diari

Decret Legislatiu del Consell de la Generalitat Valenciana, de 22 de desembre de 1984, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei 6/1984, de 29 de juny, de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 214 de 27.12.1984) Ref. Base de dades 1030/1984

Decret Legislatiu del Consell de la Generalitat Valenciana, de 22 de desembre de 1984, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei 6/1984, de 29 de juny, de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovada per les Corts Valencianes el 29 de juny de 1984, delegà en el Consell de la Generalitat Valenciana la potestat d'elaborar, abans del 31 de desembre de 1984, un Decret Legislatiu que contingués el Text Articulat de la Llei de Bases esmentada.
Amb aquesta Llei hom reiterava una vegada més el desig de les institucions d'autogovern valencià d'ordenar jurídicament l'atapeït complex de categories tributàries sorgides fa ja molts anys i orfes, en molts casos, de l'indefugible fonament legal. Aquest desig ja es concretà en la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, de 8 de novembre de 1983, en la qual de forma prou expressiva es contenien, en l'Exposició de Motius, les raons que induïen l'Assemblea Valenciana a pronunciar-se sobre el tema en qüestió. Atés que en el termini concedit per articular la Llei esmentada -termini que finalitzava el 31 de març de 1984- no s'havia ultimat encara el procés de transferències, s'ha hagut d'aprovar una nova Llei que permetés concedir al Consell un termini més dilatat per articular el Text Articulat corresponent, per tal que s'hi poguessen incloure les taxes que s'han anat cedint conjuntament amb les noves transferències. Es justament això el que ha fet el Consell en elaborar aquest Text Articulat, tractant de superar els entrebancs derivats del complex tramat normatiu en què ha hagut d'operar l'articulació esmentada.
En tot moment, hom ha pretés donar satisfacció al principi de reserva de llei, com a mecanisme que garanteix, alhora, tant la correcta producció normativa per part dels òrgans de la Generalitat, com l'enfortiment de la posició jurídica del contribuent. D'altra banda, existeix una clara relació entre els aspectes tributaris i els estrictament pressupostaris de les taxes. Entre aquests darrers, hem de posar en relleu la necessària previsió en l'anual Llei de Pressupostos de la Generalitat com a condició sine qua non per a la recaptació de la taxa, la possibilitat que la pròpia Llei pressupostària anual modifiqués els elements de quantificació d'aquestes i la necessitat de l'ingrés íntegre d'allò recaptat per taxes de la Tresoreria de la Generalitat.
Algunes observacions han de formular-se sobre l'àmbit material en què aquest Text Articulat desplegarà la seua eficàcia.
Per això, hem de deixar constància que la tasca compiladora s'ha cenyit exclusivament a l'àmbit de les taxes acreditades per la prestació de serveis a través dels òrgans integrats en la Generalitat Valenciana, mancats de personalitat jurídica autònoma i diferenciada d'aquella. Açò determina l'exclusió de les taxes percebudes per Organismes Autònoms de caràcter administratiu, adscrits a la Generalitat, i per corporacions de Dret Públic, que continuaran regides per les disposicions que els són aplicables mentre les Corts Valencianes no disposen el contrari . A l hora, hem de tenir en compte que s'han configurat com a preus i no com a taxes les quantitats percebudes com a con seqüència de la prestació de certs serveis , en entendre -seguint la pràctica ja consolidada en l'ordenament general espanyol des de l'any 1977- que el règim jurídic aplicable a aquests supòsits és més el propi d'un preu que el del règim publicístic propi de la taxa.
Article únic
S'aprova aquest Text Articulat de Taxes de la Generalitat Valenciana, redactat segons que disposa l'article 1 de la Llei 6/1984, de 29 de juny de 1984, de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, oït el Consell d'Estat i segons que preveu l'article 82.6 de la Constitució, article 62 de la Llei de la Generalitat Valenciana núm. 5/1983, de 30 de desembre, sobre Govern Valencià, i l'article 126 del Reglament de Corts Valencianes.
TITOL PRELIMINAR
Disposicions comunes
Article 1. Àmbit objectiu
1. Són taxes de la Generalitat Valenciana aquelles prestacions pecuniàries legalment exigibles per l'Administració autonòmica valenciana, el fet imponible de les quals consisteix en la utilització del domini públic, la prestació per aquella d'un servei públic o la realització, per aquella d'una activitat que es referesca, afecte o beneficie de forma particular el subjecte passiu, i el rendiment de les quals s'ingressen íntegrament en la Tresoreria de la Generalitat Valenciana, i n'ha d'estar prevista l'exacció en els Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana.
2. No tindran la consideració de taxes les prestacions pecuniàries que corresponguen a serveis prestats d'acord amb les normes de Dret privat, o quan la prestació siga efectuada per entitats públiques de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg.
Article 2. Fonts
Les taxes de la Generalitat es regiran per les disposicions d'aquest text articulat i amb caràcter subsidiari pels preceptes de la Llei General Tributària, Llei General Pressupostària, Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat, Reglament General de Recaptació' i disposicions concordants .
Article 3. Àmbit territorial
El que disposa aquesta Llei serà aplicació a la totalitat del territori de la Comunitat Autònoma Valenciana.
Article 4. Subjectes passius
1. Estaran obligats al pagament de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les herències, jacents, comunitats de béns i d'altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, segons que preveu l'article 33 de la Llei General Tributària, que utilitzen el domini públic o un servei públic, i els qui es beneficien de la realització per l'Administració autonòmica d'una activitat, ja sia d'instància de part ja sia prestada d'ofici per la pròpia Administració. En la normativa de cada taxa es determinaran expressament els subjectes passius, tant contribuents com responsables.
2. Seran subjectes responsables subsidiaris els tercers, expressament regulats i determinats per aquesta Llei, que hagen estat part interessada en la realització del fet imponible de la taxa.
3. La concurrència de dos o més titulars en el fet imponible els obligarà solidàriament, tret que, expressament, hom dispose el contrari en les normes reguladores de la taxa.
4. Qui legalment haja de pagar la taxa, no perdrà la condició de contribuent per la realització de pactes o convenis entre particulars, segons que disposa l'article 36 de la Llei General Tributària.
Article 5. Domicili Fiscal
Els subjectes passius explicitaran en les peticions el domicili fiscal. Altrament, es determinarà de la forma següent:
a) Per a les persones naturals, el del domicili habitual, i
b) Per a les persones jurídiques, el del seu domicili social, sempre que hi estiga centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels negocis. Altrament, hom s'atendrà al lloc en què radiquen la gestió o direcció esmentades.
c) En el supòsit de persones, tant físiques com jurídiques, que no tinguen el domicili fiscal en territori de la Comunitat Valenciana, s'hi considerarà aquell on es produesca el fet imponible. Altrament, estaran obligats d'assenyalar domicili per a rebre les notificacions.
Article 6. Exempcions i Bonificacions Fiscals
1. Els òrgans encarregats de la gestió de les taxes previstes en aquest Text Articulat no aplicaran més exempcions i bonificacions que aquelles que estiguen expressament previstes en aquest text o en qualsevol disposició amb rang legal.
2. Les exempcions i bonificacions subjectives abastaran als qui legalment se subroguen en els drets i les obligacions que deriven directament dels actes exempcionats o bonificats, sempre que hom acredite fefaentment la subrogació.
Article 7. Acreditació
1. Les taxes s'acreditaran des de que s'autoritze la utilització especial del domini públic o s'inicie la prestació del servei o realització de l'activitat, encara que podrà exigir-se'n el dipòsit previ de l’import, quan la naturalesa del fet imponible ho permeta.
2. S'escaurà la devolució de les taxes que siguen exigibles per la prestació d'un servei o desenvolupament d'una activitat, quan aquest servei no es preste o aquella activitat no es produesca.
Article 8. Elements de quantificació de les taxes
Anualment, segons que disposa l'article 134 de la Constitució, i en aprovar la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, les Corts podran modificar els elements de quantificació aplicables a cada una de les taxes durant el període a la vigència del qual s'estenga la Llei de Pressupostos corresponent.
Article 9. Capacitat econòmica
Quan les característiques de les taxes ho permeten, serà tinguda en compte la capacitat econòmica de les persones que les han de satisfer.
Article 10. Costos i llur revisió
El rendiment de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats, no podran ultrapassar-ne el cost. Si hi hagués sobrants, hauran de modificar-se les tarifes corresponents per obtenir l'equilibri preceptiu entre cost i recaptació.
Article 11. Gestió
Sense perjudici de les facultats de la Intervenció General, la investigació i comprovació de bases i la liquidació de quotes per raó de les taxes, així com la recaptació d'aquestes, s'efectuaran pels corresponents Serveis dels Organs de la Generalitat.
El funcionari que exigesca una taxa de la Generalitat indegudament o l'exigesca en quantia superior a la legalment prevista, serà sancionat administrativament, amb la instrucció prèvia de l'expedient oportú, en què serà escoltat l'interessat, com a responsable de l'omissió d'una falta molí greu, tot açò sense perjudici de les responsabilitats d'altre tipus o ordre que li fossen exigibles.
Article 12. Liquidació
1. Les liquidacions es classifiquen en:
a) Per raó de la fermesa, en provisionals o definitives, i tenen aquesta darrera condició aquelles liquidacions practicades amb comprovació prèvia de tots els elements que en conformen la quantificació, o aquelles en què, no concorreguent-hi aquestes circumstàncies, no han estat comprovades dins del termini legal que s'hi assenyalà, o quan haguessen assolit la prescripció. Són provisionals totes les altres.
b) Per raó de la iniciació, poden ser d'ofici o d'iniciativa privada, i tenen aquesta primera condició aquelles que efectuen els Organs de la Generalitat en compliment de les obligacions liquidadores, i són d'iniciativa privada les liquidacions que, espontàniament o perquè així és disposat, efectuen els administrats.
2. Sempre que hi haja un acte administratiu de liquidació de taxes, els contribuents afectats així com els interessats legítims, podran requerir l'Autoritat o òrgan que haja dictat l'acte, perquè els manifeste els fonaments i les dades que hagen aprofitat per adoptar l'acte de què es tracte.
3. Els contribuents o interessats podran actuar ells o mitjançant mandatari, quan estiguen en el ple exercici dels drets civils. Altrament, o quan es tracte de persones jurídiques i Entitats de tota mena, hauran de comparèixer-hi o instar les reclamacions mitjançant els representants legals.
Hom entén per interessats legítims a aquests efectes, els qui resulten directament afectats pels actes administratius que comporten una liquidació de taxes.
4. Les quantitats liquidades seran, en tot cos, exigibles als contribuents, encara que haguessen interposat reclamació econòmico-administrativa contra l'acte de liquidació, i no es suspendrà el procediment per a la recaptació, amb totes les conseqüències legals, tret dels casos i amb els requisits que preveu l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei d'Hisenda de la Generalitat Valenciana.
Article 13. Pagament
1. Les taxes de la Generalitat Valenciana seran satisfetes mitjançant pagament en efectiu.
2. Aquest pagament podrà realitzar-se de les formes següents:
a) Diner de curs legal, amb la limitació establerta en l'apartat 4.
b) Xec o taló de compte corrent bancari o de Caixa d'Estalvis.
c) Transferència bancària o de Caixa d'Estalvi.
d) Gir postal.
e) Qualssevol altres documents mercantils que s'autoritzen per la Generalitat Valenciana.
3. Per satisfer un mateix deute no podran utilitzar-se simultàniament diversos mitjans de pagament: en elegir-ne un, aquest haurà d'usar-se per a la cancel·lació total d'aquella.
4. La Conselleria d'Economia i Hisenda podrà assenyalar una quantitat màxima per efectuar pagaments en dinar en la caixa de certs òrgans receptors, tot disposant que els deutes superiors siguen ingressats en el compte restringit obert sota el nom. de "Generalitat Valenciana, Conselleria d'Economia i Hisenda, Recaptació de Taxes de la Conselleria d...".
Article 14. Ajornament i fraccionament
A sol·licitud dels interessats, podrà concedir-se l'ajornament o fraccionament de pagament de l'import de les taxes acreditades, sempre que s’hi complesquen els requisits següents:
1. Haurà de constituir-se alguna de les garanties previstes per l'article 56 del Reglament General de Recaptació.
2. La quantia de la caució serà l'import total de la taxa, a més de les multes, recàrrecs o altres drets liquidats sobre aquesta. El total resultant dels anteriors conceptes serà augmentat en quantitat suficient per tal de respondre del pagament dels interessos al tipus d'interés del Banc d'Espanya que, necessàriament, haurà de ser exigit per tot el període de dilació en el pagament.
3. El temps d'ajornament no podrà ultrapassar un any, comptat des de la data de liquidació del deute.
4. Els terminis de fraccionament seran concedits discrecionalment per l'Administració, encara que no podran ultrapassar, en conjunt, el termini total d'un any, ni cada termini parcial un trimestre.
5. La concessió de fraccionament perdrà els efectes quan no es faça efectiu algun dels terminis concedits, dins del període fixat per al venciment. En aquest cos, la totalitat del dèbit pendent de pagament quedarà automàticament incursa en via de constrenyiment.
Article 15. Recaptació
Els terminis, procediments i tràmits de la recaptació de les taxes s'ajustaran als preceptes de la Llei General Tributària i del Reglament General de Recaptació.
2. La recaptació d'aquests recursos haurà d'organitzar-se de forma que faça possible l'exercici de la funció interventora dels Serveis corresponents.
Article 16. Prescripció
1. Els drets per taxes a favor de la Generalitat Valenciana prescriuran, amb caràcter general, als cinc anys, comptats des de la data en què nasca l'obligació de pagament, si es tracto de drets no liquidats; altrament, des de la data de la liquidació.
2. Els terminis de prescripció s'interrompran per la concurrència d'alguna de les causes següents:
a) Per qualsevol acció administrativa, realitzada amb coneixement formal del subjecte passiu, conduent al reconeixement, la regulació, inspecció, l'assegurament, la comprovació, liquidació i recaptació de la taxa acreditada per cada fet imponible.
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol mena.
c) Per qualsevol actuació del subjecte passiu conduent al pagament o la liquidació del deute.
3. Estan exceptuats de prescripció aquells drets per a la realització dels quals s'haja efectuat embargament de béns, dins del termini; en aquests casos hom s'atendrà al que resulte del procediment per via de constrenyiment.
Article 17. Reclamacions i recursos
1. L'Administració rectificarà en qualsevol moment d'ofici o a instància de l’interessat, les errades materials i de fet i les aritmètiques, sempre que no haguessen transcorregut 5 anys des de que es dictà l'acte objecte de rectificació.
2. Contra actes dictats pels òrgans gestors de les taxes, hom podrà interposar els recursos previstos en el Decret 34/1983, de 21 de març, de la Generalitat Valenciana, o les disposicions que en el futur regulen el règim jurídic aplicable a aquests recursos.
Article 18. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i la seua qualificació, així com en les sancions que hi corresponguen, regiran les disposicions sobre aquesta matèria que conté en la Llei General Tributària i d'altres normes que siguen aplicables per raó de la matèria.
Article 19
Hom no percebrà cap taxa l'exacció de la qual no estiga anualment prevista en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Article 20
1. El règim jurídic pressupostari aplicable a les taxes serà el previst, amb caràcter general, per als altres ingressos tributaris de la Generalitat Valenciana.
2. El producte recaptatori de les taxes de la Generalitat Valenciana es destinarà a la satisfacció de les despeses generals, tret que. a títol excepcional, i mitjançant Llei, se n'establesca una afectació concreta.
TITOL I
CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS
CAPITOL I
TAXA PER L'ORDENACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DELS TRANSPORTS MECÀNICS PER CARRETERA
Article 21. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa per l'ordenació de l'explotació dels transports mecànics per carretera, la prestació pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana dels serveis que susciten els peticionaris i/o els titulars de con cessi on s o autoritzacions de transports mecànics per carretera, amb motiu de l'ordenació de l'explotació d'aquests i que són enumerats en els dos articles següents.
Article 22. De les concessions
Estan subjectes a gravament els serveis o actuacions administratives:
1.r L'atorgament de concessions de serveis públics regulars.
2.n L'ampliació de concessions de serveis públics regulars.
3.r La modificació de les condicions concessionals referides a itineraris, número d'expedicions, horari, material mòbil i tarifes.
4.t El visat dels quadres de tarifes.
Article 23. De les autoritzacions
Estan subjectes a gravament les actuacions administratives següents:
1.r L'expedició, la rehabilitació, prórroga o el visat d'autoritzacions anuals de transport.
2.n Les autoritzacions especials de transport per a àmbit distint de l'emparat per la tarja del vehicle.
3.r Les autoritzacions especials de circulació dels articles 221 i 222 del Codi de la Circulació.
4.t Les autoritzacions especials per al transport d'escolars i obrers.
5.é Les autoritzacions per a adscripció de vehicles de servei discrecional a serveis regulars i viceversa.
Article 24. Subjecte passiu
Serà subjecte passiu de la taxa la persona natural o jurídica, incloses les entitats a què es refereix l'article 33 de la LGT, que sol·licite o a qui se li preste qualsevol dels serveis que, per concessions o autoritzacions, es relacionen en els articles 22 i 23, 0 siga titular de les concessions o autoritzacions a què fan referència els preceptes esmentats.
Secció 1.a De les Concessions i Ampliacions
Article 25. Base imposable
En l'atorgament de les concessions de servei públic regular, així com en l'ampliació d'aquestes, la base de la taxa serà el nombre mitjà diari de quilòmetres recorreguts per totes les expedicions previstes en la concessió o ampliació sol·licitada. El còmput s'estendrà a totes les expedicions a realitzar en l'any i per a cada expedició es comptabilitzarà el trajecte total recorregut dins l'itinerari concessional. En el cos d'ampliacions, el còmput afectarà només les noves expedicions projectades, amb el recorregut que tinguen previst dins de la concessió ampliada. Per al càlcul s'aplicarà la fórmula següent:
N
B= -----
365
N: Nombre de quilòmetres recorreguts per totes les expedicions projectades, en l'itinerari concessional, al llarg de l'any.
Article 26. Tipus de gravamen
L'import de la taxa s'obtindrà multiplicant la base obtinguda segons les regles de l'article anterior per la quantitat de 50 pessetes per quilòmetre.
Article 27. Acreditació
L'acreditació es produirà quan s'aprove la concessió o s'autoritze l'ampliació del servei públic, i la liquidació es girarà segons els dos articles anteriors.
Secció 2.ª De la Modificació de les condicions concessionals i del visat de quadres de tarifes
Article 28. Tipus de gravamen
Les actuacions administratives incloses en els números 3 i 4 de l'article 22 quedaran gravades amb una quota fixa segons l'actuació de què es tracte:
-Modificació de les condicions concessionals: dues mil pessetes.
-Visat de quadres de tarifes: cinc-centes pessetes.
Secció 3.ª De les autoritzacions
Article 29. Bases i tipus de gravamen
Les autoritzacions a què es refereix l'article 24 quedaran gravades amb una quota fixa, segons l'actuació de què es tracte i d'acord amb el següent quadre expressat en pessetes:
AUTORITZACIONS Ptes. per vegada
1. Expedició, rehabilització, prórroga o visat d'autoritzacions
anuals de transport:
1.1. vehicles de menys de nou places, inclós el conductor, i mixtos
que no arriben a una tona de càrrega útil. 1.000
1.2. Vehicles de 9 a 20 places, o d'una a tres tones de càrrega útil. 1.600
1.3. Vehicles que ultrapassen 20 places o tres tones de càrrega útil. 1.900
2. Autorització especial de transport per a àmbit distint de l'emparat
per la tarja del vehicle, per cada viatge:
2.1. Vehicles de qualsevol classe en àmbit provincial, per cada autorització. 200
2.2. Vehicles de qualsevol classe en àmbit que ultrapasse el provincial,
per cada autorització. 400
3. Autorització especial de circulació:
3.1. Relativa a l'article 221 del Codi de la Circulació. 2.000
3.2. Relativa a l'article 222 del Codi de la Circulació:
3.2.1. Per a àmbit provincial. 200
3.2.2. Per a àmbit que ultrapasse el provincial. 400
4. Autorització especial per al transport d'escolars i obrers
(Reiteració d'itineraris amb vehicles discrecionals i transport
de persones en vehicles de mercaderies). 2.000
5. Autorització per a adscripció de vehicles de servei discrecional
a serveis regulars i viceversa:
5.1. Pera àmbit provincial. 200
5.2. Per a àmbit que ultrapasse el provincial. 400
6. Autorització de servei de càrrega fraccionada. 5.000
Article 30. Acreditació
L'acreditació de la Taxa es produirà quan s'expedesquen autoritzacions, s'efectuen les inscripcions o es realitzen les actuacions previstes en l'article 23.
CAPITOL II
CÀNON D'OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE BENS DE DOMINI PÚBLIC
Article 31. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquest cànon la utilització de béns de domini públic i l'aprofitament dels materials que es facen per concessions o autoritzacions de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, d'acord amb les disposicions específiques que les regulen.
Article 32. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa els titulars de les concessions o autoritzacions abans esmentades o persones que se subroguen en lloc d'aquells.
Article 33. Bases i tipus de gravamen
1. S'estableixen les bases següents en relació amb els distints casos s'hi poden presentar:
a) Ocupació de terrenys de domini públic.
La base de la taxa és el valor del terreny i, si escau, instal·lacions ocupades atés el valor dels terrenys contigus i del benefici que els subjectes passius obtinguen per la proximitat a vies de comunicació i obres marítimes o hidràuliques.
b) Aprofitament de materials.
Si són consumits, s'usarà com a base el valor dels materials consumits; si no ho són, s'aplicarà com a base la utilitat que comporte l'aprofitament.
En tots aquests casos la determinació de la base serà efectuada pel servei corresponent encarregat de la inspecció
2. El tipus de gravamen anual serà el 5 per 100 sobre el valor de la base en qualssevol dels casos anteriors.
Article 34. Acreditació
L'obligació de satisfer la taxa naix per als usuaris en el moment de la signatura de la concessió o autorització i serà exigible en la quantia que escaiga i pels terminis que s'assenyalen en les condicions de la concessió o autorització esmentada.
CAPITOL III
DESPESES I REMUNERACIONS EN DIRECCIÓ I INSPECCIÓ D'OBRES PELS SERVEIS DE LA CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS
Secció 1.ª Urbanisme
Article 35. Fet imposable
El fet imposable de la taxa consisteix en la prestació de treballs facultatius de replanteig, direcció, inspecció i liquidació de les obres realitzades mitjançant contracte, a càrrec de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Article 36. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament d'aquesta taxa, els contractistes adjudicataris de les subhastes, concursos, concursos-subastes i contractes directes de les obres esmentades en l'article anterior.
Article 37. Bases i tipus de gravamen
1) Pel replanteig de les obres:
La base de la taxa és l'import líquid del pressupost de despeses, constituït per les dietes, despeses de recorregut, jornals, materials de camp i despeses de material i personal de gabinet.
El tipus de gravamen serà el 4 per cent.
2) Per la direcció i inspecció de les obres:
La base de la taxa és l'import líquid de les obres executades, incloses les adquisicions i els subministraments prevists en els projectes, segons certificacions expedides pel Servei.
El tipus de gravamen serà del quatre per cent.
3) Per revisions de preus:
El servei formularà el pressupost de les despeses que ocasione la revisió sol·licitada, i correspondrà:
a) La quantitat de 550 pessetes per expedients de revisió, més 55 pessetes per cada un dels preus unitaris que s'hagen revisat amb modificació. Si el preu unitari no experimenta variació, no serà pres en consideració.
b) L'import de l'escala de remuneracions que figura a continuació per a les liquidacions d'obra, aplicada a la quantitat líquida del pressupost addicional de la proposta de revisió.
c) Les despeses que es produesquen en la revisió, segons pressupostos que es formulen.
4) Per liquidacions d'obres:
El servei formularà el pressupost de despeses per a la presa de dades de camp i redacció de la liquidació, segons l'escala de remuneracions facultatives següent:
Pressupost d'execució material Remuneracions
Fins a 500.000. 2 per mil
de 500.001 a 1.000.000 1,25
d'1.000.001 a 5.000.000 0,50
de 5.000.001 a 10.000.000 0,35
de 10.000.001 a 20.000.000 0,25
de 20.000.001 a 30.000.000 0,20
de 30.000.001 a 40.000.000 0,17
de 40.000.001 a 50.000.000 0,15
de 50.000.001 en avant 0,13
Article 38. Acreditació
La taxa s'acreditarà amb la realització del fet imposable.
Secció 2.ª Taxes d'habitatges de protecció oficial i actuacions protegibles
Article 39. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, les actuacions administratives conduents a l'atorgament de la Qualificació Provisional i Definitiva i Certificat de Rehabilitació lliure, d'obres relatives a:
a) Habitatge de Protecció Oficial.
b) Rehabilització d'habitatges i obres complementàries.
c) Altres "actuacions protegibles en matèria d'habitatge" previstes per la legislació d'Habitatges de Protecció Oficial.
Article 40. Subjecte passiu
Estan obligades al pagament de la taxa, les persones naturals o jurídiques, incloses les entitats de l'article 33 de la Llei General Tributària, que, tot actuant com a promotors de projectes d'obres, sol·liciten la Qualificació Provisional o el Certificat de Rehabilitació lliure.
Article 41. Bases i tipus de gravamen
Les bases imponibles es determinaran de la forma següent:
1. En els habitatges de protecció oficial o obres d'edificació protegida, la base imponible s'obtindrà en multiplicar la superfície útil de tota l'edificació, objecte de Qualificació Provisional, pel Modal "M" vigent en el moment de l'acreditació de la taxa i aplicables a l'àrea geogràfica corresponent a les edificacions esmentades. El model "M" i la superfície útil s'obtindrà d'acord amb els criteris establerts en la Legislació d'Habitatges de Protecció Oficial.
2. En les obres de Rehabilitació lliure i Protegida i d'altres actuacions protegibles, la base imponible serà el pressupost protegible de les obres esmentades.
3. Quan, en un únic expedient de Qualificació Provisional, s'hi contemplen distints fets imponibles, cada un n'acreditarà la taxa corresponent, tret de quan es realitzen obres d'urbanització obligatòria, d'acord amb els plans i les normes urbanístiques, que afecten únicament el sol vinculat a l'edificació objecte de Qualificació Provisional, i en aquest cos s'acreditarà la taxa exclusivament per l'edificació.
Article 42. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen únic, aplicable a les diferents activitats i obres constitutives del fet imponible, serà el zero coma dotze per cent (0,12 %) de la base imponible.
La xifra resultant d'aplicar el tipus de gravamen sobre la base imponible serà arrodonida per defecte, tot bandejant les unitats i desenes.
Article 43. Acreditació
1. En Habitatges de Protecció Oficial i Obres d'Edificació Protegides, l'acreditació de la taxa es produeix en el moment de sol·licitar la Qualificació Provisional, sense perjudici de formular, en el moment de la Qualificació Definitiva, una liquidació complementària d'aquells projectes en els quals s'aprove un increment de la superfície útil prevista inicialment.
2. En les obres de Rehabilitació, l'acreditació de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud del certificat de rehabilitació lliure o qualificació provisional de rehabilitació protegida.
3. En les altres actuacions protegides, l'acreditació de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de la Qualificació Provisional.
En les obres de rehabilitació i d'altres actuacions protegibles, si el pressupost protegible sofrís increment, la liquidació complementària es girarà sobre l'excès produït en el moment de la Qualificació Definitiva o expedició de Certificat final de Rehabilitació Lliure.
Article 44. Gestió
La gestió de la taxa compet a la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge o l'organisme que en el futur exercesca les competències corresponents.
Secció 3.a Taxa per expedició de la cèdula d'habitabilitat
Article 45. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, les actuacions administratives de reconeixement i inspecció de locals o edificis destinats a habitatge humà, segons regula la legislació específica, conduents a l'atorgament de la Cèdula d'Habitabilitat.
Article 46. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa els propietaris i cedents en general de les habitacions, locals i habitatges, ja siguen persones naturals o jurídiques, que els ocupen o els lliuren a distintes persones per tal que els habiten a títol de llogater o en concepte anàleg.
Article 47. Bases i tipus de gravamen
1. La base imposable s'obtindrà multiplicant la superfície útil de l'habitatge, o local, objecte de la Cédula d'Habitabilitat, pel model "M" vigent en el moment de l'expedició i ampliable a l'àrea geogràfica corresponent a l'habitatge o local esmentat. El model "M" serà l'establert per la legislació específica per als habitatges de protecció oficial. De no constar-hi la superfície útil aquest s'obtindrà per aplicació del coeficient zero coma vuit (0,8) al nombre de metres construïts.
2. El tipus de gravamen aplicable en el zero coma zero vint-i-u per cent (0,021 %) amb un import mínim de 500 pessetes i un import màxim de 10.000 pessetes.
La xifra resultant d'aplicar el tipus de gravamen sobre la base imponible serà arrodonit per defecte, bandejant les desenes i unitats.
Article 48. Acreditació
L'obligació del pagament de la taxa naix per la realització de les actuacions administratives de reconeixement i inspecció que constitueixen el fet imponible.
Article 49. Gestió
La gestió de la taxa compet a la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, o organisme en què se'n delegue la gestió.
Article 50. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Les persones amb rendes o ingressos familiars anuals- que no superen dues vegades el Salari Mínim Interprofessional computat anualment.
b) Les Residències, Internats, Col·legis i Centres semblants de caràcter benèfic o assistencial sense ànim lucratiu.
Secció 4.ª Preus per control de la qualitat de l'edificació
Article 51
Tindran la consideració de preu els imports corresponents als conceptes que es relacionen en l'annex. Hom continuarà percebent-ne l'import, i el podrà modificar mitjançant Decret del Consell però quedarà fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest Text Articulat.
ANNEX DE PREUS PER CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
1. Acers per a estructures
1.1. Tracció, incloent-hi: Secció mitjana equivalent; càrrega de ruptura;
límit elàstic; i allargament de ruptura. Norma UNE. Una proveta. 3.700
1.2. Doblegat simple. Norma UNE. Una proveta. 900
1.3. Doblegat-desdoblegat. Norma UNE. Una proveta. 1.100
1.4. Secció mitjana equivalent. Norma UNE. Una proveta. 700
1.5. Característiques geomètriques (altura de corruga; separació de corrugues;
perímetre sense corruga i angle d'inclinació de corrugues transversals).
Norma UNE. Una proveta. 3.500
1.6. Tracció proveta mecanitzada. Norma UNE. Una proveta mecanitzada
pel peticionari. 3.700
1.7. Doblegat simple proveta mecanitzada. Norma UNE. Una proveta
mecanitzada pel peticionari. 1.600
1.8. Tracció transversal d'unió soldada a tope. Norma UNE. Una proveta
preparada pel peticionari. 3.700
1.9. Doblegat transversal d'unió soldada a tope. Norma UNE. Una proveta
preparada pel peticionari. 1.600
2. Aigües pera formigons i morters
2.1. Anàlisi química segons EH-B2, incloent-hi: acidesa, substàncies
solubles (quantitatiu), sulfats (quantitatius), clorurs (quantitatiu),
hidrats de carboni (qualitatiu), olis i greixos (qualitatiu). Norma UNE. 9.100
2.2. Acidesa (ph). Norma UNE. Una mostra. 880
2.3. Substàncies dissoltes. Norma UNE. Una mostra. 1.200
2.4. Sulfats en S04 (quantitatiu). Norma UNE. Una mostra. 1.900
2.5. Ion clor, en C1- (quantitatiu). Norma UNE. Una mostra. 1.200
2.6. Hidrats de carboni (qualitatiu). Norma UNE. Una mostra. 900
2.7. Olis i greixos (qualitatiu). Norma UNE. Una mostra. 900
2.8. Olis i greixos (quantitatiu). Norma UNE. Una mostra. 4.000
2.9. Calci. Mètode complexomètric. Una mostra. 1.300
2.10. Magnesi. Mètode complexomètric. Una mostra. 2.600
2.11. Duresa total. Mètode complexomètric. Una mostra. 1.300
3. Àrids per a morters i formigons
3.1. Terrossos d'argila. Norma UNE. Una mostra. 2.100
3.2. Fins que passen pel tamís 0'08. Norma UNE. Una mostra. 2.000
3.3. Matèria orgànica. Norma UNE. Una mostra. 1.500
3.4. Partícules blanes. Norma UNE. Una mostra. 3.800
3.5. Coeficient de forma. Norma UNE. Una mostra. 4.100
3.6. Anàlisi granulomètrica. Norma UNE. Una mostra. 2.300
3.7. Humitat continguda. Una mostra. 1.000
3.8. Partícules de baix pes específic. Norma UNE. Una mostra. 2.850
3.9. Estabilitat davant de dissolucions de sulfat sòdic o magnèsic.
Norma UNE. Una mostra. 6.800
3.10. Reactivitat davant dels alcalis del ciment. Norma UNE. Una mostra. 7.500
3.11. Compostos de sofre, en S04=. Norma UNE. Una mostra. 3.600
3.12. Sulfurs (Qualitatiu). Norma UNE. Una mostra. 700
3.13. Sulfurs (Quantitatiu). Norma UNE. Una mostra. 3.600
4. Rajoles de ciment
4.1. Densitat aparent. Norma UNE. Sèrie de 3 rajoles. 2.000
4.2. Absorció d'aigua. Norma UNE. Sèrie de 3 rajoles. 2.400
4.3. Resistència al desgastament. Norma UNE. Sèrie de 2 provetes
preparades pel peticionari. 3.900
4.4. Resistència al desgastament. Norma UNE. Sèrie 2 provetes preparades
pel Centre. 4.600
4.5. Resistència a la flexió. Norma UNE. Sèrie de 6 rajoles. 4.200
4.6. Resistència al xoc. Norma UNE. Sèrie de 3 rajoles. 2.000
4.7. Heladicitat. Norma UNE. Sèrie de 3 provetes. Cada cicle de gel i desgel. 600
5. Ciments (Assaig segons RO- 75)
5.1. Físico-mecànic: finor de mòlt, principi i fi d'enduriment, expansió,
resistència a la compressió i a la flexió de 3 sèries de 3 provetes i ruptura
a 3 edats. Una mostra. 15.000
5.2. Finor de mòlt. Una mostra. 800
5.3. Temps d'enduriment. Una mostra. 1.900
5.4. Aigua per a consistència normal. Una mostra. 700
5.5. Expansió en autoclau. Una mostra. 2.900
5.6. Estabilitat de volum per agulles de Le Chatelier. Una mostra. 2.600
5.7. Resistència a flexió 1 compressió, incloent-hi fabricació, conservació
i ruptura d'una sèrie de 3 provetes. Una mostra. 3.000
5.8. Anàlisi química; SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; SO3; residu insoluble
i pèrdua al foc per calcinació. Una mostra. 15.000
5.9. Humitat. Una mostra. 700
5.10. Biòxid de silici (SiO2). Mètode 1. Una mostra. 2.600
5.11. Biòxid de silici (S'02)- Mètode 11. Una mostra. 3.350
5.12. òxid d'alumini (Al2O3), òxid de silici (SiO42), Òxid de ferro (Fe2O3)
Una mostra. 7.500
5.13. òxid de ferro (Fe2O3). Una mostra. 2.040
5.14. òxid de calci (Ca0). Una mostra. 4.000
5.15. òxid de magnesi (MgO). Una mostra. 8.000
5.16. Trióxid de sofre (SO3). Una mostra. 2.500
5.17. Residu insoluble (R.I.). Mètode 1. Una mostra. 2.000
5.18. Residu Insoluble (R.I.), en ciments putzolànics i PA. Mètode 11. Una mostra. 3.000
5.19. Pèrdua per calcinació (P.F.). Una mostra. 1.600
5.20. Cal lliure. Una mostra. 5.000
5.21. índex putzolànic a 7 dies. Una mostra. 4.450
5.22. índex putzolánic a 28 dies. Una mostra. 7.700
5.23. Fals endurit o endurit ràpid. Norma UNE. Una mostra. 3.000
6. Formigons
6.1. Cura i ruptura a compressió de provetes cilíndriques de formigó. Norma UNE.
Una proveta. 500
6.2. Encarament d'una proveta cilíndrica de formigó amb morter de sofre.
Norma UNE. 200
6.3. Tall, encarament i ruptura a compressió de provetes testimoni de formigó
estretes amb trepa. Cada proveta. Norma UNE. 2.300
6.4. Resistència a tracció directa (Assaig brasiler). Norma UNE. Una proveta. 1.000
6.5. Contingut de ciment de formigó endurit, segons NELC. 5.01 -a. Una mostra. 9.000
6.6. Contingut de ciment de formigó endurit, segons ASTM. C-85. Una mostra. 12.000
6.7. Estudi teòric de dosificació pel mètode de La Peña, amb els àrids
subministrats pel peticionari. 20.000
6.8. Dosificació, incloent-hi estudi teòric, confecció de sèries de sis provetes
cilíndriques de 15x3O cms. de 3 pastades distintes, cura, encarament
i ruptura a compressió a 3 edats. 35.000
6.9. Presa de mostra de formigó fresc, incloent-hi dues determinacions de
consistència, i confecció d'una sèrie de 5 provetes cilíndriques
de 15x3O cms- 4.000
-Per cada proveta en excés de cinc dentreig de la sèrie. 800
6.10. Presa de mostra de formigó endurit amb trepà de 75 mm. de diàmetre.
Una mostra. 7.000
-Per cada proveta de més en el mateix desplaçament. 4.000
6.11. Presa de mostra de formigó endurit amb trepà de 100 mm. de diàmetre.
Una proveta. 8.200
-Per cada proveta de més en el mateix desplaçament. 4.500
6.12. Presa de mostra de formigó endurit amb trepà de 150 mm. de diàmetre.
Una mostra. 13.500
-Per cada proveta de més en el mateix desplaçament. 8.000
6.13. índex de duresa superficial (índex escleromètric). Fins a 20 elements. 5.000
-Per cada element més. 250
6.14. Estudi d'equació de correlació entre índex escleromètric i resistència de
provetes testimoni, amb expressió dels coeficients de correlació. 10.000
6.15. Estudi d'equació de correlació entre índex escleromètric, ultrasons i
resistència de provetes testimoni, amb expansió de coeficients de correlació. 15.000
6.16. Assaig d'ultrasons sobre formigó endurit, fins a 20 elements. 8.000
-Per cada element mes. 350
6.17.1. Control de qualitat de formigó: 2 determinacions de consistència 1 5
provetes, incloent-hi cura, encarament i ruptura a compressió. 6.500
6.17.2. Control de qualitat de formigó (idem 6.17.1.)Dues preses per viatge,
les dues preses. 12.000
6.17.3. Control de qualitat de formigó (idem 6.17.1.)Tres preses per viatge,
les tres preses. 16.500
6.17.4. Control de qualitat de formigó (idem 6.17.1). Presa addicional per
viatge a partir de la tercera. 5.000
7. Rajoles
7.1. Tolerància dimensionals. Norma UNE. Sèrie de 5 rajoles. 22.200
7.2. Característiques de la forma (planeitat i espesor de la paret). Norma UNE.
Sèrie de 5 rajoles. 2.500
7.3. Absorció d'aigua. Norma UNE. Sèrie de 3 rajoles. 2.400
7.4. Succió d'aigua. Norma UNE. Sèrie de 5 rajoles. 3.000
7.5. Eflorescències. Norma UNE. Sèrie de 5 parelles de rajoles. 3.000
7.6. Heladicitat. Norma UNE. Sèrie de 10 rajoles. Cada cicle de gel-desgel. 450
7.7. Resistència a la compressió. Norma UNE. Cada proveta. 1.300
7.8. Resistència a la flexió. Norma UNE. Cada proveta. 1.300
7.9. Resistència a la compressió. Fàbrica de rajoles. Norma UNE. Una mostra. 5.000
8. Teules
8.1. Resistència a la flexió. Una teula sense encarament. 1.200
8.2. Resistència a la flexió. Una teula sense encarament de suports. 2.000
8.3. Permeabilitat. Norma UNE. Una teula. 3.000
8.4. Heladicitat. Norma UNE. Sèrie de 3 provetes, cada cicle de gel-desgel. 450
9. Algeps, escaioles i prefabricats
9.1. Físico-mecánic 1 químic, segons Plec. 8.600
9.2. Aigua combinada. 1.500
9.3. Triòxid de sofre. 2.000
9.4. índex de puresa. 3.600
9.5. Relació aigua/algeps, corresponent a la pasterada a saturació. 800
9.6. Temps d'endurit. 1.200
9.7. Resistència a flexotracció. 3.000
10. Diversos
10.1. Espessor de recobriment anòdic. Perfils d'alumini. 2.700
10.2. Segellat de recobriment anòdic. Perfils d'alumini. 3.300
10.3. Espessor de pintura sobre material ferromagnètic. Un element. 2.400
10.4. Verificació de premses utilitzades per a assaigs de compressió. Una escala. 11.000
10.5. Verificació de premses. Cada escala més al mateix local. 8.500
CAPITOL IV
TAXA PER SERVEIS ADMINISTRATIUS DE LA CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS
Article 52. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de diversos serveis administratius.
Aquests serveis administratius consistiran en:
1. Expedició de certificats.
2. Compulsa de documents.
3. Copies de documents mecanogràfics i de plans.
4. Registre de concessions i autoritzacions administratives.
Article 53. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa les persones naturals o jurídiques que sol·liciten els serveis relacionats en l'article anterior.
Article 54. Tarifes
1. Per expedició de certificats, a instància de part. 150 ptas.
2. Per compulsa de documents tècnics. 100 ptas.
3. Per còpies de documents mecanogràfics i còpies de plans incloses en un expedient. 330 ptas.
4. Per registre de concessions i autoritzacions administratives, el 0,5 per mil del valor de l'expropiació realitzada per l'establiment de la concessió, o, en defecte d'aquesta, pel valor del sòl ocupat 0 beneficiat per aquesta amb un mínim de 165 ptas
Article 55. Acreditació
L'obligació de contribuir naixerà en el moment de ser prestat el servei.
TITOL II
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA
CAPITOL I
TAXA PER L'EXAMEN PER A L'APROVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I LECTURA
Article 56. Fet imposable
La taxa per l'examen per a l'aprovació dels llibres de text i lectura serà percebuda per raó de l'examen per a aprovació de llibres de text i de lectura per a Escoles de Magisteri, Ensenyament Primari, Mitjà, Laboral i qualsevol obres en què s'escaiga l'aprovació per l'òrgan competent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 57. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament d'aquesta taxa els editors de les obres o els qui les presenten a autorització.
Article 58. Quantia
L'import de la taxa serà el dècuple del preu de venda d'un exemplar.
Article 59. Acreditació
El tribut s'acreditarà i s'exigirà una vegada examinats els originals de les obres pels òrgans administratius corresponents; en el supòsit que l'Administració imposàs correccions, no serà exigida novament la taxa després d'esmentar-les .
CAPITOL II
TAXES ACADÈMIQUES
Article 60. Fet imposable
El fet imposable d'aquestes taxes està constituït pels serveis prestats amb ocasió de l'activitat docent desenvolupada pels Instituts, Centres, Escoles i d'altres òrgans docents dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que siguen precisats en les tarifes incloses en l'annex d'aquest capítol.
Article 61. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquestes taxes els sol·licitants dels serveis corresponents. Quan aquests siguen prestats sense petició prèvia, els subjectes passius seran els alumnes o graduats als quals afecte el servei.
Article 62. Bases i tipus
La quantia de les taxes serà determinada segons les bases i tarifes incloses en l'annex d'aquest capítol.
Article 63. Acreditació
Les taxes seran acreditades quan se sol·liciten els serveis corresponents. Quan aquests siguen prestats sense necessitat de petició prèvia, les taxes s'acreditaran en el moment de la prestació.
Article 64. Exempcions i bonificacions
Fruïran d'exempció total de pagament dels drets de matricula els alumnes membres de famílies nombroses d'honor de segona categoria.
Tindran bonificació del 50 per 100 del pagament dels drets esmentats, els alumnes membres de famílies nombroses de primera categoria.
També tindran exempció total del pagament dels drets de matricula els alumnes que tinguen la condició de becaris.
ANNEX
GRUP 1.r
TARIFES PER SERVEIS D ENSENYAMENT MITJA DE B.U.P., C.O.U. I F.P.
Tarifa 1.1 Drets de matrícula
1.11. Obertura d'expedient 450
1.12. Matrícula en el Batxillerat Superior.
1.12.1. Curs complet 2.680
1.12.2. Assignatures. soltes. 450
1.13. Curs d'Orientació Universitària.
1.13.1. Curs complet 2.680
1.13.2. Assignatures soltes 450
1.14. Matrícula d'alumnes de FP 2." grau:
1.14.1. Curs complet 2.680
1.14.2. Assignatures soltes 450
Tarifa 1.2 Taxes Acadèmiques de Secretaria
1.2.1. Trasllat de matrícula o d'expedient acadèmic 350
1.2.2. Expedició de certificacions o de qualsevol altre document 50
1.2.3. Diligències en el llibre de qualificació escolar 50
1.2.4. Compulsa de documents 100
1.2.5. Expedició del llibre de qualificació escolar 180
1.2.6. Expedició de la tarja escolar 50
1.2.7. Calefacció (màxim 5 mesos) 150
1.2.8. Material (màxim 9 mesos) 50
Tarifa 1.3 Orientació Professional i Escolar
1.3.1. Per l'orientació professional 1 escolar .495
GRUP 2.n
TARIFA DELS SERVEIS DELS CENTRES OFICIALS D'ENSENYAMENTS MITJANS ESPECIALITZATS
Tarifa 2.1 Drets de matrícula
2.1.1. Conservatori de Música i Escoles d'Art Dramàtic.
2.1.1.1. Ingrés.
2.1.1.1.1. Drets acadèmics i d'examen amb utilització de material 1.500
2.1.1.2. Cursos ordinaris.
2.1.1.2.1. Drets acadèmics i d'examen, amb utilització de material. Per assignatures 650
2.1.1.3. Cursos especials.
2.1.1.3.1. Cursos monogràfics intensius. Per cada mes de durada del curs,
independentment del nombre d'assignatures i de pràctiques de que conste 1.000
2.1.2. Escoles d'Arts Aplicades i Oficis Artístics i de Ceràmica.
2.1.2.1. Drets acadèmics i d'examen amb utilització de material. 1.000
2.1.2.2. Cursos ordinaris.
2.1.2.2.1. Drets acadèmics i d'examen, amb utilització de material no fungible, per
assignatures (teòriques 1 de taller) 400
2.1.2.3. Cursos Especials.
2.1.2.3.1. Cursos monogràfics intensius. Per cada mes de durada del curs,
independentment del nombre d'assignatures i de pràctiques de que conste 1.000
Tarifa 2.2 Drets de pràctiques
2.2.1. Conservatoris de Música i Escoles d'Art Dramàtic.
2.2.1.1. Drets de pràctiques amb utilització de material només per alumnes oficials.
Per assignatures 650
2.2.2. Escoles d'Arts 1 Oficis Artístics 1 de Ceràmica.
2.2.2.1. Drets de pràctica amb utilització de material no fungible.
Per assignatures pràctiques i de taller 450
Tarifa 2.3 Drets d'Examen
2.3.1. Escola Oficial d'idiomes.
2.3.1.1. Drets d'examen d'ingrés 1.000
2.3.1.2. Dret de pràctiques per a l'examen d'obtenció del certificat d'aptitud.
Per assignatures 1.000
2.3.1.3. Taxes acadèmiques de Secretaria.
2.3.1.3.1. Certificacions.
2.3.1.3.1.1. Certificacions oficials i personals així com qualsevol altre document 150
2.3.1.3.2. Formació d'expedients.
2.3.1.3.2.1. Drets de formació d'expedients 350
2.3.1.3.3. Llibre de qualificació escolar.
2.3.1.3.3.1. Per l'expedició 60
2.3.1.3.3.2. Diligències en el llibre 50
2.3.1.3.4. Tarja d'identitat.
2.3.1.3.4.1. Expedició 50
2.3.1.3.4.2. Renovació 50
2.3.1.3.5. Trasllat de matricules.
2.3.1.3.5.1. Trasllat de matrícula 350
GRUP 3.r
3.1. Aules de la 3.a edat.
3.1.1. Curs complet 1.000
GRUP 4.t
4.1. Certificacions de fulls de serveis de professors d'EGB 150
4.2. Formació d'Expedients per a oposicions 250
CAPITOL III
TAXA PER COMPULSA DE DOCUMENTS, DRETS DE FORMALITZACIÓ D'EXPEDIENTS I CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS REALITZATS EN L'ESTRANGER, EXPEDICIÓ DE CERTIFICACIONS I TARGES D'IDENTITAT I LEGALITZACIÓ DE SIGNATURES PER CENTRES I SERVEIS
Article 65. Fet imposable
S'exigirà aquesta taxa per raó de compulsa de documents, convalidació d'estudis, expedició de duplicats, certificacions i targes d'identitat, amb independència dels drets acadèmics que hagen de percebre els Centres respectius.
Article 66. Subjectes passius
Són subjectes passius els qui sol·liciten els serveis expressats.
Article 67. Bases i tipus de gravamen
Els tipus d'exacció seran els següents:
1. Per compulsa de cada document, independentment del nombre de còpies, 100
2. Per drets de formació d'expedient de convalidació d'estudis 1.610
3. Per expedició i impressió de títols, certificacions i diplomes
acadèmics, docents i professionals, únicament per a casos de
sol·licitud de duplicats per pèrdua, modificacions i situacions
anàlogues:
a) Batxillerat Superior, BUP, Mestratge Industrial i FP 2 2.250
b) Batxillerat Elemental, Oficials Industrials i FP I 130
c) Certificats d'escolaritat de FP 1 150
4. Per expedició de certificacions, incloses les relatives al Llibre
d'Escolaritat, i les de fulls de servei pròpies que sol·liciten els
professors dels Centres 150
5. Per expedició de targes d'identitat 70
6 Per drets de formació d'expedients per a oposicions 250
Article 68. Acreditació
El tribut s'acreditarà una vegada prestat el servei.
CAPITOL IV
TAXA PER EXAMEN DE COMPTE PEL PROTECTORAT A LES FUNDACIONS BENEFICO-DOCENTS
Article 69. Fet imposable
Es percebrà aquesta taxa per raó de l'examen dels comptes de les Fundacions benèfico-docents obligades a retre-les a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 70. Subjectes passius
Són subjectes passius del pagament d'aquesta taxa les fundacions esmentades, i responsables amb caràcter subsidiari els Patrons i Administradors d'aquestes.
Article 71. Bases i tipus
El tipus d'exacció serà l'u per cent de les rendes de les Fundacions esmentades.
Article 72. Acreditació
L'obligació de satisfer el tribut naix en el moment en què s'han examinat els comptes.
CAPITOL V
TAXES PER SERVEI DE LECTURA, INVESTIGACIÓ, CERTIFICACIONS, COPIES I REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS I IMPRESOS EN ARXIUS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS
Article 73. Fet imposable
Es percebrà aquesta taxa per raó dels fets següents:
1. Expedició de tarja de lectura i investigació en Arxius, Biblioteques i Museus.
2. Expedició de certificacions.
3. Diligència de còpies fetes a Arxius i Biblioteques.
4. Obtenció de Microfilms i Fotografies.
5. Autorització per publicar o reproduir fotocopies microfilms, pel·lícules, fotografies i diapositives.
6. Obtenció de còpies i dibuixos en Museus.
7. Utilització, amb finalitats comercials o lucratives, de dependències d'Arxius, Museus i Biblioteques.
Article 74. Subjecte passiu
Queden subjectes al pagament d'aquesta taxa les persones que facen ús d'aquests serveis.
Article 75. Bases i tipus
Els tipus aplicables en cada cos seran els següents:
I. Tarja de lectura i investigació a Arxius, Biblioteques i Museus.
a) Expedició: 160 ptas.
b) Renovació semestral: 80 ptas.
II. Certificacions:
1. Despeses d'expedició: 70 ptas. per pàgina.
2. Despeses de custodia: hom tindrà en compte l'antiguitat del document en la forma següent: 13 ptas. per any d'antiguitat per al primer foli original, i 1,30 ptas. per any d'antiguitat per cada un dels folis successius d'una mateixa certificació.
III. Diligència de còpies fetes a Arxius o Biblioteques, 50 ptas., cada una. Quan incloga més de cinc pàgines es pagaran a més 1,30 ptas., per cada una de les que ultrapassen aquest número.
IV. Obtenció de microfilms i fotografies:
1. Microfilms:
a) Documents: 70 ptas. fins a 15 fotogrames i cada un dels següents, 4 ptas.
b) de pergamins i plans: el mateix que els documents més el percentatge del 50 % en tot cos.
2. Fotografies:
a) Mida 13 x 18 i 15 x 21 cms., 24 ptas. cada una.
b) Mida 18 x 24 i 21 x 30 cms., 35 ptas. cada una.
c) Visitadors particulars: 100 ptas. per màquina i dia.
V. Autorització per publicar o reproduir fotocopies microfilms, pel·lícules, fotografies i diapositives:
1. Per publicar fotocopies: 70 ptas. per cada fotograma o fotocòpia sobre la tarifa d'obtenció.
2. Per reproduir microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives, per cada un 2.500 ptas., fins un màxim de 25.000 ptas. quan la finalitat siga exclusivament difusora i 5.000 per cada una sense límit màxim quan la finalitat de la reproducció siga comercial.
VI. Obtenció de còpies i dibuixos a Museus:
1. Per obra copiada, 100 ptas.
2. Per la realització de dibuixos d'escultures, independentment del nombre dels obtinguts, 250 ptas. per mes.
VII. Utilització, amb finalitats comercials o lucratives, de dependències d'Arxius, Biblioteques o Museus, amb informe previ de l'òrgan rector del Centre i de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per dia d'utilització, 5.000 ptas.
Article 76. Acreditació
El tribut s'acreditarà i farà efectiu en sol·licitar el corresponent servei.
Article 77. Exempcions
Està exempta l'autorització per reproduir microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives quan aquesta reproducció tinga una finalitat científico-docent o estrictament cultural.
TITOL III
CONSELLERIA DE SANITAT, SEGURETAT SOCIAL I TREBALL
CAPITOL I
TAXA PER SERVEIS SANITARIS
Article 78. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes, la prestació per la Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball i les Delegacions Territorials de Salut, dels serveis sanitaris que es consignen en les tarifes adjuntes.
El fet imposable es produirà tant si els serveis es presten d'ofici per l'Administració com si són sol·licitats pels interessats.
Article 79. Subjectes passius
Estan obligats al pagament d'aquestes taxes les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, incloses les entitats de l'article 33 de la Llei General Tributària a les quals es presten els serveis sanitaris consignats en les tarifes esmentades.
Article 80. Bases i tipus
Les taxes s'exigiran segons les bases i els tipus incloses en la tarifa següent:
SECCIÓ 1.r
Estudis i informes per obres de nova construcció o reforma:
1.r Per l'estudi i informe de cada projecte abans d'autoritzar les obres de nova construcció o reforma, sempre que hi calga l'autorització sanitària per al funcionament o inscripció en cap Registre sanitari, 0,25 per 100 de l'import del pressupost total (execució d'obra civil i instal·lacions) amb el límit de 4.400 ptas.
2.n Per la comprovació de l'obra acabada i emissió de l'informe previ al permís per al seu ús o funcionament 0,50 per 100 de l'import del pressupost respectiu amb el límit de 8.800 ptas.
SECCIÓ 2.a
Inspecció de construccions, locals, instal·lacions, indústries, activitats i espectacles i emissió d'informe i certificació, quan s'escaiga.
% Escala
1. Estacions d'autobusos privades 100 I
2. Aigües potables privades 100 I
3. Aigües residuals privades 100 I
4. Llavadors privats 100 I
5. Criptes dins dels cementeris 100 I
6. Criptes fora de cementeris 200 I
7. Habitatges, apartaments, bungalows, vil·les en règim de lloguer 100 II
8. Teatres, cinemes, frontons, pubs, discoteques, places de bous, camps
d'esports, hipòdroms, velòdroms i anàlegs, privats 100 III
9. Cinemes d'estiu 50 III
10. Locals destinats a animals que intervinguen en espectacles públics 100 III
11. Pensions i similars 50 IV
12. Hotels i hostals residenc. de I, II i III estrelles 100 IV
13. Hotels i hostals residenc. de III estrelles 150 IV
14. Hotels de IV estrelles 200 IV
15. Hotels de V estrelles 250 IV
16. Hospitals, sanatoris, preventoris, cases de salut, institucions de repòs,
guarderies, residències per a malalts convalescents, clíniques i altres
establiments semblants privats 100 IV
17. Establiments de gimnasos, sales d'esgrima, escoles d'educació física i
similars 50 IV
18. Magatzems de productes farmacèutics a l'engròs inclosos els
d'aplicació als animals per combatre antropozooríosis, cooperatives
farmacèutiques i similars 100 V
19. Establiments de BUP, acadèmies i anàlegs privats 100 IV
20. Perruqueries 200 V
21. Instituts de bellesa que no realitzen cirurgia estètica 300 V
2.2. Cases de banys, piscines, etc. 100 V
23. Restaurants, cafeteries, cafès, bars, cerveseries, salons de te,
botigues i similars 100 V
24. Orxateries, geladeries, xocolateries, bunyoleries, tavernes,
sidreries, cases d'animals, bodegons 1 anàlegs 50 V
25. Centrals lleteres 200 V
26. Escorxadors generals i industrials privats 200 V
27. Indústries càrniques 100 V
28. Altres establiments destinats a la fabricació, transport, emmagatzament,
conservació o venda d'aliments, condiments i begudes en general 100 V
29. Casins, societats d'esbarjo i anàlegs 200 V
30. Centres culturals, gremials o professionals 100 V
31. Consultoris per a animals 100 V
32. Establiments d'aigües miners medicinals o destinats a l'embotellament
d'aquestes aigües o de les anomenades de taula 200 V
33. Farmàcies 100 V
34. Farmacioles i adrogueries al detall 100 V
35. Laboratoris d'anàlisi 100 V
36. Empreses funeràries 200 V
37. Establiments que realitzen activitats molestes, insalobres o perilloses 200 V
Per a la determinació de l'import a satisfer per cada concepte s'aplicarà el % corresponent a cada un a la quantitat assenyalada en l'escala aplicable.
ESCALA I
Habitants de la localitat
Fins a 10.000
De 10.001 a 50.000
De 50.001 a 250.000
Més de 250.000
ESCALA II
Lloguer mensual de l'habitatge
Fins a 5.000 ptas.
De 5.001 a 10.000 ptas.
De 10.001 a 25.000 ptas.
De 25.001 a 50.000 ptas.
De 50.001 en avant
ESCALA III
Nombre total de localitats d'aforament
Per cada localitat d'aforament, en els límits mínim i màxim (independentment del percentatge que haja d'aplicar-se al corresponent concepte), de 440 i 4.400 ptas., respectivament.
ESCALA IV
Nombre total d'alumnes, hostes, places i llits
Per cada alumne, hoste, placa o llit vacants o ocupades amb els límits mínims (independentment del percentatge que haja d'aplicar-se al concepte corresponent) de 440 a 5.500 ptas. respectivament: 0,95.
ESCALA V
Nombre d'habitants de la localitat
Nº d'empleats de Fins a De 10.001 De 50.001 De 250.001
tota mena, inclosos 10.000 a 50.000 a 250.000 en avant
aprenents ptes. ptes. ptes.
