
e) La planificació i l'avaluació de projectes d'obres i d'instal·lacions.
f) La planificació, el seguiment i la tramitació dels acords de cooperació i dels convenis de col·laboració en què l'Institut siga part.
g) Coordinar les relacions interadministratives o interdepartamentals de l'IVAJ amb la resta d'Administracions Públiques o departaments de la Generalitat.
h) Planificar la gestió economicopressupostària i de contractació.
i) Planificar i dirigir la gestió i el manteniment d'infraestructures, instal·lacions i immobles adscrits a l'Institut.
j) Dirigir la realització i la publicació d'estudis, memòries o recopilacions sobre les qüestions competència de l'Institut.
k) Publicar les disposicions, els actes i els anuncis originats per l'Institut en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la resta de diaris oficials.
l) La direcció del Centre Coordinador de Difusió i Informació Juvenil (CCDIJ), a través del qual es portarà a terme la gestió de la documentació i la difusió de la informació.
m) Les anàlogues que se li encomanen.
Article 7. Servicis i funcions
Per a la realització de les seues funcions, d'acord amb els principis de celeritat i d'eficiència, l'Àrea de l'IVAJ s'estructura en els servicis administratius següents:
1. El Servei de Gestió Econòmica i Contractació, al qual correspon l'exercici de les funcions següents:
a) La gestió, la tramitació i el seguiment econòmic, pressupostari i extrapressupostari, i l'elaboració de la informació necessària per a la gestió de les diferents unitats administratives, inclosa la gestió i l'administració dels recursos financers.
b) La programació pressupostària i l'elaboració, si escau, dels estats d'explotació de les activitats comercials.
c) La gestió d'ingressos i de despeses, i la supervisió de l'activitat economicopressupostària d'altres unitats i centres.
d) La realització del control pressupostari i econòmic intern de l'Institut.
e) La coordinació, la gestió, la tramitació i el seguiment de la contractació, en totes les seues modalitats.
f) La coordinació de les funcions pròpies de la gestió patrimonial i del corresponent inventari.
g) Les anàlogues que se li encomanen.
2. El Servei de Règim Jurídic i Gestió de Personal, al qual correspon l'exercici de les funcions següents:
a) La gestió dels recursos humans adscrits a l'IVAJ.
b) La gestió, el càlcul i la proposta de la despesa de la nòmina, i també de les assegurances socials, les quotes a mutualitats i els drets passius, i el seguiment i el control dels processos d'incapacitat temporal, i també la tramitació dels expedients de reintegrament o de compensació de deutes derivats de l'administració de la nòmina.
c) El manteniment i la custòdia dels expedients de personal.
d) D'acord amb les directrius del Gabinet Jurídic de la Generalitat, l'assessorament legal preceptiu en matèria de contractació, els convenis o qualssevol altres assumptes competència de l'IVAJ.
e) El manteniment i la custòdia de l'arxiu tecnicojurídic de l'IVAJ.
f) Les anàlogues que se li encomanen.
3. El Servei de Sistemes d'Informació, al qual li correspon l'exercici de les funcions següents:
a) La direcció, el control, la gestió i la supervisió de les infraestructures, els equips, les bases de dades i els sistemes de comunicació i d'informació de l'IVAJ.
b) La direcció, l'impuls i la supervisió de projectes d'informatització en l'àmbit de l'IVAJ.
c) La coordinació amb la Direcció General de Telecomunicacions i Modernització i amb el Comité Tècnic per al Desenvolupament dels Sistemes d'Informació de l'administració de la Generalitat Valenciana (CODESI) o els òrgans que els substituïsquen.
d) La identificació, l'estudi i l'elaboració de propostes sobre les necessitats informàtiques del departament.
e) La col·laboració en la implementació de procediments de gestió, prestant-hi el suport tècnic necessari.
f) Les anàlogues que se li encomanen.
4. El Servei de Participació, Activitats i Productes, al qual correspon l'exercici de les funcions següents:
a) La direcció, la gestió i la supervisió de les activitats en residències, albergs i d'altres instal·lacions adscrites o gestionades per l'IVAJ.
b) La promoció i la gestió de l'associacionisme i el voluntariat juvenils, d'àmbit nacional o de la Unió Europea, i l'assistència i l'assessorament a les associacions juvenils i els consells de la joventut en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) La coordinació, la gestió i el control dels productes i activitats de turisme, d'intercanvi i promoció juvenils, i també del Carnet Jove Euro<26 i del Carnet +26 a la Comunitat Valenciana.
d) La gestió de les competències atribuïdes a l'IVAJ en matèria d'escoles d'animació juvenil (EAJ), i la tramitació del reconeiximent de centres i de l'homologació de títols i cursos.
e) La coordinació i la gestió de les accions encaminades a millorar i incrementar la qualitat de vida dels jóvens.
f) Les anàlogues que se li encomanen.
5. El Servei de Gestió i Planificació de Programes, al qual correspon l'exercici de les funcions següents:
a) La coordinació, el disseny, la gestió, l'avaluació i el seguiment de les convocatòries d'ajudes i subvencions.
b) La coordinació, el disseny, la gestió, l'avaluació i el seguiment dels programes d'habitatge i ocupació.
c) La gestió de les competències pròpies de l'IVAJ, quant a l'administració i el reconeixement de centres o entitats en el marc de la Xarxa Valenciana d'Informació juvenil.
d) La coordinació, la gestió, l'avaluació i el seguiment de programes i accions desenvolupats per l'IVAJ de caràcter intersectorial o multidepartamental, i amb la resta de departaments o organismes de la Generalitat.
e) La coordinació i el control dels registres o censos d'entitats i servicis encomanats a l'IVAJ.
f) Les anàlogues que se li encomanen.
Article 8. Unitats territorials
1. L'Institut Valencià de la Joventut s'estructura, en funció de l'àmbit territorial, en Serveis Centrals que estenen la seua competència a tot el territori de la Comunitat Valenciana, i a Alacant i Castelló en unitats territorials d'àmbit provincial.
2. Les unitats territorials depenen orgànicament de l'Àrea de l'IVAJ i en coordinaran l'activitat funcional amb els diferents servicis i unitats administratives de l'Institut en funció de la matèria; també s'encarregaran de coordinar i fer el seguiment dels programes i les activitats de l'Institut, o d'aquelles altres funcions que se'ls encomane en el seu respectiu àmbit territorial.
3. Les unitats administratives que gestionen els programes de turisme, intercanvi i productes operaran sota la marca turivaj, integrades orgànicament en les respectives unitats territorials i amb dependència funcional del servici de participació, activitats i productes.
Article 9. Residències, albergs, campaments i d'altres instal·lacions
Les residències, els albergs, els campaments i d'altres instal·lacions d'oci o activitats dependran orgànicament de la respectiva unitat territorial, i en coordinaran l'activitat amb els diferents servicis i unitats administratives de l'Institut en funció de la matèria.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En el termini màxim de quatre mesos, el Consell Rector de l'IVAJ es dotarà del Reglament Intern de Funcionament que preveu l'article 4 del present decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
1. Queden expressament derogats:
a) El Decret 133/2000, de 5 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de la Joventut.
b) El Decret 22/1988, de 8 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es va crear la Comissió Valenciana per a la Prestació Social dels Objectors de Conciència, amb les seues modificacions posteriors.
c) El Decret 45/1986, de 8 d'abril de 1986, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la possibilitat de subscriure Convenis en matèria d'informació juvenil amb els ajuntaments.
2. Així mateix es consideraran derogades totes les normes d'igual o d'inferior rang que s'oposen o contradiguen el que establix el present decret.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 4 de març de 2003
El president de la Generalitat,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
El conseller de Benestar Social,

linea