diari

Decret 19/1986, de 27 de juny, del President de la Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen determinades competències en el Conseller d'Administració Pública.

(DOGV núm. 400 de 04.07.1986) Ref. Base de dades 1016/1986

Decret 19/1986, de 27 de juny, del President de la Generalitat Valenciana, pel qual es deleguen determinades competències en el Conseller d'Administració Pública.
L'article 23. d) de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana, estableix que, com a màxima autoritat en matèria de funció pública, correspon al President de la Generalitat atorgar els títols de funcionari d'aquesta.
Raons d'agilitat i eficàcia administrativa aconsellen la delegació d'aquesta facultat, i, vistos el Decret del Consell 114/1985, de 25 de juliol, que integra la Direcció General de la Funció Pública en l'estructura de la Conselleria d’Administració Pública i l'article 26 de l'esmentada Llei 10/1985 que atorga al Conseller d'Administració Pública competències en matèria de personal i funció pública, aquest apareix com l'òrgan adequat per a rebre aquesta delegació.
En atenció d'aquests motius, segons que estableix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,
DECRETE:
Article únic
Es delegada en el Conseller d'Administració Pública la competència d'atorgar els títols de funcionari de la Generalitat, establida en l'article 23.d) de la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana.
DISPOSICIO FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor el dia de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 27 de juny de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea