diari

Decret 83/1994, de 26 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Valencià de Finances.

(DOGV núm. 2262 de 09.05.1994) Ref. Base de dades 1010/1994

DECRET 83/1994, de 26 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Valencià de Finances. [94/2882]
La disposició addicional vuitena de la Llei 7/1990, de 28 desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1991, creà l'Institut Valencià de Finances com una entitat de dret públic subjecta a la Generalitat Valenciana, amb plena capacitat pública i privada, quedant adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Com a compliment del manament contingut en la llei esmentada, s'aprovà el reglament de l'institut per mitjà del Decret 97/1991, de 10 de juny, del Govern Valencià. L'experiència acumulada durant el temps transcorregut des d'aleshores ha demostrat la validesa del disseny inicial, malgrat això, resulta ara oportú introduir-hi certes modificacions en la distribució de funcions dels òrgans de govern de l'Institut; es persegueix compaginar el màxim respecte a la legalitat vigent alhora que optimitzar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió.
Així mateix, resulta convenient aprofitar aquesta ocasió per a refondre posteriors modificacions puntuals del decret 97/1991 esmentat, com també adaptar-lo a certes reformes legislatives produïdes després de la seua entrada en vigor.
Per tot això, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 26 d'abril de 1994,
DECRETE:
Article únic
Queda aprovat el Reglament de l'Institut Valencià de Finances que figura com annex d'aquest decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats el Decret 97/1991, de 10 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el Reglament de l'Institut Valencià de Finances, i els decrets 178/1991, de 15 d'octubre, i 17/1993, de 8 de febrer, ambdós del Govern Valencià, pels quals es modificava el Reglament de l'Institut Valencià de Finances.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 26 d'abril de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ
ANNEX
Reglament de l'Institut Valencià de Finances
CAPÍTOL I
Naturalesa i règim jurídic
Article primer. Naturalesa jurídica
1. L'Institut Valencià de Finances és una entitat de dret públic subjecta a la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pública i privada.
2. Per al compliment dels seus fins, l'Institut Valencià de Finances actuarà de forma autònoma respecte a l'Administració de la Generalitat Valenciana, sense perjudici del que disposa l'article 27 d'aquest reglament.
3. L'Institut Valencià de Finances està adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article segon. Règim jurídic
1. L'Institut Valencià de Finances es regeix pel que disposa la disposició addicional vuitena de la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1991, i aquest reglament. També se li aplicarà el que estableix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana per a les empreses públiques, si bé no li afectarà la limitació establerta en l'article 86 del text refós d'aquesta llei, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià.
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, les activitats de l'Institut Valencià de Finances es regiran per l'ordenament jurídic privat, excepte les relacionades amb l'exercici de les funcions esmentades en les lletres f) i g) de l'apartat 1 de l'article 4 d'aquest reglament, que es sotmetran a les normes del dret administratiu i a les altres normes que resulten aplicables a l'exercici d'aquestes funcions.
3. Les resolucions de l'Institut Valencià de Finances que posen fi a procediments administratius podran ser objecte de recurs ordinari davant el conseller d'Economia i Hisenda.
CAPÍTOL II
Fins i funcions
Article tercer. Fins
L'Institut Valencià de Finances tindrà com a fins:
a) Actuar com a principal instrument de la política de crèdit públic del Govern Valencià.
b) Contribuir a l'exercici de les competències de la Generalitat Valenciana sobre el sistema financer.
Article quart. Funcions
1. Per a la consecució dels seus fins, l'Institut Valencià de Finances podrà realitzar les funcions següents:
a) Controlar, coordinar i canalitzar l'oferta de crèdit públic.
b) Concedir crèdits, avals i altres caucions a favor d'entitats autònomes, corporacions públiques i empreses públiques i privades.
c) Participar en el capital o prestar suports financers a societats que faciliten el finançament o la promoció d'empreses no financeres.
d) Prestar els serveis de tresoreria de la Generalitat Valenciana, de les empreses, entitats autònomes i institucions que en depenen, quan se li atribuesquen. També podrà prestar serveis de tresoreria d'altres empreses o institucions del sector públic o privat, a petició d'aquests. Així mateix, podrà contractar qualsevol instrument d'ús en els mercats financers.
e) Efectuar la gestió de l'endeutament de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes i empreses, quan se li atribuesca. Potenciar els mercats primaris i facilitar la liquiditat en els mercats secundaris, dels títols emesos.
f) Exercir les funcions relatives al control, l'inspecció i la disciplina de les entitats financeres que estiguen sota la tutela administrativa de la Generalitat Valenciana, quan se li atribuesquen.
g) Exercir les competències assignades a la Generalitat Valenciana en matèria de mercat de valors, quan se li atribuesquen.
h) Prestar assessorament en matèria financera a les distintes conselleries i emetre informes per al Govern Valencià, a petició d'aquest o per iniciativa pròpia.
i) Representar la Generalitat Valenciana en aquelles qüestions d'índole financera que el Govern Valencià li encomane.
j) Qualsevol altres que li atribuesquen les lleis o que li encomane el Govern Valencià en l'àmbit de les seues competències.
2. Les atribucions de competències que s'assignen a l'institut s'hauran de dur a terme mitjançant decret del Govern Valencià, que en determinarà el contingut i l'abast.
3. L'actuació de l'institut es realitzarà d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària de l'estat, i d'acord amb l'ordenació del crèdit i la banca.
CAPÍTOL III
Òrgans de govern
Secció primera
Disposició general
Article cinqué. Òrgans de govern
1. Els òrgans de govern de l'Institut Valencià de Finances són el Consell d'Administració, la Comissió Executiva i el director general.
2. El Consell d'Administració és l'òrgan col·legiat a què correspon el suprem govern, administració, direcció i representació de l'Institut.
3. La Comissió Executiva és l'òrgan ordinari de govern, gestió i administració.
4. El director general exercirà l'execució diària de les activitats pròpies de l'Institut, per a la seua administració i gestió, dins dels límits i d'acord amb les directrius assenyalades per la Comissió Executiva i, si s'escau, pel Consell d'Administració. En particular, exercirà les competències atribuïdes a l'Institut que es troben sotmeses a normes de dret administratiu.
Secció segona
El Consell d'Administració
Article sisé. Composició
1. El Consell d'Administració estarà integrat per:
a) El president, que serà el conseller d'Economia i Hisenda.
b) Quatre vocals representants de l'Administració de la Generalitat Valenciana, un per cadascuna de las conselleries d'Economia i Hisenda; d'Indústria, Comerç i Turisme, d'Agricultura, Pesca i Alimentació; i de Treball i Afers Socials. Aquests vocals seran designats pel Govern Valencià, a proposta del conseller respectiu.
c) Sis vocals designats pel Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l'àrea de l'economia i finances.
d) Tres vocals designats per les organitzacions sindicals més representatives a la Comunitat Valenciana, segons que disposen els articles 6 i 7 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical.
e) Tres vocals designats per les organitzacions empresarials que tinguen capacitat representativa, d'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena de l'Estatut dels Treballadors, text reformat per la Llei 32/1984, de 2 d'agost.
2. El Consell d'Administració designarà entre els seus membres la persona que actuarà com a secretari. Assistirà a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, el director general de l'Institut.
Article seté. El president
1. El president del Consell d'Administració serà, alhora, president de l'Institut. Si no n'hi hagués o en cas d'absència, seria substituït pel vocal representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. Així mateix, correspondrà al president la representació judicial i extrajudicial de l'Institut, sense perjudici de les delegacions i apoderaments expressament acordats.
Article vuité. Facultats
El Consell d'Administració tindrà les facultats següents:
a) Definir anualment les línies generals d'actuació de l'Institut, d'acord amb les directrius emanades del Govern Valencià, si s'escau.
b) Aprovar l'avantprojecte de pressupostos de l'Institut.
c) Aprovar els comptes que ha de rendir l'Institut a efectes del control financer establert en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
d) Aprovar la memòria anual d'activitats de l'Institut.
e) Aprovar l'organització interna i la plantilla de l'Institut, a proposta del director general, amb l'informe previ de la Comissió Executiva.
f) Aprovar les convocatòries de proves d'accés a l'Institut, establint-ne les característiques i els criteris que han de seguir per a la selecció i admissió del personal, a proposta de la Comissió Executiva.
g) Aprovar la retribució del personal de l'Institut, a proposta de la Comissió Executiva.
h) Aprovar la creació, o participació en el capital, de societats mercantils o cooperatives. Quan la participació en aquestes societats fos majoritària es requeriria, en tot cas, autorització del Govern Valencià.
i) Designar les persones que han de tenir la representació de la Generalitat Valenciana en qüestions d'índole financera, quan alguna disposició ho preveja o el Govern Valencià li ho encomane.
j) Nomenar i remoure, si s'escau, el director general.
Article nové. Periodicitat de les reunions
El Consell d'Administració es reunirà tantes vegades com siga necessari per a l'exercici de les seues funcions. En tot cas, es reunirà almenys una vegada al trimestre.
Article deu. Convocatòria
1. La convocatòria de les reunions del Consell d'Administració correspon al seu president, per iniciativa pròpia o a proposta d'almenys un terç dels seus membres. Aquesta proposta, que s'haurà de fer mitjançant escrit motivat, ha de dur adjunt l'ordre del dia de la convocatòria.
2. La convocatòria haurà de ser notificada amb 72 hores d'antelació, com a mínim, a la realització de la sessió i haurà de dur, adjunt, l'ordre del dia. No obstant això, en casos d'urgència, podrà efectuar-se la convocatòria en un termini menor, sempre que es realitze en condicions que permeten assegurar-ne la recepció per tots els membres.
3. En qualsevol cas, el Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït, encara que no s'haguessen complert els requisits de convocatòria, quan, trobant-s'hi presents tots els seus membres, així ho acordaren per unanimitat.
Article onze. Constitució
Perquè es constituesca vàlidament el Consell d'Administració serà necessària l'assistència a la reunió de la majoria absoluta dels seus membres en primera convocatòria. Si no hi hagués aquest quòrum, es reuniria el consell mitja hora més tard, en segona convocatòria; en aquest cas haurà d'assistir-hi, almenys, la tercera part dels seus membres
Article dotze. Deliberacions
Les deliberacions del Consell d'Administració tindran caràcter reservat.
Article tretze. Acords
Els acords del Consell d'Administració s'adoptaran per majoria simple dels membres assistents, llevat aquells supòsits en què expressament s'exigesca una majoria qualificada. El president del consell, o qui el substituesca, tindrà vot de qualitat.
Article catorze. Actes
1. De cada sessió que realitze el Consell d'Administració, el secretari n'alçarà acta. Les actes, firmades pel president i el secretari, s'aprovaran en la mateixa reunió, o dins dels 10 dies hàbils següents a la realització d'aquesta; en aquest cas, hauran de ser aprovades pel president i dos vocals designats a aquest efecte pel consell.
2. Les actes quedaran sota la custòdia del secretari, el qual podrà expedir les oportunes certificacions dels acords aprovats, amb el vist i plau del president.
Secció tercera
La Comissió Executiva
Article quinze. Composició
1. La Comissió Executiva estarà integrada per:
a) El president, que serà el president del Consell d'Administració, el qual podrà delegar en el representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda en el Consell d'Administració.
b) Un mínim de quatre i un màxim de sis vocals, elegits pel Consell d'Administració d'entre els seus vocals.
2. Actuarà com a secretari de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot, el director general de l'Institut.
Article setze. Facultats
1. La Comissió Executiva tindrà, a més de les que li delegue el Consell d'Administració, les facultats següents:
a) Determinar les característiques i les condicions generals dels crèdits i avals que ha de concedir l'Institut.
b) Aprovar les operacions de crèdit, avals i altres caucions, sense perjudici de les reservades al director general en virtut de delegació de la Comissió, dins dels límits que se li establesquen.
c) Establir el programa d'endeutament de l'Institut Valencià de Finances, dins de les línies generals d'actuació definides pel Consell d'Administració.
d) Acordar convenis de finançament o de col·laboració financera amb altres institucions financeres, públiques i privades.
e) La subscripció de contractes necessària per al funcionament ordinari de l'Institut, sense perjudici de les facultats atribuïdes al director general en l'article 22.
2. De les activitats que realitze la Comissió Executiva en l'exercici de les funcions delegades pel consell haurà de donar-li'n compte periòdicament.
Article disset. Periodicitat de les reunions
La Comissió Executiva es reunirà totes les vegades que siga necessari per a l'exercici de les seues funcions. En tot cas, es reunirà, almenys, una vegada al mes.
Article divuit. Normes de funcionament
1. Les normes establertes per al Consell d'Administració relatives a la convocatòria, validesa de les reunions i dels acords, actes i caràcter reservat de les deliberacions seran igualment aplicables per a la Comissió Executiva, llevat el que es disposa en els apartats següents d'aquest article.
2. La convocatòria de la Comissió Executiva haurà de ser notificada amb una antelació mínima de 48 hores, llevat els casos d'urgència.
3. Per a la vàlida constitució de la Comissió Executiva serà necessari comptar amb la presència de la majoria absoluta dels seus components.
4. Si no n'hi ha o en absència del president de la Comissió Executiva, correspondrà representar la presidència al vocal de major edat, sense perjudici del que estableix l'article 15.1.a) d'aquest reglament.
Secció quarta
El director general
Article dinou. Nomenament i cessament
1. El director general de l'Institut serà nomenat pel Consell d'Administració entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per a exercir les funcions pròpies del seu càrrec.
2. El Consell d'Administració podrà acordar el cessament del director general per la majoria absoluta dels seus membres.
Article vint. Exclusivitat
L'exercici del càrrec de director general requereix dedicació exclusiva i serà incompatible amb qualsevol activitat retribuïda tant de caràcter públic com privat, llevat l'administració del propi patrimoni.
Article vint-i-un. Substitució
1. En el cas d'absència o malaltia del director general, la Comissió Executiva designarà la persona que haja de substituir-lo.
2. En cas de cessament i consegüent vacant del càrrec de director general, la Comissió Executiva designarà provisionalment i transitòriament el director general en funcions. En aquest cas, el Consell d'Administració haurà de nomenar nou director general en el termini màxim de dos mesos.
Article vint-i-dos. Facultats
Sense perjudici d'altres facultats que puga delegar-li la Comissió Executiva, o, si s'escau, el Consell d'Administració, el director general tindrà les atribucions següents:
a) Dur la firma de l'Institut.
b) Rendir comptes davant la Comissió Executiva del compliment del pressupost.
c) Elaborar el programa d'actuació anual, l'avantprojecte de pressupostos, els estats financers d'exercici i la memòria d'activitats de l'Institut, que haurà d'elevar, per mitjà de la Comissió Executiva, per a l'aprovació del Consell d'Administració.
d) Executar i fer complir les normes administratives de l'Institut i els acords del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva.
e) Autoritzar despeses i ordenar pagaments, i també la contractació necessària per al funcionament ordinari de l'Institut, fins al límit que, si s'escau, assenyale el Consell d'Administració, i donar-ne compte a la Comissió Executiva.
f) Dirigir i supervisar l'actuació de tots els serveis i dependències de l'Institut, i podrà dictar les ordres i les instruccions oportunes per a aconseguir la comesa i l'eficaç funcionament de l'Institut.
g) Elevar a la Comissió Executiva la proposta de convocatòria per a la provisió de determinats llocs de treball, en funció de les necessitats de personal.
h) Exercir la superior direcció del personal de l'Institut i el seu règim disciplinari.
i) Decidir sobre les qüestions urgents que puguen presentar-se, i donar-ho a conéixer, tant prompte com siga possible, a l'òrgan col·legiat competent.
j) Aprovar operacions de crèdit, avals i altres caucions, dins dels límits que establesca la Comissió Executiva.
k) Atorgar apoderaments de les seues facultats a favor del personal de l'Institut, i donar-ne compte a la Comissió Executiva.
l) Emetre els dictàmens i els informes que siguen preceptius legalment o que tinguen per destinatari el Govern Valencià.
m) Resoldre les sol·licituds d'autorització administrativa que siguen preceptives per a la realització d'actes i operacions que, segons la normativa vigent, siguen competència de l'Institut.
n) Dictar instruccions i recomanacions en matèria de coordinació i control de l'activitat creditícia de les institucions públiques de crèdit dependents de la Generalitat Valenciana.
o) Exercir totes les competències atribuïdes o delegades en l'Institut en matèria del mercat de valors, endeutament i tresoreria, tant de la Generalitat Valenciana, de les seues entitats autònomes i empreses i institucions, com del mateix Institut; i també la coordinació de l'endeutament de les entitats autònomes i empreses públiques d'aquesta. Amb aquesta finalitat podrà contractar qualsevol instrument d'ús en els mercats financers.
p) Formular requeriments, instruccions o recomanacions a entitats o intermediaris financers sota la tutela administrativa de la Generalitat Valenciana.
q) Imposar les sancions que corresponguen legalment per la comissió d'infraccions de normes d'ordenació i disciplina, en l'exercici de la potestat de sanció sobre entitats o intermediaris financers, sense perjudici d'aquelles la imposició de les quals siga competència del Govern Valencià o del conseller d'Economia i Hisenda.
r) Qualsevol altres funcions que requeresca la gestió i l'administració ordinària de l'Institut i no estiguen atribuïdes al Consell d'Administració o a la Comissió Executiva.
CAPÍTOL IV
Personal
Article vint-i-tres. Règim
1. El personal al servei de l'Institut es regirà per les normes de dret laboral i, si s'escau, de dret privat que li siguen aplicables.
2. La contractació de personal es realitzarà mitjançant les corresponents proves d'admissió establertes i convocades pel Consell d'Administració de l'Institut, d'acord amb els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
CAPÍTOL V
Recursos i règim econòmic
Article vint-i-quatre. Recursos
Els recursos econòmics de l'Institut estan constituïts per:
a) La dotació inicial de l'Institut, que és de 4.000 milions de pessetes.
b) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.
c) Les rendes i els productes que generen els béns i els drets que integren el patrimoni de l'Institut.
d) Els ingressos procedents dels serveis prestats per l'Institut.
e) Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats i institucions, tant públiques com privades o de particulars.
f) Les aportacions d'altres institucions financeres, públiques o privades, que s'establesquen d'acord amb les lleis o per mitjà de convenis de finançament o de col·laboració financera amb l'Institut.
g) Les emissions de títols de renda fixa o altres operacions d'endeutament, i també els derivats de la gestió de la cartera.
h) Els provinents d'altres operacions financeres distintes de les de la lletra anterior.
i) Els dipòsits que constituesquen en l'Institut altres institucions públiques o intermediaris financers.
Article vint-i-cinc. Avals
1. L'Institut Valencià de Finances podrà prestar avals a entitats i empreses dins del límit màxim fixat amb aquesta finalitat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a cada exercici.
2. L'Institut podrà prestar garanties de qualsevol tipus sobre operacions financeres, siga quina siga la modalitat de la seua instrumentació.
Article vint-i-set. Endeutament
1. Els recursos aliens obtinguts per l'Institut, siga quina la modalitat d'instrumentació, no hauran de sobrepassar el total de cinc vegades els fons propis.
2. Les obligacions patrimonials de l'Institut tenen la garantia de la Generalitat Valenciana en els mateixos termes que els de la seua hisenda.
Article vint-i-set. Normes d'actuació econòmica
1. En l'exercici de les seues funcions l'Institut Valencià de Finances s'ha d'ajustar a les disposicions de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana o de les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat Valenciana que li siguen aplicables, i, en particular, allò referent a l'elaboració de pressupost, a la comptabilitat i al seu control financer.
2. Així mateix, sense perjudici del que disposa l'apartat 3 de l'article 4 d'aquest reglament, l'actuació de l'Institut se sotmetrà a les directrius generals que en relació amb la política creditícia li puga assenyalar el Govern Valencià, i s'acomodarà al que preveuen els programes econòmics regionals, si s'escau.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Sense perjudici del que disposa l'article 23 d'aquest reglament, podran adscriure's a l'Institut els funcionaris de la Generalitat Valenciana que estiguen desplegant les activitats corresponents a les funcions que se li atribuesquen, per un període que no excedirà de dos mesos des de la data d'atribució de competències.
Segona
Durant el període transitori a què es refereix la disposició transitòria anterior, els funcionaris afectats es trobaran en situació d'actiu, llevat que haguessen optat per integrar-se en la plantilla de personal laboral de l'Institut en llocs de treball d'almenys el mateix grup i categoria en què es trobaven classificats els llocs que estaven ocupant, amb reconeixement de l'antiguitat que els corresponga. En aquest cas, els funcionaris esmentats quedaran en situació d'excedència voluntària automàtica, amb els drets que legalment els corresponguen.

linea