No cap
1 a2 600 600 600 600
3 a 5 800 800 800 950
6a 10 950 1.150 1.250 1.450
11 a20 1.150 1.450 1.550 1.950
21 a 30 1.750 1.950 2.400 2.900
31 a 50 2.150 2.400 2.900 3.400
51 a 100 2.400 2.900 3.400 3.800
Més de 100 2.900 3.400 3.800 4.850
SECCIÓ 3.a
Cadàvers i restes cadavèriques
Intervenció de l'òrgan competent en la tramitació dels expedients per a la concessió de les autoritzacions següents:
38. Trasllat d'un cadàver sense inhumar:
a) Dins la Comunitat Valenciana 950
b) A altres comunitats 1.450
c) A l'estranger 9.500
39. Exhumació d'un cadàver abans dels tres anys de l'enterrament
a) Per a reinhumació a la mateixa localitat 950
b) Per a trasllat a una altra localitat de la Comunitat 1.450
c) Per a trasllat a altres Comunitats 1.950
d) Per a trasllat a l'estranger 9.500
40. Exhumació d'un cadàver després dels tres anys de la defunció i abans
de cinc:
a) Per a la reinhumació a la mateixa localitat 500
b) Per a trasllat a una altra localitat de la Comunitat 600
c) Per a trasllat a altres comunitats 950
d) Per a trasllat a l'estranger 9.560
41. Exhumació amb trasllat o sense de les restes d'un cadàver després
dels cinc anys de la defunció 20 % fixat en 40 a), b), c) i d)
42. Inhumació d'un cadàver en cripta dins d'un cementeri 950
43. Inhumació d'un cadàver en cripta fora d'un cementeri 9.500
44. Pràctica tanatològica:
a) Conservació transitòria 5.500
b) Embalsamament 47.500
45. Comprovació sanitària d'un acte tanatològic sense intervenir-ne
en la pràctica:
a) Amb expedició de l'acta 950
b) Sense expedir-ne l'acta 480
SECCIÓ 4.a
Altres actuacions sanitàries
46. Examen de salut amb expedició del certificat corresponent, sense
incloure-hi l'import de l'imprès, anàlisis, proves radiogràfiques o
exploracions especials, tret dels esmentats en el número següent 500
47. Reconeixement a efectes d'expedició dels certificats d'aptitud
obligatoris, inclós el valor de l'imprès, per a l'obtenció i revisió de:
a) Obtenció de permisos de conducció de les classes A-1, A-2, B i LCC 2.000
b) Obtenció de permisos de les classes C, D i E 3.000
c) Revisió dels permisos C, D i E 2.500
d) Obtenció d'autoritzacions especials per conduir vehicles destinats
al transport de mercaderies perilloses 3.000
e) Obtenció 1 renovació anual d'autorització especial de conducció
de vehicles destinats al transport escolar 1.500
48. Aplicació de plaques o bolles sanitàries; per cada un:
a) Cuirs, pells 1 productes càrnics (sense incloure-hi valor o bolla) 0,95
b) Caça menor (sense incloure-hi el valor de la placa o bolla) 0,25
49. Vigilància, col·laboració 1 participació en les campanyes contra
l'antropozoonosi:
a) en gossos (per animal) 5
b) en animals majors (per animal) 1,85
c) en animals menors (per animal) 0,25
50. Expedició de gules de circulació interprovincial de productes càrnics,
sense influir-hi l'Import de l'ingrés:
a) Fins a 100 kgs. 39
b) De 100 kgs. en avant, per cada 50 kgs. o fracció 19,5
51. Porcs pera industrialització, per unitat 22 3
52. Magatzems a L'engròs de productes càrnics, per kg. de producte reconegut 0,25
53. Tallers d'elaboració i magatzems de butzes, per kg. de producte 0,25
54. Escorxadors generals 1 d'aus.
a) Cap de bestiar vacú 5
b) Vedella. 2,5
c) Cap de bestiar porcí no destinat a la industrialització 2,5
d) Cap de bestiar llaner o cabrí 0,5
e) Aus 0,15
55. Margarina o mantega per quilo de producte 0,25
Escorxadors frigorífics, intervenció sanitària, cànon anual 16.500
56. Magatzems frigorífics, intervenció sanitària, cànon mensual.
a) Magatzems fins a 500 metres cúbics de capacitat o moviment de
mercaderia 2,5 ptes. per m.3
cúbic i mes amb
un mínim de 300
ptes. mensuals
b) Magatzems de 501 a 2.000 M.3 de capacitat o moviment de
mercaderia 1,8 per m.3 amb
el mínim de 1.450
ptes. mensuals
c) Magatzems de 2.001 a 5.000 m3 de capacitat o moviment de
mercaderia 1,2 per m.3 i
mes, amb el
mínim de
5.500 ptes any
d) Magatzems de 5.001 M.3 en avant de capacitat o moviment
de mercaderia 0,6 per m.3 i mes
amb mínim de 6.000
ptes. mensuals.
57. Declaracions sanitàries per a circulació de peixos frescos.
a) Fins a 100 kgs. 18
b) De 100 kgs. en avant, cada 50 kgs. o fracció 1,2
58. Declaracions sanitàries per a circulació d'ous, llet i derivats:
a) Ous, dotzena 0,4
b) Llet, lacticinis i productes derivats:
1. Fins a 100 kgs. 25
2. De 101 a 1.000 kgs. 75
3. De 1.001 a,10.000 kgs. 60
4. De 10.00 1 en avant 85
SECCIÓ 5.a
59. Inscripció de societats médico-farmacéutiques que exercesquen
les activitats exclusivament a la Comunitat. 500
60. Emissió d'informes que requeresquen estudis o exàmens de
projectes o expedients tramitats a petició de part no inclosos
en conceptes anteriors 950
61. Certificats, visats, registres o expedició de documents no inclosos
en altres conceptes a instància de part cada un 200
SECCIÓ 6.ª
Taxes administratives
62. Drets de certificats per l'expedició dels que facen referència a titulars sanitaris, sempre que no siga com a funcionaris de l'Estat
63. Pels drets de concurs, per concursant, tret de quan es convoquen per l'Administració central
Article 81. Normes generals per a l'aplicació d'aquestes tarifes
Primera. Els serveis a què fa referència aquesta tarifa es practicaran pels funcionaris sanitaris a qui escaiga, d'acord a les disposicions vigents en cada moment.
Segona. Es consideraran autoritats competents per ordenar la pràctica dels serveis que no hagen estat sol·licitats directament o indirecta per part interessada, el Conseller de Sanitat, Seguretat Social i Treball, els Directors Generals de la Conselleria i els De legats Territorials de Salut; i en aquells que haguessen de ser realitzats pels Metges, Farmacèutics o Veterinaris titulars, a més a més' els Alcaldes respectius.
Tercera. Actuaran com a òrgans de gestió d'aquestes taxes els òrgans corresponents de la Generalitat, encarregats de la prestació dels serveis la realització dels quals origina l'obligació de contribuir.
Quarta. A efectes dels espectacles públics, s'entendrà per "temporada" la funció o sèrie de funcions que s'anuncien o abonen per cada propietari, arrendatari o Empresa per a l'assistència del públic mitjançant preu, durant e! termini màxim, pel cap dalt, d'un any natural.
Article 82. Acreditació
El tribut s'acreditarà i farà efectiu en el moment en què es preste servei, quan la prestació esmentada es realitze d'ofici per l'Administració, i en el moment en què se sol·licite pels particulars quan la prestació es produesca a instància d'aquests.
Article 83. Preus
Tindran la consideració de "preu" els conceptes que es relacionen en l'annex. Hom continuarà percebent-ne l'import, el qual podrà ser modificat mitjançant Decret del Consell, però quedarà fora de l'àmbit d'aquest Text Articulat.
PREUS PER ACTES MÈDICS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT, SEGURETAT SOCIAL I TREBALL
Ptes.
PROVES DE LABORATORI
Hematologia
Fórmula, recompte de rojos, recompte de blancs i VSC 408
Fórmula, recompte de rojos, recompte de blancs i SSC Hemoglobina
Hematocrit (cada element serà computat) 205
Recompte de plaquetes, cosinòfils o vasòfi1s (cada sol·licitud) 205
Estudi de resistència globular 612
Mielograma, adenograma, esplenograma, cada un per a quan l'estudi no
necessite tincions coto químiques especials 1.630
Punció per a les determinacions anteriors, cada una 308
Punció lumbar, peritoneal, pleural, cada una 308
Cada tinció citoquímica quan complemente un estudi 408
Tinció citoquímica i estudi sol·licitat independentment, per exemple
osfatassa alcalina en leucòcits, cada una 511
Estudi del fenomen L.E. 1.020
Diagnòstic immunològic de la mononucleosi 810
Immunoelectroforesi (estudi qualitatiu amb antisèrum polivalent) 2.039
Quantificació de subfraccions proteiques, cada una 1.429
Diagnòstic mitjançant reaccions d'immunodifusió 815
Separació d'isoenzims per electroforesi 2.039
Separació i dosificació química d'isoenzims 1.020
Fraccionament d'hemoglobines 2.039
Trombotest, tolerància a l'heparina, consum de protombina, dosificació de
ibrinògen, temps de trombina (cada una) 511
Estudi de fibrinolisi 511
Tromboclastograma 1.529
Temps d'hemorràgia, coagulació, retracció del coàgul, mesura de resistència
capil·lar (cada una) 103
Temps de protombina, cefalina, recalcificació 308
Generació de la tromboplastina o estudi de la deficiència qualitativa de
factors plaquetaris (cada una) 1.630
Quantificació de l'activitat d'un factor de coagulació inclós en un altre epígraf 1.429
Rick i Pitney 1.429
Grup sanguini (sistema ABO) i Rh (anti-D) 205
Estudi, Grup ABO, Rh, anti CDE, subgrups A (cada un) 205
Coombs directe 408
Coombs indirecte 1.020
Sia, piroglobulines, crioglobulines (cada una) 205
Estudi espectofotomètric del líquid amniòtic 1.630
Estudi de genotipus 1.630
Estudi de cariotipus 3.059
Estudi d'aglitinines 1.020
Proves sanguínies creuades 612
Immunofluorescència directa 3.059
Bioquímica, sang i orina
Reaccions de l'habilitat sérica intèric (cada una) 154
R. de Takata, àcid úric, urea, glucosa, unitats antoproteiques, lípids totals,
proteïnes totals, bilirrubina total 205
R. de Weltmann, Ions, cations, bilirrubina fraccionada, creatinina, fosfatases,
transaminases, hidrogenases làctiques, butírica, lipasa, amilasa, aldolasa,
crastinkinasa, leucioamenopeptinasa, colesterol total 308
Liti, coure, Ph, gasos, creastina, calci iònic, galactosa, fructosa, xilosa 408
Corbes sobrecàrrega sucres (3 determinacions), microproteïnes, glicoproteïnes,
fraccions lípids, àcids làctics, pirúvic, hidroxi-indolacètic, nitrogen total,
garrimaglutamiltransferasa, glucosa-sis-fosfat dehidrogenasa, piruvat hinasa,
5 nicleotidasa, arginasa, isocrítico d'hidrogenasa o útil carbamiltransferasa,
coruloplasmina, colinesterasa 612
Siderofilina, proves d'eliminació de colorants 612
Cubs sobrecàrregues sucres (5 determinacions, amb dintel renal).
proteïnogrames o lipidogrames en sang 815
Corbes sobrecàrregues sucres (5 determinacions) i orina simuliània
amoníac, plom, iode, àcid delta-amino-levulínic, porfobilinògen en orina,
porfirines quantitatives (orines) ala-dehidrasa, enzims en hematies,
proteinogrames en altres líquids de la sang 1.020
Aromatització 1 a 10 parámetres. Àcid vanilmandélix (orina) 1.020
Cromatografies qualitatives 1.630
Automatització 12 a 20 paràmetres. Cromatografies quantitatives 2.039
Reserva alcalina 40
Microbiologia i Serologia
Exàmens bacteriològics en general 205
Bacil·loscòpies directes 308
Bacil·loscòpies amb enriquiment previ 408
Exàmens micològics, pèls i escates 205
Exàmens micològics, altres productes 205
Exàmens micològics, amb enriquiment previ 308
Exàmens parasitològics de la sang 205
Exàmens parasitològics d'altres productes 205
Exàmens parasitològics amb enriquiment previ 305
Autovacuna 1.630
Anti-estreptolisina 612
Proteïna C reactiva 308
Reaccions de precipitació, cada una 408
Reacció de Làtex 612
Tractament antiràbic per a l'espècie humana (simple) 1.156
Tractament antiràbic per a l'espècie humana (cervell ratolí lactant) 5.500
Vacuna antivariòlica líquida, per dosi 6
Vacuna antivariòlica líquida, vial mínim de 25 dosis 145
Vacuna antivariòlica liofilitzada, per dosi 12
Vacuna antivariòlica liofilitzada, vial mínim de 25 dosis 289
Vacuna antigripal inactiva, per dosi 173
Vacuna antigripal inactiva, vial mínim de 5 dosis 867
Determinacions d'inimunoglobulina, cada una 694
Seroaglutinacions (grup tífic, paratífic i malta) 347
Reaccions de fixació de complement, cada una 347
Tècniques d'inmunofluorescència 694
Aïllament de virus en cultius cel·lulars i/o embrions de pollet i animals
d’experimentació 2.312
Determinació del títol d'anticossos davant d'antígens virals:
-Per seroneutralització (cada antigen) 1.156
-Per inhibició de l'hemaglutinació (cada antigen) 1.156
-Per fixació de complement (cada antigen) 1.156
Proves ELISA 1.156
Investigació del virus de l'hepatitis B en mostres de plasma o sèrum,
amb diverses tècniques, exceptuada la microscòpia electrònica 1.156
Investigació de l'hepatitis A 2.312
VDRL i test de precipitació de Lucs 578
Exàmens bacteriològics per cultiu de qualsevol producte biològic o
patològic amb identificació de gèrmens 1.734
Antibiograma i/o sulfamidograma 1.156
Examen bacteriològic per cultiu de mostres sospitoses de M Tuberculosi 1.734
Inoculació en animals de mostres sospitoses de M Tuberculosi 3.468
Antibiograma 1 proves de susceptibilitat per a M Tuberculosi 2.312
Orina
Examen parcial (1-3 elements qualitatius) 103
Examen parcial (densitat, e, anormals i sediments) 308
Examen complet (densitat, e, anormals, normals i sediments) 408
Les determinacions o dosificacions químiques seran tarifades segons la
valoració en bioquímica sanguínia
Proves defunció renal
Aclariment ureic 612
Aclariment de crestinina 612
Prova de dilució o concentració 205
Recompte quantitatiu (Addis o semblants) 308
Perfirines qualitatiu 1 altres pigments 205
Contingut gàstric
Cateterisme i examen fisico-quírnic 511
Cateterisme fraccionat 1.020
MAO i BAO 1.631
Contingut duodenal
Cateterisme i examen fisico-químic 1.631
Esputs i exudacions
Cada determinació química (albúmina, revalta, etc.) cada una 205
Proves funcionals.
Proves hepàtiques 408
Bromosulfatelina (sense incloure injectables) 408
Fanusulfatelina (sense incloure injectables) 805
Prova de xilosa i semblants 1.020
Prova de roig Congo 1.020
Prova de galactosa 1.020
Diagnòstic hormonal
Determinació de 17-cetosteroides-17, lidroxicorticoides (cada una) 815
Determinació estrògens. Pregnadiol i altres hormones (cada una) 1.020
Diagnòstic biològic 1 immunològic de l'embaràs (cada un) 308
Excrements
Estudi microscòpic digestió 308
Investigació de sang, albúmina, mucina, etc.(cada una) 154
Examen clínic general (caràcters generals, químic, digestió i Paràsits) cada una 408
Altres exploracions i proves funcionals
Radioscopia 205
Radiografia tòrax (cada placa) 713
Fotoseriació 100
Tomografies (cada placa) 408
Broncoscopia 2.039
Broncografia 4.080
Proves funcionals respiratòries 1.020
Gasometria 1.020
Audiometria 1.020
Exploracions vestibulars 1.020
Laringoscopia en suspensió 3.059
Electrocardiograma 408
Ventocardiograma 1.020
Ecocardiograma 2.039
Fonocardiograma 1.429
Electroencefalograma 1.020
Proves funcionals cardiovasculars simples o farmacodinámiques 1.429
Exploracions oftalmològiques sistemàtiques (refracció, tonometria,
campometria i fons d'ulls) 1.224
Cada una de les exploracions oftalmològiques abans esmentades, per separat 408
Diversos
Cultiu intradermo reaccions (Matoux, Cassoni, Mitsuda i altres), cada una 154
Espermiograma amb índex de fertilitat 408
Metabolisme basal 815
Estudis citològics d'esputs, exudats i transudats Papanicolau o Shorr, etc. (cada una) 612
Biòpsia 1.631
Proteïna de Bance Jones 205
Càlculs 205
Determinació d'IB i RB mitjançant cultius invitro- de leucòcits 2.039
Determinació d'IB 1 RB en mostres de sang 4.080
Anàlisi de productes alimentaris i de nutrició
Recollida de mostres d'aliments i productes alimentaris, a petició de part, per
a la posterior anàlisi d'inspecció 347
Anàlisi d'aigües de beguda no embasades
a) Anàlisi mínima 2.000
b) Anàlisi normal 10.000
c) Anàlisi completa 25.000
Estudis i anàlisis microbiològics
Proves per al control d’esterilització 2.312
Determinacions per a valorar l'índex de contaminació 5.780
Proves de selectivitat o identificació (per determinació efectuada) 1.156
Determinació microbiològica de conservadors i antisèptics 3.468
Estudi de contaminació per fongs i llurs toxines 5.780
Assajos de contaminació per virus 11.560
Assajos d'infecció i proves de protecció 11.5601
Proves toxicològiques
Tests d'innocuïtat 2.312
Estudis de toxicitat aguda 11.56022
Estudis de toxicitat crònica 115.60022
Estudis de teratogènesi 115.60022
Estudis sobre cancerogènesi 115.60022
Estudis parasitològics 12.312
Anàlisis físiques, químiques, bioquímiques i biològiques
Comprovació de la presentació, envasat, retolació, pes i caràcter organolèptic 578
Determinació de la humitat, cendres, densitat, viscositat, acidesa, Ph i altres
semblants (per determinació efectuada) 347
1 Més el cost i el manteniment dels animals d'experimentació.
2 Més el cost i el manteniment dels animals d'experimentació durant el període l'estudi.
determinació de principis immediats 1 identificació d'un colorant
(per determinació efectuada) 1.156
Estudi i anàlisi per a coneiximent de composició d'aliments i productes
alimentaris (contrastació) sense valoració de vitamines i activitats enzimàtiques 8.670
Determinació de vitamines (per cada una) 5.780
Determinació d'activitats enzimàtiques 11.560
Estudi especial per a determinar puresa 5.780
Utilització anàlisi instrumental (cromatografia de gasos, capa fina,
expectofometria, fluorometria, absorció atòmica, ressonància nuclear
magnètica, etc.) 5.780
Estudi metabolimètric de dictes i/o valor biològic 28.900
Determinació de residus de plaguicides, detergents, metalls pesants, etc.
(per determinació efectuada) 5.780
Determinació de contaminants radionuclears 5.780
Proves de cessió de materials d'envasament o embalatge o per a usos alimentaris 11.560
Anàlisis de lleixius, detergents, desinfectants, productes de neteja, ceres i
altres productes semblants 11.560
TITOL IV
CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
CAPITOL I
TAXA PER L'ORDENACIÓ D'INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS INDUSTRIALS, ENERGÈTIQUES I MINERES
Article 84. Fet imposable
1.er Constitueix el fet imposable de la Taxa per l'ordenació d'activitats i instal·lacions industrials, energètiques i mineres la prestació pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana, a instància de l'administrat o d'ofici, dels serveis que s'enumeren a continuació, així com l'atorgament de les autoritzacions, permisos i concessions que s'especifiquen en l'article següent.
2.n Són subjectes a gravamen les actuacions següents:
1. L'autorització de funcionament, inscripció i control d'instal·lacions industrials.
2. Les inspeccions tècniques.
3. Les funcions de verificació, contrastació i homologació.
4. L'autorització de conexions elèctriques en habitatges.
5. La realització de proves de pressió en aparells i recipients que contenen fluids.
6. L'atorgament de concessions administratives de servei públic de subministrament de gas.
7. L'expedició de certificats i documents que acrediten aptitud per a l'exercici d'activitats reglamentades.
8. L'expropiació forçosa de béns i la imposició de servituds de pas.
9. L'expedició d'autoritzacions d'explotació i aprofitament de recursos minerals.
10. L'atorgament de permisos d'exploració, permisos d'investigació i concessions mineres d'explotació i els canvis de titularitat.
11. La confrontació i autorització de projectes d'exploració, investigació, plans de labors mineres i gros voladures amb explosius, aforaments i presa de mostres.
12. Autorització per al maneig d'explosius en obres
Article 85. Subjecte passiu
Serà subjecte passiu d~ la Taxa la persona natural o jurídica, incloses les entitats a què fa referència l'article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licite o se li preste qualsevol dels serveis, autoritzacions, permisos o concessions relacionades en l'article anterior.
Article 86. Bases i tipus de gravamen
La liquidació de la taxa s'efectuarà d'acord amb les bases imposables, tipus de gravamen, o quotes fixes que s'estableixen en les tarifes següents:
Tarifa 1. Autorització de funcionament, inscripció i control de:
a) Indústries i ampliacions, modificacions i trasllats.
b) Instal·lacions industrials especifiques:
-Aparells elevadors.
-Generadors de vapor i altres aparells a pressió.
-Centrals línies, estacions i subestacions transformadores d'energia elèctrica.
-Instal·lacions receptores elèctriques amb projecte.
-Instal·lacions distribuïdores i receptores d'aigua i gas amb projecte.
-Instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta amb projecte.
-Instal·lacions frigorífiques.
La taxa girarà sobre el pressupost de la maquinària i equip:
1.1. Fins a 1.000.000 de pessetes 5.000 ptes.
1.2. Excés per milió o fracció 1.000 ptes.
1.3. Canvis de titularitat 2.000 ptes.
Tarifa 2. Inspeccions tècniques i reglamentàries
2.1. Inspecció tècnica de vehicles en estacions I.T.V. Revisions
periòdiques, reformes, matricules, remolques i duplicats.
2.1.1. Per vehicle fins a 3.500 Kg. 1.250 ptes.
2.1.2. Per vehicle de més de 3.500 Kg. 2.000 ptes.
2.2. Inspeccions periòdiques reglamentàries, cada una 3.500 ptes.
Tarifa 3. Verificacions i homologacions
3.1. Verificació de comptadors en laboratori
3.1.1. D'electricitat monofàsics.
De gas fins a 6 M3/h. i d'aigua fins a 15 mm. de calibre, cada un 300
3.1.2. Sèries de més de 6. Cada element de la sèrie 90
3.1.3. Comptadors d'altres característiques, cada un 600
En sèries de més de 6 per unitat 180
3.2. Verificació de limitadors de corrent, làmpades, termòmetres,
manòmetres, vàlvules 1 altres instruments de precisió en laboratori
oficial o fàbrica. Sèries. Cada element de la sèrie 20
3.3. Transformadors, verificació en laboratori oficial. Cada un 500
3.4. Verificació d'aparells taxímetres en estacions I.T.V. Cada una 500
3.5. Verificació en domicili particular dels aparells anteriors. Cada un 3.500
3.6. Contrastació d'objectes de metall
preciosos. Cada peça 10
3.7. Assaig químic de barres, lingots, etc., de metalls preciosos. Cada una. 1.500
3.8. Homologació de prototipus, tipus i models. Cada una 4.000
3.9. Determinacions volumètriques de cisternes. Cada una 3.500
3.10. Contrastació de peses i mesures, bàscules i balances. Cada una 50
3.10.1. Si la capacitat ultrapassa els 100 Kg. o 100 litres 200
3.10.2. Si ultrapassa els 1.000 Kg. 2.000
3.10.3. Sèries uniformes de peses i mesures. Cada sèrie 25
3.10.4. Surtidors de carburants i similars. El primer d'una estació 3.500
Els altres, cada un 1.000
Tarifa 4. Instal·lacions elèctriques en habitatges
Per cada KW de potència o fracció a contractar 300
Tarifa 5. Proves de pressió en recipients per a contenir fluïts
5.1. Sèries d'extintors d'incendis. Cada element de la sèrie 40
5.2. Altres recipients. Cada element de la sèrie 10
Tarifa 6. Concessions administratives de servei públic de gas.
Cada una 5.000
Tarifa 7. Expedició de certificats i documents
7.1. Expedició de documents que acrediten aptitud o capacitat per a
l'exercici d'activitats reglamentades. Cada una 1.500
7.2. Renovacions i pròrrogues. Cada una 500
7.3. Certificats de posada en pràctica de patents, tràfic de perfeccionament
i productor nacional. Cada un 3.500
7.4. Altres certificats. Cada un 150
Tarifa 8. Expropiació forçosa de béns i imposició de servitud de pas
Cada parcel·la afectada 2.500
Tarifa 9. Expedients miners
9.1. Autoritzacions d'explotació i recursos minerals i aprofitament de
recursos minerals de les seccions A i B. Segons el valor de la
producció 2 per 1.000 amb un mínim de 5.000
9.2. Atorgament de:
Permisos d'exploració 95.000
Permisos d'investigació 95.000
Concessions d'explotació 105.000
9.3. Confrontació 1 autorització de sondeigs; de projectes d'exploració,
investigació i explotació de plans de labors mineres de projectes
de restauració i grans voladures amb explosius.
Segons el pressupost dels treballs 0'5 per mil. Amb un mínim de 7.500
9.4. Autorització d'ús d'explosius en obres civils i assistència en
voladures. Per cada una 5.000
9.5. Classificació de recursos minerals i de presa de mostres 5.000
9.6. Aforaments de cabdals d'aigua i assaigs de bombeig 15.000
9.7. Delimitacions, intrusions, perímetres de protecció, replanteigs i
afeccions 15.000
9.8. Canvis de titularitat 2.000
9.9. Inspeccions de policia minera 5.000
9.10. Informes sobre suspensions, abandonaments i caducitats 5.000
9.11. Informe sobre autorització de fàbriques d'explosius, polvorins i
pirotècnia 2 per 1.000
Amb un mínim 10.000
9.12. Exàmens d'artillers i maquinistes 3.000
A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret Legislatiu deixaran d'acreditar-se les quantitats assenyalades en l'article 101 del Reglament General per al Règim de la Mineria, de 25 d'agost de 1978.
Tarifa 10. Diverses inspeccions a instància de part
Característiques dels subministraments en els serveis públics d'electricitat, gas, aigua, fraus. Condicions de seguretat d'instal·lacions, etc.
Article 87. Acreditació
La taxa serà acreditada una vegada realitzat el fet imposable.
Article 88. Fet imposable
1.er Constitueix el fet imposable de la taxa, la realització per la Generalitat Valenciana, a instància de l'administrat o d'ofici, de serveis i treballs que s'enumeren a continuació, per a l'ordenació i defensa de les indústries agràries i alimentàries.
2.n Estaran subjectes a gravamen els serveis i treballs següents:
1. Autorització d'instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de la maquinària.
2. Canvi de titular o de la denominació social de la indústria.
3. Autorització de funcionament.
4. Inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en les indústries agràries i alimentàries.
5. Certificats a instància de part.
6. Expedició de Document de Qualificació Empresarial.
Article 89. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats a què fa referència l'article 33 de la Llei General Tributària, a qui beneficien els serveis i treballs esmentats.
Article 90. Bases i Tipus
La taxa serà exigida segons les bases i els tipus inclosos en les tarifes següents:
Tarifa 1.ª Instal·lació de noves indústries, ampliació o modificació de les existents, trasllat o substitució de maquinària
Valor de la instal·lació, ampliació o substitució Autorització
Fins a 1.000.000 de pessetes 5.000
Per cada milió o fracció 1.000
Tarifa 2.ª Canvi de propietari de la Indústria
Valor de la instal·lació Autorització
Fins a 1.000.000 de pessetes 1.000
Per cada milió o fracció 500
Tarifa 3.ª Actes de posada en marxa en instal·lacions de temporada
Drets d'expedició
Tarifa 4.ª Visites d'inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en les indústries agràries i alimentàries
Valor de la instal·lació Comprovació i control
Fins a 1.000.000 de pessetes 500
Per cada milió o fracció 200
Tarifa 5.ª Expedició de certificats a instància de part
5.1. Expedició de certificats relacionats
amb les indústries. Drets d'expedició 2.000
5.2. Expedició de certificats per a altres
organismes del Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació. Drets d'expedició 500
Tarifa 6.ª Concessió o renovació del document de qualificació empresarial. Drets d'expedició
Article 91. Acreditació
La taxa serà acreditada una vegada realitzat el fet imposable.
CAPITOL II
TAXA PER APROFITAMENT DE PASTURATGES, HERBES I RASTROLLS
Article 92. Fet imposable
Constitueix el fet imposable l'aprofitament dels pasturatges, les herbes i els rastrolls que les Cambres Agràries Locals destinen a l'alimentació del ramat dels termes municipals respectius.
Article 93. Subjectes passius
Estaran obligades al pagament d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats a què fa referència l'article 33 de la Llei General Tributària, els terrenys de pasturatge, herbes i rastrolls de les quals siguen afectats per la concentració i distribució d'aquests aprofitaments.
Article 94. Base i tipus de gravamen
La quantia d'aquesta taxa consistirà en la percepció del 10 % del valor d'adjudicació dels pasturatges, les herbes i els rastrolls.
Article 95. Acreditació
L'acreditació de la taxa es produirà en el moment de fer-se l'adjudicació dels aprofitaments per les Cambres Agràries respectives.
Article 96. Liquidació
La liquidació de la taxa serà practicada per les Cambres Agràries, segons les directrius establertes per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i tenint en compte les disposicions legals vigents.
CAPITOL III
TAXA PER GESTIÓ TECNICO-FACULTATIVA DELS SERVEIS AGRONÓMICS
Article 97. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la realització, per la Generalitat Valenciana, de treballs i serveis que facen referència al foment, la millora i defensa de la producció agrícola, i en concret:
1.r La inspecció de maquinària agrícola i inscripció en el Registre.
2.n La inspecció de la fabricació i el comerç d'adobs.
3.r La inscripció en el Registre de Productes enològics
4.t La inspecció de conreus i llavors.
2. La percepció d'aquesta taxa serà incompatible amb la percepció de les taxes tipificades als capítols IV i VI d'aquest Títol.
Article 98. Subjectes passius
Estaran obligades al pagament d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques a les quals afecten els serveis i treballs esmentats, tant si la prestació es produeix a instància de l'interessat o per mandat legal.
Article 99. Bases i tipus
La taxa serà exigida segons les bases i els tipus inclosos en les tarifes següents:
Tarifa 1.ª Inscripció en els registres oficials
1.r) Dels tractors agrícoles, de nova
construcció, importats o de fabricació
nacional i expedició de la cartilla de
circulació:
Per a tractors de menys de 400.000 pessetes
0'30 % del valor d'adquisició
Per a tractors de més de 400.000 pessetes
0'22 % del valor d'adquisició
2.n) De motors i altra maquinària agrícola:
De nova construcció
0'22 % del valor d'adquisició
Per a tractors i maquinària reconstruïda
0'12 % del valor estipulat
3.r) Per revisions oficials periòdiques 490 ptas.
4.t) Per canvi de propietari 500 ptas.
Tarifa 2.ª Informes facultatius
Pels informes facultatius de caràcter
econòmico-social o tècnic que no estiguen
previstos en els aranzels 1.650
Tarifa 3.ª Inspeccions facultatives
La inspecció facultativa inicial d'establiments
comercials de productes destinats a
l'agricultura 660
Per visites periòdiques a magatzems majoristes 240
Per visites periòdiques a magatzems minoristes 80
Tarifa 4.a Per inspecció de terrenys que es vulguen dedicar a nores plantacions, llur regeneració o substitució
Per a aquesta classe d'inspeccions, incloent-hi l'informe facultatiu corresponent que inclourà, entre altres extrems, el reconeixement del terreny i l'assessorament ` de la varietat a usar, hom percebrà, com a model únic d'execució del servei, l'equivalent a dietes i despeses de locomoció.
1.r Plantació de cítrics: % del valor
plantons
Per a superfícies fins a 1 Ha. 1,35
El que ultrapasse 1 Ha. fins a 2 Ha. 1,10
El que ultrapasse 2 Ha. fins a 5 Ha. 0,85
El que ultrapasse 5 Ha. 0,60
2.º Plantacions de fruiters: % del valor
plantons
Per a superfícies fins a 1 Ha. 2,00
El que ultrapasse 1 Ha. fins a 2 Ha. 1,75
El que ultrapasse 2 Ha. fins a 5 Ha. 1,50
El que ultrapasse 5 Ha. 1,25
3.º Plantacions de raïm per a vinificació: % del valor
plantes
Per a superfícies fins a 1 Ha. 2,50
El que ultrapasse 1 Ha. fins a 2 Ha. 2,25
El que ultrapasse 2 Ha. fins a 5 Ha. 2,00
El que ultrapasse 5 Ha. 1,75
4.º Plantacions de raïm de taula: % del valor
plantes
Per a superfícies fins a 1 Ha. 2,25
El que ultrapasse 1 Ha. fins a 2 Ha. 2,00
El que ultrapasse 2 Ha. fins- a 5 Ha. 1,75
El que ultrapasse 5 Ha. 1,50
5.é Arrancada de plantacions:
Per a superfícies d’1 Ha.: 625 pessetes mínim.
El que ultrapasse una Ha. fins a 2 Ha.: 300 pessetes Ha. d'increment.
El que ultrapasse 2 Ha. fins a 5 Ha.: 150 pessetes Ha. d'increment.
El que ultrapasse 5 Ha.: 75 pessetes Ha. d'increment.
Article 100. Acreditació
L'obligació de contribuir naixerà en el moment de prestar el servei o l'activitat que constituesca el fet imposable.
Article 101
Tindran la consideració de preu o ingrés patrimonial els conceptes que es relacionen en l'annex. Hom continuarà percebent-ne l'import, que podrà ser modificat mitjançant Decret del Consell Valencià, però quedarà fora de l'àmbit l'aplicació d'aquest Text Refós.
ANNEX I PREUS. PELS TREBALLS D'ANÀLISI DE PRODUCTES DEL CAMP REALITZATS EN ELS LABORATORIS AGRARIS OFICIALS
A) Sols Pessetes
-Anàlisis químiques:
pH 240
Carbonats 155
Fósfor soluble en bicarbonat sòdic 350
Potasi extret per acetat amònic 350
Prova prèvia de salinitat.
Extracte sòl aigua: 1/5 200
Nitrógen orgànic 220
Nitrógen (orgànic + nitrat) 250
Capacitat de canvi catiònic 350
Cations de canvi 400
Cations de canvi: Ca i Mg 350
Asidesa valorable (total) dels sòls 240
Necessitat de calç dels sòls àcids 350
Pasta saturada del sòl 1 separació de l'extracte 360
Sodi, per fotometria de flama 440
Potasi per fotometria de flama 440
Sulfats 350
Carbonats 1 bicarbonats en extractes de sòl 230
Clorurs 180
Nitrats 310
Bor 210
Algeps (Qualitatiu) 150
Algeps (Quantitatiu) 210
Necessitat d'algeps 250
Cálcul de la necessitat d'esmena 250
Calissa activa 350
Carboni orgànic oxidable 155
Relacions numériques 80
Altres determinacions, preus sense dificultat de 150-720
-Anàlisis físiques:
Humitat 180
Textura 500
Conductivitat hidráulica 240
Densitat aparent 155
Densitat real 175
Percentatge de saturació 200
Percentatge a u/10 Watmósfera 200
Percentatge a u/3 d'atmósfera 200
Percentatge a 15 atmósferes 200
Agregació de partícules inferiors a 50 micres 250
Coeficlent higroscópic 200
índex Winestabilitat estructural 200
Relacions numériques 80
Altres determinacions, preu segons dificultat 150-750
B) Fertilitzants
Granulometria 150
Humitat 100
Cendres 220
Nitrogen total 350
Nitrogen amoniacal 220
Nitrogen nítric 310
Nitrogen ureic 310
Biuret 2510
Nitrogen cianamídic 350
Nitrogen insoluble en aigua 350
Nitrogen orgànic 350
Fósfor total 350
Fósfor soluble en aigua 280
Fósfor soluble en aigua 1 en citrat amònic neutre 350
Fósfor soluble en citrat amònic alcalí 310
Fósfor soluble en àcid cítric al 2 % 310
Potasi soluble en aigua 300
Potasi total 350
Sofre 240
Bor 240
Clorurs 240
Zinc 240
Coure 240
Sodi 240
Ferro 240
Manganés 240
Calci soluble en àcid (volumetria) 240
Calci soluble en àcid (absorció atòmica) 240
Molibdé 240
Index d'activitat Walliberament lent de nitrogen 350
Cobalt 240
Cadmi 240
Matèria orgànica total 155
Matèria orgànica oxidable 200
Sulfats 240
Relacions numériques 80
Altres determinacions preus segons dificultat 100-1.500
C) Aigües
Color 150
Olor 75
Sabor 75
PH 200
Enterbolament 150
Duresa T 220
Matéries en suspensió 200
Matéries sedimentables 150
Biòxid de carbónic lliure (CO,) 250
Demanda bioquímIca d'oxigen (DBO) 350
Conductivitat elèctrica 200
Sulfats 240
Clorurs 240
Alcalinitat 200
Calci 240
Magnesi 240
Nitrats 240
Amoni 230
Nitrits 240
Sodi 240
Potasi 240
Residu sec 220
Arsénic 240
Crom total 240
Crom exovalent 250
Cianurs, 250
Fluorurs 250
Plom 300
Seleni 240
Coure 240
Manganés 240
Ferro 240
Cadmi 240
Zinc 240
Matèria orgànica 200
Fenols 350
Olis 1 greisos 350
Fosfats (PO 4) 250
Detergents 350
Sulfurs 240
Sílice 300
Acidesa 200
Mercuri 350
Alumini 240
Bor 240
Brom 240
Níquel 240
Clor residual 250
Demanda de clor 250
Fósfor total 250
Sulfits 240
Relacions numériques so
Altres determinacions preu segons dificultat de 100-750
D) Fitosanitúries
Humitat 90
Finura per tamisat 70
Arsénic total 240
CalcIL total en un arseniat 150
Plom 150
Coure 180
Fluor 180
Bari 180
Densitat 40
Cianur 150
Clorur 100
Puresa en un Sofre 150
Asidesa total d'un Sofre 80
Anhídrid sulfurós en un Sofre 80
Qualitativa de la impuresa en els sofres negres 80
Ferro 100
Estabilitat d'una emulsió 180
Massa específica Tun oli 100
Residu insulfonable en oli mineral 100
Volatilitat, inflamabilitat i biscositat en un oli, cada una 100
Fitosanitaris: organoclorats, organofosforats, carbamats,
preu segons dificultat de 440-1.800
Residus de productes fitosanitaris i preu segons dificultat de 440-1.800
Relacions numériques 80
E) Llavors
Pes aparent 150
Pes de mil granis 180
Percentatge de puresa 180
Impureses 150
Cuscuta 290
Estat sanitari 290
Poder germinatiu 350
Valor real 440
Relacions numériques 80
Altres determinacions, preu segons dificultat de 100-520
F) Menjars i farratges
Urea 220
Alcaloides en tramussos 240
Proteïna total 285
Greis brut (sense hidrólisi prèvia) 240
Greis brut (amb hidrólisi prèvia) 260
Clorurs 240
Humitat 155
Fibra bruta 350
Sucres 350
Asidesa del greis 150
Calci 240
Greis (en productes làctics reengreisats) 370
Cendres brutes 155
Nitrogen amoniacal 300
Carbonat 155
Aflatoxina B, 350
Relacions numeriques 80
Altres determinacions, preus segons dificultat de 150-750
G) Cereals i derivats
Determinació de I'índex de matéries cel-lulósiques 350
Humitat 90
Cendres 155
Proteffies 110
Greis 240
Index de maltosa 180
Asidesa greis 150
Agents oxidants 240
Bromats 1 lodats en la farina 240
Peróxit de benzoll 240
índex de PeIshenke 180
Cluten 100
Farinógraf de Brábender 350
Albeógraf de Chopin 520
Determinació del grau de sedimentació 200
Àcid ascórbic 240
Persulfat amònic 240
Fósfor 240
Detexió i quantificació de farines de dacsa comuna en sémoles i pastes alimentícies 300
Detexió de farines degradables per Patac de pentatómids 300
Relacions num¿riques 80
Altres determinacio.ns, preus segons dificultat de 150-750
H) Vins
Examen organoléptic 320
Assaigs previs de conservació 120
Color intensitat colorant 290
Massa volumínica i densitat relativa (mètode picnométric) 310
Massa volumínica 1 densitat relativa (mètode aerométric) 80
Títol alcohométric (mètode picnométric) 460
Títol alcohométric (m¿tode aerométric) 180
Extracte sec total 160
Sucres deductors 290
Glicerol (glicerina) 530
2,3-Butanodiol 720
Sacarosa 290
Cendres 350
Alcalinitat de cendres 220
Fosfats 350
Calei 290
Magnesi 290
Ferro 220
Coure 520
Potasi 440
Sodi 440
Acidesa total 90
Acídesa bolatil 290
Acid sórbic 350
Asidesa fixa 290
Àcid tartáric total 440
Àcid láctic 720
Acid cítric 290
Sulfats 350
Anhídric sulfurós 100
Anhídric sulfurós Ihure 100
Clorurs 220
Ásid benzoll 720
Brom total 530
Brom orgànic 530
Àcids monobromoacétic 1 monocloroacétic d'origen orgànic 720
índex de permanganat 350
Determinació de preséncia de vi procedent d'íbrids productors directes 180
Metanol 520
Nitrogen 300
Fluor 250
Hidroximetilfurfural 300
Determinació qualitativa àcid sórbic, benzoll, clorobenzoll, salicílic,
phidroxibenzoll i el seu ester etílic 720
PH 240
Investigació de derivats mono-al-logenats de Pácid acétic 720
Grau alcohólic en potència 80
Grau alcohólic total 80
Grau alcohólic adquirit 180
Colorants sintétics 500
Mercuri 1.000
Plom 520
Relació P/a 180
Anhídrid carbónic 500
Etanal 350
Pressió de l'anhídrid carbónic 180
Antiséptics i antiferments 150-720
Arseni 350
Index de Folin 350
Tanins 350
Antocians 350
Extracte no reductor 80
Extracte redu'¡t 80
Resta de l'extracte 80
Àcid salicílic 180
Altres determinacions, preu segons dificultat de 100-720
Relacions nurnériques 80
I) Vinagres
Extracte total 160
Acidesa total (grau acétic) 90
Acidesa fixa 290
Acidesa volatil 290
Sulfats 350
Acetilmetil carbinol (acetona) 350
Cendres 350
índex d'oxidació 440
Metanol 520
Àcid tártic 440
Calel 290
Clorurs 220
Grau alcohólic 180
Arsénic 350
Zinc 520
Prolina 440
Àcid asétic de síntesi 720
Plom 520
Altres determinacions, preu segons difícultat de 100-720
Relacions numériques 80
J) Bries, fargalades i solages
Contingut alcohol 180
Altres determinacions, preu segons dificultat de 100-720
Relacions numériques 80
K)Sidres i altres begudes derivades de la poma
Grau alcohólic adquirit 180
Sucres reductors 290
Anhídrid sulfuros 100
Metandl 520
Acidesa volátil 290
Extracte sec total 160
Cendres 350
Ferro 220
Etanal 350
Anhídrid carbónic 500
Coure 520
Zinc 520
Arsénic 350
Plom 520
Relacions numériques 80
Altres determinacions, preu segons dificultat de 100-720
L) Alcohols, ficors i altres begudes alcohóliques
Grau alcohólic 180
Metanol 520
Sucres totals 290
Alcohols superiors 520
Aldehid 220
Esters 220
Furtural 290
Asidesa total 90
PH 250
Arsénic 350
Coure 520
Plom 520
Zinc 520
Desnaturalitzats 90
Tanins 90
Colorants 500
Relacions numériques 80
Altres determinacions, preu segons dificultat de 100-720
M) Cervesa
-Determinacions análogues a les del vi:
Hidras de carboni 80
Extracte primitiu 80
Maltosa 80
Grau de fermentació 80
Altres determinacions, preu segons difícultat de 100-720
N) Sucs, néctars i altres begudes no alcohóliques
-Análogues determinacions a vins:
Antioxidants 720
Conservants 150-720
Altres determinacions, preu segons dificultat de 100-720
Productes lactis
Ñ) Llet.
Densitat 75
Greix 175
Proteïnes 285
Caceína 310
Lactosa 155
Extracte sec 200
Cendres 155
Potasi dicromat 200
Acidesa 150
Sacarosa 300
Humitat (llet en pols) 155
Índex de solubilitat (llet en pols) 200
Calci 240
Fósfor 240
Farina alfals 200
Fenolftaleina en llet desnaturalitzada 150
Fécula 240
Segó 200
Substàncies protelques reductores 250
Residu insoluble de sang 200
Relacions numériques 80
Altres determinacions, preu segons dificultat de 150-1.450
O) Mantega
índex d'asidesa del greix 150
índex de refracció del greix 150
Sodi clorur 200
Aguz, extractes secmagre i greix en una sola mostra 500
Detecció de greix vegetal en greix de llet per cromatografla de gasos d'esterols 750
Fosfatasa residual en mantega 240
índex àcids greixosos volátils, solubles i insolubles 240
Index de Kirschrier 240
Àcids greixosos de cadena curta 350
Relacions numériques 80
Altres deter-minacions, preu segons difícultat de 150-1.450
P) Formatge
Matèria greix 150
Extracte sec 200
Fósfor 240
Acid cítric 200
Lactosa 200
Calci 240
Relacions num~riques 80
Altres deter-minacions, preu segons dificultat de 150-1.500
Q) Iogurt
Materia greix 150
Matèria seca 200
Identificació de colorants, edulcorants, espesse"idors i conservants 400
Anàlisi mierobiológica 500
Fenolftale'ina 200
Relacions numériques 80
Altres deter-minacions, preu segons difícultat de 150-1.500
R) Ofis i greixos
Caràcters organoléptics 100
índex de color A.B.T. 120
Densitat 75
Prova del fred 75
índex de refracció 175
Punt de fusió 175
Humitat 1 matéries voláti1s 175
Acidesa. índex d'acidesa 175
índex de saponificació 350
índex d'lildroxil 300
Preparació d'áclds grans insolubles 350
Títol (mètode de Dalican) 240
Index d'áclds volátils, solubles 1 insolubles 300
índex de lode 350
índex de tiocianogen 350
índex de polibromurs 350
índex de diens 300
Ácis oxidats 300
Index de peróxids 350
Insaponificable 300
Index d'esqualé d'o1i d'oliva 300
Determinació de la fracció d'esterols per cromatografía en fase gaseosa 1.800
Determinació quantitativa d'esterols 300
Impureses 500
Cendres 150
Detecció de compostos clorats 150
Reconeixement de sofre 150
Determinació de sabó 200
Absorció espectrofo~pmétr-ica ultravioleta 250
Índex de bellier 240
Reconeixement de Poli de bria d'oliva (Bellier-Marcille) 300
Determinació qualitativa 1 quantitativa dels àcids greixosos sl'tuats en la
posició B dels triglicérits 1.600
Prova de Vizem 400
Tetrabromurs (prova de Vizern-Guillot) 250
Modificació . Synodinos-Konstas (prova d'Hauchecome) 350
Reconeixement de I'oll de cotó (reacció d'Halphen) 250
Reconeixement de I'oll de llavor de te en oli d'oliva (reacció de Fitelson) 300
Reconeixement de I'oli de Sésam (reacció de Pavolini) 300
Determinació àcids greixosos per eromatografía gaseosa 700
Determinació del contingut en matéria grelíxosa de les morques 400
Reconeixement d'esters no glicérits en greixos comestibles per cromatografla
en capa fina 700
Temperatura Winflarnació 300
Reconeixement d'antioxidants 800
Àcids greixosos de cadena curta 700
Fósfor 300
Greix neutre 500
Acids docosenólcs 750
Anilina (per crornatografia de gasos) 650
Anilides greixoses 700
Colorants artificials 800
Relacions numériques 80
Altres determinacions, preu segons diFicultat de 75-3.000
S) Productes cárnies
Midó 240
Conservadors 350
Nitrogen total 285
Cendres 155
Fósfor 240
Clorurs, 240
Greix 240
Humitat 155
Sucres totals, reductors 1 lactosa 250
Hidroxiprolina 285
Nitrits 240
Nitrats 240
PH 200
Tiurasi1s 500
Identificació d'esp¿cie animal 240
Relacions numériques 80
Altres determinacions, preu segons difícultat de 100-1.500
T) Mels
Sucre reductor 290
Sacarosa 350
Humitat 180
Sólids insolubles en aigua 180
Cendres 350
Acidesa total 150
Activitat de les diactases 500
Dextrines 350
Hidroximetilfurfural 300
Altres determinacions, preu segons dificultat de 100-750
U) Diversos
-Espécies, condiments, café, te, xocolata, conserves i d'altres productes agraris:
Matèria seca 180
Impureses 180
Antioxidants 720
Conservants 720
Cendres 350
Humitat 180
Examen organoléptic 180
Altres determinacions, preu segons dificultat de 100-720
CAPITOL IV
TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN MATÈRIA DE RAMADERIA
Article 102. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la realització, per la Generalitat Valenciana, de serveis i treballs per a la defensa , conservació i millora de la ramaderia. El fet imposable es produirà tant si els serveis i treballs se presten d'ofici per l'Administració, com si són sol·licitats pels interessats.
2. La taxa serà exigida pels serveis i treballs següents:
1.r Comprovació sanitària i sanejament ramader.
2.n Organització i inspecció sanitària.
3.r La percepció d'aquesta taxa serà incompatible amb la percepció de les taxes regulades als capítols III i VI d'aquest títol.
Article 103. Subjectes passius
Estaran obligades al pagament d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats a què fa referència l'article 33 de la Llei General Tributària, a les quals es presten els serveis expressats en l'article anterior.
Article 104. Bases i tipus
La taxa serà exigida segons les bases i els tipus inclosos en les tarifes següents:
Tarifa 1.a
Per la prestació de serveis facultatius relacionats amb la comprovació sanitària, el sanejament ramader i la lluita contra els ectoparàsits de ramaderia i granges de multiplicació, a petició de part.
-Equids i bovids:
Fins a 10 caps 325 ptes.
D'11 en avant 25 ptes.
Per cada cap que ultrapasse els 20, fins
un màxim de 2.000 ptas.
-Porquí, llaner i cabrum:
Fins a 25 caps 325 ptes.
De 26 en avant, 10 ptas. per cada cap que
ultrapasse els 25, fins un màxim de 2.000 ptas.
-Aus i conills:
Fins a 500 aus i conills adults 325 ptes.
De 501 en avant, 2 ptas. més per cada cap
fins un màxim de 2.000 ptas.
Tarifa 2.ª
Pels serveis facultatius corresponents a l'organització sanitària i inspecció de les campanyes de tractament sanitari obligatori.
Per cada gos 4 ptes.
Per cada animal major 3 ptes.
Per cada animal menor (porquí, llaner o cabrum) 1'5 ptes.
Tarifa 3.ª
Per la inspecció i comprovacio anual de les delegacions i dipòsits de productes biològics destinats a prevenir i combatre les malalties infecto-contagioses i parasitàries dels animals.
Per delegació 1.000 ptes.
Per dipòsit 500 ptes.
Tarifa 4.ª
Per serveis facultatius veterinaris corresponents a l'obertura i inspecció de centres d'aprofitament de cadàvers i carnisseria d'èquids.
Per autorització i obertura, 1 per 1.000 del valor del pressupost.
Per vigilància anual (visita d'inspecció), 0'25 per 1.000 del valor del pressupost.
Per traspàs, 0'25 per 1.000 del valor del pressupost.
Tarifa 5.a
Pels serveis facultatius relacionats amb la intervenció i fiscalització del moviment interprovincial del ramat en cos d'episooties difusibles, quan així ho dispose la Direcció General de Producció Agrària del Ministeri d'Agricultura (Guies interprovincials).
Equids i Bovids:
Fins a 10 caps 100 ptes.
D'11 caps en avant, 10 ptas. per cada
cap sense ultrapassar de 500 ptes.
Porquí:
Fins a 25 caps 100 ptes.
De 26 caps en avant, 5 ptas. més per cap
sense ultrapassar de 500 ptes.
Tarifa 6.a
Pels treballs facultatius corresponents a la inspecció obligatòria i vigilància de la desinfecció.
De vagons, naus i vehicles utilitzats en el transport de ramat, les companyies ferroviàries, empreses navieres i de transport incrementaran les despeses de desinfecció en un 20 %, que abonaran als Serveis Tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació que siguen competents en aquesta matèria.
Dels locals desinfectats a fires, mercats, concursos, exposicions i d'altres llocs públics on s'alberguen o contracten ramats, quan s'establesca amb caràcter obligatori, hom percebrà per cada local inspeccionat 100 pessetes.
Tarifa 7.a
Pels treballs facultatius veterinaris corresponents a la inspecció sanitària periòdica de parades i centres d'inseminació artificial, així com de llurs sementals.
Equines i bovines:
Parades o centres d'un semental 400 ptas.
Per cada semental més 200 ptas.
Porquines cabrum i ovines:
Parades o centres amb un semental 100 ptas.
Per cada semental més 50 ptas.
Tarifa 8.a
Per prestació de serveis en els centres d'inseminació artificial:
Transport, conservació i control de les dosis seminals servides pels Centres Nacionals de Selecció i reproducció animal, 75 ptas.
Tarifa 9.a
Pels serveis relatius a la regulació del sacrifici de ramat aquí:
Tramitació de contingents, reconeixement i expedició del certificat d'inutilitat dels animals a sacrificar, 35 ptas.
Tarifa 10.a
Per la prestació de serveis referents a l’alçament d'actes i presa de mostres de les indústries pequàries delegacions i dipòsits: per cada mostra 250 ptas.
Article 105. Acreditació del servei.
La taxa serà acreditada en el moment de la prestació
CAPITOL V
TAXES DE LES ESCOLES OFICIALS DE NAUTICA I DE FORMACIO PROFESSIONAL NAUTICO-PESQUERA
Article 106. Fet imposable
El fet imposable. d'aquesta taxa està constituït per serveis prestats amb ocasió de l'activitat docent desenvolupada pels Instituts Politècnics de F.P. Maritimo-Perquers depenents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació:
Aquesta taxa s'exigirà per la prestació dels serveis següents:
-Drets de matrícula
-Expedició de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals
-Expedició de certificats
-Compulsa de documents
-Convalidació d'assignatures
-Convalidació d'estudis realitzats en l'estranger
Article 107. Subjectes passius
Estan obligats al pagament d'aquesta taxa els sol·licitants dels corresponents serveis o documents. Quan aquests siguen prestats sense petició prèvia, els subjectes passius seran els alumnes o graduats als qui efecte el servei.
Article 108. Bases i tipus
La quantia de la taxa serà determinada segons les bases i tarifes incloses en l'annex d'aquest capítol.
Article 109. Acreditació
La taxa serà acreditada quan se sol·liciten els serveis o documents objecte d'aquesta. Quan aquests es presten sense necessitat de petició prèvia, les taxes acreditaran en el moment de la prestació o de l'expedició.
Article 110. Exempcions i modificacions
Fluiran d'exempció total del pagament dels drets de matricula, els alumnes membres de famílies nombroses d'honor de segona categoria.
Fluiran de bonificació del pagament dels drets esmentats, els alumnes membres de famílies nombroses de primera categoria.
ANNEX
GRUP 1.er
TARIFES PER SERVEIS ACADÈMICS
Tarifa 1.1. Drets de matrícula i expedició de títols i diplomes:
1.1.1. Matrícula de F. P. 2 450
1.1.2. Curs de formació permanent d'adults 450
1.1.3. Curs de formació permanent d'adults, els títols professionals del
qual no coincidesquen amb el nivell F.P. 2 300
1.1.4. Curs de competéncia de mariner i semblants 200
1.1.5. Curs de capitá de pesca 3.000
1.1.6. Curs d'observador de radar 1.500
1.1.7. Diploma de frigorista naval i semblants 400
1.1.8. Tipus de busseig professional
1.1.8.1. Bussejador professional restringit 2.500
1.1.8.2. Bussejador professional 2.a 5.000
1.1.8.3. Bussejador professional 7.500
1.1.8.4. Bussejador instructor 10.000
1.1.8.5. Especialitats subaquátiques 3.000
Els membres de famílies nombroses abonaran només el 50 %.
Tarifa 1.2. Taxes acadèmiques de secretaria:
1.2. l. Trasllat de matrícula o expedient acadèmic 280
1.2.2. Expedició de certificats 150'
1.2.3. Compulsa de documents 100
1.2.4. Convalidació Wassignatures 500
1.2.5. Convalidació Westudis realitzats a l'estranger 1.610
CAPITOL VI
TAXA PER SERVEIS ADMINISTRATIUS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA
Article 111. Fet imposable
1. Està constituït per la prestació de serveis administratius dels distints òrgans de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
2. Els serveis administratius esmentats consistiran en l'expedició de certificats, inscripcions i d'altres tràmits de caràcter administratiu.
3. La percepció d'aquesta taxa serà incompatible amb la percepció de qualsevol de les altres tipificades en els capítols III i IV d'aquest títol.
Article 112. Subjectes passius
Queden obligades al pagament d'aquestes taxa totes les persones naturals o jurídiques, incloses les entitats de l'article 33 de la Llei General Tributària, que utilitzen a petició pròpia o per imperatiu de la llei els serveis esmentats en l'article anterior.
Article 113. Bases i tipus
La taxa serà exigida segons les bases i els tipus inclosos en les tarifes següents:
Tarifa primera
Per inscripció en Registres Oficials 100
Tarifa segona
Diligenciat i segellat de llibres oficials 150
Tarifa tercera
Expedició de certificats, visat de documents,
tràmits de documents i d'altres tràmits de
caràcter administratiu 150
Tarifa quarta
Expedició de certificats i d'altres tràmits de
caràcter administratiu que necessiten informes
i consultes o recerca de documents en arxius
oficials 500
Article 114. Acreditació
L'obligació de contribuir naixerà una vegada realitzat el servei, la prestació o activitat que en constituesca el fet imposable.
CAPITOL VII
TAXA PER EXPEDICIÓ DE LES LLICENCIES DE PESCA RECREATIVA DE 1.a, 2a i 3.a CLASSE
Article 115. Fet imposable
1. El fet imposable d'aquesta taxa està constituït per la prestació de serveis administratius inherents a l'expedició de Llicències de Pesca Recreativa de 1.ª, 2.ª i 3.ª classe, pels òrgans competents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, o per aqueix que, en un futur, assumesquen aquestes competències.
2. Els serveis esmentats estan constituïts per la tramitació i expedició del document o la llicència de Pesca Recreativa de 1.ª, 2.ª i 3.ª classe, i inscripció en el Registre Oficial.
Article 116. Subjectes passius
Queden obligats al pagament d'aquesta taxa les persones naturals que sol·liciten la inscripció o obtinguen les llicències i complesquen els requisits previstos per l'ordenament vigent.
Article 117. Quantia
La quantia es fixa en 1.000 pessetes per llicència de I a classe, i 300 pessetes per a la llicència de 2.ª o 3.ª classe, i tindrà una vigència de 2 anys des del moment de l'expedició
Article 118. Acreditació
L'obligació de contribuir naixerà quan haja estat realitzat el fet imposable.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Continuaran regint-se per la normativa que actualment els és aplicable, les taxes acreditades per serveis prestats o funcions realitzades per Organismes Autònoms de caràcter administratiu adscrits, en l'actualitat o que puguen ser adscrits en el futur, a la Generalitat Valenciana.
Segona
També continuaran regint-se per la normativa que els és actualment aplicable, les taxes percebudes per Corporacions o Entitats de Dret Públic, integrades en l'àmbit de l'Administració Institucional, les funcions de les quals es realitzen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Tercera
Acabat el procés de transferències a la Generalitat Valenciana, el Consell remetrà a les Corts Valencianes una enumeració completa de les taxes eliminades, i d'aquelles altres que, després d'haver estat objecte de refosa en una sola, han perdut substantivitat pròpia.
DISPOSICIO TRANSITÒRIA
Sense perjudici del que disposen les Corts Valencianes, i mentre aquestes no s'hi pronuncien, les taxes acreditades per serveis prestats per òrgans que, en el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret, no han estat transferits a la Generalitat Valenciana o per funcions que tampoc no han estat objecte de cessió fins el moment esmentat, se subjectaran a les disposicions vigents en el moment de produir-se la cessió o transferència.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
No seran aplicables, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta disposició, totes les normes que regulen les taxes incloses en aquest text articulat, que d'ara endavant es regiran únicament pel que s'hi disposa.
Segona
El Conseller d'Economia i Hisenda resta autoritzat per prendre i dictar les disposicions adients per al desenvolupament i l'execució d'aquest Decret.
Tercera
Aquesta disposició entrarà en vigor l'1 de gener de mil nou-cents vuitanta-cinc.
València, 22 de desembre de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda.
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA

linea