diari

ORDRE de 15 de febrer de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es modifica l'Ordre de 30 de gener de 2006, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del paisatge protegit de la Serra de Bèrnia i Ferrer. [2006/X1970]

(DOGV núm. 5203 de 21.02.2006) Ref. Base de dades 1020/2006

ORDRE de 15 de febrer de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es modifica l'Ordre de 30 de gener de 2006, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del paisatge protegit de la Serra de Bèrnia i Ferrer. [2006/X1970]
Per Ordre de 30 de gener de 2006, es va acordar iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra de Bèrnia i Ferrer, que comprenia 1403 hectàrees. En aquest espai natural confluïxen unes característiques ambientals i geomorfològiques singulars, amb una prolongada història d'ocupació humana, la qual cosa ha donat lloc, en última instància, a un paisatge antròpic i diversificat, d'una qualitat excepcional en el context territorial valencià. Per tot això es considera que l'àmbit territorial del paisatge protegit ha d'ampliar-se fins a 3.404,10 hectàrees. Aquesta ampliació, per tant, es justifica per a un major compliment dels objectius de la iniciativa de protecció.
Per tot això, en exercici dels competències i les atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació en el cas:
ORDENE
Article únic
Es modifica l'àmbit territorial del Paisatge Protegit de la Serra de Bèrnia i Ferrer, establit en l'Ordre d'inici de data 30 de gener de 2006, que comptava amb 1.403 hectàrees; i passa a tindre una extensió de 3.404,10 hectàrees compreses entre els municipis de Benissa i Xaló, que figura com a annex gràfic a la present ordre.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 de febrer de 2006
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea